Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Łączna kwota dofinansowania PROW wynosi: 17.235.317.541 euro
Budżet PROW Łączna kwota dofinansowania PROW wynosi: euro w tym: EFROW euro Wkład krajowy euro

3 Poszczególne Osie PROW:
Oś 1 gospodarcza Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2 środowiskowa Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś 3 społeczna Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Oś 4 Leader

4 Działania, dla których Samorząd Województwa będzie Instytucją wdrażającą

5 Oś 1 działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat I: scalanie gruntów schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Oś 3 działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Oś 4 Leader

6 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Oś 3: Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

7 Cel działania Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

8 Zakres pomocy: Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:
gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

9 Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności:
zakup materiałów wykonanie prac budowlano – montażowych, 3. zakup niezbędnego wyposażenia.

10 Beneficjent: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania określone w zakresie pomocy.

11 Pomoc może być przyznana na:
projekt realizowany w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu.

12 Poziom dofinansowania
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji programu, nie może przekroczyć: 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 200 tys. zł – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

13 Wydatki publiczne: 1 471 440 320 euro
Finansowanie: Koszt całkowity: euro Wydatki publiczne: euro Szacowany budżet dla Województwa Zachodniopomorskiego (środki UE): ,94 euro

14 Oś 3: Działanie Odnowa i rozwój wsi

15 Cel działania: Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

16 Zakres pomocy: Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

17 Zakres pomocy - cd: zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

18 Beneficjent: Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

19 Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości; projekt nie ma charakteru komercyjnego;

20 w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu; organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego; projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

21 Poziom dofinansowania:
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys.zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

22 Województwa Zachodniopomorskiego (środki UE): 23 468 602,93 euro
Finansowanie: Koszt całkowity: 589 580 000 euro Wydatki publiczne: 589 580 000 euro Szacowany budżet dla Województwa Zachodniopomorskiego (środki UE): ,93 euro

23 LEADER Główne założenia: lokalna społeczność wiejska opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) oraz realizuje wynikające z niej innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego

24 LEADER Główne założenia: Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii wspierana będzie działalność Lokalnych Grup Działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy

25 LEADER Główne założenia: sprzyja lepszemu wdrożeniu i absorpcji środków w ramach osi 3, której charakter działań i jej podstawowy cel odpowiada idei tworzenia LSR realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi trzeciej

26 Działania realizowane w ramach osi 4 - Leader
Działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Działanie Wdrażanie projektów współpracy Działanie Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania

27 LEADER 2007-2013 Działanie 4.1 Wdrażanie LSR („Małe projekty”)
ZASADY FINANSOWANIA: Działanie 4.1 Wdrażanie LSR („Małe projekty”) dla działań osi 3 objętych osią 4 - tak jak określono dla działań osi 3, „Małe projekty” maksymalna wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: PLN - całkowita wartość projektu nie może przekraczać PLN Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - pomoc jednorazowa - możliwość realizacji projektu w etapach -100 % kosztów kwalifikowalnych Działanie 4.3 Funkcjonowanie LGD - pomoc jednorazowa z wielokrotną płatnością - możliwość realizacji projektu w etapach - 100% kosztów kwalifikowalnych

28 Działanie 4.1 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
Wnioski o pomoc, kwalifikujące się do udzielenia pomocy, mogą dotyczyć tylko projektów zgodnych z LSR, przyjętą przez LGD i zatwierdzoną przez samorząd województwa. Wnioski te mogą dotyczyć: projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej tj.: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD tzw „małe projekty”.

29 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Cele: tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Beneficjent: osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako: rolnik, małżonek rolnika, domownik.

30 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

31 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Cel: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Beneficjent: Osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy od zł (przy stworzeniu 1 miejsca pracy) do zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy.

32 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - zakres działania Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usług dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7) usług transportowych; 8) usług komunalnych; 9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) magazynowania lub przechowywania towarów; 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

33 Pomoc przyznawana zgodnie z kryteriami Osi 3
Odnowa i rozwój wsi Pomoc przyznawana zgodnie z kryteriami Osi 3 Działanie: Odnowa i rozwój wsi

34 Małe projekty CELE: Realizacja projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, BENEFICJENT: W przypadku małych projektów - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, - osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

35 Małe projekty - zakres działania
Kwalifikują się do wsparcia projekty dotyczące: organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;

36 Małe projekty -zakres działania / 2
organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego, lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000, zakupu urządzeń i sprzętu (w tym komputerów z dostępem do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD; renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;

37 Małe projekty -zakres działania / 3
odnawiania elewacji prywatnych budynków , ogrodzeń itp. charakterystycznych dla budownictwa danego regionu; zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje; inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej; budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych; zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.

38 Małe projekty - forma i wysokość pomocy
W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż zł . Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty zł.

39 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google