Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007 – 2013 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007 – 2013 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007 – 2013 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2 2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312) Budżet: 1 023,6 mln euro Planowana liczba:  beneficjentów – 27 300  operacji (projektów) – 28 670 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

3 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjenci Osoba fizyczna, osoba prawna – podejmująca lub prowadząca działalność gospodarczą, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - prowadząca działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro.

4 4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjenci - c.d. O pomoc może ubiegać się m.in. osoba fizyczna, która: O pomoc może ubiegać się m.in. osoba fizyczna, która: podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca; podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca; jest obywatelem państwa członkowskiego UE; jest obywatelem państwa członkowskiego UE; jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie; nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE;

5 5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjenci - c.d. w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, lubgminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lubgminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

6 6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjenci - c.d. w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, tj. w miejscowości należącej do: ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, tj. w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, lubgminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lubgminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

7 7 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjenci - c.d.  miejsce położenia nieruchomości – w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – znajduje się w ww. miejscowościach,  w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano jej pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,  której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

8 8 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Uwaga: Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu działalność gospodarczą zobowiązana będzie przedstawić Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do dnia złożenia: pierwszego wniosku o płatność pośrednią – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach;pierwszego wniosku o płatność pośrednią – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach; wniosku o płatność ostateczną, po zrealizowaniu całej operacji – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie.wniosku o płatność ostateczną, po zrealizowaniu całej operacji – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie. Warunek dotyczący wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS (dotyczy podmiotów będących spółką kapitałową „w organizacji”) powinien być spełniony do dnia złożenia: pierwszego wniosku o płatność pośrednią – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach;pierwszego wniosku o płatność pośrednią – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach; wniosku o płatność ostateczną – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie.wniosku o płatność ostateczną – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie.

9 9 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc udzielana jest z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiortsw działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności,usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej,sprzedaży hurtowej i detalicznej, Rzemiosła lub rękodzielnictwa,Rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych,usług transportowych, usług komunalnych,usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów,magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczych zawierają załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r.

10 10 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in.: budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, wraz z zakupem instalacji technicznej,budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, wraz z zakupem instalacji technicznej, zagospodarowania terenu,zagospodarowania terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

11 11 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Forma oraz maksymalna wysokość pomocy Pomoc jest udzielana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych.Pomoc jest udzielana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

12 12 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Maksymalna wysokość pomocy - c.d. Maksymalna wysokość pomocy w okresie realizacji Programu wynosi : 300 tys. zł – na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć: 300 tys. zł – na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć: –100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, –200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy, –300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

13 13 Jeżeli operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi w tym jadalnych produktów leśnych, wymienianych w wykazie działalności, wspieranych w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” - pomoc przyznawana i wypłacana jest do wysokości 100 tys. zł. Przy czym ekonomiczny plan operacji musi przewidywać utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

14 14 Osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15 15 Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną powinno nastąpić w terminach: 12 – 24 lub 36 miesięcy (w zależności od ilości etapów i korzystania z leasingu) lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku.12 – 24 lub 36 miesięcy (w zależności od ilości etapów i korzystania z leasingu) lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Maksymalny okres realizacji operacji.

16 16 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Harmonogram uruchamiania w 2009 roku działań PROW 2007 – 2013 w tym 123, 312 Nr działania Nazwa działania Miejsce składania wniosku Planowana data ogłoszenia naboru Planowany termin rozpoczęci a naboru Planowany termin zakończenia naboru Planowana data ogłoszenia następnego naboru w przypadku niewyczerpania puli finansowej w województwach 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowe j produkcji rolnej i leśnej OR31.03.200915.04.2009 Nabór ciągły, do wyczerpania puli środków dostępnych w danym roku Nie dotyczy 312 Tworzenie i rozwój mikroprzeds iębiorstw OR/poczta31.03.200905.05.2009 Nabór przez 10 dni kalendarzowy ch Po upływie 30 – 40 dni od daty zakończenia poprzedniego naboru

17 17 UWAGA: Przy przygotowaniu dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach działania należy pamiętać, że: Wniosek powinien być wypełniony w oparciu o instrukcję wypełniania wniosku;Wniosek powinien być wypełniony w oparciu o instrukcję wypełniania wniosku; Wniosek musi być wypełniony we wszystkich wymaganych polach, w szczególności należy zwrócić uwagę na pola, których brak wypełnienia skutkuje odmową przyznania pomocy;Wniosek musi być wypełniony we wszystkich wymaganych polach, w szczególności należy zwrócić uwagę na pola, których brak wypełnienia skutkuje odmową przyznania pomocy; Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty których brak skutkuje odmową przyznania pomocy.Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty których brak skutkuje odmową przyznania pomocy.

18 18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!! Gdzie można uzyskać więcej informacji: Pod bezpłatnym numerem infolinii 0 – 800 – 38 – 00 -84 Na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl www.minrol.gov.pl Wysyłając e-mail na adres: info@arims.gov.pl w oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej Agencji). Wzór wniosku o przyznanie pomocy oraz wzory obowiązkowych formularzy znajdują się na stronach internetowych ARiMR: www.arimr.gov.pl www.minrol.gov.pl


Pobierz ppt "1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007 – 2013 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google