Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwoju Obszarów Wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Możliwości i szanse

2 Wspólna Polityka Rolna UE w okresie 2007 -2013
WPR I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) II filar Rozwój obszarów wiejskich (dawny II filar WPR oraz część polityki strukturalnej dla obszarów wiejskich i rolnictwa) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 11

3 Środki EFRROW przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w latach 2007-2013 (mld euro)

4 Budżet PROW 2007-2013 wg. osi Wyszczególnienie Wydatki publiczne
mln euro udział % Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 7 486,2 42,98 Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 5 377,1 30,87 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3 500,0 20,09 Oś 4 Leader 787,5 4,52 Pomoc Techniczna 266,6 1,53 Razem 17 417,4

5 Układ instytucjonalny związany z zarządzaniem i realizacją PROW 2007-2013
Komisja Europejska Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jednostka certyfikująca Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów Agencja płatnicza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podmioty wdrażające ARiMR, ARR, Urzędy Marszałkowskie, FAPA

6 Zadania agencji płatniczej
autoryzacja płatności; dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów; zapewnienie przeprowadzania przez podmioty, którym ARiMR delegowała wykonywanie zadań kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu; gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących realizacji programu sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących realizacji Programu; przygotowanie planów wydatków, zapotrzebowań na środki Programu oraz monitorowanie ich wykorzystania (…)

7 Zadania podmiotu wdrażającego
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru; przygotowanie naboru i przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy; przeprowadzenie kontroli administracyjnych wybranie operacji do finansowania zgodnie z kryteriami; zawieranie umów lub wydawanie decyzji; przygotowanie i przekazywanie agencji płatniczej wszystkich niezbędnych informacji.

8 Działania PROW 2007-2013 Działanie Budżet (mln euro)
Podmiot wdrażający Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 40,0 FAPA Ułatwienie startu młodym rolnikom 420,0 ARiMR Renty strukturalne 2 549,6 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 218,0 Modernizacja gospodarstw rolnych 1 849,07 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 932,0 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 637,5 Samorządy Województw Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 80,0 Działania informacyjne i promocyjne 30,0 Agencja Rynku Rolnego Zobowiązania z okresu dla działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 590,0 Grupy producentów rolnych 140,0 ■ kontynuacja działań SPO Restrukturyzacja… ■ kontynuacja działań PROW

9 Działania PROW 2007-2013 Działanie Budżet (mln euro)
Podmiot wdrażający Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 2 448,8 ARiMR Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 2 314,8 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 513,5 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 100,0 ■ kontynuacja działań SPO Restrukturyzacja… ■ kontynuacja działań PROW

10 Działania PROW 2007-2013 Działanie Budżet (mln euro)
Podmiot wdrażający Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 345,6 ARiMR Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 023,6 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1 541,3 Samorządy Województw Odnowa i rozwój wsi 589,6 Oś 4: Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 620,5 Wdrażanie projektów współpracy 15,0 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 152,0 Pomoc techniczna 266,6 ■ kontynuacja działań SPO Restrukturyzacja… ■ kontynuacja działań PROW

11 Działania inwestycyjne PROW 2007-2013 wdrażane przez ARiMR
Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Działanie 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

12 Działania wspierające przedsiębiorczość
Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Cel działania: tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwie rolnym Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania: rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich

13 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312)
Beneficjenci osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i posiada roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny poniżej 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

14 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312)
Wymogi dotyczące beneficjenta będącego osobą fizyczną: podejmowanie albo wykonywanie we własnym imieniu działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca, posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletność i nie ukończony 60 rok życia, nie podleganie przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

15 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wymogi dotyczące beneficjenta c.d. miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 (20) tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; nie podleganie wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE, posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 15

16 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312)
Wymogi dotyczące operacji operacja związana z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, mieszczącej się w wykazie działalności wspieranych, operacja jest uzasadniona ekonomicznie, siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej, miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 (20) tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

17 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312)
Wymogi dotyczące operacji c.d. biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, ”, operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł.

18 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312)
Poziom pomocy i wysokość pomocy Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji; w wysokości uzależnionej od liczby utworzonych miejsc pracy, tj. 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy, 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 mniej niż 3 miejsc pracy, 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy. lub 100 tys. zł - jeśli operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w tym jadalnych produktów leśnych, wymienionej w wykazie działalności wspieranych w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

19 Koszty kwalifikowalne w działaniach 311 i 312
Zakres kosztów kwalifikowalnych budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z  modernizacją; istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; zagospodarowanie terenu; zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

20 Zakres działalności objętych wsparciem w działaniach 311 i 312
usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usługi transportowe, usługi komunalne, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub usług informatycznych.

21 Przeprowadzone i planowane przez ARiMR nabory wniosków o przyznanie pomocy
Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej I nabór r. – r. II nabór r. – r. III nabór - planowany termin: III kwartał 2010 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw I nabór r r. II nabór – planowany termin: r r. Przewidziana pula środków 1,2 mld € w skali kraju; Dla regionu Małopolska 130 mln €

22 Istotne zmiany, jakie wnosi nowelizacja rozporządzenia z dnia 24 marca 2010 do działania 312
1. doprecyzowanie pojęcia działalność gospodarcza, gdzie poprzez działalność gospodarczą rozumieć należy działalność w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia (wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc), podlegającą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie oświaty albo wytwarzania produktów energetycznych z biomasy. Umożliwia to zawieranie umów z wnioskodawcami ubiegającymi się m. in. o przyznanie pomocy na działalność sklasyfikowaną pod kodem PKD Z – Wychowanie przedszkolne.

23 Istotne zmiany, jakie wnosi nowelizacja rozporządzenia z dnia 24 marca 2010 do działania 312
2. uszczegółowienie kwestii związanych z podejmowaniem wykonywania działalności gospodarczej. Doprecyzowanie na poziomie przepisów rozporządzenia tej kwestii, tzn. warunek uważa się za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy (…) podmiot podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej (…). Przepis ten będzie miał zastosowanie dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w planowanym na 2010 rok naborze.

24 Istotne zmiany, jakie wnosi nowelizacja rozporządzenia z dnia 24 marca 2010 do działania 312
3. wprowadzenie konieczności dostarczania przez wnioskodawców – spółki kapitałowe „w organizacji” - dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru m. in. w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie później niż do dnia zawarcia umowy. Zmiana ta pozwoli na wykonanie kontroli wykluczających konflikty krzyżowe przed zawarciem umowy z wnioskodawcą. Przepis ten stosuje się również w przypadku podmiotów ubiegających się o pomoc w ramach naboru z 2009 roku, z którymi nie zawarto jeszcze umowy przyznania pomocy

25 Istotne zmiany, jakie wnosi nowelizacja rozporządzenia z dnia 24 marca 2010 do działania 312
4. zmniejszenie liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, warunkujące uzyskanie maksymalnej kwoty pomocy. Przepisy rozporządzenia nakładają obowiązek utworzenia i utrzymania przez 2 lata, od dokonania przez Agencję płatności ostatecznej – przy maksymalnej kwocie pomocy – 3 miejsc pracy. Przepisy rozporządzenia zmieniającego stosuje się również dla wniosków złożonych w roku 2009, ale tylko w stosunku do tych wnioskodawców z którymi nie podpisano umowy oraz którzy do dnia zawarcia umowy dokonają zmiany w złożonym wniosku. Należy mieć na uwadze, iż zmiany we wniosku o przyznanie pomocy, mogą spowodować wydłużenie terminu jego rozpatrywania.

26 Istotne zmiany, jakie wnosi nowelizacja rozporządzenia z dnia 24 marca 2010 do działania 312
5. Zmiana dotycząca możliwości odrzucenia przez Agencję wniosku o przyznanie pomocy bez uprzedniego wezwania wnioskodawcy do usunięcia braków. Zgodnie z nowymi przepisami, w sytuacji gdy dane, które należy podać w wymaganych pozycjach wniosku, wynikają bezpośrednio z innych pozycji wniosku, z dokumentów dołączonych do wniosku lub są zawarte w ewidencji producentów, Agencja nie odrzuca złożonego wniosku;

27 Istotne zmiany, jakie wnosi nowelizacja rozporządzenia z dnia 24 marca 2010 do działania 312
6. Nowy sposób ustalania kolejności przysługiwania pomocy. Założono, że pomoc w pierwszej kolejności będzie kierowana do przedsiębiorców, którzy podejmują bądź rozwijają działalność na obszarach charakteryzujących się wysokim bezrobociem, w gminach o niskim dochodzie podatkowym oraz planują utworzyć większą liczbę miejsc pracy. Z tego względu główne kryteria oceny to: stopa bezrobocia w powiecie, dochód podatkowy gminy oraz liczba planowanych do utworzenia miejsc pracy przeliczonych na pełne etaty średnioroczne. Za każde z wyżej wymienionych kryteriów będą przyznawane punkty: od 0 do 5 pkt proporcjonalnie, w przypadku kryteriów: stopa bezrobocia w powiecie i dochód podatkowy gminy oraz od 0 do 2 pkt, proporcjonalnie, za planowane etaty. Kolejność przysługiwania pomocy będzie ustalana według sumy uzyskanej liczby punktów za każde kryterium, od największej do najmniejszej liczby punktów.

28 Istotne zmiany, jakie wnosi nowelizacja rozporządzenia z dnia 24 marca 2010 do działania 312
6. Nowy sposób ustalania kolejności przysługiwania pomocy, cd.: Określono kryteria rozstrzygające o kolejności w przypadku, gdy więcej niż jeden wniosek znajdzie się na tej samej pozycji. W przypadku, gdy kilka wniosków uzyskało taką samą liczbę punktów i znajduje się na tej samej pozycji, kolejność przysługiwania pomocy ustalana będzie według kwoty wnioskowanej pomocy – od najniższej. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej pomocy operacje zgłoszone przez podmioty, które prowadzą już działalność gospodarczą i planują ją rozwijać będą honorowane przed operacjami zgłoszonymi przez podmioty, które dopiero planują podjęcie działalności gospodarczej.

29 szczegółowe informacje na stronie internetowej ARiMR
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ szczegółowe informacje na stronie internetowej ARiMR


Pobierz ppt "Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google