Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymagana dokumentacja dyrektora szkoły w zakresie procedur prowadzonych w szkole/placówce w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymagana dokumentacja dyrektora szkoły w zakresie procedur prowadzonych w szkole/placówce w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Wymagana dokumentacja dyrektora szkoły w zakresie procedur prowadzonych w szkole/placówce w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.

2

3 Dokumentacja dyrektora
Wniosek o rozpoczęcie stażu. Projekt planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja dyrektora w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

4 Dokumentacja dyrektora
Pismo powołujące opiekuna stażu ze wskazaniem zadań. Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem. Plan hospitacji. Sprawozdania z wybranych zadań Dokumentacja dyrektora w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

5 Dokumentacja dyrektora
Pismo do Rady Rodziców o opinię. Projekt oceny dorobku zawodowego. Ocena dorobku. Dokumentacja dyrektora w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

6 Opracowanie - Zuzanna Hołubowicz,

7 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi Wniosek o rozpoczęcie stażu Przyjmuje wniosek. Informuje pisemnie nauczyciela o ewentualnych nieprawidłowościach: wymiar zatrudnienia, kwalifikacje. Występuje pisemnie do KO o wyznaczenie dyrektora, który będzie pełnił obowiązki w zakresie stażu Czy dyrektor może odmówić przyjęcia wniosku? Czy dyrektor może nie wyrazić zgody na odbywanie stażu? O czym należy pamiętać, gdy nauczyciel realizuje pensum w dwu szkołach? Co zrobić, gdy dyrektor zapomniał wystąpić do KO i sam się wyznaczył? Czy nauczyciel stażysta zatrudniony 15 września może odbywać staż?

8 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi
Projekt planu rozwoju zawodo-wego Analizuje projekt. Uzasadnia na piśmie zakres potrzebnych zmian. Zatwierdza plan rozwoju. Zobowiązuje pisemnie nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego w uzasadnionych przypadkach. Wyraża zgodę na dokonanie zmian na wniosek nauczyciela. Ile czasu ma nauczyciel na złożenie projektu planu rozwoju zawodowego? Jak napisać plan rozwoju? Co powinien zawierać plan rozwoju? Jaka powinna być forma zapisu projektu planu rozwoju zawodowego? Jakie kryteria określi dyrektor zatwierdzając plan rozwoju? Czy z planu wyraźnie widać rozwój nauczyciela, wpływ na jakość pracy szkoły oraz celowość działań? Kiedy można dokonać zmian w planie rozwoju? Praca w grupach

9 Proszę przeanalizować wybrane plany rozwoju zawodowego i zapisać uwagi zgodnie z kartą pracy.

10 Rozwój zawodowy nauczyciela Uporządkowany, W obszarze systematyczny
proces zmian W obszarze postaw osobistych Rozwój zawodowy nauczyciela Osobista satysfakcja z pracy Wiedzy i umiejętności Koncepcji wychowawczo- dydaktycznych Optymalizacja efektywności zawodowej

11 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi
Pismo powołujące opiekuna stażu. Wyznacza opiekuna stażu. Wyznacza zadania opiekunowi stażu. Czy opiekunem stażu musi być nauczyciel tego samego przedmiotu? Czy dyrektor szkoły może być opiekunem stażu? Praca w grupach

12 Jak wygląda w Państwa ocenie współpraca opiekuna stażu z dyrektorem szkoły?

13 Jak wygląda w Państwa ocenie współpraca opiekuna stażu z nauczycielem?

14 szkoły z opiekunem stażu
Współpraca dyrektora szkoły z opiekunem stażu przykład dobrej współpracy

15 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi
Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem. Opinie o obserwowanych zajęciach. Plan hospitacji. Sprawozdania z wybranych zadań. Nadzorowanie odbywania stażu przez nauczyciela Indywidualne konsultacje z nauczycielem Indywidualne konsultacje z opiekunem stażu Czy dyrektor może zmienić opiekuna stażu? Z jaką częstotliwością nauczyciel powinien składać sprawozdania z realizacji wybranych zadań?

16 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi
Pismo do Rady Rodziców o opinię. Skierowanie pisma do Rady Rodziców. Kiedy występować z pismem do Rady Rodziców – po zakończeniu stażu, czy wcześniej? Co ma uwzględniać opinia Rady Rodziców?

17 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi
Sprawozdanie. Projekt oceny. Ocena dorobku z poprzedniego miejsca pracy.* Ocena dorobku. Zapoznaje się ze sprawozdaniem złożonym przez nauczyciela. Zapoznaje się z projektem oceny dorobku i opinią Rady Rodziców. Zapoznaje się z „cząstkową oceną dorobku”.* Dokonuje oceny dorobku za okres stażu. Czy dyrektor może odmówić przyjęcia sprawozdania? Co powinna zawierać ocena? Czy właściwym jest zapis w ocenie dorobku „Analiza dokumentacji dorobku zawodowego potwierdza spełnianie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego” Praca w grupach

18 Proszę przeanalizować wybrane oceny dorobku zawodowego zgodnie z kartą pracy.

19 Czy plan rozwoju zawodowego:
zawiera wymagania określone w rozporządzeniu (zadania, które nauczyciel powinien realizować w szczególności), uwzględnia typ i specyfikę szkoły, czy widoczny jest rozwój zawodowy nauczyciela, czy widoczna jest indywidualność planu działań, czy zaplanowane działania wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły, czy jest poprawny merytorycznie?

20 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi
Zaświadczenie (…). Wypełnia zaświadczenie Potwierdza dokumentację składaną przez nauczyciela. Jaką dokumentację potwierdza dyrektor? Czy dyrektor potwierdza opisy i analizy realizacji wymagań?

21 Sprawdzone rozwiązania
Zestawienie odbywanych staży Karta odbywania stażu przez nauczyciela

22

23

24

25 Karta odbywania stażu przez nauczyciela
Staż na stopień nauczyciela ……………. Imię i nazwisko Data złożenia wniosku Data złożenia projektu planu rozwoju zawodowego Przewidywana data zakończenia stażu Przedłużenie okresu stażu Wyznaczenie opiekuna stażu (imię, nazwisko, data) Data zatwierdzenia planu rozwoju Zmiana opiekuna stażu (powód, imię, nazwisko, data) Projekt oceny Opinia Rady Rodziców Sprawozdanie nauczyciela Ocena dorobku

26 Zestawienie odbywanych staży w szkole
Rok szkolny Imię i nazwisko Staż na stopień Staż Ocena Uwagi Data rozpoczęcia Data zakończenia Pozytywna Negatywna


Pobierz ppt "Wymagana dokumentacja dyrektora szkoły w zakresie procedur prowadzonych w szkole/placówce w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google