Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Panelowe – Politechnika KrakowskaPozyskanie funduszy na uruchomienie firmy Fundusze na założenie i rozwój działalności gospodarczej Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Panelowe – Politechnika KrakowskaPozyskanie funduszy na uruchomienie firmy Fundusze na założenie i rozwój działalności gospodarczej Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Panelowe – Politechnika KrakowskaPozyskanie funduszy na uruchomienie firmy Fundusze na założenie i rozwój działalności gospodarczej Agnieszka Gołąb Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej (AIP PK ) Kraków, 13.04.2011

2 Dotacje UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej W latach 2007-2013 fundusze Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej są przyznawane w ramach trzech programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Małopolski Regionalny Program Operacyjny + środki krajowe: - Fundusz Pracy

3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dotacje dotyczą tylko działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym. Ich przyznawaniem zajmują się wyłonione w drodze konkursu podmioty, takie jak inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne. Adresy tych podmiotów można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Finansowanie pochodzi z działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

4 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie obejmuje wybór w drodze konkursu podmiotów, które będą świadczyły usługę dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców. Podmioty te dokonują selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch komponentów – dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów). Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle.

5 Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. Nabór: Maj 2011

6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłącznie tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, szczegółowe informacje dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w oddziałach regionalnych ARiMR. Finansowanie pochodzi z działania 3.1 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przewidywany nabór wniosków III kwartał 2011

7 O pomoc mogą ubiegać się: Osoby fizyczne, osoby prawne podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, Spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywielnych prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo Wnioskodawca

8 Kryteria udzielania pomocy Pomoc może być udzielona na działania obejmujące inwestycje wyłącznie związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli: -Są one uzasadnione ekonomicznie, -Spełniają wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, -Siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy znajdują się w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, wiejsko-miejskiej 5 tys. mieszkańców, miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. -Biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, -W okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku wnioskodawca nie był beneficjentem działania 6.2 POKL, -Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł

9 Kategorie działalności Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, Usługi dla ludności, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, Rzemiosło lub rękodzielnictwo, Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, Usługi turystyczne, Usługi transportowe, Usługi komunalne, Przetwórstwo produktów rolnych, Magazynowanie lub przechowywanie towarów, Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

10 Koszty kwalifikowalne Budowa, przebudowa, remont, połączone z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, Zagospodarowanie terenu, Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia oraz sprzętu, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspraciu podejmowanej lub rozwijanej działalności pozarolniczej, Zakup srodków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób razem z kierowcą.

11 Forma i poziom pomocy Refundacja max 50% poniesionych kosztów, Maksymalna pomoc nie może przekroczyć: -100 tys. zł (utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy) -200 tys. zł (co namniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy) -300 tys. zł (co najmniej 3 miejsc pracy) W przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie. Istnieje możliwość uzyskania zaliczki na realizację w wysokości 20% kwoty przyznanej pomocy.

12 Informacje na temat działania Infolinia 0-800-38-00-84 www.armir.gov.pl,www.armir.gov.pl info@armir.gov.pl,info@armir.gov.pl W oddziałach regionalnych Agencji.

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przyznawaniem dotacji na założenie firmy (a także organizacją szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej) zajmują się tak zwani Operatorzy, wyłonieni w drodze konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (w przypadku Małopolski). Osoby zainteresowane dotacjami powinny zgłaszać się bezpośrednio do Operatorów, wśród których znajdują się powiatowe urzędy pracy, fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego czy szkoły wyższe. Finansowanie: Działanie 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

14 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

15 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);

16 Grupy docelowe Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

17 Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty polegające na: rozbudowie i nabyciu przedsiębiorstwa, działaniach mających na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego,.

18 Małopolski Regionalny Program Operacyjny zmianie stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP, unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianie wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług, modernizacji środków produkcji

19 Wnioskodawca a kwoty dotacji - mikroprzedsiębiorstwa – 45% minimalna kwota dotacji - 40 tys. zł maksymalna kwota dotacji - 400 tys. zł - małe przedsiębiorstwa – do 45% minimalna kwota dotacji - 100 tys. zł maksymalna kwota dotacji - 1 mln zł - średnie przedsiębiorstwa – do 35% minimalna kwota dotacji - 200 tys. maksymalna kwota dotacji - 2 mln zł

20 Na co można uzyskać dofiansowanie rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa, zmianę produkcji lub procesu produkcyjnego, zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego i BHP, unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa, zmianę wyrobu i usługi, w tym również zmianę w sposobie ich świadczenia, modernizację środków produkcji.

21 Wydatki kwalifikowalne zakup nieruchomości zabudowanej do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wydatki związane z robotami budowlanymi do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (wydatki związane z zakupem nieruchomości oraz wydatki związane z robotami budowlanymi łącznie nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem, w wysokości maksymalnie 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

22 Wydatki kwalifikowalne koszt wdrażania systemów zarządzania w celu spełnienia wymagań europejskich norm ISO, jeśli zgodność z wymaganiami normy ISO zostanie wiarygodnie zweryfikowana i potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. w przypadku zakupu środków transportu przez podmiot nie wykonujący działalności w zakresie usług transportowych. Zakup środka transportu spełniającego powyższe warunki jest kosztem kwalifikowanym do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wydatkiem kwalifikowanym w przypadku zakupu przedsiębiorstwa jest wyłączenie cena zakupu składników majątkowych zakupywanego przedsiębiorstwa mieszczących się w katalogu wydatków kwalifikowanych (kategorie kosztów oraz limity) określonych dla niniejszego schematu.

23 Nabory Mikroprzedsiębiorstwa- październik 2011 Małe przedsiębiorstwa- marzec 2011 Średnie przedsiębiorstwa – czerwiec 2011

24 Fundusz Pracy Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej i jednocześnie zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o jednorazową dotację z Funduszu Pracy. Szczegółowych informacji udzielają właściwe powiatowe urzędy pracy. http://wup-krakow.pl/o-wup/przydatne-adresy/powiatowe-urzedy-pracy- w-malopolsce

25 Procedura udzielania pomocy W Krakowie procedura wieloetapowa: rekrutacja, szkolenia, doradztwo następnie możliwość złożenia biznes planu o dotację. Możliwość zakupienia środków trwałych dla nowoutworzonej działalności, Dofinansowanie w wysokości około 18 tys. zł Środki na rok 2011 są w zasadzie wyczerpane


Pobierz ppt "Spotkanie Panelowe – Politechnika KrakowskaPozyskanie funduszy na uruchomienie firmy Fundusze na założenie i rozwój działalności gospodarczej Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google