Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ DZIAŁANIA KONKURSOWE LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK NABÓR WNIOSKÓW 12/2012-01/2013 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ DZIAŁANIA KONKURSOWE LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK NABÓR WNIOSKÓW 12/2012-01/2013 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz."— Zapis prezentacji:

1 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ DZIAŁANIA KONKURSOWE LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK NABÓR WNIOSKÓW 12/2012-01/2013 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Publikacja opracowana przez LGD Warmiński Zakątek Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ DZIAŁANIA KONKURSOWE LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK NABÓR WNIOSKÓW 12/2012-01/2013 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Publikacja opracowana przez LGD Warmiński Zakątek Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Lubomino 26 listopada 2012

3 TERMIN NABORU WNIOSKÓW Planowana data ogłoszenie konkursu i udostępnienie dokumentacji konkursowej 30 listopada 2012 nabór wniosków 17 grudnia 2012 do 14 stycznia 2013 DOSTĘPNA ALOKACJA ŚRODKÓW: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 496 370,00 złotych Odnowa i Rozwój Wsi: 550 000,00 złotych Małe projekty: 707 934,59 złotych

4 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

5 UPRAWNIENI BENEFICJENCI Osoba fizyczna Podejmuje (nie była wpisana do Ewidencji w okresie ostatnich 12 m-cy przed złożeniem wniosku) lub wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca, Obywatel UE, Pełnoletnia do 60 r.ż. Nie podlega ubezpieczeniu KRUS Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim (miejscowość do 5 tys. miekszancow (gmina miejska) lub do 20 tys. mieszkańców) Nie uzyskała pomocy w ramach PO KL 2007-2013w ramach działania 6.2 w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, Nie podlega wykluczeniu Wspólnicy spółki cywilnej – powyższe wymagania dla każdego wspólnika Osoba prawna Podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, Nie uzyskała pomocy w ramach PO KL 2007-2013w ramach działania 6.2 w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku Nie podlega wykluczeniu Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców (KRS) Ma siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim, lub miejskim (miejsc. do 5 tys. mieszk. gmina miejska i do 20 tys. mieszk. gmina miejsko – wiejska)

6 ZAKRES WSPARCIA przedmiotem wsparcia mogą zostać objęte dziedziny gospodarki w zakresie: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usług dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7) usług transportowych; 8) usług komunalnych; 9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) magazynowania lub przechowywania towarów; 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Pomoc nie obejmuje kosztów: 1) podatku od towarów i usług (VAT); 2) nabycia nieruchomości; 3) nabycia rzeczy używanych.

7 Koszty podlegające refundacji Refundacji podlegają wydatki zgodnie z wykazem w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do wysokości 50% nakładów netto (Dz. U z 2007 r., nr 200, poz. 1442 z późn. zmianami): - do 100 tys.zł – przy utworzeniu co najmniej 1 miejsca pracy - do 200 tys.zł – przy utworzeniu co najmniej 2 miejsc pracy - do 300 tys.zł – przy utworzeniu co najmniej 3 miejsc pracy

8 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

9 UPRAWNIENI BENEFICJENCI W ramach realizacji tego przedsięwzięcia wspierane będą projekty wykorzystujące pulę środków przyznanych przez LGD na działanie Odnowa i rozwój wsi. Zgodnie z założeniami PROW 2007 – 2013 o pomoc na operacje w ramach tego działania może ubiegać się: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – w zakresie objętym działalnością statutową podmiotu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)), której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

10 ZAKRES WSPARCIA 1)budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; 2)budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury; 3)budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli; 4)zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 5)związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; 6)urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 7)budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 8)zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 9)rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 10)zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

11 ZAKRES WSPARCIA c.d. 11), przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 12)odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; 13)wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12; 14)zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji operacji; 15)zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 16)ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 16, zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące koszty: 1)przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym: a)kosztorysów, b)projektów architektonicznych lub budowlanych, c)ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, d)dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, e)wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, f)usług geodezyjno-kartograficznych, g)usług rzeczoznawcy majątkowego; 2)opłat za patenty lub licencje; 3)sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi; 4)przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji.

12 Koszty podlegające refundacji Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta lub uzyskanych z innych źródeł finansowania wkładu własnego dopuszczonych przez PROW 2007 – 2013 (Fundusz Kościelny, środki innych jst., Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być równa lub niższa niż 25 tys. zł.

13 MAŁE PROJEKTY

14 Małe PROJEKTY UPRAWNIENI BENEFICJENCI W ramach realizacji tego przedsięwzięcia wspierane będą projekty wykorzystujące pulę środków przyznanych przez LGD na Małe projekty. Zgodnie z założeniami PROW 2007- 2013 o pomoc na operacje w ramach małych projektów może ubiegać się podmiot będący: 1) osobą fizyczną, która jest: a)obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b)pełnoletnia, c) zameldowana na pobyt stały na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej "LSR", lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze W OGRANICZONYM ZAKRESIE 2) Osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa

15 Małe PROJEKTY ZAKRES WSPARCIA 1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

16 Małe PROJEKTY ZAKRES WSPARCIA 2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

17 Małe PROJEKTY ZAKRES WSPARCIA 3 ) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, b) przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, c) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej

18 Małe PROJEKTY ZAKRES WSPARCIA 4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 ;

19 Małe PROJEKTY ZAKRES WSPARCIA 5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, c) kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

20 Małe PROJEKTY ZAKRES WSPARCIA 6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, c) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, e) badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej;

21 Małe PROJEKTY ZAKRES WSPARCIA 7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

22 OSOBY FIZYCZNE – ZAKRES WSPARCIA na małe projekty związane z prowadzoną przez osobę fizyczną działalnością gospodarczą lub z działalnością gospodarczą, którą osoba fizyczna planuje podjąć, Na małe projekty dotyczące rozwijania aktywności społeczności lokalnej przez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, Na małe projekty dotyczące kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

23 Małe PROJEKTY KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty: 1)ogólne: a)przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, b)opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, c)opłat notarialnych, skarbowych lub sadowych, d)sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2)zakup materiałów lub przedmiotów; 3)zakup usług lub robót budowlanych; 4)najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy;

24 Małe PROJEKTY KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się: 1) koszty ogólne stanowiące koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego 2) podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005"; 2)wartość wkładu niepieniężnego obejmująca wartość: a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168 (obowiązująca stawka 19,19) b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych małych projektów

25 Małe PROJEKTY KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI Jeżeli mały projekt DOTYCZY INWESTYCJI I jest realizowany także poza obszarem objętym LSR, koszty inwestycyjne poniesione poza tym obszarem nie są kosztami kwalifikowanymi małych projektów

26 Małe PROJEKTY POZIOM FINANSOWANIA Pomoc w ramach działania przyznawana jest w formie refundacji, której podlega nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta, przy czym limit wkładu niepieniężnego maksymalnie może wynosić 20% kosztów kwalifikowanych Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, zwanego dalej "Programem", wynosi 100 tys. (projektowane 200 tys.zł) złotych na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. złotych (projektowane 50 tys.złotych) i nie mniej niż 4,5 tys. złotych

27 ZASADY OCENY WNIOSKÓW NA PRZYKŁADZIE MAŁYCH PROJEKTÓW

28 KRYTERIA OCENY PROJEKTU PRZEZ LGD 1. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU: Czy przedsięwzięcie przyczynia się do osiągnięcia celów ogólnych wyznaczonych w ramach LSR? 0 – 7 punktów Czy przedsięwzięcie przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych wyznaczonych w ramach LSR? 0 – 7 punktów Czy przedsięwzięcie przyczynia się do osiągnięcia rezultatów zawartych w LSR? 0 – 6 punktów ŁĄCZNIE DO OTRZYMANIA: 20 punktów

29 KRYTERIA OCENY PROJEKTU PRZEZ LGD OCENA JAKOŚCIOWA: - Kompletność wniosku – 8 punktów, - Beneficjent jest członkiem LGD – 2 punkty, - Liczba partnerów zaangażowanych w realizację – do 4 punktów - Liczba sektorów zaangażowanych w realizację projektu: do 4 punktów - Kalkulacja kosztowa projektu potwierdza oddolność inicjatywy przez zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia lokalnej społeczności (praca własna) – 4 punkty - Wkład własny Beneficjenta w realizację projektu powyżej 40% - 4 punkty - Projekt obejmuje zasięgiem więcej niż jedną miejscowość – 4 punkty ŁĄCZNIE DO OTRZYMANIA: 30 punktów, z łącznej oceny 50 punktów Minimalne kryterium dostępu: minimalny łączny próg punktowy z oceny zgodności i jakościowej – 30

30 MAŁE PROJEKTY NAJPOPULARNIEJSZE DZIAŁANIA

31 MAŁE PROJEKTY WDRAŻANE PRZEZ GMINY Remonty /wyposażenie: świetlic wiejskich, boisk, Place zabaw Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym skwery, wiaty, budowa / zadaszenia scen) Znakowanie szlakow rowerowych, Zajęcia w ośrodkach kultury, świetlicach, Turystyczne strony internetowe gmin Prowadzenie chóru gminnego Konkurs fotograficzny GMINA W OBIEKTYWIE Konkurs na najpiękniej zagospodarowane posesje

32 Projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe Place zabaw / zagospodarowanie przestrzeni publicznej / wyposażenie świetlic wiejskich Imprezy, upowszechnianie sportu Warsztaty, zajęcia integracyjne, edukacyjne, Muzeum kultury kresowej, Utworzenie łowiska wiejskiego Mobilna baza kajakowa Przewodniki turystyczne Promowanie przedsiebiorczości

33 Projekty wdrażane przez organizacje kościelne Renowacja zabytków, Muzeum parafialne, Sympozjum naukowe

34 projekty wdrażane przez instytucje kultury Prowadzenie biblioteki regionalnej Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych Prowadzenie chóru, orkiestry detej, Organizacja konkursów kulinarnych Ścieżki dydaktyczno – edukacyjne Przeglądy artystyczne

35 Projekty wdrażane przez osoby fizyczne Renowacja mieszkalnych obiektów zabytkowych Zakup siodel + parkanu do jazdy konnej w gospodarstwie agroturystycznym Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej jako miejsca integracji mieszkańców

36 Projekty wdrażane przez podmioty gospodarcze -Działania przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych -Budowa wiaty biesiadnej -Galeria produktów lokalnych -Wprowadzenie na rynek usług regionalnych (centrum szkoleniowe Śladami Napoleona) -Utworzenie miejskiego traktu spacerowego -Place zabaw -Zagospodarowanie oczka wodnego

37 Dziękuję za uwagę Małgorzata Ofierska tel. 896160058 e-mail: warminskizakatek@wp.pl


Pobierz ppt "WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ DZIAŁANIA KONKURSOWE LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK NABÓR WNIOSKÓW 12/2012-01/2013 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google