Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wymagana dokumentacja dyrektora szkoły w zakresie procedur prowadzonych w szkole/placówce w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wymagana dokumentacja dyrektora szkoły w zakresie procedur prowadzonych w szkole/placówce w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 1 Wymagana dokumentacja dyrektora szkoły w zakresie procedur prowadzonych w szkole/placówce w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.

2 2

3 3 1. Wniosek o rozpoczęcie stażu. 2. Projekt planu rozwoju zawodowego.

4 4 3. Pismo powołujące opiekuna stażu ze wskazaniem zadań. 4. Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem. 5. Plan hospitacji. 6. Sprawozdania z wybranych zadań

5 5 7. Pismo do Rady Rodziców o opinię. 8. Projekt oceny dorobku zawodowego. 9. Ocena dorobku.

6 6 Opracowanie - Zuzanna Hołubowicz,

7 7 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi 1. Wniosek o rozpoczęcie stażu Przyjmuje wniosek. Przyjmuje wniosek. Informuje pisemnie nauczyciela o ewentualnych nieprawidłowościach: wymiar zatrudnienia, kwalifikacje. Informuje pisemnie nauczyciela o ewentualnych nieprawidłowościach: wymiar zatrudnienia, kwalifikacje. Występuje pisemnie do KO o wyznaczenie dyrektora, który będzie pełnił obowiązki w zakresie stażuWystępuje pisemnie do KO o wyznaczenie dyrektora, który będzie pełnił obowiązki w zakresie stażu Czy dyrektor może odmówić przyjęcia wniosku? Czy dyrektor może odmówić przyjęcia wniosku? Czy dyrektor może nie wyrazić zgody na odbywanie stażu? Czy dyrektor może nie wyrazić zgody na odbywanie stażu? O czym należy pamiętać, gdy nauczyciel realizuje pensum w dwu szkołach? O czym należy pamiętać, gdy nauczyciel realizuje pensum w dwu szkołach? Co zrobić, gdy dyrektor zapomniał wystąpić do KO i sam się wyznaczył? Co zrobić, gdy dyrektor zapomniał wystąpić do KO i sam się wyznaczył? Czy nauczyciel stażysta zatrudniony 15 września może odbywać staż? Czy nauczyciel stażysta zatrudniony 15 września może odbywać staż?

8 8Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi 2. Projekt planu rozwoju zawodo- wego Analizuje projekt. Analizuje projekt. Uzasadnia na piśmie zakres potrzebnych zmian. Uzasadnia na piśmie zakres potrzebnych zmian. Zatwierdza plan rozwoju. Zatwierdza plan rozwoju. Zobowiązuje pisemnie nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego w uzasadnionych przypadkach. Zobowiązuje pisemnie nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego w uzasadnionych przypadkach. Wyraża zgodę na dokonanie zmian na wniosek nauczyciela.Wyraża zgodę na dokonanie zmian na wniosek nauczyciela. Ile czasu ma nauczyciel na złożenie projektu planu rozwoju zawodowego? Ile czasu ma nauczyciel na złożenie projektu planu rozwoju zawodowego? Jak napisać plan rozwoju? Jak napisać plan rozwoju? Co powinien zawierać plan rozwoju? Co powinien zawierać plan rozwoju? Jaka powinna być forma zapisu projektu planu rozwoju zawodowego? Jaka powinna być forma zapisu projektu planu rozwoju zawodowego? Jakie kryteria określi dyrektor zatwierdzając plan rozwoju? Jakie kryteria określi dyrektor zatwierdzając plan rozwoju? Czy z planu wyraźnie widać rozwój nauczyciela, wpływ na jakość pracy szkoły oraz celowość działań? Czy z planu wyraźnie widać rozwój nauczyciela, wpływ na jakość pracy szkoły oraz celowość działań? Kiedy można dokonać zmian w planie rozwoju? Kiedy można dokonać zmian w planie rozwoju?

9 9 Proszę przeanalizować wybrane plany rozwoju zawodowego i zapisać uwagi zgodnie z kartą pracy.

10 10

11 11Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi 3. Pismo powołujące opiekuna stażu. Wyznacza opiekuna stażu. Wyznacza opiekuna stażu. Wyznacza zadania opiekunowi stażu.Wyznacza zadania opiekunowi stażu. Czy opiekunem stażu musi być nauczyciel tego samego przedmiotu? Czy opiekunem stażu musi być nauczyciel tego samego przedmiotu? Czy dyrektor szkoły może być opiekunem stażu? Czy dyrektor szkoły może być opiekunem stażu?

12 12 Jak wygląda w Państwa ocenie współpraca opiekuna stażu z dyrektorem szkoły?

13 13 Jak wygląda w Państwa ocenie współpraca opiekuna stażu z nauczycielem?

14 14 Współpraca dyrektora szkoły z opiekunem stażu przykład dobrej współpracy przykład dobrej współpracy

15 15 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi 4.Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem. 5.Opinie o obserwowanych zajęciach. 6.Plan hospitacji. 7.Sprawozdania z wybranych zadań. Nadzorowanie odbywania stażu przez nauczyciela Nadzorowanie odbywania stażu przez nauczyciela Indywidualne konsultacje z nauczycielem Indywidualne konsultacje z nauczycielem Indywidualne konsultacje z opiekunem stażu Indywidualne konsultacje z opiekunem stażu Czy dyrektor może zmienić opiekuna stażu? Czy dyrektor może zmienić opiekuna stażu? Z jaką częstotliwością nauczyciel powinien składać sprawozdania z realizacji wybranych zadań? Z jaką częstotliwością nauczyciel powinien składać sprawozdania z realizacji wybranych zadań?

16 16 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi 8.Pismo do Rady Rodziców o opinię. Skierowanie pisma do Rady Rodziców. Skierowanie pisma do Rady Rodziców. Kiedy występować z pismem do Rady Rodziców – po zakończeniu stażu, czy wcześniej? Kiedy występować z pismem do Rady Rodziców – po zakończeniu stażu, czy wcześniej? Co ma uwzględniać opinia Rady Rodziców? Co ma uwzględniać opinia Rady Rodziców?

17 17Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi 9.Sprawozdanie. 10.Projekt oceny. 11.Ocena dorobku z poprzedniego miejsca pracy.* 12.Ocena dorobku. Zapoznaje się ze sprawozdaniem złożonym przez nauczyciela. Zapoznaje się ze sprawozdaniem złożonym przez nauczyciela. Zapoznaje się z projektem oceny dorobku i opinią Rady Rodziców.Zapoznaje się z projektem oceny dorobku i opinią Rady Rodziców. Zapoznaje się z cząstkową oceną dorobku.*Zapoznaje się z cząstkową oceną dorobku.* Dokonuje oceny dorobku za okres stażu.Dokonuje oceny dorobku za okres stażu. Czy dyrektor może odmówić przyjęcia sprawozdania? Czy dyrektor może odmówić przyjęcia sprawozdania? Co powinna zawierać ocena? Co powinna zawierać ocena? Czy właściwym jest zapis w ocenie dorobkuAnaliza dokumentacji dorobku zawodowego potwierdza spełnianie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego Czy właściwym jest zapis w ocenie dorobkuAnaliza dokumentacji dorobku zawodowego potwierdza spełnianie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

18 18 Proszę przeanalizować wybrane oceny dorobku zawodowego zgodnie z kartą pracy.

19 19 Czy plan rozwoju zawodowego: zawiera wymagania określone w rozporządzeniu (zadania, które nauczyciel powinien realizować w szczególności), uwzględnia typ i specyfikę szkoły, czy widoczny jest rozwój zawodowy nauczyciela, czy widoczna jest indywidualność planu działań, czy zaplanowane działania wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły, czy jest poprawny merytorycznie?

20 20 Dokument Czynność dyrektora Pytania i odpowiedzi Zaświadczenie (…). Wypełnia zaświadczenie Wypełnia zaświadczenie Potwierdza dokumentację składaną przez nauczyciela. Potwierdza dokumentację składaną przez nauczyciela. Jaką dokumentację potwierdza dyrektor? Jaką dokumentację potwierdza dyrektor? Czy dyrektor potwierdza opisy i analizy realizacji wymagań? Czy dyrektor potwierdza opisy i analizy realizacji wymagań?

21 21 Sprawdzone rozwiązania Z Zestawienie odbywanych staży Karta odbywania stażu przez nauczyciela

22 22

23 23

24 24

25 25 1.Imię i nazwisko 2.Data złożenia wniosku 3.Data złożenia projektu planu rozwoju zawodowego 4.Przewidywana data zakończenia stażu 5.Przedłużenie okresu stażu 6.Wyznaczenie opiekuna stażu (imię, nazwisko, data) 7.Data zatwierdzenia planu rozwoju 8.Zmiana opiekuna stażu (powód, imię, nazwisko, data) 9.Projekt oceny 10.Opinia Rady Rodziców 11.Sprawozdanie nauczyciela 12.Ocena dorobku Karta odbywania stażu przez nauczyciela Staż na stopień nauczyciela …………….

26 26 Zestawienie odbywanych staży w szkole Rok szkolny Imię i nazwisko Staż na stopień StażOcena Uwagi Data rozpoczęcia Data zakończenia P ozytywna N egatywna


Pobierz ppt "1 Wymagana dokumentacja dyrektora szkoły w zakresie procedur prowadzonych w szkole/placówce w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google