Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne 13 marca 2008 rok Urząd Gminy Zgierz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Rozwój lokalny i aktywizacja społeczności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne 13 marca 2008 rok Urząd Gminy Zgierz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Rozwój lokalny i aktywizacja społeczności."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne 13 marca 2008 rok Urząd Gminy Zgierz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Rozwój lokalny i aktywizacja społeczności

2 Jakie projekty będą dofinansowywane za pośrednictwem Fundacji PRYM ? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zgodne z działaniami Osi 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zgodne z działaniami Osi 4 tzw. małe projekty służące wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania

3 Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Pomoc będzie udzielana z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 1.Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2.Usług dla ludności; 3.Drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; 4.Robót i usług budowlanych lub instalacyjnych; 5.Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 6.Usług transportowych; 7.Usług komunalnych 8.Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych 9.Magazynowania lub przechowywania towarów 10.Wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy 11.Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

4 Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kto może się starać o pomoc : Rolnik, małżonek rolnika lub domownik – w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Forma, wysokość i poziom pomocy: Zwrot części kosztów kwalifikowanych projektu; Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 100 tys. zł Poziom pomocy finansowej – maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych Kryteria dostępu: Jest uzasadniony ekonomicznie Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu Jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwość zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie Jest realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania

5 Działanie Odnowa i rozwój wsi Typy kosztów podlegających refundacji : 1. Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie budynków pełniących funkcje publiczne w zakresie działań społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i społeczno-kulturalnych, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; 2. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury; 3. Budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego; 4. Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 5. Prace kształtujące obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów; 6. Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 7. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej

6 Działanie Odnowa i rozwój wsi Typy kosztów podlegających refundacji : 1.Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 1.Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja pomników i miejsc pamięci; 1.Zakup i odnawianie budynków charakterystycznych dla danego regionu i adaptacja na cele publiczne; Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług; 1.Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

7 Działanie Odnowa i rozwój wsi Typy kosztów podlegających refundacji : 13. Wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie; 14. Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 15. Zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 16. Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu (m.in. koszty przygotowania projektów architektonicznych, usług geodezyjnych i kosztorysów) – nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

8 Działanie Odnowa i rozwój wsi Kto może wnioskować o pomoc? Gmina Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Kościół lub związek wyznaniowy Organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego Kryteria dostępu: Projekt realizowany jest w miejscowości znajdującej się na terenie gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5000 mieszkańców Projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości Projekt nie ma charakteru komercyjnego Wysokość pomocy na realizację projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł Projekt realizowany w ramach osi 4 i uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania Forma, wysokość i poziom pomocy: Refundacja części kosztów kwalifikowanych operacji Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu/projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. w okresie realizacji Programu (tj. lata 2007 – 2013) Poziom pomocy – do 75% kosztów kwalifikowanych projektu

9 Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc będzie udzielana z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: Usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa; Usług dla ludności Sprzedaży hurtowej i detalicznej Drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; Usług transportowych; Usług komunalnych; Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; Magazynowania lub przechowywania towarów; Wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

10 Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Kto może się starać o dofinansowanie : Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające średniorocznie poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł. 2 mln. euro. Podane wskaźniki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Kryteria dostępu : Projekt jest uzasadniony pod względem ekonomicznym Projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących, przepisów prawa, które maja do niego zastosowanie W wyniku realizacji projektu utworzone zostanie co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne Projekt realizowany w ramach osi 4 został wybrany przez odpowiednią Lokalną Grupę Działania Projekt jest realizowany na obszarach wiejskich Forma i wysokość pomocy: Zwrot części kosztów kwalifikowanych projektu Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł w przypadku przetwórstwa produktów rolnych i 300 tys. zł – pozostałe rodzaje działalności (przy czym w tym przypadku limit pomocy przeznaczonej na jeden projekt jest zależny od liczby utworzonych w jego wyniku miejsc pracy)

11 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Kto może ubiegać się o pomoc na małe projekty 1. Osoba fizyczna, która: a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej b) jest pełnoletnia, c) nie ma ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby, d) jest zameldowana na pobyt stały na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność gospodarczą na tym terenie. 2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającej osobowości prawnej działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze 3. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającej osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie, które posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze.

12 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Pomoc na małe projekty przyznaje się : 1) w formie refundacji części kosztów określonych w rozporządzeniu (załącznik nr 2) 2) przewidzianych jako koszty kwalifikowalne w umowie o dofinansowanie projektu. II. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się rynkową wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, lecz nie więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu. III. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w celu realizacji małych projektów, nie więcej jednak niż 70% tych kosztów. IV. Koszty ogólne (kosztorysy, projekty architektoniczne itp.) w małych projektach nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. V. Całkowity koszt małego projektu to od 4,5 tys. do 100 tys. zł, ale wysokość pomocy na jeden projekt nie może być wyższa niż 25 tys. zł. VI. Limit pomocy na realizację małych projektów przypadający na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2007-2013 wynosi 100 tys. zł.

13 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres małych projektów: 1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, 2) podniesienia jakości życia ludności na obszarze realizacji LSR, w tym poprzez: a) udostępnianie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych na obszarze realizacji LSR; 3) rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: a) promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego, b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, c) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

14 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres małych projektów cd.: 4) rozwój agroturystyki i turystyki na obszarze realizacji LSR; w tym poprzez: a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b) budowę lub odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych; 5) zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

15 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres małych projektów cd.: 6) zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: a) prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowę lub renowację, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości, b) odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu, c) remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie; 7) rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym.

16 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres kosztów kwalifikowalnych: 1) ogólne: a) przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b) opłaty za patenty lub licencje, c) nadzór urbanistyczny, architektoniczny, budowlany lub konserwatorski, d) usługi dotyczące zarządzania operacją; 2) obsługa finansowo-księgowa; 3) doradztwo prawne; 4) gwarancje udzielone przez bank lub inne instytucje finansowe;

17 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres kosztów kwalifikowalnych cd.: 5) usługi budowlane, materiały budowlane służące realizacji operacji oraz inne usługi i materiały służące realizacji operacji; 6) zakup lub najem przedmiotów niezbędnych do realizacji operacji, w tym urządzeń, narzędzi, sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego, instrumentów muzycznych, strojów regionalnych lub mebli; 7) oprogramowanie niezbędne do wykonania operacji; 8) usługi dostępu do Internetu służące realizacji operacji; 9) najem sal i innych niezbędnych powierzchni wraz z niezbędnym sprzętem; 10) wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie;

18 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres kosztów kwalifikowalnych cd.: 11) podróże, noclegi i wyżywienie osób prowadzących szkolenie; 12) wyżywienie uczestników szkolenia; 13) nocleg uczestników szkolenia w przypadku szkolenia co najmniej dwudniowego; 14) podróże uczestników szkolenia w przypadku, gdy miejsce szkolenia jest oddalone o ponad 150 km od ich miejsca zamieszkania; 15) tłumaczenia, jeżeli osoba prowadząca szkolenie nie posługuje się językiem polskim, w tym koszty tłumaczenia materiałów szkoleniowych; 16) organizacjia i przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych w szczególności targów, konferencji, zawodów, festiwali lub festynów;

19 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres kosztów kwalifikowalnych cd.: 17) upominki i nagrody niezbędne do realizacji operacji, do łącznej wysokości 10% pozostałych kwalifikowanych kosztów operacji; 18) wynagrodzenia artystów i animatorów niezbędnych do realizacji operacji; 19) materiały potrzebne do wykonania dekoracji lub aranżacji pomieszczeń niezbędnych do realizacji operacji; 20) wytyczenie lub oznakowanie szlaków turystycznych; 21) wytyczenie lub oznakowanie ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych, obiektów i miejsc przyrodniczo cennych, w tym pomników przyrody; 22) przygotowanie tablic informacyjnych i oznaczenie obiektów ważnych lub charakterystycznych;

20 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres kosztów kwalifikowalnych cd.: 23) opracowanie, przygotowanie, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, szkoleniowych lub promocyjnych; 24) opracowanie, przygotowanie i dystrybucja audiowizualnych materiałów szkoleniowych, informacyjnych lub promocyjnych; 25) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej; 26) tworzenie stron internetowych; 27) zakup lub wynajęcie powierzchni reklamowych; 28) wynajem stoisk na specjalistycznych targach, udział w nich podmiotów i osób działających na obszarze objętym LSR;

21 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres kosztów kwalifikowalnych cd.: 29) zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii mających na celu podnoszenie jakości produktów i usług bazujących na zasobach lokalnych; 30) materiał siewny, w szczególności nasiona, sadzonki, kłącza lub bulwy; 31) zagospodarowanie terenów zieleni; 32) usługi pielęgnacyjne; 33) usługi rekultywacyjne; 34) tworzenie i prowadzenie baz danych niezbędnych do realizacji operacji; 35) prowadzenie badań, analiz, opracowań niezbędnych do realizacji operacji;

22 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju małe projekty Zakres kosztów kwalifikowalnych cd.: 36) zakup czasu antenowego w telewizji i radio; 37) zamieszczenie materiałów prasowych w prasie; 38) dzierżawa, użytkowanie gruntu na potrzeby realizacji operacji; 39) stroje, eksponaty i inne wyposażenie dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych, sportowych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne 13 marca 2008 rok Urząd Gminy Zgierz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Rozwój lokalny i aktywizacja społeczności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google