Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Rudkach w roku szkolnym 2011/2012 Zespół ewaluacyjny: Lider – Aneta Kluzek Marianna Brzezińska, Agnieszka Cedzyńska, Agnieszka Jankowska, Marzanna Kosztowniak, Małgorzata Nietrzpiel, Sylwester Spelak

2 Efekty działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej
Obszar ewaluacji 1.1 Efekty działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej

3 Cele i zakres ewaluacji
W jakim stopniu szkoła przygotowuje uczniów do sprawdzianu?

4 Pytania kluczowe ewaluacji:
Czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu próbnego i zewnętrznego? Jakim celom służą analizy wyników sprawdzianu? W jaki sposób szkoła wykorzystuje analizy sprawdzianu do poprawy jakości swojej pracy? W jakim stopniu wnioski z analiz przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?

5 Organizacja ewaluacji
Metody badawcze: ankiety, wywiady,analizy dokumentów Grupa badawcza -29 rodziców,27uczniów VIab 10 nauczycieli 23 uczniów VIab

6 Wyniki materiału badawczego
Wszyscy nauczyciele twierdzą, że w szkole systematycznie monitorowany jest przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Cyklicznie odbywają się sprawdziany próbne( w grudniu , marcu) i sprawdzian zewnętrzny w kwietniu. Analizuje się wyniki sprawdzianów próbnych i zewnętrznych, określa wnioski i rekomendacje, z którymi są zapoznawani na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Analizy wyników dokonuje się w zespołach przedmiotowych, a wnioski przedstawia na posiedzeniach RP. Wnioski z analizy są zawsze uwzględniane w Planie Pracy Szkoły. W szkole analizuje się metody i formy pracy nauczycieli stosowane na zajęciach.

7 Z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat warunków uczenia się i nauczania wynika, że uczniowie na lekcjach najczęściej pracują indywidualnie 22 uczniów (81%) wskazało zajęcia j. polskiego a 18 uczniów ( 67%) matematykę. W grupach pracują na przyrodzie i wypowiedziało się18 ankietowanych(67%). 24 uczniów(92%) uważa, że bardzo często pracują z książką,19 (73%) wypełniają zeszyty ćwiczeń oraz słuchają wykładu nauczyciela.Tylko15 uczniów(58%) wskazało na obserwacje przyrodnicze. Według 13 uczniów(48%) na zajęciach tych wykonują doświadczenia. Większość uczniów uważa, że w nauce pomagają im własne zainteresowania oraz sposób prowadzenia przez nauczyciela lekcji. Najbardziej przeszkadza hałas na lekcji, wyśmiewanie się kolegów oraz brak chęci do nauki. Mniej problemy rodzinne i zbyt dużo informacji na lekcji.

8 Uczniowie najczęściej proszą o pomoc w nauce rodzica i wychowawcę.
Nauczyciele udzielają wskazówek, jak rozwiązać zadania domowe, które dla uczniów są czasami ciekawe. Najczęściej polega ono na wypełnianiu zeszytu ćwiczeń. Nauczyciel systematycznie sprawdza prace domowe. Uczniowie zdecydowanie wiedzą, czego mają się uczyć do sprawdzianu, a nauczyciele dbają o to, by uczniowie mieli świadomość stawianych im wymagań. Dla większości uczniów podczas pisania egzaminu towarzyszy strach, lęk i niepokój .Uczniowie wskazywali również na trudności z koncentracją uwagi, problemy z poprawnym wykonaniem zadania, „pustka w głowie” oraz trudności w korzystaniu z dobrze przyswojonej wiedzy. Wszyscy nauczyciele analizują i omawiają z uczniami wyniki egzaminu i wskazują, na czym polegają błędy udzielając wskazówek do dalszej pracy.

9 Nauczyciele uważają, że analiza wyników sprawdzianu służy: poprawie jakości pracy szkoły- tak uważa 7 ankietowanych (70%), planowaniu procesu dydaktycznego - 4 nauczycieli(40%), a modyfikacji planów nauczania - 3(30%). W szkole dokonuje się ilościowej i jakościowej analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego w odniesieniu do poszczególnych standardów egzaminacyjnych. Ustala się poziom ich opanowania. Nauczyciele określają zadania sprawiające uczniom najwięcej trudności i pod tym katem organizują dalszą pracę dydaktyczną. Dokonują korelacji pomiędzy wynikami sprawdzianu właściwego z wynikami próbnego oraz wynikami klasyfikacji uczniów. Wnioski, które pojawiają się, wykorzystują do ewaluacji dalszej pracy. Porównuje się wyniki szkoły w stosunku do wyników w powiecie i województwie. Wszyscy nauczyciele twierdzą, że analiza kontekstowa ma charakter ciągły i pozwala na wskazanie czynników, które w znaczący sposób wpływają na uzyskiwane przez uczniów wyniki.

10 Szkoła dba o właściwy przepływ informacji na linii szkoła -rodzic – szkoła.
Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców i uczniów wynika, że 28 rodziców(97%) i 21uczniów(48%) wie o odbywającym się w szkole sprawdzianie próbnym, do którego mają wgląd. 24 rodziców(83%) i 12 uczniów(52%) skorzystało z tej możliwości, natomiast 5 rodziców(17%) i 11uczniów(48%) nie przeglądało testu. O terminie sprawdzianu rodzice dowiadują się najczęściej na zebraniach - tak twierdzi 24 osoby(83%),a od dziecka -14 osób(61%) .17 uczniów(73%) dowiadują się od uczących nauczycieli, a 5 osób(22%) od wychowawców. Rodzice i uczniowie na bieżąco są informowani o wynikach sprawdzianów. Na ten temat wypowiedziało się 28 rodziców(97%) i 22 uczniów(96%).19 rodziców(66%) poinformowanych zostało podczas zebrań a 12 (41%) w czasie rozmów indywidualnch z nauczycielem. Wszyscy nauczyciele informują rodziców I uczniów o sprawdzianie .

11 Wszyscy rodzice (28 osób-97%) znają formy pomocy jakie prowadzi szkoła celem uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. 24 ankietowanych(83%)uważa, że zajęcia wyrównawcze najbardziej pomagają wyrównać braki,a 12-(41%) wskazało,że także koła zainteresowań. Znając słabe wyniki swoich dzieci 20 rodziców(69%) pomaga w odrabianiu prac domowych,18-62% na bieżąco kontroluje zeszyty. 11rodziców(38%) twierdzi, że regularnie rozwiązuje z dzieckiem testy w domu, a 3 osoby(10%)nie rozwiązują wcale. Tylko 9 uczniów(31%) rozwiązuje z rodzicami dodatkowe ćwiczenia z umiejętności, które wypadły słabo. 16 rodziców(55%) bardzo dobrze ocenia współpracę ze szkołą w zakresie przygotowania do sprawdzianu, natomiast 12 osób(41%) uważa tę współpracę za dobrą ( nikt nie odpowiedział negatywnie).

12 Wszyscy rodzice tj. 29 ankietowanych(100%) zachęca do udziału w zajęciach dodatkowych %uważa proponowane zajęcia za właściwe, a 6 osób(12%) chciałaby inny rodzaj zajęć, ale nie określa jaki.1 osoba zaproponowała więcej kół zainteresowań. 29 rodziców(100%) motywuje swoje dziecko do nauki rozmową,2- (7%) obiecaną nagrodą, a 2(7%) poprzez wzbudzenie ciekawości. Nauczyciele wykorzystują wnioski i rekomendacje z analizy sprawdzianów, planują odpowiednie zajęcia dydaktyczne. Starają się stosować różne formy i metod pracy, aby uzyskiwać wzrost średniej w zakresie poszczególnych umiejętności, systematycznie powtarzają materiał. Nie wszyscy jednak prowadzą indywidualizację podczas zajęć. Nauczyciele doskonaląc umiejętności uczniów zwiększają liczbę zadań, z którymi są największe problemy i które najsłabiej wypadły na sprawdzianie. Nie wszyscy nauczyciele wprowadzają zadania o różnym stopniu trudności i motywują uczniów do szukania wielu rozwiązań tego samego zadania. Najpopularniejszymi narzędziami badawczymi jakie stosują w swojej pracy to zadania około sprawdzianowe i pisemne prace kontrolne. Nie wszyscy nauczyciele modyfikują testy i sprawdziany.

13 4 nauczycieli(40%) przeprowadza „testy na wejście” z j
4 nauczycieli(40%) przeprowadza „testy na wejście” z j. polskiego, przyrody, j. angielskiego i wychowania fizycznego, analizując każdego ucznia i porównując wynik sprawdzianu z wynikiem diagnozy „na wyjściu”. 3 nauczycieli (30%)nie przeprowadza testu twierdząc, że ich przedmiot nie jest reprezentowany na sprawdzianie, a 3 osoby(30%) nie określiły przyczyny. Nauczyciele wdrażają program naprawczy w celu poprawy wyników sprawdzianu. Po przeprowadzonych analizach dyrektor szkoły przydziela godziny do dyspozycji dyrektora na zajęcia uzupełniające braki w wiadomościach. Najczęściej są to zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia z art.42, które przygotowują do sprawdzianu kompetencji.

14 Na podstawie prowadzonego nadzoru:obserwacji zajęć, kontroli dokumentów stwierdza się, że nauczyciele wdrażali wnioski ze sprawdzianu, jednak nie przyniosły one zamierzonego efektu i nie przyczyniły się do podniesienia wyników sprawdzianu Zauważa się niedostosowanie form i metod na zajęciach matematyki, j. polskiego, przyrody - nauczyciele stosowali zbyt dużo metod podających. Nadal zbyt mała indywidualizacja nauczania, dużo pracy zespołowej na lekcji matematyki, małe wykorzystanie podręcznika na lekcjach matematyki, niewłaściwe zaplanowanie realizacji zajęć w ciągu roku na języku polskim. Wychowawcy klas VI-ych nie podjęli skutecznych działań celem podniesienia motywacji uczniów do nauki.

15 Dokonano oceny pracy szkoły na przestrzeni lat 2007-2011w staninach.
ROK WYNIK STANINA , niski , średni wzrost o dwie staniny , niski spadek o dwie staniny , niżej średni wzrost o jedną staninę , niżej średni pozostanie na tym samym poziomie bardzo niski spadek o dwie staniny W latach 2007 – 2011 wdrażane wnioski ze sprawdzianów przynosiły efekty. np. w roku do poprawy wybrano umiejętności: wykorzystanie wiedzy w praktyce - wzrosło 3, ,70 czytanie ze zrozumieniem– wzrosło , ,44 .

16 Rok 2010 rozumowanie -wzrosło 4, ,50 pisanie wzrosło , ,53 Największy przyrost zauważa się w umiejętnościach: czytania ze zrozumieniem i w pisaniu. Rok 2011 korzystanie z informacji - wzrosło 2, ,62 wykorzystanie wiedzy w praktyce - spadło , ,41 W roku 2012 szkoła uzyskała- niezadowalające wyniki. Wszystkie umiejętności spadły oprócz jednej ( korzystanie z informacji). Wdrażane wnioski nie przyniosły zamierzonego efektu. W celu poprawy wyników spawdzianu powołano zespół, który dokonał szczegółowej analizy ilościwej I jakoścowej spawdzianu i opracował wnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym.

17 Obszar ewaluacji 1.1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

18 Cel i zakres ewaluacji W jakim stopniu uczniowie są aktywni na zajęciach realizowanych w szkole?

19 Aktywność uczniów na zajęciach obowiązkowych
Przedmiot ewaluacji Aktywność uczniów na zajęciach obowiązkowych

20 Pytania kluczowe ewaluacji:
Jaki jest udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole? Jakie jest zaangażowanie uczniów w realizację zajęć?

21 Organizacja ewaluacji
Metody badawcze:ankieta, wywiad, analiza dokumentów,obserwacja. Grupa badawcza: 39 uczniów wybranych klas IV-VI i 27 uczniów z klas VI ab

22 Wyniki materiału badawczego
Biorąc pod uwagę liczbę zachorowań i inne przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach systematyczność uczęszczania jest za- dowalająca.W I sem frekwencja wynosiła.92,63%a w drugim 92,34% Największą systematyczność wykazała klasa IV.W szkole są uczniowie, u których frekwencja wyniosła 100% Aktywność uczniów na zajęciach zdaniem nauczycieli kształtuje się na poziomie średnim,22 uczniów(56%) twierdzi, że często jest aktywna,13uczniów(33%) wykazuje aktywność od czasu do czasu,4 bardzo rzadko(10,25%). Dla uczniów klas VI wśród zajęć obowiązkowych są takie, w których uczestniczą najchętniej i są dla nich ciekawe.18 uczniów(15%) zaznaczyło przyrodę (13 z VIa i 5 z VIb) oraz historię (po 9 zVI ab) za przedmiot ciekawy,16 uczniów(14%) wychowanie fizyczne (9 z VIa i 7 z VIb) a14-12% język polski (6z VIa i 8 z VIb). Powodem jest atrakcyjność zajęć, wykorzystanie tablicy interaktywnej, praca w grupach, filmy. Za taki sobie przedmiot uznali język angielski 13-20% uczniów (4 z VIa i 9 z VIb), matematyka -11uczniów(17%)-5 z VIa i 6 z Vib,10uczniów(15%) j. polski.Uczniowie wskazali również lekcje,na których się nudzili. 9 - na muzyce -30% (6 z VIa i 3 z Vib), na matematyce - 6 uczniów 20% (4 z VI a i 2 z VI b), 5 - na plastyce17% (4z VI a i 1 z VI b) oraz 5 - na przyrodzie z klasy VI b(17%).

23 Przedmiot ewaluacji Aktywność uczniów na zajęciach nieobowiązkowych i pozalekcyjnych

24 Pytania kluczowe 1. Jaki jest udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole? 2. Jakie jest zaangażowanie uczniów w realizację zajęć? 3. W jaki sposób szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczniów? 4. W jakim stopniu uczniowie są samodzielni w podejmowaniu aktywności na rzecz szkoły? 5. Jakie jest zaangażowanie uczniów w realizację wycieczek i imprez szkolnych?

25 Organizacja ewaluacji
Materiał badawczy: ankieta dla nauczycieli, rodziców, uczniów, wywiad, analiza dokumentów, obserwacja zajęć. Grupa badawcza: 39 uczniów, 9 nauczycieli, 73 rodziców.

26 Wyniki materiału badanego
39 uczniów i 73 rodziców (100%)wie, że w szkole prowadzone są zajęcia nieobowiązkowe i pozalekcyjne . 38 uczniów(97%) i 60 rodziców(82%) uważa, że najczęstszymi formami zajęć w szkole są: zielone/białe szkoły, koncerty filharmonii, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, wycieczki, rajdy i wyjazdy do kina. Ponadto uczniowie wskazywali biwaki- 32(82%), 29 - festyn(74%), projekty edukacyjne(56%), 22 - spotkania z ciekawymi ludźmi(56%),19 - inne zajęcia dodane od siebie(49%): SKS, ZHP, chór. 39 uczniów(100%) odpowiedziało, że uczestniczy w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Według 61 rodziców(83%) ich dzieci najczęściej biorą udział w wycieczkach, zajęciach wyrównawczych, SKS, projektach, wyjazdach do kina i koncertach filharmonii.

27 Wyniki materiału badanego
39 uczniów i 73 rodziców (100%)wie, że w szkole prowadzone są zajęcia nieobowiązkowe i pozalekcyjne . 38 uczniów(97%) i 60 rodziców(82%) uważa, że najczęstszymi formami zajęć w szkole są: zielone/białe szkoły, koncerty filharmonii, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, wycieczki, rajdy i wyjazdy do kina. Ponadto uczniowie wskazywali biwaki- 32(82%), 29 - festyn(74%), projekty edukacyjne(56%), 22 - spotkania z ciekawymi ludźmi(56%),19 - inne zajęcia dodane od siebie(49%): SKS, ZHP, chór. 39 uczniów(100%) odpowiedziało, że uczestniczy w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Według 61 rodziców(83%) ich dzieci najczęściej biorą udział w wycieczkach, zajęciach wyrównawczych, SKS, projektach, wyjazdach do kina i koncertach filharmonii.

28 Według uczniów najatrakcyjniejsze są zajęcia sportowe 30 uczniów(77%), koło przyrodnicze - Zrozumieć świat - 15(,38%) koło teatralne uczniów(36%), harcerstwo (31%), koło fizyczne - 8 uczniów(8%). O atrakcyjności tych zajęć decydują metody i formy prowadzenia (zajęcia w terenie, interfejs, tablica interaktywna, przedstawienia, gry zespołowe, doświadczenia) Na zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów uczęszcza 10 uczniów.(26%). Najmniej uczniów uczęszcza na chór- 4 uczniów(10%) i PCK -3(8%). 39 uczniów(100%) o odbywających się zajęciach i imprezach dowiaduje się od nauczyciela wychowawcy, natomiast 64 rodziców(88%) wskazało, że od dziecka lub nauczyciela rodziców(75%). Według rodziców najatrakcyjniejszą formą zajęć są wycieczki i tak uważa 37osób(51%), dla15 – rajdy(21%) .20 osób(28%) zaznaczyło festyny, wyjazdy do kina(21%),11 osób(15%) - zieloną szkołę. 58 rodziców(80%) nie udzieliło odpowiedzi. Najatrakcyjniejsze imprezy organizowane przez szkołę wg uczniów: 21 – festyny(54%), dla 10- biwaki(26%), dla 8 - zielone/ białe szkoły(21%), dla 7- zawody sportowe(18%), dla 5 - wycieczki i rajdy(13%). Niektórzy uczniowie za atrakcyjne zajęcia wskazali klasowe imprezy: Andrzejki , Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka, 3 ogniska klasowe, 5 choinka i dyskoteki.

29 38 uczniów(97%) uważa, że imprezy oraz zajęcia mają pozytywny wpływ na ich rozwój, tylko 2 uczniów(5%) zaprzecza. 33 uważa(85%), że rozwijają zainteresowania, dla 28(71%) - rozwijają uzdolnienia, 20 (51% )sądzi, że pomagają przezwyciężyć trudności w nauce. Dla 21 uczniów(54%) - umożliwiają właściwe gospodarowanie czasem wolnym i rozwijają kulturalnie.Tylko 13 osób(33%) wskazało, że zajęcia pomagają sprostać wymaganiom edukacyjnym z poszczególnych przedmiotów. Podobnie uważają rodzice,a 39(53%) dodało, że pomagają przezwyciężyć trudności w nauce. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy, najczęściej są to: gry i zabawy ruchowe (2 n-li -22%), ćwiczenia praktyczne (4 n-li -44%), gry dydaktyczne (2 n-li-22%), metoda projektu (1 n-l-11%), metody audiowizualne (1 n-l 11%), praca w małych grupach(1 n-l-11%), metody aktywizujące (4n- li - 44%) oraz 1 n-el(11%) - eksperyment laboratoryjny.

30 24 uczniów(61%) twierdzi, że oferta zajęć dodatkowych prowadzonych przez szkołę zaspakaja ich potrzeby a dla 18-46% jest niewystarczająca. Uczniowie podali inne propozycje zajęć dodatkowych, w których chcieliby uczestniczyć: 3- rugby(7,6%), 2- bejsbol(5,1%) i tenis, 1(2,5%)- piłka ręczna i basen,3 (7,6%) - nauka gry na różnych instrumentach, - koło plastyczne i matematyczne, koło informatyczne, fizyczne, historyczne. Jeden wskazał, że obojętnie jakie, byle by było ciekawe. 2 uczniów(5,1%) nie udzieliło odpowiedzi. 41 rodziców(56%) chciałoby innych zajęć dodatkowych niż obecnie prowadzone. 7 osób(%10%) chciałoby zajęcia muzyczne ( gra na instrumencie), 4 - zajęcia plastyczne(5,4%), 4 -naukę pływania.(5,4%). Wymieniano również zajęcia taneczne, informatyczne, dodatkowy język obcy, karate, zajęcia artystyczne np: wyszywanie.

31 Większość uczniów (38 z 40) i 70 rodziców(96%) wie, że w szkole organizowane są konkursy przedmiotowe i należą do nich: konkursy matematyczne,polonistyczne, przyrodnicze i zawody sportowe. Na podstawie analizy dokumentów 225 uczniów brało udział w 26 konkursach organizowanych w szkole: zawody ratownictwa medycznego - 5 uczniów(13%), festiwal nauki- 13(33%), sportowe - 32-(82%) plastyczne -26(67%)-, matematyczno-przyrodnicze-20,- (51%), polonistyczne - 6-(15%), angielskiego-25-(64%), wiedzy pożarniczej - 3-(8%), recytatorskim – 17-(43%),diecezjalny konkurs biblijny - 42 Z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów wynika, że uczniowie wzięli pod uwagę tylko konkursy przedmiotowe i według nich tylko 26 uczniów(67%) wzięło udział w konkursach a 14(36%) -nie. 19 w sportowych(49%),14 w matematycznych(36%)( w tym Kangur %), 7 -(18%) w polonistycznych ( w tym zeszyt na szóstkę - 3(8%), mistrz ortografii - 2-(5,1%), przyrodniczych - 7 uczniów(18%), plastycznych - 7(18%) i 2 uczniów(5,1%) w historycznym. Podobnego zdania są rodzice. 9 nauczycieli(100%) uważa, że uczniowie systematycznie uczęszczają na zajęcia, a udział w nich przekłada się na osiągnięcia.

32 Największe sukcesy uczniowie odnoszą w sporcie, konkursach w ramach projektu „Zrozumieć Świat” , plastycznych, z j. angielskiego i wiedzy pożarniczej. 72 rodziców(99%) i 39 uczniów(100%) wskazało, że w szkole działają organizacje: Samorząd Uczniowski, SKS, koło teatralne, PCK, wolontariat, ZHP i inne. Większość uczniów (38 -97%) twierdzi, że działalność w szkolnych organizacjach uczniowskich właściwie wpływa na ich rozwój. 2 uczniów(5,1%) twierdzi, że pomagają im zrozumieć więcej rzeczy. Zdaniem 2 -(5,1%) uczy się nowych rzeczy,1 uczeń(2,5%) uznał, że wie więcej, 5 -(13%) rozwija swoje zainteresowania, 6-(15%) rozwija umiejętności, 4 –(10%) (usprawnia się fizycznie i psychicznie,3-(8%) uczy się samodzielności i pracowitości i 1-(2,5%) uważa, że staje się kulturalny. 62 rodziców(85%) widzi pozytywny wpływ organizacji na rozwój ich dzieci.11 osób(15%) uważa, że rozwijają zainteresowania, 7- (9,5%) uzdolnienia i rozwój intelektualny, 5 -(7%) uczy współpracy,7-(9,5%) odpowiedzialności i wrażliwości. Dla 7-(9,5%) to dobra organizacja, 5 (7%)uczy twórczego myślenia. Ponadto wskazywali na uczenie rozwiązywania problemów, otwartości, integracji, poczucia satysfakcji i motywacji do działania.

33 1065 uczniów było zaangażowanych w organizowanych przez szkołę 31 różnych wycieczkach.
Odbyło się 5 wyjazdów do kina, w którym brało udział 351uczniów. Z klas 0-III 303 uczniów i 48 uczniów z klas IV-VI. Wycieczek krajoznawczo -turystycznych odbyło się 8, a brało w nich udział 247 uczniów w tym 130 uczniów klas I-III i 117uczniów klas IV- VI. 260 uczniów brało udział w wycieczkach o charakterze ekologicznym. 41uczniów z klas V-VI brało udział w zajęciach ekologicznych w Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz 50 tematycznych zajęciach przyrodniczych.179 uczniów z klas I-III w zajęciach terenowych do lasu i na łąkę. Odbyło się 5 wyjść na cmentarz w których uczestniczyło 75uczniów, do biblioteki 54 uczniów, kościoła -15, do sklepu - 28 i na najbliższe skrzyżowanie – 75. Łącznie uczestniczyło 247uczniów z klas I-VI.

34 62 rodziców widzi pozytywny wpływ organizacji na rozwój ich dzieci
62 rodziców widzi pozytywny wpływ organizacji na rozwój ich dzieci.11 osób uważa, że rozwijają zainteresowania, 7 osób rozwój uzdolnień i intelektualny, 5 uczy współpracy, 7 odpowiedzialności, wrażliwość - 7 ,dobrej organizacji - 5,twórczego myślenia, uczenia rozwiązywania problemów, otwartości, integracji, poczucia satysfakcji , motywacji do działania. 1065 uczniów było zaangażowanych w organizowanych przez szkołę 31 różnych wycieczkach. Odbyło się 5 wyjazdów do kina, w którym brało udział 351uczniów. Z klas 0-III 303 uczniów i 48 uczniów z klas IV-VI. Wycieczek krajoznawczo -turystycznych odbyło się 8, a brało w nich udział 247 uczniów w tym 130 uczniów klas I-III i 117uczniów klas IV- VI. 260 uczniów brało udział w wycieczkach o charakterze ekologicznym. 41uczniów z klas V-VI brało udział w zajęciach ekologicznych w Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz 50 tematycznych zajęciach przyrodniczych.179 uczniów z klas I-III w zajęciach terenowych do lasu i na łąkę. Odbyło się 1 wyjście na cmentarz – 75, do biblioteki -54, kościoła - 15, do sklepu - 28 i na najbliższe skrzyżowanie – 75. Łącznie uczestniczyło 247uczniów klas I-VI.

35 Słabe strony szkoły Uczniowie na lekcjach najczęściej pracują z książką i słuchają wykładu. Byt mało pracy w grupach i stosowania przez nauczycieli metod aktywizujących. Nauczyciele zbyt rzadko wykorzystują na swoich zajęciach tablicę interaktywną. Praca domowe są mało ciekawe i najczęściej zadawane w zeszytach ćwiczeń. Na zajęciach przyrodniczych zbyt mała ilość obserwacji i doświadczeń. Na niektórych lekcjach dominuje hałas - wyśmiewanie się kolegów, co przeszkadza w przyswajaniu materiału z lekcji. Uczniowie nie są odpowiednio zmotywowani do nauki. Podczas pisania egzaminu towarzyszy uczniom stres, lęk i niepokój. Mają trudności z koncentracją uwagi, problemy z poprawnym wykonaniem zadania oraz trudności w korzystaniu z dobrze przyswojonej wiedzy. Nie wszyscy rodzice i uczniowie korzystają z możliwości wglądu do sprawdzianu próbnego.

36 Uczniowie mało czasu poświęcają na rozwiązywanie testów kompetencji w domu. Rodzice znając słabe wyniki sprawdzianów swoich dzieci nie podejmują żadnych starań, ograniczając się tyko do odrabiania prac domowych i sprawdzania zeszytów. Nie wszyscy nauczyciele prowadzą indywidualizację podczas zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianu. Nie wszyscy nauczyciele wprowadzają zadania o różnym stopniu trudności i motywują uczniów do szukania wielu rozwiązań tego samego zadania. Nie wszyscy nauczyciele modyfikują testy i sprawdziany. Zbyt mała ilość nauczycieli wykonuje testy „na wejściu”, analizując wyniki każdego ucznia i porównując z wynikiem sprawdzianu.

37 Nauczyciele nie uwzględniają wniosków z analizy sprawdzianów do planów nauczania.
Zbyt mało czasu nauczyciele przeznaczają na powtórzenie wiedzy i umiejętności uczniów. Wyniki sprawdzianu zewnętrznego uzyskiwane przez uczniów nie są zadowalające. Nauczyciele nie prowadzą atrakcyjnych zajęć ( muzyka, matematyka, plastyka, j .angielski, chór i PCK) Zajęcia pozalekcyjne nie pomagają sprostać wymaganiom edukacyjnym z poszczególnych przedmiotów. Nie wystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Niewielkie osiągnięcia przedmiotowe z j. polskiego i matematyki.

38 Mocne strony szkoły Systematycznie monitorowany jest przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Cyklicznie odbywają się sprawdziany próbne( w grudniu, marcu) i sprawdzian zewnętrzny w kwietniu. Analizuje się wyniki sprawdzianów próbnych i zewnętrznych, określa wnioski i rekomendacje, z którymi nauczyciele są zapoznawani na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w celu udoskonalenia procesu dydaktycznego. Dokonuje się analizy porównawczej z wynikami w skali kraju, województwa. Organizuje się zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów, na których uczniowie uzyskują niskie wyniki. Prowadzone zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do sprawdzianu. Rodzice na bieżąco są informowani o wynikach sprawdzianu próbnego i zewnętrznego.

39 Rodzice wiedzą,że w szkole przeprowadzane są sprawdziany próbne do których mają możliwość wglądu
Nauczyciele na bieżąco są zapoznawani z wynikami sprawdzianów zewnętrznych, a następnie z wnioskami i rekomendacjami z analizy tych sprawdzianów. Nauczyciele wykorzystują wnioski i rekomendacje, planując zajęcia dydaktyczne. Prowadzone w szkole analizy wyników sprawdzianu uwzględniają czynniki kontekstowe oraz poziom opanowanych umiejętności. W celu poprawy wyników sprawdzianu w klasie szóstej realizowany jest program naprawczy. Nauczyciele analizują i omawiają z uczniami wyniki sprawdzianu, wskazując na czym polegają błędy i udzielają wskazówek do dalszej nauki. Rodzice dobrze ocenią współpracę ze szkołą w zakresie przygotowania do sprawdzianu

40 Uczniowie dobrze funkcjonują w środowisku szkolnym, chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Oferta szkoły dla większości uczniów jest zgodna z ich potrzebami. Zajęcia pozalekcyjne rozwijają oczekiwane postawy prospołeczne. Działania podjęte w zakresie prowadzenia zajęć sportowych i projektowych przyczyniają się do osiągnięć wysokich wyników przez uczniów. Rodzice i uczniowie znają ofertę zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wiedzą, jakie organizacje działają w szkole. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców i uczniów o ofercie zajęć prowadzonych w szkole. Dla uczniów najatrakcyjniejsze są zajęcia sportowe, przyrodnicze prowadzone w ramach projektu „Zrozumieć Świat” i zajęcia koła teatralnego. Wśród imprez festyny, biwaki i wycieczki. Szkoła posiada bogatą ofertę wycieczek, która spełnia oczekiwania uczniów i rodziców.

41 Rekomendacje Celem uatrakcyjnienia zajęć systematycznie modyfikować metody i formy pracy, stosować indywidualizację, wykorzystywać tablicę interaktywną i inne ciekawe środki dydaktyczne. Wzbogacić zajęcia o obserwacje i doświadczenia przyrodnicze . Różnicować pracę domową pod względem stopnia trudności i częściej sprawdzać pod kątem jakościowym. Należy konsekwentnie odnotowywać w zeszytach uwag niewłaściwe zachowania uczniów na lekcji. Na godzinach z wychowawcą konieczne jest przeprowadzenie pogadanek na temat niewłaściwego zachowania się na lekcji oraz motywacji uczniów do nauki. Przeprowadzić zajęcia z pedagogiem dla uczniów na temat :Jak radzić sobie ze stresem. Należy przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat właściwego przygotowania dziecka do sprawdzianu zewnętrznego.

42 Wychowawca klasy VI przeprowadzi rozmowę z uczniami na temat czekającego ich egzaminu zewnętrznego celem zmniejszenia lęku i obaw z nim związanych. Wprowadzić testy „na wejściu”i „wyjściu”, które diagnozują umiejętności uczniów z przedmiotów wiodących celem sprawdzenia przyrostu wiedzy. Wnioski i rekomendacje z analizy sprawdzianu uwzględnić w planach wynikowych celem ich modyfikacji i zwiększenia liczby godzin na powtórzenia wiedzy i umiejętności uczniów. Nauczyciele właściwie zaplanują realizację zajęć w ciągu roku. Nauczyciele matematyki, j .polskiego i przyrody muszą dostosować formy i metody do możliwości uczniów. Wprowadzić modyfikacje testów i sprawdzianów celem kształcenia umiejętności podstawowych oraz doskonalenia technik sprawdzających wiedzę uczniów stosowanych na sprawdzianie zewnętrznym. Systematycznie modyfikować ofertę zajęć pozalekcyjnych celem stwarzania uczniom szans na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, pokonywanie trudności w nauce, rozwijanie pasji oraz sprostanie wymaganiom edukacyjnym z poszczególnych przedmiotów.

43 Obszar ewaluacji 3.1 Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

44 Cel i zakres ewaluacji Ocena stopnia wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

45 Pytania kluczowe ewaluacji
Jakie akty prawne regulują współpracę szkoły z innymi instytucjami? Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku współpracuje szkoła? Jakie działania podejmuje szkoła w ramach współpracy ze środowiskiem? Czy w działaniach szkoły uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska? Czy podejmowane działania rozwijają w uczniach postawy prospołeczne? Jakie formy współpracy są atrakcyjne dla uczniów?

46 Organizacja ewaluacji
Metody badawcze:analiza dokumentów, wywiad, ankieta Grupa badawcza: 61 rodziców,20 uczniów wybranych z klas V-VI

47 Wyniki materiału badanego
Szkoła aktywnie i na bieżąco współpracuje z organizacjami i lokalnymi i instytucjami. Nauczyciele i uczniowie podejmują szereg inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, a priorytetem w tych działaniach są zawsze potrzeby i możliwości środowiska lokalnego, szczególnie rodzin naszych uczniów. Szkoła posiada odpowiednie akty, które regulują współpracę z instytucjami lokalnymi: porozumienia, umowy. Współpracuje z instytucjami charytatywnymi między innymi z Schroniskiem dla zwierząt, WOŚP, Towarzystwem „Nasz dom”,PCK. Działania jakie podejmuje w ramach tej współpracy polegają na zbiórce pieniędzy, kwestowaniu, zbiórce pokarmu dla zwierząt i zbiórce nakrętek. Podejmowane działania przyczyniają się do promocji szkoły, kreowania wśród młodzieży postaw prospołecznych i altruistycznych. Propagują bezinteresowną pomoc innym ludziom oraz zwierzętom.

48 Szkoła współpracuje z instytucjami o charakterze Kulturalno- Oświatowym: kino ,Teatr Lalki i Aktora”Kubuś”,Filharmonia Świętokrzyska, Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach, Biblioteka, Nadleśnictwo Łagów, Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego,Wydawnictwa Edukacyjne,Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudkach, Biuro podróży „ Horyzont”, Ośrodek Zdrowia, Hufiec ZHP. W ramach tej współpracy uczniowie wyjeżdżają na wycieczki ,seanse filmowe. Biorą udział w konkursach, pokazach,konfrontacjach tanecznych. Instytucje pomagają w współorganizowaniu imprez szkolnych i konkursów. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i wykładach. Podejmowane działania przyczyniają się do promocji szkoły i realizacji założeń oraz zadań programu wychowawczego. Ponadto realizowane są ścieżki edukacyjne takich jak: czytelnicza, ekologiczna i prozdrowotna. Wśród uczniów kreowane są postawy patriotyczne i obywatelskie. Uczniowie rozwijają swoje ogólne zainteresowania.

49 Współpraca szkoły z Parafią, urzędami, przedszkolami i innymi szkołami pomaga we współorganizowaniu festynów, imprez, konkursów i rozgrywek sportowych. Umożliwia to realizację zadań z programu wychowawczego szkoły. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Uczestnictwo w różnych formach aktywności umożliwia zagospodarowanie im czasu wolnego oraz tworzenie więzi społecznych. Dzięki współpracy przydzielane są stypendia i zasiłki, a dzieci korzystają z darmowego dożywiania. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bodzentynie, GOPS -em,Sądem Rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Uzależnień. Współpraca pozwala na organizację i udział uczniów, rodziców nauczycieli w warsztatach, szkoleniach, konsultacjach i spotkaniach edukacyjnych. Nauczyciele realizują zagadnienia programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły. Dzięki współpracy z poradnią uzyskiwane są opinie o uczniach wraz z zaleceniami do dalszej pracy oraz orzekanie dotyczące form pomocy dla uczniów, którzy szczególnie tej pomocy potrzebują.

50 Współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną rozpatrywane są wnioski w sprawie uczniów przejawiających demoralizację bądź zaniedbanych wychowawczo. Ustanowienie nadzoru kuratora nad rodziną i uczniem, udzielanie pomocy materialnej i przedmedycznej. Nauczyciele realizują program profilaktyczny i wychowawczy. Większość uczniów wie, z jakimi instytucjami, placówkami i organizacjami współpracuje szkoła.Kolejno wskazali: kościół 18 uczniów(90%), Ośrodek Zdrowia 17 uczniów(85%), GOK 16 uczniów(80%), PCK 14 uczniów(70%), Urząd Gminy 11 uczniów(55%), biblioteki 11 uczniów(55%), inne szkoły 10 uczniów(50%), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły 8 uczniów(40%)., Według uczniów do atrakcyjnych form wspólpracy należy: 15uczniów prelekcja lekarza i pielęgniarki(75%),15- uroczystości kościelne(75%) ,imprezy organizowane przez GOK i międzyszkolne rozgrywki uczniów (65%),imprezy organizowane przez urząd gminy 9-(45%), 8 uczniów pokazy strażackie(40%), 7 uczniów imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły . 20 uczniów (100%) określa,że formy współpracy ze środowiskiem, w których uczestniczą są wystarczające (tylko jeden uczeń chciałby oglądać zwierzęta.

51 Cel i zakres ewaluacji Ocena stopnia współpracy rodziców ze szkołą

52 Pytania kluczowe 1.Czy rodzicom uczniów znane są podstawowe dokumenty programowe regulujące zakres funkcjonowania szkoły? 2.Jak Rada Rodziców informuje nauczycieli i rodziców o swoich decyzjach i ustaleniach? 3.W jaki sposób dyrektor i nauczyciele zachęcają rodziców do współpracy?

53 Organizacja ewaluacji
Metody badawcze:ankieta, wywiad Grupa badawcza:61 rodziców, 10 wychowawców

54 Wyniki materiału badanego
Wszyscy rodzice znają podstawowe dokumenty regulujące zakres funkcjonowania szkoły. 61 rodziców(100%) twierdzi, że w szkole działa system współpracy i są to spotkania z rodzicami, dla 25-(41%) to imprezy szkolne, a 26- (43%) klasowe. Wszyscy rodzice uważają, że w szkole organizowana jest wystarczająca ilość spotkań z rodzicami, na których uzyskują informacje dotyczące ocen, zachowania, funkcjonowania dziecka w grupie, porad wychowawczych oraz wymiana doświadczeń. Rodzice deklarują, że można na nich liczyć w zakresie pomocy w organizacji imprez szkolnych i klasowych oraz dzieleniu się swoją wiedzą.17-(28%) ankietowanych pomaga w utrzymaniu estetyki szkoły, a13-(21%) deklaruje chęć pomocy materialnej. Podobnie uważają wychowawcy. Według 61rodziców (100%) i 10 nauczycieli(100%) współpraca układa się na poziomie bardzo dobrym. Tylko 4 rodziców(75%) ocenia ją nisko, a 3 nauczycieli(30%) twierdzi, że mogło być lepiej .

55 Rodzice biorą aktywny udział w spotkaniach z wychowawcą i tak twierdzi 26 rodziców(43%), ale najczęściej zabierają głos gdy sprawa dotyczy ich dziecka %. 42 rodziców (67%) jest pytanych przez wychowawcę w jaki sposób chciałaby uczestniczyć w życiu szkoły natomiast 19-(31%) zaznaczyło, że nie są. Wychowawcy i dyrektor szkoły zapoznają rodziców z efektami pracy szkoły. 52 rodziców (85%) wie, że w szkole działa Rada Rodziców i zna przedstawicieli rad oddziałowych. 53 -(87%) zna zakres pracy RR, a 8-(13%) nie wie. Informacje na temat pracy uzyskują najczęściej od nauczyciela bądź na zebraniach RR. Według7 wychowawców(70%) jest zadowaolna ze współpracy z rodzicami.3 nauczycieli ( 30%) uważa ,że mogło być lepiej.Rodzice najczęściej angażują się w pomoc w organizowaniu różnorodnych imprez szkolnych, klasowych i uroczystościach szkolnych.Największe zaagażowanie rodziców obserwuje się w klasach młodszych 0-III Rodzice wspomagają te klasy przez malowanie pomieszczeń,zakup pomocy, zabawek i urządzanie sal. 56 rodziców (91%) nie ma zastrzeżeń do pracy szkoły.

56 Mocne strony szkoły Szkoła aktywnie i na bieżąco współpracuje z lokalnymi instytucjami i jest z nimi w stałym kontakcie. Jest to dobra forma promocji szkoły Nauczyciele i uczniowie podejmują szereg inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z w/w instytucjami. Są to :akademie, wieczornice, uroczystości patriotyczne i parafialne,akcje charytatywne,zdrowotne i profilaktyczne. W podejmowanych działaniach priorytetem są zawsze potrzeby i możliwości lokalnego środowiska,szczególnie dla rodzin naszych uczniów. Szkoła jako instytucja aktywnie włącza i zachęca rodziców do współpracy poprzez organizację wspólnych zebrań,imprez rodzinnych i uroczystości szkolnych Rodzice chętnie podejmują działania na rzecz szkoły,współpraca z nimi układa się na dobrym poziomie,co wpływa na podniesienie poziomu jakości pracy szkoły. Współpraca między Radą Rodziców a gronem pedagogicznym układa się w sposób nie budzący zastrzeżeń decyzje RR na bieżąco przekazywane są dyrekcji szkoły

57 Rekomendacje Nadal kontynuować współpracę z instytucjami w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym. Pozyskiwać coraz większa liczbę rodziców zaangażowanych w życie szkoły. Dbać o bieżące potrzeby środowiska lokalnego podczas planowania działań wychowawczych,edukacyjnych i profilaktycznych


Pobierz ppt "EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google