Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentne Specjalizacje Regionalne Województwo Łódzkie Łódź, 25 kwiecień 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentne Specjalizacje Regionalne Województwo Łódzkie Łódź, 25 kwiecień 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Inteligentne Specjalizacje Regionalne Województwo Łódzkie Łódź, 25 kwiecień 2014 r.

2 KONCEPCJA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (SMART SPECIALIZATION) A POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ DO 2020 R. Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji było jednym z celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020. Koncepcja inteligentnej specjalizacji (smart specialization) to próba całościowego (kompleksowego) spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki w UE. Inteligentna specjalizacja oznacza ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw.

3 KONCEPCJA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (SMART SPECIALIZATION) A POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ DO 2020 R. Inteligentna specjalizacja to zidentyfikowanie i wybór dziedzin o największym potencjale, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji. Cele inteligentnej specjalizacji: Przeciwdziałanie fragmentacji i duplikacji badań naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) Osiągnięcie masy krytycznej w kluczowych dla konkurencyjności Europy obszarach i sektorach Rozprzestrzenianie technologii ogólnego zastosowania, zwłaszcza poprzez wykorzystywanie ich w produktach i usługach Wzmocnienie regionalnych i lokalnych potencjałów w zakresie prowadzenia działalności B+R+I

4 KONCEPCJA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (SMART SPECIALIZATION) A POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ DO 2020 R. Zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej warunkiem ex ante pozyskania środków unijnych na rozwój inteligentnych specjalizacji jest istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji stanowi integralną częśćProgramu Rozwoju Przedsiębiorstw.

5 KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (KSIS) Cele Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji: określenie priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I skupienie inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Metodologia prac: 5 etapów prac prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki: analiza krzyżowa InSight 2030 (Foresight technologiczny przemysłu) z Krajowym Programem Badań (KPB) analizy ilościowe analizy jakościowe analizy krzyżowe obszarów wyłonienie krajowych inteligentnych specjalizacji. Efekty prac: 16 krajowych inteligentnych specjalizacji w 5 działach tematycznych.

6 KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (KSIS) zdrowe społeczeństwo biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa surowce naturalne i gospodarka odpadami Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe zrównoważona energetyka 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3. Technologie wytwarzania i wytwarzanie produktów leczniczych 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego 5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii gospodarczej oraz inżynierii środowiska 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11. Wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 12. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 13. Biosensory i inteligentne sieci sensoryczne 14. Inteligentne sieci i teledetekcja 15. Elektronika plastikowa i organiczna 16. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

7 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, jest podstawowym dokumentem strategicznym regionu na nowy okres programowania UE 2014-2020. Wymiar podstawowy Strategii… stanowi polityka horyzontalna realizowana na obszarze całego województwa i adresowana do wszystkich podmiotów funkcjonujących w regionie. 1. Spójność gospodarcza 2. Spójność społeczna 3. Spójność przestrzenna POLITYKA HORYZONTALNA POLITYKA HORYZONTALNA

8 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 Filar 1 Spójność gospodarcza Cel strategiczny REGION WYKORZYSTUJĄCY POTENCJAŁ ENDOGENICZNY DO ROZWOJU INTELIGENTNEJ GOSPODARKI, OPARTY NA KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW Cel operacyjny 1 ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI Cel operacyjny 2 NOWOCZESNY KAPITAŁ LUDZKI I RYNEK PRACY Strategiczny kierunek działań 1.1. Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych Strategiczny kierunek działań 1.2. Rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej Strategiczny kierunek działań 2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla gospodarki innowacyjnej Strategiczny kierunek działań 2.2. Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy Strategiczny kierunek działań 3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego Cel operacyjny 3 ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA ROZWOJU GOSPODARKI Strategiczny kierunek działań 3.1. Kształtowanie innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i powiązań sieciowych

9 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 wskazano 16 inteligentnych specjalizacji regionalnych, które będą się rozwijać w oparciu o nowoczesne technologie (biotechnologie, nanotechnologie i zaawansowane materiały, mechatronika, technologie komunikacyjne i informatyczne) Zaliczono do nich: kluczowe przemysły regionu tj.: kosmetyczny, farmaceutyczny, medyczny, meblowy, maszynowy i elektromaszynowy, włókienniczy, rolno-spożywczy, materiałów budowlanych, energetyczny i eko- przemysły; specjalistyczne usługi: usługi dla ochrony zdrowia, eko-usługi, logistyka, BPO, IT; przemysły kreatywne.

10 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 W SRWŁ 2020 wsparcie dla inteligentnych specjalizacji regionalnych znajduje odzwierciedlenie zarówno w zapisach polityki horyzontalnej, realizowanej w całym województwie, jak i terytorialno-funkcjonalnej skierowanej do określonych obszarów regionu.

11 kierunki współpracy ponadregionalnej STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020

12 W RSI LORIS dokonano identyfikacji kluczowych specjalizacji (branż) i obszarów technologicznych dla regionu (mapowanie technologii). Proces wyboru kluczowych specjalizacji (branż) regionalnych składał się z trzech etapów: I. Identyfikacja branż występujących w województwie łódzkim. II. Ocena potencjału branż występujących w województwie łódzkim. III. Wskazanie specjalizacji regionu (w ramach tego etapu zestawiono potencjał zidentyfikowanych branż z potencjałem technologicznym województwa) REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LORIS 2030

13 Etapy identyfikacji w zakresie specjalizacji regionu

14 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LORIS 2030 Ocena potencjału technologicznego dla wybranych w ramach specjalizacji branż

15 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LORIS 2030 W efekcie w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 wskazano 6 specjalizacji regionalnych, które mają szczególny potencjał innowacyjny i mogą stać się regionalnymi lokomotywami wzrostu. Są to: branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa); energetyka (w tym EE, OZE); nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); zaawansowane materiały budowlane (w tym wzornictwo); innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; informatyka i telekomunikacja

16 Przemysły kreatywne Przemysł meblowy Przemysły maszynowy i elektromaszynowy Eko-przemysły Eko-usługi Usługi dla ochrony zdrowia Logistyka BPO Przemysł włókienniczy Przemysł energetyczny Przemysł medyczny Przemysł farmaceutyczny Przemysł kosmetyczny Przemysł rolno-spożywczy Przemysł materiałów budowlanych Informatyka i telekomunikacja Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

17 POTENCJAŁY ROZWOJU I SPECJALIZACJE POLSKICH REGIONÓW Badanie realizowane w całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Krajowe Obserwatorium Terytorialne. Cel główny badania: Analiza potencjałów i trendów rozwojowych w zakresie zmian gospodarczych i społecznych w regionach oraz mapowanie specjalizacyjne regionów (smart specialisation). Etapy badania: I etap - Badania regionalne – opracowywane przez poszczególne województwa i działające w ich strukturach regionalne obserwatoria terytorialne II etap - Badanie krajowe – opracowane przez zespół prof. W. Dziemianowicza i prof. J. Szlachty

18 województwo ICT/multimedia biogospodarka zdrowa żywność medycyna/turystyka zdrowotna przemysł maszynowy i metalowy energetyka (w tym OZE) chemia przemysły kreatywne usługi dla biznesu budownictwo logistyka i inżynieria wodna i lądowa Wysoka jakość życia Przemysł drzewny i meblarski przemysł wydobywczy produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych przemysł włókienniczy/wzornictwo lotnictwo i kosmonautyka brama na wschód technologie offshore ekonomia wody SUMA dolnośląskie XXXXXX X7 kujawsko-pomorskie XXXXXXX X8 lubelskieXXXX4 lubuskieXXXXX7 łódzkieXXXXXX6 małopolskieXXXX4 mazowieckieXXXX4 opolskieXXXXX5 podkarpackieXXX3 podlaskieXX2 pomorskieXXXXXXXX8 śląskieXXX3 świętokrzyskieXXXX4 warmińsko- mazurskie XXX3 wielkopolskieXXXXXX4 zachodniopomorskieXXXXX5 SUMA109997643333221111111 Inteligentne specjalizacje województw (na podstawie strategii rozwoju województw i regionalnych strategii innowacji)

19 Bezpieczna żywność – inteligentne specjalizacje i składowe spokrewnione innych specjalizacji bezpieczna żywność: żywność wysokiej jakości (opakowania, oprzyrządowanie do zapewniania i weryfikacji jakości, organizmy żywe wykorzystywane w procesie produkcji) minimalizowanie wpływu na środowisko (środki i techniki ochrony upraw, środki weterynaryjne, zagospodarowanie produktów ubocznych produkcji i przetwórstwa rolnospożywczego) bezpieczeństwo odbiorcy (substancje aktywne biologicznie, żywność funkcjonalna) cykl produkcji (systemy monitorowania upraw/hodowli, automatyzacja produkcji) dystrybucja żywność wysokiej jakości: chow i hodowla ryb oraz zwierząt przetwórstwo spożywcze produkcja maszyn dla rolnictwa produkcja żywności nieprzetworzonej przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt biogospodarka żywność wysokiej jakości: produkcja mleka przemysł spożywczy, w tym przetwórstwo ekologiczne produkcja maszyn rolniczych produkty tradycyjne rolnictwo ekologiczne żywność wysokiej jakości: produkcja mleka przemysł spożywczy, w tym przetwórstwo ekologiczne produkcja maszyn rolniczych produkty tradycyjne rolnictwo ekologiczne Składowe innych specjalizacji, pokrewne z daną inteligentną specjalizacją Inteligentne specjalizacje najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania sektor żywnościowy nauka o żywności przemysł spożywczy (w tym ekoprodukty) Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze technologie rolno-spożywcze zdrowa żywność biogospodarka: produkcja pierwotna przetwórstwo biozasobów produkcja żywności) biogospodarka: produkcja pierwotna przetwórstwo biozasobów produkcja żywności) nauki o życiu (life sciences): nauki o żywieniu i żywności agrotechnika nauki o zwierzętach nauki o życiu (life sciences): nauki o żywieniu i żywności agrotechnika nauki o zwierzętach jakość życia: produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo produkty regionalne i tradycyjne jakość życia: produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo produkty regionalne i tradycyjne Źródło: Potencjały Rozwoju i Specjalizacje Polskich Województw

20 Biogospodarka – inteligentne specjalizacje i składowe spokrewnione innych specjalizacji biogospodarka biogospodarka: produkcja pierwotna przetwórstwo biozasobów produkcja żywności biointeligentna specjalizacja (potencjał naturalny, środowisko, energetyka) żywność wysokiej jakości drewno i meblarstwo ekonomia wody żywność wysokiej jakości drewno i meblarstwo ekonomia wody środowisko sektor żywnościowy ECO: żywność wysokiej jakości ekoinnowacje ekorozwój (np. inżynieria ekologiczna, badania nad bioróżnorodnością) bezpieczna żywność technologie środowiskowe przemysł papierniczy przemysł meblarski potencjał do rozwoju przemysłu energetycznego przemysł spożywczy (w tym ekoprodukty) technologie środowiskowe przemysł papierniczy przemysł meblarski potencjał do rozwoju przemysłu energetycznego przemysł spożywczy (w tym ekoprodukty) technologie środowiskowe nauka o żywności technologie środowiskowe nauka o żywności jakość życia: produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo produkty regionalne i tradycyjne jakość życia: produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo produkty regionalne i tradycyjne energetyka (OZE) innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno- spożywcze energetyka (OZE) innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno- spożywcze zdrowa żywność technologie rolno-spożywcze technologie chemiczne (zrównoważone) zrównoważone technologie budownictwa i drewna technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE) technologie rolno-spożywcze technologie chemiczne (zrównoważone) zrównoważone technologie budownictwa i drewna technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE) nauki o życiu (life sciences) energia zrównoważona chemia nauki o życiu (life sciences) energia zrównoważona chemia Składowe innych specjalizacji, pokrewne z daną inteligentną specjalizacją Inteligentne specjalizacje Źródło: Potencjały Rozwoju i Specjalizacje Polskich Województw

21 Identyfikacja i klasyfikacja specjalizacji regionalnych Badaniem objęto 14 (z 16) branż uznawanych w polityce rozwoju województwa (SRWŁ 2020), jako specjalizacje regionalne. Dla każdej z nich przeprowadzono dwukierunkowe analizy w zakresie: Determinant sektorowych (metodą 5 Sił Portera) Determinant regionalnych POTENCJAŁY ROZWOJU I SPECJALIZACJE WOJ. ŁÓDZKIEGO

22 Determinanty sektorowe Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze (zasięg i struktura rynku, strategie w sektorze, poziom specjalizacji sektora) Siła przetargowa dostawców Siła przetargowa nabywców Zagrożenie nowymi wejściami Zagrożenie substytutami Determinanty regionalne Zasoby materialne regionu Regionalny rynek pracy Gęstość relacji sieciowych w regionie Oferta instytucji regionalnych dla sektora Zakorzenienie sektora w regionie Badaniem objęto 180 wybranych celowo firm w branżach: włókienniczej, medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, przemysłów kreatywnych, rolno – spożywczej, materiałów budowlanych, maszynowej i elektromaszynowej, IT, logistyki. Identyfikacja i klasyfikacja specjalizacji regionalnych

23 Uwarunkowania sektorowe – 5-sił Portera KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE Zasięg i struktura rynku Zasięg: krajowy, przy postępującym umiędzynarodowieniu sektora, Struktura: silna konkurencja. Strategie w sektorze Oparte przede wszystkim na obniżaniu cen, choć można doszukiwać się w jego ramach wąskich domen specjalizacji regionalnej Poziom specjalizacji sektora Wysoki. SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW Stosunkowo niska, oparta przede wszystkim na konkurowaniu ceną i wynikająca z niskiego stopnia zorganizowania dostawców. SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW Niska. ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI Wysokie. ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI Przeciętne, choć uwagi na dużą wewnętrzną różnorodność sektora, opinie przedstawicieli sektora na ten temat są silnie zróżnicowane. Uwarunkowania regionalne ZASOBY MATERIALNE REGIONU Duże zasoby ziemi i znaczący potencjał rolniczy stanowią silną bazę dla rozwoju przetwórstwa spożywczego, Infrastruktura produkcyjna i towarzysząca produkcji spełniają oczekiwania sektora. REGIONALNY RYNEK PRACY Braki w ofercie kształcenia na kierunkach zawodowych i technicznych, Braki w ofercie kształcenia na wyższych kierunkach rolniczych. GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE Relacje sieciowe w fazie początkowej, Silny wkład Klastra Owocowo-Warzywnego w Skierniewicach w budowanie relacji sieciowych w sektorze. OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA Silne zaplecze naukowo-badawcze, głównie Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Brak poza Łodzią rynków hurtowych produktów rolnych. ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE Rosnący poziom zakorzenienia sektora w północno- wschodnim obszarze województwa (obszar funkcjonalny rozwoju intensywnego rolnictwa). KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU Obecna branża kluczowa Starter Inteligentna specjalizacja Sektor rolno-spożywczy w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej

24 Identyfikacja i klasyfikacja specjalizacji regionalnych Obecne branże kluczowe – rozumiane jako sektory ważne na obecnym etapie rozwoju regionu, bez względu na ich potencjał innowacyjny i rozwojowy w perspektywie najbliższych 10 lat Startery gospodarcze (przyszłe branże kluczowe) – rozumiane jako sektory, które w perspektywie najbliższych 10 lat mogą stać się ważnymi obszarami specjalizacji gospodarczej regionu Branże uznawane w regionie za innowacyjne i konkurencyjne – rozumiane jako sektory, które już na obecnym etapie rozwoju regionu, ze względu na ich wysoką innowacyjność, potencjał technologiczny i dalsze perspektywy wzrostu, decydują jednocześnie o jego konkurencyjności i stanowią o jego specyfice gospodarczej

25 Możliwości oddziaływania polityki regionalnej na sektory regionalne wg ich rodzajów: SektoryObecne sektory kluczoweSpecjalizacje inteligentneStartery gospodarcze Przemysł włókienniczy 3 Przemysł materiałów budowlanych 3 Przemysł rolno-spożywczy 3 BPO 2 TSL (transport-spedycja-logistyka) 2 Usługi dla ochrony zdrowia 3 Przemysł maszynowy i elektromaszynowy 1 Przemysł energetyczny 2 Przemysł farmaceutyczny 22 Przemysł medyczny 11 Przemysł kosmetyczny 22 Informatyka i telekomunikacja 11 Przemysły kreatywne 3 Przemysł meblarski 3 Eko-przemysły 2 Eko-usługi 2 3 – duże możliwości oddziaływania polityki regionalnej 2 – umiarkowane możliwości oddziaływania polityki regionalnej 1 – niewielkie możliwości oddziaływania polityki regionalnej

26 POTENCJAŁ ROLNICTWA I PRZETWÓRSTWA ROLNO – SPOŻYWCZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Istotnym segmentem gospodarki regionu jest rolnictwo. Województwo posiada duże zasoby ziemi i znaczący potencjał rolniczy z obszarami intensywnej produkcji ogrodniczej (sadowniczej, warzywniczej) i stosunkowo wydajnym rolnictwem, mimo niezbyt korzystnej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niekorzystnej struktury agrarnej z przewagą małych gospodarstw o powierzchni do 5 ha. Sektor rolny w regionie ma wyższy udział w generowaniu WDB, niż przeciętnie w Polsce (Łódzkie 6,2%; Polska 5,0 %). Bogata baza surowcowa pochodząca z produkcji roślinnej i zwierzęcej stanowi potencjał dla rozwijania przemysłu rolno–spożywczego i eksportu płodów rolnych.

27 POTENCJAŁ ROLNICTWA I PRZETWÓRSTWA ROLNO – SPOŻYWCZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W roku 2012 wytworzono w województwie łódzkim 8,2% globalnej produkcji rolniczej Polski i 8,3% produkcji towarowej. Województwo jest znaczącym producentem owoców (2. w produkcji owoców z drzew) i warzyw (3. miejsce w kraju) oraz produkcji zwierzęcej (4. miejsce w produkcji mleka, 3. w produkcji żywca rzeźnego). Zbiory ziemniaków w województwie łódzkim w 2012 r. stanowiły 12,6% produkcji krajowej, co dało regionowi pierwsze miejsce w kraju. Produkcja warzyw i owoców koncentruje się północnej i północno- wschodniej części województwa, gdzie wyróżnia się Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa.

28 POTENCJAŁ ROLNICTWA I PRZETWÓRSTWA ROLNO – SPOŻYWCZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Obszar rozwoju intensywnego rolnictwa

29 WSPÓŁPRACAPONADREGIONALNA

30 Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Warszawy i Łodzi Współpraca ponadregionalna Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny Klaster Multimedialny Środkowoeuropejski Klaster Tekstylno-Odzieżowy Klaster Farmaceutyczno-Medyczny Balneologia Pasma kulturowo-turystyczne Transeuropejskie Korytarze Transportowe Klaster Ekoenergia Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 Innowacyjne Mazowsze

31 Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnychKształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

32

33 Sektor owocowo-warzywny

34 STRATEGIA MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

35 Udział podmiotów produkcji artykułów spożywczych na 1 000 podmiotów Regon Udział sadów w powierzchni użytków rolnych

36 STRATEGIA MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ SEKTOR KREATYWNY SFERA NAUKI I BADAWCZO-ROZWOJOWA MEDYCYNA I FARMACJA ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE TRANSPORT AWANGARDA KULTURY AWANGARDA NAUKI MEDYCYNA JUTRA KRAJOWY SPICHLERZ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI REGION WYSOKICH PRĘDKOŚCI MEDIA, PRZEMYSŁ FILMOWY I MUZYCZNY MODA I WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE USŁUGI MEDYCZNE MULTIMODALNY WĘZEŁ TRANSPORTOWY INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA ROLNA PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI UCZELNIE PRZYSZŁOŚCI

37 STRATEGIA MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.bppwl.lodzkie.pl


Pobierz ppt "Inteligentne Specjalizacje Regionalne Województwo Łódzkie Łódź, 25 kwiecień 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google