Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł pt.: Aplikowanie o środki w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Chrzanów, 14 marca 2012 roku Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł pt.: Aplikowanie o środki w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Chrzanów, 14 marca 2012 roku Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów."— Zapis prezentacji:

1 Moduł pt.: Aplikowanie o środki w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Chrzanów, 14 marca 2012 roku Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

2 Podstawa prawna ( konkursy ogłaszane przez UM ): 1.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 ) oraz rozporządzenia zmieniające: 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 ( Dz. U z 2008 r. Nr 156, poz. 974 ); 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 ( Dz. U z 2010 r. Nr 65, poz. 417 ); 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 ( Dz. U z 2010 r. Nr 162, poz. 1092 ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

3 Podstawa prawna ( konkursy ogłaszane przez LGD ): 1.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) oraz rozporządzenia zmieniające: 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 ( Dz. U z 2009 r. nr 71, poz. 613 ); 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 ( Dz. U z 2010 r. nr 158, poz. 1067 ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

4 Cel działania: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi; promowanie obszarów wiejskich; rozwój tożsamości społeczności wiejskiej; zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich; wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

5 Obszar wiejski w rozumieniu działania Odnowa i rozwój wsi PROW: Miejscowość należąca do: gminy wiejskiej; gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; gminy miejskiej, w wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

6 Zakres działania: budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury lub targowisk; budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

7 zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; przedsięwzięcia związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

8 budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

9 budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wcześniej wymienionych; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

10 zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji; zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; ogólne koszty, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

11 Beneficjenci: gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; kościół i inny związek wyznaniowy; organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

12 Ograniczenia dla beneficjentów: instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe mogą realizować operacje w zakresie objętym ich działalnością statutową; kościoły i związki wyznaniowe mają ograniczony zakres operacji, na które mogą pozyskać dofinansowanie ( tzn.: punkty 5, 12, 15 i 16 ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

13 Relacja między celem operacji a miejscem jej realizacji: Warunkiem przeprowadzenia operacji obejmującej kilka miejscowości będzie realizacja określonego celu, np. poprawa infrastruktury sportowej na obszarze gminy. Gdy operacja dotyczy jednej miejscowości, zakresy mogą zostać połączone, np. budowa ścieżki rowerowej, zagospodarowanie centrum miejscowości, remont domu kultury. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

14 Kryteria dostępu: projekt wpisuje się w Plan Odnowy Miejscowości ( w odpowiedniej formie ) – w przypadku konkursów ogłaszanych przez LGD nie ma konieczności dołączania POM i uchwał do wniosku; projekt nie ma charakteru komercyjnego; w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu; o przyznaniu pomocy decyduje suma punktów, przyznanych operacji na podstawie określonych kryteriów; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

15 Pomoc finansowa: dotacja w wysokości: powyżej 25 tys. – max 500 tys. zł na operację; maks. 500 tys. zł dla jednej miejscowości w okresie wdrażania PROW 2007-2013; dotacja jest udzielana na zasadach refundacji; poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych w konkursach ogłaszanych przez LGD; ( w normalnym trybie – 75% ); kwalifikowalność następuje po podpisaniu umowy o dofinansowanie lub – przy ryzyku beneficjenta – od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie; beneficjenci zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych mogą rozpoczynać przetargi przed złożeniem wniosku; kwalifikowalne są koszty ogólne do wysokości 10 % wartości operacji, poniesione po 1 stycznia 2007 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

16 Kwalifikowalność VAT-u: VAT stanowi koszt kwalifikowalny dla beneficjentów, którzy nie mogą otrzymać zwrotu tego podatku. W świetle interpretacji Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

17 Zasady realizacji operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi: operacja jest realizowana w jednym (do 24 miesięcy) lub dwóch etapach (do 36 miesięcy); ostateczny termin zakończenia realizacji operacji to 30 czerwca 2015 r.; płatności związane z realizacją operacji są dokonywane w formie rozliczenia bezgotówkowego, a wszelkie zdarzenia powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych musi zostać uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowym lub przy wykorzystaniu odpowiedniego kodu rachunkowego ( ewentualnie na odpowiednim zestawieniu ) – koszty kwalifikowalne mogą zostać pomniejszone o 10%; cel, który realizuje operacja powinien być osiągnięty i zachowany przez 7 lat od dnia przyznania pomocy; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

18 wnioskodawca ma prawo do dwukrotnego dokonywania poprawek we wniosku i jego załącznikach według uwag instytucji oceniającej (w terminie do 14 dni); refundacja części kosztów kwalifikowanych następuje na podstawie wniosku o płatność przedłożonego po zrealizowaniu operacji lub jej etapu i udokumentowaniu poniesionych kosztów; wnioskodawca ma prawo do dwukrotnego dokonywania poprawek we wniosku o płatność (w terminie do 14 dni); wypłaty środków finansowych dokonuje się do 3 m-cy od dnia złożenia wniosku o płatność (korekty wniosku o płatność wydłużają ten czas); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

19 Najważniejsze różnice we wdrażaniu osi 3 przez oś 4 Leader: Kryteria wyboru operacji realizowanej bezpośrednio w ramach osi 3 PROW: dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca w stosunku do średniej krajowej; stopa bezrobocia w powiecie w stosunku do średniej w województwie; kryterium regionalne; poziom wnioskowanej kwoty dofinansowania Operacja musi uzyskać co najmniej 3 punkty Wybór operacji należy do kompetencji Zarządu Województwa Operacja realizowana przez oś 4: zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju LGD; ocena pod względem lokalnych kryteriów wyboru; Wybór operacji należy do kompetencji Rady LGD, rola Zarządu Województwa ograniczona jest do zatwierdzenia tego wyboru; Dodatkowy limit 500 tys. zł na 1 miejscowość w okresie wdrażania PROW 2007-2013; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


Pobierz ppt "Moduł pt.: Aplikowanie o środki w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Chrzanów, 14 marca 2012 roku Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google