Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Razem od 2009r. do 2015r mamy kwotę w wysokości 11 132 116 zł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Razem od 2009r. do 2015r mamy kwotę w wysokości 11 132 116 zł."— Zapis prezentacji:

1

2 Razem od 2009r. do 2015r mamy kwotę w wysokości zł

3 Rok 4.1\413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Różnicowanie kierunku w działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój Mikro - przedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsiMałe projektyRazem 4.1\ , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 Razem 2009 do , , , , , , , ,00

4 LP.WYSZCZEGÓLNIENIE I IIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3 Odnowa i rozwój wsi 4 Małe projekty

5 Kto może się ubiegać o pomoc? Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Oprócz tego kryteria dostępu na różnicowanie działania. Działanie,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

6 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

7 Działanie,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” będzie realizowane w latach: 2010 I kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości zł 2010 I kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości zł 2012 I kwartał kwota jaka została przeznaczona to to działanie jest w wysokości zł 2012 I kwartał kwota jaka została przeznaczona to to działanie jest w wysokości zł

8 Preferowane punktami kwoty dotacji do zł

9 Kto może się ubiegać o pomoc? Osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro. Oprócz tego kryteria szczegółowe. Działanie,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

10 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

11 Działanie,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będzie realizowane w latach: 2010 II kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości zł 2010 II kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości zł

12 Preferowane punktami kwoty dotacji do zł

13 Kto może się ubiegać o pomoc? Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Tu kryteria dostępu. Działanie,,Odnowa i rozwój wsi” Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

14 Działanie,,Odnowa i rozwój wsi” będzie realizowane w latach: 2009 IV kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości zł 2009 IV kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości zł 2011 I kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości zł 2011 I kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości zł

15 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: a)pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe; b)służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury; kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów; budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych; zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci.

16 Preferowane punktami kwoty dotacji do zł

17 Kto może się ubiegać o pomoc? Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Działanie,,Małe projekty” Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

18 podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR; podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; b)kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; c)kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzenia na runek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej;

19 zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a)odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; b)odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; c)remont lub wyposażenie muzeów; d)remont lub wyposażenie świetlic wiejskich; rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderu oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR; b)budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

20 Działanie,,Małe projekty” będzie realizowane w latach:

21 Preferowane punktami kwoty dotacji do zł

22


Pobierz ppt "Razem od 2009r. do 2015r mamy kwotę w wysokości 11 132 116 zł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google