Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych Gdańsk, 11 kwietnia 2014 r. Możliwości finansowania sportu w pespektywie finansowej 2014-2020 Joanna Żukowska-Easton.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych Gdańsk, 11 kwietnia 2014 r. Możliwości finansowania sportu w pespektywie finansowej 2014-2020 Joanna Żukowska-Easton."— Zapis prezentacji:

1 Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych Gdańsk, 11 kwietnia 2014 r. Możliwości finansowania sportu w pespektywie finansowej 2014-2020 Joanna Żukowska-Easton Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Sportu i Turystyki

2 P ERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020: PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polityka Spójności Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO Ryby) Wspólna Polityka Rolna Erasmus+ Europejskie Programy Tematyczne

3 P OLITYKA SPÓJNOŚCI 2014-2020: STRUKTURA DOKUMENTÓW Umowa Partnerstwa PO Inteligentny Rozwój PO Polska Cyfrowa, PO Infrastruktura i Środowisko PO Wiedza, Edukacja, Rozwój PO Polska Wschodnia PO Pomoc Techniczna Programy Operacyjne 16 województw Regionalne Programy Operacyjne

4 P OLITYKA SPÓJNOŚCI 2014-2020: FORMALNY STATUS DOKUMENTÓW Akceptacja Komisji Europejskiej Akceptacja RM / Zarządu Województw Uzgodnienia, konsultacje społeczne, uwagi MIiR

5 U MOWA P ARTNERSTWA 11 Celów tematycznych (CT) Priorytety Inwestycyjne (PI) Podział tematyczny (sektorowy) Obszary strategicznej Interwencji (OSI) Polska Wschodnia, Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji, Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, Obszary przygraniczne Zintergrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Rozwój kierowany przez Lokalną Społeczność (RKLS) Podział terytorialny

6 U MOWA P ARTNERSTWA A SPORT

7 U MOWA P ARTNERSTWA A SPORT (2) Działania dotyczące przedszkoli będą miały charakter pomocniczy, jako że ich wyposażenie nie stanowi priorytetu w ramach działań ukierunkowanych na ten poziom edukacji. Podobnie wymiar wspierający będą miały działania wzmacniające sprawność fizyczną uczniów, m.in. poprzez uzupełnienie luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych. Dla zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego wsi i krajobrazów wiejskich, w ramach EFRROW wspierana będzie odbudowa i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego wsi oraz rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich. W zakres rewitalizacji przestrzennej wchodzą zadania dotyczące optymalizacji gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi, głównie poprzez nadanie priorytetu inwestycjom typu brownfield, zamiast greenfield, głęboką przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych funkcji, np. kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych oraz rekultywację terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze.

8 S PORT JAKO ELEMENT KOMPLEKSOWYCH PROJEKTÓW Sport (Rekreacja) Edukacja, infrastruktura przyszkolna, zajęcia sportowe Rewitalizacja, tereny zielone Transport przyjazny środowisku (rowerowy) Aktywność fizyczna, zdrowie Włączenie społeczne, integracja Turystyka, infrastruktura turystyczna

9 R EKREACJA W P ROGRAMACH O PERACYJNYCH – I NFRASTRUKTURA REKREACYJNA Poddziałanie (pkt. 7.8.3) / inicjatywa LEADER PROW Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury Inicjatywa LEADER (priorytet 6): rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach celu szczegółowego 6B: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Niskoemisyjny transport miejski PI 4.5. (7.3.) Budowa ścieżek rowerowych, parkingów bike&ride, udogodnień systemowych dla ruchu rowerowego i pieszego; instrumenty terytorialne skierowane do miast Ochrona bioróżnorodności PI 6.4. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na terenach zielonych, rozwój i promocja szlaków turystycznych PI 9.1 (9.7.) Infrastruktura zdrowotna i społeczna Infrastruktura społeczna (w tym ew. rekreacyjna) na terenach problemowych Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia

10 R EKREACJA W P ROGRAMACH O PERACYJNYCH – R EWITALIZACJA Rekultywacja, zmniejszenie zanieczyszczeń PI 6.5. adaptacja, przebudowa i remonty na cele gospodarcze jak i turystyczne, rekreacyjne, kulturalne i sportowe zdegradowanej infrastruktury pozostałej po tradycyjnej działalności przemysłowej Rewitalizacja PI 9.2. Kompleksowe działania rewitalizacyjne; możliwość zmiany funkcji terenu na rekreacyjna PI 9.4. (9.9.) Aktywizacja osób wykluczonych społecznie Projekty społeczne skierowane do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania na terenach problemowych

11 R EKREACJA W P ROGRAMACH O PERACYJNYCH – Z DROWIE / E DUKACJA Aktywne i zdrowe starzenie się PI 8.10. programy edukacji zdrowotnej ukierunkowane w szczególności na wspieranie aktywności zawodowej, promowanie zdrowego trybu życia opracowanie i wdrożenie programów zwalczania otyłości u osób dorosłych szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzące do rozwoju postaw prozdrowotnych i prośrodowiskowych dofinansowanie aktywnego spedzania wolnego czasu pracowników Powszechna edukacja wysokiej jakości PI 10.1. Programy stypendialne dla wyróżniających się uczniów (w tym za osiągnięcia sportowe) PI 10.4. Infrastruktura edukacyjna Przyszkolna infrastruktura rekreacyjna na terenach problemowych oraz o najniższym dostępie do infrastruktury

12 E RASMUS + PODSTAWOWE INFORMACJE Pierwszy raz w historii UE będzie wspierała działania na rzecz sportu Do tej pory – brak bezpośredniego dofinansowania miękkich projektów sportowych Nowy przedmiot wsparcia UE Administracją Programu zajmować się będzie Agencja Wykonawcza KE – EACEA (Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency) Wnioski i wiążące zapytania należy kierować bezpośrednio do Brukseli Program centralny Rolą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz MSiT jest promocja i informowanie o Programie Promocja – FRSE i MSiT

13 E RASMUS + ZAKRES WSPARCIA Walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu, takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja Promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców Promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, wyrównywania szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływające na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie Priorytety Współpraca partnerska w dziedzinie sportu – min. 5 partnerów z krajów UE/kandydujących do UE/EFTA Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – imprezy w tym samym czasie w 12 krajów lub uczestnicy z 12 krajów UE/kandydujących do UE/EFTA Międzynarodowa współpraca partnerska Instytucje publiczne Organizacje pozarządowe Wnioskodawcy

14 E RASMUS + RAMY FINANSOWO - ORGANIZACYJNE 266 mln euro w okresie 2014-2020 2014 r.: 19,3 mln euro Budżet 500 tys. euro (współpraca partnerska) 2 mln euro (niekomercyjne imprezy sportowe) Udział dofinansowania: max. 80% wartości projektu Maksymalne dofinansowanie 26 czerwca (współpraca partnerska) 26 czerwca (niekomercyjne imprezy sportowe) Terminy składania wniosków (2014 r.)

15 E RASMUS + P OLSKA W DOTYCHCZASOWYCH PROJEKTACH Instytut Studiów Wschodnich (PA 2012) Lider Gmina Drzonków Ministerstwo Sportu i Turystyki AWF Gdańsk AWF Poznań Olimpiady Specjalne Polska Instytut Sportu Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Polski Związek Bilardowy Miasto Stołeczne Warszawa Miasto Kraków KIME Training & Promotion Center Partnerzy

16 E RASMUS + KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTÓW Wymiana dobrych praktyk Uczenie się od bardziej doświadczonych Tworzenie sieci współpracy Pozyskanie know-how Impuls do dalszego rozwoju organizacji Poszerzanie horyzontów Po co aplikować?

17 Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych Gdańsk, 11 kwietnia 2014 r. Dziękuję za uwagę Joanna Żukowska-Easton Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Sportu i Turystyki joanna.zukowska-easton@msit.gov.pl, tel.: (22) 24 43 102 joanna.zukowska-easton@msit.gov.pl


Pobierz ppt "Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych Gdańsk, 11 kwietnia 2014 r. Możliwości finansowania sportu w pespektywie finansowej 2014-2020 Joanna Żukowska-Easton."

Podobne prezentacje


Reklamy Google