Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Razem od 2009r. do 2015r mamy kwotę w wysokości 11 132 116 zł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Razem od 2009r. do 2015r mamy kwotę w wysokości 11 132 116 zł."— Zapis prezentacji:

1

2 Razem od 2009r. do 2015r mamy kwotę w wysokości 11 132 116 zł

3 Rok 4.1\413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Różnicowanie kierunku w działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój Mikro - przedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsiMałe projektyRazem 4.1\413 2009 0,00 2 476 092,002 476 092,00 0,00 2 476 092,002 476 092,00 2010 440 000,00 440 000,00 0,00 600 000,00600 000,001 480 000,001 480 000,00 2011 0,00 1 904 046,001 904 046,00500 000,00500 000,002 404 046,002 404 046,00 2012 432 518,00 432 518,00 0,00 500 000,00500 000,001 365 036,001 365 036,00 2013 0,00 500 000,00500 000,00 2014 0,00 499 998,00499 998,00 2015 0,00 Razem 2009 do 2015 872 518,00 872 518,00 4 380 138,00 4 380 138,00 2 599 998,00 2 599 998,00 8 725 172,00 8 725 172,00

4 LP.WYSZCZEGÓLNIENIE200920102011201220132014 I IIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3 Odnowa i rozwój wsi 4 Małe projekty

5 Kto może się ubiegać o pomoc? Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Oprócz tego kryteria dostępu na różnicowanie działania. Działanie,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

7 Działanie,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” będzie realizowane w latach: 2010 I kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości 440 000 zł 2010 I kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości 440 000 zł 2012 I kwartał kwota jaka została przeznaczona to to działanie jest w wysokości 432 518 zł 2012 I kwartał kwota jaka została przeznaczona to to działanie jest w wysokości 432 518 zł

8 Preferowane punktami kwoty dotacji do 60 000 zł

9 Kto może się ubiegać o pomoc? Osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro. Oprócz tego kryteria szczegółowe. Działanie,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

10 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

11 Działanie,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będzie realizowane w latach: 2010 II kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości 440 000 zł 2010 II kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości 440 000 zł

12 Preferowane punktami kwoty dotacji do 100 000 zł

13 Kto może się ubiegać o pomoc? Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Tu kryteria dostępu. Działanie,,Odnowa i rozwój wsi” Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

14 Działanie,,Odnowa i rozwój wsi” będzie realizowane w latach: 2009 IV kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości 2 476 092 zł 2009 IV kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości 2 476 092 zł 2011 I kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości 1 904 046 zł 2011 I kwartał kwota jaka została przeznaczona na to działanie jest w wysokości 1 904 046 zł

15 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: a)pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe; b)służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury; kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów; budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych; zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci.

16 Preferowane punktami kwoty dotacji do 425 000 zł

17 Kto może się ubiegać o pomoc? Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Działanie,,Małe projekty” Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

18 podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR; podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; b)kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; c)kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzenia na runek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej;

19 zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a)odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; b)odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; c)remont lub wyposażenie muzeów; d)remont lub wyposażenie świetlic wiejskich; rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderu oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR; b)budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

20 Działanie,,Małe projekty” będzie realizowane w latach:

21 Preferowane punktami kwoty dotacji do 15 000 zł

22 www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl


Pobierz ppt "Razem od 2009r. do 2015r mamy kwotę w wysokości 11 132 116 zł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google