Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU

2 UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
jestem nauczycielem dyplomowanym od 22 sierpnia 2007 roku, oprócz wykształcenia kierunkowego, zdobyłam dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczania przyrody, matematyki oraz zarządzania oświatą, jestem egzaminatorem sprawdzianu po szkole podstawowej, byłam osobą monitorującą realizację projektu unijnego ,,Świadomie w przyszłość POKL, realizowanego od października 2010r. do lipca 2012r. mam doświadczenie w uzyskaniu akceptacji Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie dla Innowacji pedagogicznej w czasie kierowania placówką,

3 uważam, że nowoczesna szkoła powinna być przede wszystkim przyjazna uczniom, bezpieczna oraz otwarta na potrzeby i specyfikę środowiska lokalnego, chcę dążyć do systematycznego unowocześniania bazy dydaktycznej, gdyż jestem zdania, że współczesna szkoła wymaga oprócz wysokowykwalifikowanej kadry pedagogicznej również atrakcyjnych środków dydaktycznych, stworzyłam zgrany zespół wszystkich pracowników szkoły, co miało duży wpływ na wszystkie osiągnięcia szkoły, jestem osobą bezkonfliktową, preferuję dialog i kompromis jako metody rozwiązywania problemów.

4 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY
Zagadnienia związane z działalnością szkoły ujęłam w następujących działach: kształcenie, wychowanie, opieka, organizacja i kierowanie szkołą. Szczególnie zależy mi na tym aby: uczniowie osiągali jak najwyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym, rozwijali umiejętności i zainteresowania oraz mieli poczucie, że osiągnęli sukces na miarę swoich możliwości, uczniowie byli zmotywowani do działania, by umieli się uczyć, bo w dalszym życiu taka umiejętność da im szansę uzyskiwania sukcesów, uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, wyjazdach i wycieczkach, na które środki finansowe zostaną pozyskane z różnych instytucji, uczniowie regularnie spełniali obowiązek szkolny,

5 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY
zapewnić ciągły rozwój bazy dydaktyczno-wychowawczej, zaplanować działania w celu nadania imienia szkole, korzystać z dostępnych programów Europejskiego Funduszu Społecznego, zapewnić młodzieży należytą opiekę i wsparcie ze strony nauczycieli, pedagoga szkolnego, psychologa i innych pracowników szkoły, stwarzać lepsze warunki do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

6 KSZTAŁCENIE W obszarze kształcenia chciałabym skierować największą uwagę na realizację następujących zamierzeń: Stworzenie Szkolnego Systemu Badań Osiągnięć Edukacyjnych, Rozszerzenie znaczenia projektu szkolnego realizowanego w gimnazjum, Złożenie wniosku o środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, Monitoring ilościowy i jakościowy realizacji podstawy programowej dla gimnazjum, Motywowanie uczniów do nauki.

7 WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU 2002-2011
KSZTAŁCENIE WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU

8 KSZTAŁCENIE SSBOE jest dokumentem, który zawiera zaplanowane działania, mające na celu uzyskanie przez uczniów jak najwyższych wyników na egzaminie gimnazjalnym. Planuję opracowanie wspólnie z RP systemu, poprzez opracowanie narzędzi do diagnozowania poziomu opanowania poszczególnych umiejętności. Nowa podstawa programowa dla gimnazjum wymusza na pedagogach aktualizację metod pracy i poszukiwanie sposobów na efektywność nauczania. PROJEKT EDUKACYJNY Chciałabym, by projekt edukacyjny w gimnazjum nie tylko realizował część treści zawartych w podstawie programowej ale również odwoływał się do zagadnień, z którymi uczniowie mają największe kłopoty na egzaminie. Praca metodą projektu wykształca ciekawość świata i sprzyja rozwojowi kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i innowacyjności, które przygotowują młodego człowieka do idei uczenia się przez całe życie.

9 KSZTAŁCENIE Złożenie wniosku o środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z Programu Europejskiego Kapitał Ludzki. Posiadam doświadczenie w pisaniu wniosków, realizacji i rozliczania takiego projektu. Uczniowie dzięki takim zajęciom będą mogli rozwijać swoje pasje a szkoła wzbogaci się o nowoczesne środki dydaktyczne podnoszące efektywność nauczania. Spełnienie nowej podstawy programowej, wiąże się z czuwaniem nad jej ilościową i jakościową realizacją. Jednym z ważniejszych zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole przez dyrektora szkoły powinno być monitorowanie nie tylko realizacji, ale – choć to wydaje się oczywiste – znajomości podstawy programowej przez nauczycieli. Zasadne jest, by dydaktyk przedmiotu poznał treść podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, ale w całości.

10 OPIEKA I WYCHOWANIE Osiągnięcie efektów w sferze wychowawczej będzie możliwe tylko przy dobrym współdziałaniu z rodzicami uczniów. Współpraca będzie polegała na: Spotkaniach z rodzicami, gdzie również uczniowie będą mogli zaprezentować swoje nowe osiągnięcia; Udziale specjalistów na spotkaniach i prelekcjach z rodzicami, która wspomoże ich zgodnie z ich potrzebami; Proponowaniu dzieciom jak najszerszego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (spotkania z muzyką, przedstawienia teatralne, wycieczki, muzeum); Ścisłym kontakcie z instytucjami wspomagającymi: Policja, MOPS, Pełnomocnik Burmistrza ds.. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PCK, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Morągu; Konsekwentnym egzekwowaniu realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego

11 OPIEKA I WYCHOWANIE Chciałabym rozwinąć współpracę z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o możliwość pozyskiwania środków nie tylko na zajęcia sportowe dla młodzieży ale również na zajęcia dotyczące innych dziedzin wiedzy. Planuję zainicjować temat projektów gimnazjalnych, które w przyszłości pomogłyby podjąć decyzję całej społeczności szkolnej o wyborze patrona placówki. Mam nadzieję, że w 2014 roku Gimnazjum nr 2 w Morągu będzie miało swojego patrona, z którym będzie utożsamiało się całe środowisko szkolne.

12 ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ
Baza Gimnazjum nr 2 w Morągu jest funkcjonalna, posiadająca wiele pozytywnych aspektów, takich jak: Nowoczesna pracownia komputerowa, posiadająca dostęp do Internetu; Wiele nowoczesnych środków dydaktycznych; Doskonała baza sportowa (sala gimnastyczna, boiska do gry w piłkę, blisko położony stadion i park) W procesie zarządzania szkołą oraz kształtowania jej wizerunku istotną rolę pełnić będzie prowadzenie odpowiedniej polityki poprzez sprawny i skuteczny obieg informacji, a w szczególności: wykorzystanie siły Internetu i mediów, uściślenie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje, imprezy integracyjne, wspólne przedsięwzięcia i udział w projektach regionalnych, organizowanie planowych, tematycznych zebrań z rodzicami oraz udziałem grona pedagogicznego, organizowanie „Dni Otwartych Szkoły”, konkursów, zawodów, wycieczek i innych imprez okolicznościowych,

13 NADZÓR PEDAGOGICZNY Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. W zakresie kadry pedagogicznej za najważniejsze moje zamierzenia uważam: Zatrudnianie nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami; Stwarzanie możliwości kształcenia nauczycielom dążącym do podwyższania swych kwalifikacji i uprawnień zawodowych; Motywowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego; Doskonalenie systemu przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych; Organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej. Założeniem jest, aby każdy nauczyciel ukończył kurs pomiaru dydaktycznego i ewaluacji wewnętrznej; Rozwijanie form integrowania nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy.

14 mgr Agnieszka Ignatiuk


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W MORĄGU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google