Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski w Łodzi Wolbórz, 17 listopada 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski w Łodzi Wolbórz, 17 listopada 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi Wolbórz, 17 listopada 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

2 Czym są małe projekty ? Małe projekty to jedna z form wsparcia w ramach Osi 4 Leader. Wyróżnikiem małych projektów jest fakt, że koszt projektu może wynosić min. 4,5 tys. zł a max. 100 tys. zł i może być realizowany przez: osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność gospodarczą na tym obszarze, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego UE osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na tym obszarze.

3 Zakres pomocy małych projektów 1.Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, 2.Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, b)organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych. 3.Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: a)promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, b)kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, c)kultywowanie języka regionalnego i gwary, d)kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

4 Zakres pomocy małych projektów c.d. 4.Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b)budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych. 5.Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

5 Zakres pomocy małych projektów c.d. 6.Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a)odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencja zabytków, b)odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, c)remont lub wyposażenie muzeów, d)remont lub wyposażenie świetlic wiejskich.

6 Zakres pomocy małych projektów c.d. 7.Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów. 8.Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenie działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.

7 Wysokość pomocy małych projektów Do kosztów kwalifikowalnych operacji zaliczamy wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, jednak nie więcej niż 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych operacji. Pomoc na operacje dla jednego beneficjenta wynieść może łącznie do 100 tys. zł w całym okresie programowania, przy czym na jeden projekt maksymalnie 25 tys. zł Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta

8 Jak długo może trwać mały projekt ? Mały projekt ma być realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, a jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

9 Koszty kwalifikowalne małych projektów Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty: 1.ogólne: przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, opłat za patenty lub licencje, badań lub analiz, sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2.robót budowlanych; 3.wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; 4.podłączenia do Internetu;

10 Koszty kwalifikowalne małych projektów 5.opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; 6.najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 7.zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 8.zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu lub dzierżawy przekraczałby koszt zakupu; 9.organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

11 Koszty kwalifikowalne małych projektów 10.wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych; 11.utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 12.tworzenia stron internetowych; 13.upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów; 14.wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; 15.podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń; 16.noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni; 17.tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

12 Składanie i weryfikacja wniosków Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD.Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD. LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej.LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty zawiera nieprawidłowości lub braki organ SW wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty zawiera nieprawidłowości lub braki organ SW wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD właściwemu organowi samorządu województwa.Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD właściwemu organowi samorządu województwa.

13 Podpisanie umowy przyznania pomocy W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty podpisana zostaje umowa, która zawiera w szczególności: na małe projekty podpisana zostaje umowa, która zawiera w szczególności: oznaczenie przedmiotu i stron umowy;oznaczenie przedmiotu i stron umowy; określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji;określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji; określenie wysokości pomocy;określenie wysokości pomocy; określenie warunków i terminów wypłaty środków z tytułu pomocy;określenie warunków i terminów wypłaty środków z tytułu pomocy; określenie warunków rozwiązania umowy;określenie warunków rozwiązania umowy; określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub wypłacona w nadmiernej wysokości.określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub wypłacona w nadmiernej wysokości.

14 Urząd Marszałkowski w Łodzi 90-051 Łódź Al. Piłsudskiego 8 www.prow.lodzkie.pl Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania tel: (42) 663-31-76; 663-31-55; wdrazanie@lodzkie.plwdrazanie@lodzkie.pl, alekandra.luczak@lodzkie.pl, magdalena.gawdzik@lodzkie.pl, marta.marciniak@lodzkie.pl e-mail: wdrazanie@lodzkie.pl, alekandra.luczak@lodzkie.pl, magdalena.gawdzik@lodzkie.pl, marta.marciniak@lodzkie.pl alekandra.luczak@lodzkie.pl magdalena.gawdzik@lodzkie.plmarta.marciniak@lodzkie.plwdrazanie@lodzkie.pl alekandra.luczak@lodzkie.pl magdalena.gawdzik@lodzkie.plmarta.marciniak@lodzkie.pl pokój 210 i 211 (budynek przy al. Piłsudskiego 12)

15 Dziękujemy za uwagę Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski w Łodzi Wolbórz, 17 listopada 2009 r. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google