Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO TECZEK AWANSU ZAWODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMAGANA DOKUMENTACJA DO TECZEK AWANSU ZAWODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 WYMAGANA DOKUMENTACJA DO TECZEK AWANSU ZAWODOWEGO

2 UKŁAD TECZKI 1.       Możemy kupić plastikowe skoroszyty, w które kolejno włożymy poszczególne części dokumentacji składającej się na teczkę (przygotowujemy też, tzw. strony działowe z tytułami poszczególnych paragrafów). 2.       Rezygnujemy ze skoroszytów, przygotowujemy tylko strony działowe, pod którymi zamieszczamy poszczególne dokumenty oraz opisy.

3 ( FORMALNA) CZĘŚĆ I

4 DOKUMENTACJA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Adres domowy: Adres miejsca pracy:

5 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

6 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe § 9 ust.1 pkt 1 Kserokopie dyplomów ukończenia studiów Kserokopie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych Akt nadania awansu na stopień nauczyciela mianowanego

7 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku ( § 9 ust.1 pkt 2 )

8 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego ( § 9 ust.1 pkt 3 )

9 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres stażu ( § 9 ust.1 pkt 3 )

10 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu ( § 9 ust.1 pkt 4 )

11 CZĘŚĆ II

12 Maja Kowal nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie
DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Maja Kowal nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie

13 W teczkach dotyczących paragrafu 8 ust
W teczkach dotyczących paragrafu 8 ust.2 pkt 1 ,2 ,3 piszemy OPIS I ANALIZĘ naszych działań ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – - wychowawczego

14 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły § 8 ust. 2 pkt 1

15 Przedstawiamy pozytywne efekty w pracy na skutek wdrożenia działań
Przedstawiamy pozytywne efekty w pracy na skutek wdrożenia działań . Mogą to być również przedsięwzięcia i programy PRZYKŁADY: - Wszelkie formy kształcenia i doskonalenia - Prowadzenie rad szkoleniowych - Pedagogizacja rodziców - Programy własne , projekty edukacyjne, programy naprawcze, prozdrowotne, ekologiczne, sportowe - Przygotowywanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach - Różne formy promocji szkoły w środowisku - Przykłady oryginalnych rozwiązań dydaktycznych - Opisy ciekawych zajęć dydaktycznych - Organizowanie wycieczek

16 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 8 ust. 2 pkt 2 )

17 Nauczyciel powinien opisać konkretne sposoby wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej: - w procesie dydaktyczno – wychowawczym - w badaniach pedagogicznych, psycholog. - w terapii, w profilaktyce - w organizacji warsztatu pracy Wskazać jaki wpływ miały nasze działania na podniesienie jakości szkoły, jaka była ich celowość i efekty ich wdrożenia

18 PRZYKŁADY Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy Publikacje w Internecie Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych ( scenariusze lekcji , testy, karty pracy , prezentacje multimedialne Umieszczanie informacji na stronach szkoły nt. organizowanych konkursów ,wynikach Prowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem TI Ukończenie kursów dotyczących stosowania TI i TK Organizowanie konkursów przedmiotowych z wykorzystaniem TK (prace literackie, książeczki w wydruku komputerowym

19 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć ( § 8 ust. 2 pkt. 3 )

20 Nauczyciel powinien wykazać się : posiadaną umiejętnością pracy z innymi nauczycielami opisać proces dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, wskazać sposoby realizacji ,przebieg zajęć,efekty działań i ich skuteczność PRZYKŁADY: - lekcje koleżeńskie , zajęcia otwarte dla nauczycieli - publikacje tradycyjne i elektroniczne - pełnienie funkcji opiekuna stażu - propagowanie nowatorskich sposobów działań jako wychowawca i nauczyciel - współpraca z nauczycielami innych przedmiotów - opracowanie i upowszechnienie testów, scenariuszy zajęć - wygłoszenie referatów, wspólnie opracowane scenariusze

21 W teczkach dotyczących paragrafu 8 ust
W teczkach dotyczących paragrafu 8 ust.2 pkt 4 a,b,c,d,e,f piszemy SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

22 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt. 4 Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich §8 ust. 2 pkt 4 a

23 W sprawozdaniu dotyczącym opracowania i wdrożenia programu:
Zamieszczamy cel , któremu ma służyć program Przedstawiamy sposób wdrożenia , realizacji i ewaluacji programu Określamy na podstawie wniosków z ewaluacji, jakie efekty przyniósł wdrożony program Uzasadniamy potrzebę kontynuowania zajęć w kolejnych latach na podstawie zewaluowanego i ewentualnie zmodyfikowanego programu

24 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie Wykonywanie zadań doradcy metodycznego ,egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej..... §8.ust.2 pkt.4 b

25 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych § 8. ust. 2 pkt 4 c

26 W tym punkcie można umieścić to co nie mieściło się w innych punktach np. w 8.2.1 lub w 8.2.4 a

27 W sprawozdaniu należy uwzględnić różne działania podejmowane przez nauczyciela, które umożliwiają poszerzenie zakresu działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych szkoły PRZYKŁADY: - Ukończone formy doskonalenia zawodowego lub nowe kwalifikacje (ale tylko takie, które poszerzą zakres działań szkoły, np. prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych czy nowego przedmiotu - Organizacja i przygotowanie wystaw - Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” szkoły - Organizowanie konkursów przedmiotowych - Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów , wypoczynku dla dzieci

28 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt Uzyskiwanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym § 8 ust.2 pkt 4 d Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie

29 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4  Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami  § 8. ust. 2 pkt 4 e

30 W sprawozdaniu należy opisać zadania realizowane we współpracy z innymi, uwzględnić swój wkład w realizację zadania oraz zwrócić uwagę na uzyskane efekty PRZYKŁADY: Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich Współpraca z samorządem poprzez udział w projektach i programach przez niego organizowanych Współpraca z Domami Dziecka, z domem spokojnej starości Współpraca z sądami, poradniami specjalistycznym Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie

31 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Dokumentacja realizacji co najmniej trzech zadań z wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4 Uzyskanie innych znaczących osiągnięć § 8. ust. 2 pkt 4 f 

32 - Nagrody MENiS - Powołanie fundacji, prowadzenie akcji charytatywnych - Pozyskanie środków finansowych ( na rozbudowę bazy szkoły , pracowni informatycznej, remont szkoły - Uzyskanie znaczących miejsc na olimpiadach i konkursach przez naszych uczniów - Organizacja międzyszkolnych imprez integrujących lokalną młodzież( konkursy, festyny, przeglądy teatrzyków)

33 Maja Kowal , n-l mianowany Szkoła Podstawowa nr3 w Głogowie
Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony § 8 ust.2 pkt 5

34 Prezentację dokonaną na podstawie: 1
Prezentację dokonaną na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. 2.Materiałów edukacyjnych Ogólnopolskiego Programu Doskonalenia Przewodniczących Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych, CODN w W-wie przygotowała: Ludmiła Bukowska n - l Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie


Pobierz ppt "WYMAGANA DOKUMENTACJA DO TECZEK AWANSU ZAWODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google