Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU

2 UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU  jestem nauczycielem dyplomowanym od 22 sierpnia 2007 roku,  opr ó cz wykształcenia kierunkowego, zdobyłam dyplomy ukończenia studi ó w podyplomowych w zakresie nauczania przyrody, matematyki oraz zarządzania oświatą,  jestem egzaminatorem sprawdzianu po szkole podstawowej,  byłam osobą monitorującą realizację projektu unijnego,,Świadomie w przyszłość POKL, realizowanego od października 2010r. do lipca 2012r.  mam doświadczenie w uzyskaniu akceptacji Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie dla Innowacji pedagogicznej w czasie kierowania placówką,

3  uważam, że nowoczesna szkoła powinna być przede wszystkim przyjazna uczniom, bezpieczna oraz otwarta na potrzeby i specyfikę środowiska lokalnego,  chcę dążyć do systematycznego unowocześniania bazy dydaktycznej, gdyż jestem zdania, że wsp ó łczesna szkoła wymaga opr ó cz wysokowykwalifikowanej kadry pedagogicznej r ó wnież atrakcyjnych środk ó w dydaktycznych,  stworzyłam zgrany zespół wszystkich pracowników szkoły, co miało duży wpływ na wszystkie osiągnięcia szkoły,  jestem osobą bezkonfliktową, preferuję dialog i kompromis jako metody rozwiązywania problemów.

4 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY Zagadnienia związane z działalnością szkoły ujęłam w następujących działach: kształcenie, wychowanie, opieka, organizacja i kierowanie szkołą. Szczególnie zależy mi na tym aby:  uczniowie osiągali jak najwyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym,  rozwijali umiejętności i zainteresowania oraz mieli poczucie, że osiągnęli sukces na miarę swoich możliwości,  uczniowie byli zmotywowani do działania,  by umieli się uczyć, bo w dalszym życiu taka umiejętność da im szansę uzyskiwania sukcesów,  uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, wyjazdach i wycieczkach, na które środki finansowe zostaną pozyskane z różnych instytucji,  uczniowie regularnie spełniali obowiązek szkolny,

5 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY  zapewnić ciągły rozwój bazy dydaktyczno-wychowawczej,  zaplanować działania w celu nadania imienia szkole,  korzystać z dostępnych programów Europejskiego Funduszu Społecznego,  zapewnić młodzieży należytą opiekę i wsparcie ze strony nauczycieli, pedagoga szkolnego, psychologa i innych pracowników szkoły,  stwarzać lepsze warunki do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  diagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

6 KSZTAŁCENIE W obszarze kształcenia chciałabym skierować największą uwagę na realizację następujących zamierzeń:  Stworzenie Szkolnego Systemu Badań Osiągnięć Edukacyjnych,  Rozszerzenie znaczenia projektu szkolnego realizowanego w gimnazjum,  Złożenie wniosku o środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  Monitoring ilościowy i jakościowy realizacji podstawy programowej dla gimnazjum,  Motywowanie uczniów do nauki.

7 KSZTAŁCENIE WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU 2002-2011

8 KSZTAŁCENIE  SSBOE jest dokumentem, który zawiera zaplanowane działania, mające na celu uzyskanie przez uczniów jak najwyższych wyników na egzaminie gimnazjalnym. Planuję opracowanie wspólnie z RP systemu, poprzez opracowanie narzędzi do diagnozowania poziomu opanowania poszczególnych umiejętności. N owa podstawa programowa dla gimnazjum wymusza na pedagogach aktualizację metod pracy i poszukiwanie sposobów na efektywność nauczania.  PROJEKT EDUKACYJNY Chciałabym, by projekt edukacyjny w gimnazjum nie tylko realizował część treści zawartych w podstawie programowej ale również odwoływał się do zagadnień, z którymi uczniowie mają największe kłopoty na egzaminie. Praca metodą projektu wykształca ciekawość świata i sprzyja rozwojowi kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i innowacyjności, które przygotowują młodego człowieka do idei uczenia się przez całe życie.

9 KSZTAŁCENIE  Złożenie wniosku o środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z Programu Europejskiego Kapitał Ludzki. Posiadam doświadczenie w pisaniu wniosków, realizacji i rozliczania takiego projektu. Uczniowie dzięki takim zajęciom będą mogli rozwijać swoje pasje a szkoła wzbogaci się o nowoczesne środki dydaktyczne podnoszące efektywność nauczania.  Spełnienie nowej podstawy programowej, wiąże się z czuwaniem nad jej ilościową i jakościową realizacją. Jednym z ważniejszych zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole przez dyrektora szkoły powinno być monitorowanie nie tylko realizacji, ale – choć to wydaje się oczywiste – znajomości podstawy programowej przez nauczycieli. Zasadne jest, by dydaktyk przedmiotu poznał treść podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, ale w całości.

10 OPIEKA I WYCHOWANIE Osiągnięcie efektów w sferze wychowawczej będzie możliwe tylko przy dobrym współdziałaniu z rodzicami uczniów. Współpraca będzie polegała na: o Spotkaniach z rodzicami, gdzie również uczniowie będą mogli zaprezentować swoje nowe osiągnięcia; o Udziale specjalistów na spotkaniach i prelekcjach z rodzicami, która wspomoże ich zgodnie z ich potrzebami; o Proponowaniu dzieciom jak najszerszego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (spotkania z muzyką, przedstawienia teatralne, wycieczki, muzeum); o Ścisłym kontakcie z instytucjami wspomagającymi: Policja, MOPS, Pełnomocnik Burmistrza ds.. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PCK, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Morągu; o Konsekwentnym egzekwowaniu realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego

11 OPIEKA I WYCHOWANIE Chciałabym rozwinąć współpracę z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o możliwość pozyskiwania środków nie tylko na zajęcia sportowe dla młodzieży ale również na zajęcia dotyczące innych dziedzin wiedzy. Planuję zainicjować temat projektów gimnazjalnych, które w przyszłości pomogłyby podjąć decyzję całej społeczności szkolnej o wyborze patrona placówki. Mam nadzieję, że w 2014 roku Gimnazjum nr 2 w Morągu będzie miało swojego patrona, z którym będzie utożsamiało się całe środowisko szkolne.

12 ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ Baza Gimnazjum nr 2 w Morągu jest funkcjonalna, posiadająca wiele pozytywnych aspektów, takich jak: Nowoczesna pracownia komputerowa, posiadająca dostęp do Internetu; Wiele nowoczesnych środków dydaktycznych; Doskonała baza sportowa (sala gimnastyczna, boiska do gry w piłkę, blisko położony stadion i park) W procesie zarządzania szkołą oraz kształtowania jej wizerunku istotną rolę pełnić będzie prowadzenie odpowiedniej polityki poprzez sprawny i skuteczny obieg informacji, a w szczególności :  wykorzystanie siły Internetu i mediów,  uściślenie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje, imprezy integracyjne, wspólne przedsięwzięcia i udział w projektach regionalnych,  organizowanie planowych, tematycznych zebrań z rodzicami oraz udziałem grona pedagogicznego,  organizowanie „Dni Otwartych Szkoły”, konkursów, zawodów, wycieczek i innych imprez okolicznościowych,

13 NADZÓR PEDAGOGICZNY Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. W zakresie kadry pedagogicznej za najważniejsze moje zamierzenia uważam:  Zatrudnianie nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami;  Stwarzanie możliwości kształcenia nauczycielom dążącym do podwyższania swych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;  Motywowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego;  Doskonalenie systemu przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych;  Organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej. Założeniem jest, aby każdy nauczyciel ukończył kurs pomiaru dydaktycznego i ewaluacji wewnętrznej;  Rozwijanie form integrowania nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy.

14 mgr Agnieszka Ignatiuk


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google