Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MALARSTWO ABSTRAKCYJNE autor: Katarzyna Jarkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MALARSTWO ABSTRAKCYJNE autor: Katarzyna Jarkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 MALARSTWO ABSTRAKCYJNE autor: Katarzyna Jarkiewicz

2 SPIS TRE Ś CI zało ż enia programowe podział kierunku Wassily Kandinsky abstrakcja geometryczna suprematyzm konstruktywizm neoplastycyzm kinetyzm op – art strukturalizm

3 SPIS TRE Ś CI abstrakcja organiczna abstrakcyjny ekspresjonizm action painting color field painting taszyzm – informel

4 ZAŁO Ż ENIA PROGRAMOWE Wyeliminowanie wszelkich przedstawie ń maj ą cych bezpo ś rednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w naturze oraz rezygnacja z tematu dzieła malarze abstrakcyjni szukali nowych form, tj. linia – plama, pion – poziom, odrzucali figuratywno ść na rzecz wewn ę trznej konstrukcji obrazu układu linii barwnych plam, prostych form geometrycznych.

5 PODZIAŁ KIERUNKU Abstrakcjonizm dzieli si ę na geometryczny (nazywany nieorganicznym lub zimnym, rozwijał si ę do ko ń ca lat 30. XX wieku) oraz na niegeometryczny (nazywany organicznym lub ciepłym, dominował po 1940 roku). Prekursorem abstrakcjonizmu był rosyjski malarz i teoretyk sztuki Wassily Kandinsky, który w 1910 roku stworzył obraz Kompozycja abstrakcyjna, b ę d ą cy pierwszym dziełem nowego ruchu artystycznego.

6 WASSILY KANDINSKY Jego twórczo ść charakteryzuje to, ż e swoje my ś lenie o sztuce ugruntował w metafizycznej spekulacji, uwa ż ał bowiem, ż e sztuka pełni funkcj ę metafizyczn ą, ż e dzieło sztuki jest bram ą na transcendencj ę. Pierwsze obrazy Kandinskyego powstały pod wpływem fowizmu, jednak niemal od pocz ą tku tworzone były sugestywn ą technik ą kolorystyczn ą, z czasem po 1907 roku pojawił si ę w nich element ruchu (Krajobraz z wie żą ).

7 WASSILY KANDINSKY Obrazy z lat 1910-14 cechuje dynamiczny układ barwnych plam, poł ą czonych z elementami graficznymi, Kandinsky nadawał im tytuły Impresja lub Improwizacja oraz kolejne numery. Zetkni ę cie si ę z suprematyzmem i konstruktywizmem wpłyn ę ło na zmian ę stylu jego malarstwa w kierunku geometryzacji form i ś cisłych zasad ich układu na płaszczy ź nie(Biała kreska, Czerwona plama II).

8 WASSILY KANDINSKY W latach 1926-28 Kandinsky tworzył kompozycje składaj ą ce si ę z przenikaj ą cych si ę kr ę gów (Kilka kół), nast ę pnie w jego abstrakcyjnych, kompozycjach formom geometrycznym towarzyszyły kształty organiczne, i pojawiły si ę aluzje figuratywne (Trzy ró ż nobarwne postacie, Umiarkowany wzlot).

9 KOMPOZYCJA VII WASSILY KANDINSKY http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kandinsky_WWI.jpg

10 NA BIAŁYM II WASSILY KANDINSKY http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kandinsky_white.jpg

11 ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA Polega na tworzeniu kompozycji z udziałem form geometrycznych. Z abstrakcji geometrycznej wyłoniły si ę suprematyzm, konstruktywizm, neoplastycyzm, kinetyzm, op–art i strukturalizm.

12 SUPREMATYZM Pierwsze kompozycje suprematyczne powstały w 1913 roku (Czarny kwadrat na białym tle, Biały kwadrat na białym tle), natomiast zało ż enia programowe kierunku opracował Kazimierz Malewicz w 1915 roku i postulował supremacj ę formy jako najwy ż szej warto ś ci dzieła sztuki; form ę t ę ograniczał do kwadratu, prostok ą ta, koła, linii prostej i krzy ż a; rezygnował z tradycyjnych ś rodków wyrazu, d ąż ył do wyzwolenia sztuki od wszelkiej ekspresji i od balastu, jaki stanowi ś wiat przedmiotów.

13 SUPREMATYZM Suprematyzm przyczynił si ę do rozwoju konstruktywizmu w Rosji oraz nowoczesnej architektury (o prostych, funkcjonalnych formach); w Polsce wywarł wpływ na twórczo ść Władysława Strzemi ń skiego.

14 CZARNY KWADRAT KAZIMIERZ MALEWICZ http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Malevich.black-square.jpg

15 KONSTRUKTYWIZM Stosował dyscyplin ę formaln ą ograniczon ą do prostych elementów geometrycznych: koła, trójk ą ta i linii prostej, z zało ż enia wzajemne oddziaływania tych form wywołuje wewn ę trzne napi ę cie wewn ą trz obrazu, celem jest poszukiwanie nowej ekspresji estetycznej, a metod ą ś wiadoma rezygnacja nie tylko z prezentowania widzialnej rzeczywisto ś ci, ale tak ż e odej ś cie od skojarze ń ze ś wiatem przedmiotów.

16 KONSTRUKTYWIZM Pierwszymi konstruktywistami w sztukach plastycznych byli Kazimierz Malewicz i Aleksander Rodczenko, w Holandii działała grupa artystyczna De Stijl, której najbardziej znanym przedstawicielem był Piet Mondrian, w Niemczech do 1934 roku tworzyli zwi ą zani z Bauhausem Wasyl Kandinsky i Paul Klee, w Polsce konstruktywistów skupiały grupy Blok i Praesens, a najbardziej znanym przedstawicielem tego kierunku był Władysław Strzemi ń ski.

17 KOMPOZYCJA IX THEO VAN DOESBURG http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Doesburg--Compositie-IX.jpg

18 KOMPOZYCJA PAUL KLEE http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B D%D1%8F:PKlee07.jpg

19 NEOPLASTYCYZM Doktryna malarska stworzona w latach 1914-17 przez Piet Mondriana i ogłoszona w 1920 roku manifestem opublikowanym w Pary ż u. Polega na wyeliminowaniu z obrazu form przedmiotowych i przedstawianiu istotnej "wewn ę trznej" struktury rzeczy przy pomocy układów przecinaj ą cych si ę linii prostych, tworz ą cych prostok ą tne pola wypełnione podstawowymi barwami (czerwona, ż ółta, niebieska) oraz trzema "niekolorami" (czarny, szary, biały).

20 NEOPLASTYCYZM Neoplastycyzm Mondriana został rozwini ę ty przez Theo van Doesburga i grup ę holenderskich artystów skupionych wokół awangardowego pisma De Stijl; w 1925 roku van Doesburg stworzył własny wariant neoplastycyzmu oparty na układach linii sko ś nych, nadaj ą c mu nazw ę elementaryzmu.

21 KOMPOZYCJA Z CZERWONYM, Ż ÓŁTYM I NIEBIESKIM PIET MONDRIAN http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Mondrian_CompRYB.jpg

22 RYTM ROSYJSKIEGO TA Ń CA THEO VAN DOESBURG http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Theo_van_Doesburg- Rhythmus_eines_russischen_Tanzes.jpg

23 KINETYZM Inaczej wizualizm, rozwijał si ę w latach 60. XX wieku. Kinetyzm d ąż ył do zredukowania dzieła sztuki do ź ródła bod ź ców wzrokowych, wpłyn ą ł na powstanie sztuki optycznej, czyli op–artu. W dziełach kinetycznych stosowano zabiegi malarskie maj ą ce doprowadzi ć do osi ą gni ę cia efektu ruchu; zwracano uwag ę na techniczn ą stron ę pracy urz ą dze ń elektrycznych, silników, d ź wigni i starano si ę to odtworzy ć.

24 KINETYZM Na powstanie kierunku wpłyn ę ła twórczo ść Roberta Delaunay, który w latach 20. XX wieku malował dynamiczne kompozycje zło ż one z motywów architektonicznych (Widok wie ż y Eiffla, Wie ż a Laon) i figuralnych (Miasto Pary ż ).Zainteresowania problematyk ą ś wiatła i barw, badanie dynamicznych wła ś ciwo ś ci koloru i zasady równoczesno ś ci działa ń barwnych doprowadziły go do symultanicznego malarstwa abstrakcyjnego (seria Okna, cykle kompozycji Dyski, Koliste formy kosmiczne, Hołd dla Blériota), które nazywane bywa orfizmem.

25 OP-ART Typowe dzieło namalowane w stylu optycznym składa si ę z powtarzaj ą cych si ę, geometrycznych wzorów, przypominaj ą cych cz ę sto figury przesuwaj ą ce si ę w kalejdoskopie. Twórcy op-artu ch ę tnie wci ą gaj ą widza w gr ę złudze ń, pozoruj ą trójwymiarowo ść płótna, prowadz ą oko wzdłu ż przecinaj ą cych si ę linii.

26 OP-ART Pionierem kierunku jest W ę gier Victor Vasarely, który pierwsze eksperymenty z geometryczn ą abstrakcj ą poczynił ju ż w latach 30.XX wieku. Charakterystyczne dla Vasarelego s ą składaj ą ce si ę z rombów hipnotyzuj ą ce obrazy, daj ą ce pozór naprzemiennej wkl ę sło ś ci i wypukło ś ci, cz ę ste s ą u niego fosforyzuj ą ce barwy, które dodatkowo tworz ą efekt migotania.

27 OP-ART Podobnie do Vasarelego maluje Bridget Riley - ulubionym motywem tej malarki s ą faliste linie, wci ą gaj ą ce w obraz, czarno-białe lub pastelowe okr ę gi przypominaj ą rysunki z podr ę czników psychologii, maj ą ce pokaza ć ograniczenia ludzkiego postrzegania, współ ś rodkowe okr ę gi czy zbiegaj ą ce si ę w jednym punkcie fale skłaniaj ą odbiorc ę do zw ą tpienia w swój zmysł wzroku.

28 OP-ART Interesuj ą cy odłam op-artu wi ąż e si ę z nazwiskiem Mauritsa Cornelisa Eschera, którego fascynacj ą s ą złudzenia optyczne.Escher, posługuj ą c si ę nieprawdopodobnie cierpliw ą i precyzyjn ą kresk ą, wprowadza nas w ś wiat metamorfozy i odbi ć lustrzanych; zaskakuje niezwykłymi rozwi ą zaniami geometrycznymi, jego czarno-białe rysunki przedstawiaj ą cz ę sto ś wiat widziany z kilku perspektyw jednocze ś nie, z załamuj ą cymi si ę wymiarami i walcz ą cymi ze sob ą poziomem i pionem.

29 RUCH W KWADRACIE BRIDGET RILEY http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Riley%2C_Movement_in_Squares.jpg

30 STRUKTURALIZM W latach 60. XX wieku hiszpa ń ski malarz Antonio Tapies opracował technik ę malarsk ą polegaj ą c ą na wykorzystywaniu w kompozycjach materiałów "niemalarskich" (papier, słoma, sznury, podarte grube płótno, drewno, itp.), dzi ę ki którym otrzymywał grub ą, bogat ą faktur ę obrazu, w rodzaju reliefu. W strukturalizmie materiały kompozycyjne oddziałuj ą na widza sw ą struktur ą i bogactwem autentycznych faktur pozwalaj ą c uchwyci ć drugie dno kompozycji.

31 ABSTRAKCJA ORGANICZNA Polega na tworzeniu kompozycji przy pomocy plam i form nieregularnych, przypominaj ą cych struktury biologiczne. W ramach abstrakcji organicznej wyró ż nia si ę m.in. abstrakcyjny ekspresjonizm, action painting, informel, taszyzm, abstrakcj ę liryczn ą.

32 ABSTRAKCYJNY EKSPRESJONIZM Inaczej szkoła nowojorska, to ruch artystyczny kształtuj ą cy si ę w malarstwie ameryka ń skim w latach 40. XX wieku pod wpływem nowoczesnego malarstwa europejskiego - termin został ukuty w 1946 roku przez krytyka Roberta Coatesa.Ekspresjonizm abstrakcyjny wywodzi si ę z surrealizmu, z naciskiem kładzionym na spontaniczny, automatyczny czy wr ę cz pod ś wiadomy akt twórczy - kapanie farb ą na rozło ż one na podłodze płótno (Jackson Pollock) jest tu charakterystyczn ą technik ą, inspirowan ą twórczo ś ci ą surrealisty niemieckiego Maxa Ernsta.

33 ABSTRAKCYJNY EKSPRESJONIZM W ramach szkoły nowojorskiej rozwin ę ły si ę dwa nurty: action painting (action- art) (malarstwo akcji, gestu) i color field painting (malarstwo barwnych płaszczyzn). Abstrakcyjnych ekspresjonistów cechowało zamiłowanie do du ż ych płócien, nacisk na płasko ść, podej ś cie "cało ś ciowe" - traktuj ą ce wszystkie fragmenty płótna z równ ą uwag ą, bez skupiania si ę na cz ęś ci centralnej z pomini ę ciem kraw ę dzi.W latach 60. XX wieku ruch utracił swe znaczenie, stanowi ą c inspiracj ę dla takich nurtów artystycznych jak pop art i minimalizm.

34 ACTION PAINTING Sposób malowania polegaj ą cy na wykorzystaniu spontanicznego, nieskr ę powanego regułami malarskimi gestu bezpo ś redniego rozlewania farby na płótno, odwołuje si ę do pod ś wiadomo ś ci artysty, odruchowego działania jako jedynie autentycznego sposobu tworzenia. Terminu action painting po raz pierwszy u ż ył Harold Rosenber. Głównymi przedstawicielami action-art byli: Jackson Pollock i Willem de Kooning.

35 NUMBER 1 JACKSON POLLOCK http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Pollock_Number1.jpg

36 KOBIETA V WILLEM DE KOONING http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kooning_woman_v.jpg

37 COLOR FIELD PAINTING W malarstwie barwnych płaszczyzn najistotniejszym elementem jest kolor, uwaga twórcy skupia si ę na przekazaniu barwy, rozci ą gni ę tej na du ż ej powierzchni malarskiej, jako no ś nika emocji, proces twórczy podlega ś cisłej kontroli. Kierunek reprezentowali: Mark Rothko, Clyfford Still i Barnett Newman.

38 HOŁD DLA MATISSA MARK ROTHKO http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Rothkohomage.jpg

39 TASZYZM - INFORMEL Nazwa wywodzi si ę od francuskiego słowa la tache oznaczaj ą cego dosłownie "plam ę. Taszyzm jest europejsk ą odmian ą informelu ró ż ni ą c ą si ę od drippingu przede wszystkim wykorzystaniem p ę dzli albo drewnianych szpachelek; praca taszystów charakteryzowała si ę znaczn ą gwałtowno ś ci ą, niekiedy "atakowali" oni płótno, maj ą c na celu pozostawienie na nim barwnych ś ladów, z ich sumy powstawał w ko ń cu gotowy obraz, sko ń czony wtedy, gdy artysta go za taki uznał.

40 TASZYZM - INFORMEL Taszy ś ci wierzyli, i ż praca jest poddana ich instynktowi, a tworzenie nie jest kontrolowane w ż adnym stopniu przez rozum czy rozwag ę twórcy. Do taszystów zalicza si ę mi ę dzy innymi Jeana- Paula Riopelle czy Hansa Hartunga.

41 BIBLIOGRAFIA Prezentacj ę przygotowano w oparciu o prace: M. Beazley, Zrozumie ć malarstwo. Najwa ż niejsze tematy w sztuce, Wydawnictwo Rebis, Pozna ń 2006, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, red. T. Richardson, N. Stangos, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980, A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977.


Pobierz ppt "MALARSTWO ABSTRAKCYJNE autor: Katarzyna Jarkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google