Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w zakresie zasad uzyskania pomocy na realizację operacji typu Małe projekty dr Leszek Leśniak; 12-424 05 18; Rozwój przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w zakresie zasad uzyskania pomocy na realizację operacji typu Małe projekty dr Leszek Leśniak; 12-424 05 18; Rozwój przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w zakresie zasad uzyskania pomocy na realizację operacji typu Małe projekty dr Leszek Leśniak; 12-424 05 18; l.lesniak@cdr.gov.pl Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym wdrażaniem LSR przez LGD Wspólne Źródła Korfantów 24.02.2012 r. dr Leszek Leśniak; 12-424 05 03; l.lesniak@cdr.gov.pl

2 2 PLAN Istota Małych projektów; Zakres Małych projektów; Zasady uzyskania pomocy; Koszty kwalifikowalne.

3 3 Typ operacji dostępny tylko na obszarach objętych realizacją LSR, Ich istotą jest działanie w porozumieniu z operacjami inwestycyjnymi chociaż mogą funkcjonować jako byty samoistne – muszą jednak realizować cele osi 3. PROW 2007-2013. Istota Małych projektów

4 4 Ten rodzaj operacji, typu małe projekty, jest ściśle powiązany z operacjami realizowanymi w ramach LSR z zakresu osi. 3. Realizuje cele osi 3. ale za pomocą działań, które nie mogą być finansowane z katalogu kosztów kwalifikowalnych operacji inwestycyjnych. Beneficjent: może być ten sam lub różni. Istota Małych projektów Np.: przedsiębiorca buduje wytwórnie dżemów opartych na recepturze wyprowadzonej z lokalnej tradycji, a miejscowe towarzystwo kulturalno-oświatowe promuje ten wyrób jako element dziedzictwa kulturowego.

5 5 Zgodnie z rozporządzeniem małe projekty zawsze odnosić będziemy do celów osi 3. PROW 2007-2013, Cele tej osi to; jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Zatem wszystko co da się w tym ogólnym celu pomieścić może być realizowane za pośrednictwem operacji typu małe projekty, Ważne by operacja wpisywała się w cele LSR i miała silny związek z potencjałem obszaru, Ten rodzaj operacji może być atrakcyjny dla różnych podmiotów związanych z obszarem objętym LSR. Istota Małych projektów

6 6 Cały sens podejścia Leader najmocniej uzewnętrznia się, właśnie, w małych projektach ze względu na: –bogactwo zakresu, –powszechność beneficjenta, –łatwość w aplikowaniu, –prospołeczny charakter, –możliwość powiązań, –niski stopień zagrożeń. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że są one skierowana na inwestowanie w potencjał ludzki, rozwój osobowości indywidualnych i całych zbiorowości. Istota Małych projektów

7 7 To co mnie osobiście fascynuje w małych projektach, to to, że w całym PROW 2007-2013 tylko one działają w swerze wyobraźni: –mogą ją rozwijać, –odwoływać się do niej, –opierać na niej, poszukując innowacyjności, –aktywizować poprzez odwołanie do aspiracji lokalnych społeczności, lub –odsłaniać ukryte oczekiwania. Istota Małych projektów

8 8 Zakres Małe projekty 1.Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: a.udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, b.organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, c.organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, d.zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

9 9 2.Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a.promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, b.promocję lokalnej przedsiębiorczości, c.remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów; Zakres Małe projekty

10 10 3.Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: a.utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b.budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; Zakres Małe projekty

11 11 4.Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; Zakres Małe projekty

12 12 5.Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: a.odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, b.remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, c.kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, d.prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013. Zakres Małe projekty

13 13 6.Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług z wyłączeniem działalności rolniczej: a.udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b.promocję produktów lub usług lokalnych, Zakres Małe projekty

14 14 c.uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania: Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PROW 2007-2013, d.budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, e.budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, f.badanie rynku produktów lub usług lokalnych. Zakres Małe projekty

15 15 7.Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. Zakres Małe projekty

16 16 Kwalifikowalność beneficjenta, Kwalifikowalność projektu/operacji, Kwalifikowalność kosztów, Wniosek na formularzu udostępnionym przez LGD lub SW lub ARiMR, Wniosek złożony w terminie i w miejscu wskazanym przez LGD. Zasady uzyskania pomocy

17 17 Projekt/operacja wpisuje się w lokalną strategię rozwoju (LSR), Projekt/operacja został wybrany przez lokalną grupę działania (LGD) do finansowania, Wnioskodawca zobowiązał się do spełnienia dodatkowych wymagań określonych przez LGD. Zasady uzyskania pomocy

18 18 Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się koszty: ogólne obejmujące koszty: przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; zakupu materiałów lub przedmiotów; zakupu usług lub robót budowlanych; najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń, maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji koszty zakupu ww. pozycji podlega refundacji jedynie w przypadku gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy, Koszty kwalifikowalne

19 19 Wprowadzenie możliwości wniesienia wkładu niepieniężnego w formie innej niż praca własna oraz usługi świadczone nieodpłatnie, wartość wkładu niepieniężnego obejmuje wartość: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty i liczby 168, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006. Koszty kwalifikowalne

20 20 Wysokość maksymalnego wkładu niepieniężnego wynosi 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych; do kosztów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących koszty ogólne zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego; Koszty kwalifikowalne

21 21 Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia: –oddzielnego systemu rachunkowości albo –odpowiedniego kodu rachunkowego albo –zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez SW, Niedostosowanie się do tego przepisu będzie skutkowało redukcją o 10% kosztu, który nie był prawidłowo zewidencjonowany. Koszty kwalifikowalne

22 22 Koszty kwalifikowalne Współfinansowanie małych projektów z dochodów własnych gmin i subwencji, Funduszu Kościelnego i wpływów ze sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku realizacji małego projektu; Współfinansowanie i planowane wpływy nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych; Jeżeli przekraczają, dotacja jest pomniejszana o różnicę pomiędzy kwotą wyliczoną jako 30% kosztów kwalifikowalnych a wysokością współfinansowania lub wpływów.


Pobierz ppt "Zmiany w zakresie zasad uzyskania pomocy na realizację operacji typu Małe projekty dr Leszek Leśniak; 12-424 05 18; Rozwój przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google