Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

Коpie: 1
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI

2 Cele działania: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprawa jakości życia na obszarach wiejskich promocja obszarów wiejskich promocja obszarów wiejskich rozwój tożsamości społeczności wiejskiej rozwój tożsamości społeczności wiejskiej zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich

3 Beneficjenci: gmina gmina instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego kościół lub inny związek wyznaniowy kościół lub inny związek wyznaniowy organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW

4 Kryteria dostępu: Kryteria dostępu: Pomoc finansowa przyznawana jest na operację: Pomoc finansowa przyznawana jest na operację: nie finansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: nie finansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: -z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, -z Funduszu Kościelnego -ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) -z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw sportu i turystyki

5 Kryteria dostępu cdn. : realizowaną w miejscowości: realizowaną w miejscowości: -gminy wiejskiej -gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -gminy miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

6 Kryteria dostępu cd. Kryteria dostępu cd. Pomoc przyznawana jest wówczas gdy: realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach, operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach, złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zakończenie realizacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: zakończenie realizacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: -36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach) -24 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie) - nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

7 Forma i wysokość pomocy: Forma i wysokość pomocy: Pomoc polega na refundacji kosztów: kwalifikowalnych kwalifikowalnych poniesionych: poniesionych: -po dniu złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r. -w formie rozliczenia bezgotówkowego dostaw, robót budowlanych i usług, związanych z realizacją operacji, jeśli zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy dostaw, robót budowlanych i usług, związanych z realizacją operacji, jeśli zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy związanych z realizacją operacji, której postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone zostało po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. związanych z realizacją operacji, której postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone zostało po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Koszty związane z realizacją operacji poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W wypadku odmowy udzielenia wnioskodawcy pomocy, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków. Koszty związane z realizacją operacji poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W wypadku odmowy udzielenia wnioskodawcy pomocy, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków.

8 Zakres pomocy: Zakres pomocy: Pomoc nie obejmuje kosztów: refinansowania odsetek; refinansowania odsetek; opłaty ubezpieczeniowej; opłaty ubezpieczeniowej; na realizację operacji w przypadku, której postępowanie o zamówienie publiczne zostało wszczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. na realizację operacji w przypadku, której postępowanie o zamówienie publiczne zostało wszczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Refundacji podlegają koszty: Refundacji podlegają koszty: -kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów z tym, że dla jednej miejscowości nie więcej niż 500 tys. zł w okresie realizacji Programu

9 Zakres pomocy cd. : Zakres pomocy cd. : wówczas gdy operacja będzie realizowana w więcej niż jednej miejscowości, wysokość pomocy dla operacji nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji operacji w każdej miejscowości. wówczas gdy operacja będzie realizowana w więcej niż jednej miejscowości, wysokość pomocy dla operacji nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji operacji w każdej miejscowości. według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy, wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 tys. zł. według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy, wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 tys. zł.

10 Zakres pomocy cd.: Zakres pomocy cd.: urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; rewitalizacja budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) rewitalizacja budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne; zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne;

11 Zakres pomocy cd. : budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów publicznych, pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne (np. świetlice, domy kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków); (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów publicznych, pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne (np. świetlice, domy kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków); (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego; budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego; zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.)

12 Zakres pomocy cd. : Zakres pomocy cd. : odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn

13 Zakres pomocy cd. : Zakres pomocy cd. : budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury; (dodane Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury; (dodane Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; (dodane Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; (dodane Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji; (dodane Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji; (dodane Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.)

14 Wymagania jakie musi spełniać projekt: miejscowość w której będzie realizowany należy do: miejscowość w której będzie realizowany należy do: -gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców wpisany jest w zakres Planu Odnowy Miejscowości; wpisany jest w zakres Planu Odnowy Miejscowości; nie posiada charakteru komercyjnego; nie posiada charakteru komercyjnego;

15 w przypadku, gdy realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent winny jest posiadać prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po zakończeniu realizacji projektu w przypadku, gdy realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent winny jest posiadać prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po zakończeniu realizacji projektu organizacja pozarządowa powinna działać w obszarze zbieżnym z celami działania Odnowa i Rozwój Wsi w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego; organizacja pozarządowa powinna działać w obszarze zbieżnym z celami działania Odnowa i Rozwój Wsi w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego; projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego powinien zostać zaakceptowany przez tę jednostkę projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego powinien zostać zaakceptowany przez tę jednostkę Wymagania jakie musi spełnić projekt cd.:

16 Wniosek powinien zawierać: numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnioskodawcy; numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnioskodawcy; nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; opis operacji; opis operacji; plan finansowy operacji; plan finansowy operacji; informację o załącznikach; informację o załącznikach; oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; zestawienie rzeczowo-finansowe operacji zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

17 Załączniki do wniosku: plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności: plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności: - charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, - inwentaryzację zasobów służącą odnowie miejscowości, - ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, - opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji;

18 Załączniki do wniosku cd. Uchwałę: Uchwałę: -zabrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla, lub rady miasta w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości, w której będzie realizowana operacja, -zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy, lub rady osiedla w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości podjętą dla każdej miejscowości w której będzie realizowana operacja, a w przypadku gdy w danej miejscowości nie została powołana rada dzielnicy lub rada osiedla – rady miasta. (proponuje się nowelizację na: rady gminy) -rady gminy lub rady miasta w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości -w przypadku sołectw obejmujących kilka miejscowości, plan odnowy miejscowości i uchwała, może obejmować wszystkie miejscowości położone na obszarze sołectwa.


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google