Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007–2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007–2013"— Zapis prezentacji:

1 Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007–2013

2 Małe projekty – Beneficjenci
Osoba fizyczna, która jest: a) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze.

3 Małe projekty – Beneficjenci
Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

4 Beneficjentem może być:
Osoba fizyczna, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Wspólnik spółki cywilnej, Gmina, Powiat, Związek międzygminny, Instytucja Kultury (Dom Kultury, Biblioteka), Fundacja, Stowarzyszenie wpisane do KRS, Wspólnota mieszkaniowa, Parafia.

5 Beneficjentem nie może być:
Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, Nadleśnictwo, Spółka cywilna, Stowarzyszenie zwykłe, Rada sołecka. Ważne: statutowe zapisy dotyczące zakresu działania zgodnego z celami operacji i obszarem działania.

6 Wartość małych projektów
Całkowity planowany koszt małego projektu musi wynosić co najmniej złotych, lecz nie więcej niż zł. Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2007–2013, wynosi złotych na 1 beneficjenta.

7 Finansowanie małych projektów
Mały projekt nie może być finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: a) z Funduszu Kościelnego lub, b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), c) subwencji ogólnej.

8 Zakres realizacji małych projektów
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR: - Udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, - Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru LSR, innych niż realizowane w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" PROW oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

9 Zakres realizacji małych projektów
Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

10 Zakres realizacji małych projektów
2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej: - Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, - Promocja lokalnej przedsiębiorczości,

11 Zakres realizacji małych projektów
- Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów.

12 Zakres realizacji małych projektów
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR: - Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej, stron internetowych związanych z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru,

13 Zakres realizacji małych projektów
- Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.

14 Zakres realizacji małych projektów
4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

15 Zakres realizacji małych projektów
5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego: - Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, - Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, - Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła, - Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR.

16 Zakres realizacji małych projektów
6. Inicjowanie powstawania , przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług z wyłączeniem działalności rolniczej: - Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, - Promocja produktów lub usług lokalnych,

17 Zakres realizacji małych projektów
- Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" PROW , - Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

18 Zakres realizacji małych projektów
- Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, - Badanie rynku produktów lub usług lokalnych.

19 Zakres realizacji małych projektów
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

20 Kryteria wyboru operacji
Waga Maksymalny wynik I. Doświadczenie 1.Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów? 0 pkt- wnioskodawca nie zrealizował samodzielnie żadnego projektu i nie posiada kadry z takim doświadczeniem, 2 pkt- wnioskodawca realizował jedno podobne przedsięwzięcie i posiada kadrę, 3 pkt- wnioskodawca zrealizował więcej niż jeden podobny projekt, posiada wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze administracyjne 2. Czy w realizacji projektu będą uczestniczyli inni partnerzy, w tym jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe? 0 pkt- przedsięwzięcie nie będzie realizowane w partnerstwie, 1 pkt- w realizacji projektu będzie uczestniczył jeden partner sektora społecznego, 2 pkt- w realizacji projektu będzie uczestniczył jeden partner sektora publicznego, 3 pkt- w realizacji projektu będzie uczestniczyło co najmniej dwóch partnerów sektora gospodarczego, jeden publiczny i jeden społeczny 2 Preferowane będą operacje, których wnioskodawca realizował więcej niż jeden podobny projekt, posiada wykwalifikowaną kadrę oraz zaplecze administracyjne 12 Preferowane będą operacje, w których realizacji będzie uczestniczyło co najmniej dwóch partnerów sektora gospodarczego, jeden partner publiczny i jeden społeczny

21 Kryteria wyboru operacji cd.
II. Oddziaływanie projektu Czy projekt wpłynie na aktywizację lokalnego społeczeństwa, wzmocnienie partnerstwa i wzrost lokalnych inicjatyw? 0 pkt – wnioskodawca nie przedstawił mierzalnych produktów projektu ani opisu rezultatów projektu lub produkty i rezultaty projektu nie przyczynią się do wzrostu aktywności społecznej, 1 pkt- wnioskodawca przedstawił mierzalne wskaźniki projektu, które przyczynią się do poprawy aktywności społecznej, nawiązania partnerstw oraz wzrostu podejmowanych inicjatyw, 2 pkt- wnioskodawca przedstawił mierzalne rezultaty projektu, które przyczynią się do wzmocnienia lokalnego partnerstwa 3 pkt- w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia powstanie nowe stowarzyszenie lub nowa inicjatywa społeczna, 5 Preferowane będą operacje, które wpłyną na aktywizację lokalnego społeczeństwa, wzmocnienie partnerstwa oraz wzrost lokalnych inicjatyw poprzez stworzenie nowego stowarzyszenia lub nowej inicjatywy społecznej( konieczne jest przedstawienie wskaźników projektu) 30 Preferowane będą operacje, które obejmują obszar pięciu gmin oraz sektor społeczny, publiczny i gospodarczy

22 Kryteria wyboru operacji cd.
III. Wpływ na potencja turystyczny 1.Czy realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD? 0 pkt – realizacja projektu nie wpłynie na wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD, 1 pkt- projekt wpłynie na rozwój oferty atrakcji turystycznych w sposób znikomy , 2 pkt- projekt przyczynia się do poprawy infrastruktury i zróżnicowania usług turystycznych części obszaru LGD, 3 pkt- projekt dotyczy budowy infrastruktury turystycznej i zagospodarowania Mazurskich Szlaków Turystycznych (rowerowych, kajakowych, konnych, pieszych i kolejowych) 2. Czy projekt przyczyni się do wykreowania produktu turystycznego obszaru LGD9? 0 pkt- realizacja projektu nie przyczyni się do wykreowania żadnego produktu obszaru LGD9, 1 pkt- realizacja projektu przyczyni się do wykreowania i wypromowania jednego produktu turystycznego 2 pkt- realizacja projektu wykreuje markowy produkt Wielkich Jezior Mazurskich 3 pkt- realizacja projektu wykreuje i wypromuje więcej niż jeden markowy produkt Wielkich Jezior Mazurskich 5 Preferowane będą operacje , które wzmocnią potencjał turystyczny obszaru LGD9 poprzez budowę infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie Mazurskich Szlaków Turystycznych 30 Preferowane będą operacje, które wykreują i wypromują więcej niż jeden markowy produkt Wielkich Jezior Mazurskich

23 Kryteria wyboru operacji cd.
IV. Oddziaływanie projektu na środowisko naturalne W jaki sposób realizacja projektu wpłynie na środowisko naturalne i świadomość ekologiczną mieszkańców? Czy projekt będzie realizowany na obszarze cennym przyrodniczo (rezerwat, park krajobrazowy, teren Natura 2000) 0 pkt- projekt nie ma widocznego wpływu na środowisko naturalne ani na świadomość ekologiczną mieszkańców i nie będzie realizowany na obszarze cennym przyrodniczo, 1 pkt- projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne 2 pkt- projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i świadomość ekologiczną mieszkańców 3 pkt- projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i świadomość ekologiczną mieszkańców oraz jest realizowany na obszarze cennym przyrodniczo 5 Preferowane będą operacje, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i świadomość ekologiczną mieszkańców oraz które są realizowane na obszarze cennym przyrodniczo 15 V. Wpływ na dziedzictwo kulturowe Czy realizacja projektu przyczyni się do rewitalizacji obiektów i miejsc historycznych, czy w oparciu o nie powstaną nowe usługi okołoturystyczne i nowe miejsca pracy? 0 pkt- realizacja projektu nie obejmuje obiektów kultury ani miejsc historycznych, 1 pkt- projekt przyczyni się do odnowy obiektu zabytkowego oraz zagospodarowania obszaru wokół tego obiektu,

24 Kryteria wyboru operacji cd.
3 pkt- w wyniku realizacji projektu zostanie odrestaurowany obiekt objęty ochroną konserwatora zabytków i zaadaptowany na usługi turystyczne generując miejsca pracy, 2. Czy projekt wpływa na rozwój i promocję lokalnej twórczości artystycznej, rzemiosła i rękodzielnictwa lub dziedzictwa kulturowego? 0 pkt- przedsięwzięcia realizowane w projekcie nie promują i nie wpływają na rozwój twórczości ludowej 1 pkt- przedsięwzięcia realizowane w projekcie w sposób znikomy promują i wpływają na rozwój twórczości ludowej, 2 pkt- projekt stwarza warunki od odtwarzania i wykonywania artykułów rękodzielnictwa ludowego, 3 pkt- w ramach projektu osoby dorosłe i młodzież będą uczestniczyli w warsztatach , plenerach bądź kursach nauki rzemiosła artystycznego 2 Preferowane będą operacje, w wyniku których odrestaurowany zostanie obiekt objęty ochroną konserwatora zabytków i zaadoptowany na usługi turystyczne generując miejsca pracy 12 Preferowane będą operacje , które wpływają na rozwój i promocję lokalnej twórczości artystycznej, rzemiosła i rękodzielnictwa poprzez udział osób dorosłych i młodzieży w warsztatach, plenerach bądź kursach nauki rzemiosła artystycznego VI. Członkostwo w Związku Stowarzyszeń LGD9. Czy podmiot realizujący przedsięwzięcie jest członkiem Związku Stowarzyszeń LGD? 0 pkt- podmiot realizujący przedsięwzięcie nie jest członkiem Związku Stowarzyszeń LGD9, 10 pkt- podmiot realizujący przedsięwzięcie jest Członkiem Związku Stowarzyszeń LGD9. 1 Preferowane będą operacje, realizowane przez podmioty, które są członkami Związku Stowarzyszeń LGD9. 10

25 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader
Działania realizowane są przez Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 Informacji na temat PROW 2007 – 2013, oś 4 Leader oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela Koordynator ds. obsługi Rady Związku Stowarzyszeń LGD9. Bezpośredni nr tel , Aktualne informacje o konkursach znajdują się na stronie w zakładce Konkursy PROW-Leader

26 Małe projekty DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007–2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google