Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania sportu w pespektywie finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania sportu w pespektywie finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania sportu w pespektywie finansowej 2014-2020
Joanna Żukowska-Easton Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Sportu i Turystyki „Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych” Gdańsk, 11 kwietnia 2014 r.

2 Perspektywa finansowa 2014-2020: podstawowe źródła finansowania
Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polityka Spójności Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO Ryby) Wspólna Polityka Rolna Erasmus+ Europejskie Programy Tematyczne

3 Polityka spójności 2014-2020: struktura dokumentów
Umowa Partnerstwa PO Inteligentny Rozwój PO Polska Cyfrowa, PO Infrastruktura i Środowisko PO Wiedza, Edukacja, Rozwój PO Polska Wschodnia PO Pomoc Techniczna Programy Operacyjne 16 województw Regionalne Programy Operacyjne Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 roku. Odpowiednikiem Umowy Partnerstwa w okresie programowania są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Podstawą dla treści Umowy Partnerstwa były zapisy unijnych i krajowych dokumentów. Umowa Partnerstwa wskazuje kluczowe wyzwania rozwojowe kraju, sformułowane w oparciu o analizę potrzeb rozwojowych i potencjałów terytorialnych. Przedstawia też cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym oraz zarys systemu finansowania i wdrażania. Dokument stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości programów operacyjnych.

4 Polityka spójności 2014-2020: formalny status dokumentów
Akceptacja Komisji Europejskiej Akceptacja RM / Zarządu Województw Uzgodnienia, konsultacje społeczne, uwagi MIiR Proces zatwierdzania RPO miał zostać zakończony do 10 kwietnia 2014 r., po czym powinny były zostać przekazane do negocjacji z Komisją Europejską, podobnie jak pozostałe dokumenty (UP, PO). Proces negocjacji z KE może potrwać kilka miesięcy, ale nie należy się spodziewać istotnych zmian w zapisach. Umowa Partnerstwa oraz krajowe Programy Operacyjne już wcześniej zostały przekazane do KE.

5 Umowa Partnerstwa 11 Celów tematycznych (CT)  Priorytety Inwestycyjne (PI) Podział tematyczny (sektorowy) Obszary strategicznej Interwencji (OSI) Polska Wschodnia, Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji, Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, Obszary przygraniczne  Zintergrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Rozwój kierowany przez Lokalną Społeczność (RKLS) Podział terytorialny W Umowie Partnerstwa zapisano 11 celów tematycznych (dalej: CT): 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury, 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej, 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej. Zakres poszczególnych CT bywa zaskakujący, np. rozwój transportu rowerowego jest zawarty w CT 4 (gospodarka niskoemisyjna), a nie CT 7 (transport zrównoważony). Równie istotne są terytorialne OSI – poszczególne RPO dedykują tym obszarom (problemowym, funkcjonalnym obszarom miejskim) odrębne osie priorytetowe; realizacja zadań na tych obszarach będzie faworyzowana.

6 Umowa Partnerstwa a sport
Perspektywa finansowa znacząco różni się od perspektywy finansowe Celem polityki spójności będzie przede wszystkim wypracowywanie przewag konkurencyjnych, finansowanie działań stymulujących rozwój i wzrost gospodarczy; niższy priorytet będą miały działania „wyrównawcze”, np. uzupełniające luki infrastrukturalne lub takie, które nie są katalizatorami rozwoju (np. aquaparki). Zapisy umowy partnerstwa w żadnym CT nie przewidują możliwości współfinansowania zadań/inwestycji stricte sportowych, natomiast kilkukrotnie pojawia się możliwość wspólfinansowania infrastruktury rekreacyjnej. Zawsze jednak musi ona być częścią szerszego, kompleksowego projektu. Nie będzie możliwości finansowania dużych inwestycji infrastruktury sportowej – stadionów, hal sportowych, aquaparków. Przykładów podobnych inwestycji, które dostały dofinansowanie w latach jest wiele, m.in. Atlas Arena w Łodzi (RPO Łódzkie; 285 mln zł, UE: 85,4 mln zł), centrum sportowo-rekreacyjne w Zielonej Górze (RPO Lubuskie; 150,8 mln zł; UE: 31,3 mln zł), hala sportowo-widowiskowa w Bielsku-Białej (RPO Śląskie; 77,4 mln zł; UE: 29,7 mln zł), „Regionalne Centrum Sportu” w Kołobrzegu (RPO Zachodniopomorskie; 24,1 mln zł; UE: 7,7 mln zł), kompleks sportowo-rekreacyjny w Parczewie (RPO Lubelskie; 12,6 mln zł; UE: 10 mln zł).

7 Umowa Partnerstwa a sport (2)
„Działania dotyczące przedszkoli będą miały charakter pomocniczy, jako że ich wyposażenie nie stanowi priorytetu w ramach działań ukierunkowanych na ten poziom edukacji. Podobnie wymiar wspierający będą miały działania wzmacniające sprawność fizyczną uczniów, m.in. poprzez uzupełnienie luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych.” „Dla zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego wsi i krajobrazów wiejskich, w ramach EFRROW wspierana będzie odbudowa i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego wsi oraz rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich.” „W zakres rewitalizacji przestrzennej wchodzą zadania dotyczące optymalizacji gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi, głównie poprzez nadanie priorytetu inwestycjom typu brownfield, zamiast greenfield, głęboką przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych funkcji, np. kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych oraz rekultywację terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze.” Podsumowując, w Umowie Partnerstwa znalazły się zapisy dotyczące: działań na rzecz wzmacniania sprawności fizycznej uczniów, m.in. poprzez uzupełnienie luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych (w ramach CT 10); rewitalizacji terenów oraz obiektów zdegradowanych i adaptacji ich do pełnienia nowych funkcji, w tym rekreacyjnych, a także rekultywacji terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze oraz rozwoju terenów zielonych z zachowaniem możliwości aktywnego korzystania z nich przez mieszkańców, np. jako tereny zielone z funkcjami rekreacyjnymi (w ramach CT 4, 6 lub 9); poprawny infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

8 Sport jako element kompleksowych projektów
Sport (Rekreacja) Edukacja, infrastruktura przyszkolna, zajęcia sportowe Rewitalizacja, tereny zielone Transport przyjazny środowisku (rowerowy) Aktywność fizyczna, zdrowie Włączenie społeczne, integracja Turystyka, infrastruktura turystyczna

9 Rekreacja w Programach Operacyjnych – Infrastruktura rekreacyjna
Poddziałanie (pkt ) / inicjatywa LEADER PROW Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury Inicjatywa LEADER (priorytet 6): „rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej” w ramach celu szczegółowego 6B: „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” Niskoemisyjny transport miejski PI 4.5. (7.3.) Budowa ścieżek rowerowych, parkingów bike&ride, udogodnień systemowych dla ruchu rowerowego i pieszego; instrumenty terytorialne skierowane do miast Ochrona bioróżnorodności PI 6.4. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na terenach zielonych, rozwój i promocja szlaków turystycznych PI 9.1 (9.7.) Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną, priorytety inwestycyjne dające możliwość finansowania projektów związanych z rekreacją będą realizowane w większości w Regionalnych Programach Operacyjnych. Wszystkie 16 RPO różnią się od siebie, dlatego wsparcie przewidziane w jednym województwie może być niedostępne w innym. Przedstawię kilka Priorytetów Inwestycyjnych, na które warto zwrócić szczególną uwagę w kontekście poszukiwania możliwości współfinansowania inwestycji związanych z rekreacją. Każdy RPO ma odrębną strukturę – podział na osie priorytetowe, natomiast każda oś musi być powiązana z konkretnymi PI. Ponadto, dla obszarów wiejskich istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z PROW. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Infrastruktura społeczna (w tym ew. rekreacyjna) na terenach problemowych Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia

10 Rekreacja w Programach Operacyjnych – Rewitalizacja
Rekultywacja, zmniejszenie zanieczyszczeń PI 6.5. „adaptacja, przebudowa i remonty na cele gospodarcze jak i turystyczne, rekreacyjne, kulturalne i sportowe zdegradowanej infrastruktury pozostałej po tradycyjnej działalności przemysłowej” Rewitalizacja PI 9.2. Kompleksowe działania rewitalizacyjne; możliwość zmiany funkcji terenu na rekreacyjna PI 9.4. (9.9.) Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną, priorytety inwestycyjne dające możliwość finansowania projektów związanych z rekreacją będą realizowane w większości w Regionalnych Programach Operacyjnych. Wszystkie 16 RPO różnią się od siebie, dlatego wsparcie przewidziane w jednym województwie może być niedostępne w innym. Przedstawię kilka Priorytetów Inwestycyjnych, na które warto zwrócić szczególną uwagę w kontekście poszukiwania możliwości współfinansowania inwestycji związanych z rekreacją. Ponadto, dla obszarów wiejskich istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z PROW. Aktywizacja osób wykluczonych społecznie Projekty społeczne skierowane do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania na terenach problemowych

11 Rekreacja w Programach Operacyjnych – Zdrowie / Edukacja
Aktywne i zdrowe starzenie się PI 8.10. „programy edukacji zdrowotnej ukierunkowane w szczególności na wspieranie aktywności zawodowej, promowanie zdrowego trybu życia” „opracowanie i wdrożenie programów zwalczania otyłości u osób dorosłych” „szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzące do rozwoju postaw prozdrowotnych i prośrodowiskowych” „dofinansowanie aktywnego spedzania wolnego czasu pracowników” Powszechna edukacja wysokiej jakości PI 10.1. Programy stypendialne dla wyróżniających się uczniów (w tym za osiągnięcia sportowe) PI 10.4. Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną, priorytety inwestycyjne dające możliwość finansowania projektów związanych z rekreacją będą realizowane w większości w Regionalnych Programach Operacyjnych. Wszystkie 16 RPO różnią się od siebie, dlatego wsparcie przewidziane w jednym województwie może być niedostępne w innym. Przedstawię kilka Priorytetów Inwestycyjnych, na które warto zwrócić szczególną uwagę w kontekście poszukiwania możliwości współfinansowania inwestycji związanych z rekreacją. Ponadto, dla obszarów wiejskich istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z PROW. Infrastruktura edukacyjna Przyszkolna infrastruktura rekreacyjna na terenach problemowych oraz o najniższym dostępie do infrastruktury

12 Erasmus+ podstawowe informacje
Pierwszy raz w historii UE będzie wspierała działania na rzecz sportu Do tej pory – brak bezpośredniego dofinansowania „miękkich” projektów sportowych Nowy przedmiot wsparcia UE Administracją Programu zajmować się będzie Agencja Wykonawcza KE – EACEA (Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency) Wnioski i wiążące zapytania należy kierować bezpośrednio do Brukseli Program centralny Rolą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz MSiT jest promocja i informowanie o Programie Promocja – FRSE i MSiT

13 Erasmus+ zakres wsparcia
Walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu, takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja Promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców Promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, wyrównywania szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływające na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie Priorytety Współpraca partnerska w dziedzinie sportu – min. 5 partnerów z krajów UE/kandydujących do UE/EFTA Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – imprezy w tym samym czasie w 12 krajów lub uczestnicy z 12 krajów UE/kandydujących do UE/EFTA Międzynarodowa współpraca partnerska Instytucje publiczne Organizacje pozarządowe Wnioskodawcy

14 Erasmus+ ramy finansowo-organizacyjne
266 mln euro w okresie 2014 r.: 19,3 mln euro Budżet 500 tys. euro (współpraca partnerska) 2 mln euro (niekomercyjne imprezy sportowe) Udział dofinansowania: max. 80% wartości projektu Maksymalne dofinansowanie 26 czerwca (współpraca partnerska) 26 czerwca (niekomercyjne imprezy sportowe) Terminy składania wniosków (2014 r.)

15 Erasmus+ Polska w dotychczasowych projektach
Instytut Studiów Wschodnich (PA 2012) Lider Gmina Drzonków Ministerstwo Sportu i Turystyki AWF Gdańsk AWF Poznań Olimpiady Specjalne Polska Instytut Sportu Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Polski Związek Bilardowy Miasto Stołeczne Warszawa Miasto Kraków KIME Training & Promotion Center Partnerzy

16 Erasmus+ korzyści z realizacji projektów
Wymiana dobrych praktyk Uczenie się od bardziej doświadczonych Tworzenie sieci współpracy Pozyskanie know-how Impuls do dalszego rozwoju organizacji Poszerzanie horyzontów Po co aplikować?

17 Dziękuję za uwagę Joanna Żukowska-Easton Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Sportu i Turystyki tel.: (22) „Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych” Gdańsk, 11 kwietnia 2014 r.


Pobierz ppt "Możliwości finansowania sportu w pespektywie finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google