Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim POWIAT MIELECKI / CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wspomaganie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim POWIAT MIELECKI / CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wspomaganie."— Zapis prezentacji:

1 Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim POWIAT MIELECKI / CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wspomaganie przeprowadzone zostanie w oparciu o dwie oferty doskonalenia (tzw. Roczne Plany Wspomagania), które zostały wypracowane w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomagania szkół”. .

2 Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

3 Nowy system doskonalenia nauczycieli powinien spełniać następujące warunki:
być blisko szkoły, pracować na potrzeby szkoły towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia, wykorzystywać potencjał różnych instytucji

4 Dyrektorzy szkół i nauczyciele
Zadania uczestników procesu doskonalenia obejmują między innymi: współpracę przy diagnozie potrzeb szkoły pomoc przy uszczegóławianiu planu realizacji oferty aktywny udział w objętych ofertą formach doskonalenia (spotkaniach, konsultacjach indywidualnych i grupowych) wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur przystąpienie do działań związanych z ewaluacją realizacji oferty

5 Podstawą prowadzenia działań w tym zakresie są oferty doskonalenia.
Oferta doskonalenia – opis rocznego procesu wspomagającego rozwój szkoły/przedszkola. . Na ofertę doskonalenia składają się: tytuł (wskazanie obszaru wspomagania opisanego w ofercie), charakterystyka, cel, efekty, sposób realizacji oferty, zasady korzystania z oferty, czas i miejsce realizacji, grupy docelowe oraz informacje o osobach realizujących ofertę.

6 w danej szkole lub danym przedszkolu. RPW obejmuje cały proces:
Roczny plan wspomagania – plan zbudowany na bazie oferty doskonalenia realizowany w danej szkole lub danym przedszkolu. RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań.

7 Osobą uczestniczącą w realizacji rocznych planów wspomagania jest szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE specjalista zewnętrzny (spoza szkoły/ przedszkola) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji rocznego planu wspomagania. W ramach realizacji RPW SORE organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z ewaluacji działań wspomagania.

8 Etapy realizacji rocznego planu wspomagania
Etap I – Diagnoza Etap II – Doskonalenie pracy nauczycieli Etap III – Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę Etap IV – Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania, wnioski i rekomendacje

9 Kto skorzysta na zmianach?
Uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów. Szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania. Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami. Nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie.

10 Korzyści - uczniowie Uczniowie, zostaną objęci wszechstronną diagnozą
otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów, uzdolnień otrzymują wsparcie w zakresie specjalistycznych zajęć dydaktycznych podniesienie wyników nauczania dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

11 Korzyści- nauczyciele
Inna forma doskonalenia niż dotychczas, dostosowana do realnych, rzeczywistych potrzeb danej szkoły, realizowana na miejscu w szkole (bliżej nauczyciela). Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami danego przedmiotu z innych placówek. Wsparcie merytoryczne zgodne z potrzebami nauczycieli i zespołów nauczycieli. Wzrost kompetencji. Bez kosztów. Świadomość wspólnego tworzenia polityki oświatowej. Towarzyszenie eksperta we wdrażaniu zmiany w szkole, klasie.

12 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Temat oferty wybrany przez przedszkole po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb to: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

13 Serdecznie zapraszam do współpracy
Dziękuję za uwagę Serdecznie zapraszam do współpracy SORE Beata Wrzesień


Pobierz ppt "Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim POWIAT MIELECKI / CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Wspomaganie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google