Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA oprac. Aleksandra Bek i Małgorzata Rzepa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA oprac. Aleksandra Bek i Małgorzata Rzepa"— Zapis prezentacji:

1 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA oprac. Aleksandra Bek i Małgorzata Rzepa

2 Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kodeks postępowania administracyjnego. Tu znajduje się tekst jednolity: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Tu znajduje się tekst rozporządzenia: 

3 Awans zawodowy czas trwania ścieżki
Stopień awansu stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Staż pracy 0 - 1 1 - 6 6 - 10 10…

4 Nawiązanie stosunku pracy
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciela kontraktowego, posiadającego kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego, posiadającego kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, zatrudnia się na podstawie mianowania, jeżeli jest możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. (zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy – Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego)

5 Nauczyciel, który został zatrudniony w szkole po tym terminie,
Rozpoczęcie stażu Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Nauczyciel, który został zatrudniony w szkole po tym terminie, nie może rozpocząć stażu do końca roku szkolnego zob. przykłąd wniosku o rozpoczęcie stażu

6 Plan rozwoju zawodowego
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Do wniosku należy dołączyć plan rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela

7 Przydzielenie opiekuna stażu
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Nauczycielom stażyście i kontraktowemu, odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. SAMODZIELNOŚĆ

8 Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

9 Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel dyplomowany
Wymiar stażu Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Staż w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy. Staż w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Uwaga! Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego mogą rozpocząć nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej dwa lata od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mogą rozpocząć nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej jeden rok od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

10 Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel dyplomowany
Zmiana miejsca pracy Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Nauczycielowi stażyście, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, nie można zaliczyć odbytego stażu. Nauczyciel, który rozpoczyna pracę w szkole, aby odbyć staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego musi staż rozpocząć i zakończyć w tej samej szkole Nauczycielowi, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocenę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Okres pomiędzy ustaniem poprzedniego stosunku pracy a nawiązaniem nowego nie wlicza się do stażu.

11 Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel dyplomowany
Przebieg stażu Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi stażyście a także kontraktowemu opiekuna stażu. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

12 Obowiązki dyrektora szkoły wobec nauczyciela odbywającego staż
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Dyrektor w trakcie realizowania przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego zapewnia prawidłowy przebieg stażu. Zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, a także o efektach prowadzonych przez niego zajęć. Wspiera opiekuna stażu oraz ustala wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków opiekuna stażu. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: - obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole; - udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły; - korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

13 Powinności nauczyciela w okresie stażu
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany - poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (sposobu prowadzenia, obowiązującej w szkole dokumentacji oraz przepisów dotyczących pracy szkoły, a także bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy) - poznawanie metod i sposobów pracy innych nauczycieli (przez obserwację prowadzonych przez nich zajęć) - prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli omawianie prowadzonych lub obserwowanych zajęć - uczestniczenie w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, - poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej - realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony - pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

14 Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel dyplomowany
Cele osiągane przez nauczyciela podczas zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany prawidłowa realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych związanych z zajmowanym stanowiskiem dobra orientacja w bieżącej problematyce z zakresu systemu nauczania, uczenia się, opieki i wychowania; umiejętność oceny skuteczności własnych działań i stosownie ich korygowanie, umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego biegłe rozwiązywanie problemów napotkanych we własnej praktyce zawodowej, wspieranie innych nauczycieli, programowanie i realizowanie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły

15 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy
1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, 3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy z tym środowiskiem, 4) umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć,

16 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciel mianowany
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; 2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (zobacz), 3) umiejętność korzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 4) umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań, 5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

17 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, 2) stosowanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (zobacz), 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć; 4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań: a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora, eksperta, rzeczoznawcy; c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań edukacyjnych, wychowawczych, lub opiekuńczych; d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym; e) wykonywanie innych zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami, f) uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

18 Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel dyplomowany
Zakończenie stażu Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.

19 Ocena dorobku zawodowego nauczyciela
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od otrzymania sprawozdania, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania. Dorobkiem zawodowym nauczyciela są trwałe, potwierdzone i pozytywnie oceniane rezultaty jego pracy widoczne w rozwoju i sukcesach jego wychowanków oraz w odniesieniu do rozwoju szkoły, w której pracuje, wreszcie wzbogacenie przez niego metod, organizacji i warsztatu pracy własnej i innych nauczycieli.

20 Konstrukcja oceny dorobku zawodowego
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Ocena dorobku zawodowego powinna zawierać pieczęć placówki, datę sporządzenia oceny, podstawę prawną, dane dotyczące nauczyciela (nazwisko i imię, okres odbywania stażu, realizowany wymiar godzin w okresie odbywania stażu, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć), ocenę (pozytywną lub negatywną), uzasadnienie (stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, odniesienie się do zadań i efektów realizacji zaplanowanych działań, odniesienie się do zadań niezrealizowanych, informacja o zasięgnięciu opinii rady rodziców), pouczenie o możliwości wniesienia odwołania, pieczęć i podpis dyrektora oraz podpis nauczyciela i datę otrzymania przez niego oceny. Ocena zawiera informację o zapoznaniu się z projektem oceny sporządzonym przez opiekuna stażu Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

21 Złożenie wniosku wniosek o stopien awansu.doc
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Nauczyciel stażysta składa do dyrektora szkoły wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. W terminie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel mianowany składa do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

22 Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel dyplomowany
Terminarz decyzji Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Komisja kwalifikacyjna prowadzi postępowania w ciągu całego roku. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

23 Dokumentacja, jaką należy dołączyć do wniosku
1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - oryginały lub poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, jeżeli zatrudnienia nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy; 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji; 4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację potwierdzającą spełnianie określonych wymagań

24 Formy dokumentacji potwierdzającej spełnianie określonych wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja, jest przedstawiana w następującej formie: 1) opisu i analizy realizacji wymagań 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją; 2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ), ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego); 2) sprawozdania z realizacji wybranych zadań oraz uzyskanych efektów (opracowanie i wdrożenie programu; wykonywanie zadań doradcy, egzaminatora, eksperta, rzeczoznawcy, konsultanta; poszerzenie zakresu działań szkoły; uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym; wykonywanie zadań na rzecz oświaty…; uzyskanie znaczących osiągnięć) 3) dyplomów lub świadectw potwierdzających zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz oraz z 2004 r. Nr 122, poz. 1290) - w przypadku realizacji zadania, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d; 4) opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych; 5) zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem wymagań, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.

25 Informacja o terminie postępowania
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela stażystę, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji. Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powiadamia nauczyciela mianowanego, który złożył wniosek o podjęcie postępowania, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy, co najmniej

26 Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel dyplomowany
Skład komisji Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: - dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący; - przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy; - opiekun stażu. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; - dyrektor szkoły; - dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą: - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący; - dyrektor szkoły z wyjątkiem przypadku, gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły; - trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

27 Zasady pracy komisji kwalifikacyjnej
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Postępowanie kwalifikacyjne/egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych dyrektor szkoły wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego; Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odbywa się na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań według punktowej skali od 1 do 10. Komisja kwalifikacyjna udziela akceptacji nauczycielowi w przypadku gdy średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 7.

28 Co ocenia komisja Komisja ocenia stopień spełnienie wymagań
Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Komisja ocenia stopień spełnienie wymagań innowacyjność zadań, maksymalizm i wieloaspektowość wykonywania zadań, ich wysoką jakość. zob. możliwe kryteria oceny stosowane przez eksperta

29 Aleksandra Bek & Małgorzata Rzepa
Życzymy sukcesów Aleksandra Bek & Małgorzata Rzepa


Pobierz ppt "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA oprac. Aleksandra Bek i Małgorzata Rzepa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google