Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo kontraktowe Umowa sprzedaży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo kontraktowe Umowa sprzedaży."— Zapis prezentacji:

1 Prawo kontraktowe Umowa sprzedaży

2 Rodzaje umowy sprzedaży
Sprzedaż kodeksowa (art ) Sprzedaż konsumencka (przepisy kodeksu cywilnego /art /+ Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) Sprzedaż konsumencka na odległość (przepisy kodeksu cywilnego /art. 5351/+ Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego + Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny)

3 Sprzedaż kodeksowa Regulacja zawarta w Kodeksie Cywilnym, art. 535-602
Dotyczy wszystkich rzeczy (ruchomych i nieruchomości) – art. 353 KC Odpowiednie stosowanie do sprzedaży praw i energii – 555 KC Przepisy stosuje się jedynie w stosunkach dwustronnie profesjonalnych i ogólnych (np. os. fizyczna – os. fizyczna, przedsiębiorca – przedsiębiorca)

4 Sprzedaż kodeksowa Swobodne określenie i podanie ceny – art. 536 kc
Wystawienie rzeczy – art. 543 kc Chwila wydania i sposób wydania i odebrania rzeczy – art. 544 i 545 kc (porównaj z przejściem korzyści i ciężarów – art. 548 kc) Koszty sprzedaży – art. 547 kc Brak wymogu co do formy przy rzeczach ruchomych

5 Sprzedaż kodeksowa – obowiązki sprzedawcy
Sprzedawca zobowiązany jest udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej – art kc Sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy sprzedanej. Jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, sprzedawca powinien także dołączyć instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z rzeczy – art. 546 §1i2 kc

6 Sprzedaż kodeksowa – obowiązki sprzedawcy
Rękojmia za wady fizyczne rzeczy (wada zmniejszająca wartość lub użyteczność + zapewnienia sprzedawcy o właściwościach, których rzecz nie ma + wydana w stanie niezupełnym) – art. 556§1 kc Rękojmia za wady prawne rzeczy (własność osoby trzeciej albo obciążona prawem osoby trzeciej) – art. 556§2 kc Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności z tyt. rękojmi, gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (ew. w chwili wydania) – art. 557

7 Uprawnienia kupującego w związku z rękojmią – art. 560 kc
Jeżeli rzecz ma wady kupujący może: Odstąpić od umowy Żądać obniżenia ceny Jeśli sprzedawca dokona wymiany lub niezwłocznie usunie wady, kupujący nie może żądać odstąpienia, chyba że rzecz była już wymieniana lub naprawiana.

8 Rękojmia - terminy Uprawnienia z tyt. rękojmi wygasają po upływie roku – art. 568 kc (nie wygasają jeśli sprzedawca wady podstępnie zataił) Utrata uprawnień z tyt. rękojmi w wypadku braku zawiadomienia sprzedawcy w terminie 1 miesiąca od ujawnienia wady – art. 563§1 (porównaj z sytuacją przedsiębiorców art. 563§2)

9 Rękojmia – ograniczenie
Ograniczenie, rozszerzenie lub wyłączenie uprawnień z tyt. rękojmi – art. 558 kc Wyłączenie jest bezskuteczne jeśli mamy do czynienia z podstępnym zatajeniem wad po stronie przedawcy

10 Gwarancja – art. 5577, 578 i 579 kc Dotyczy jakości rzeczy
Zobowiązuje wystawcę gwarancji (gwaranta) do usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad Dokument gwarancyjny Termin – co najmniej rok Co do zasady odpowiedzialność z tyt. gwarancji dotyczy tylko przyczyn tkwiących w rzeczy Uwaga! Uprawnienia z tyt. gwarancji można wykonywać niezależnie do uprawnień z tyt. rekojmi ale nie jednocześnie!

11 Sprzedaż konsumencka Dotyczy tylko sprzedaży rzeczy ruchomych – towarów konsumpcyjnych (nie reguluje sprzedaży energii, wody i gazu oraz sprzedaży egzekucyjnej i innej dokonywanej w post. sądowym) – art. 1 UstKons* Strony umowy: konsument – przedsiębiorca Cena: obok ceny towaru, sprzedawca zobowiązany jest również podać cenę jednostkową (np. za 1 kg, za 1 l, za 100 g) – art. 2 ust. 1 UstKons *Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

12 Sprzedaż konsumencka – obowiązki sprzedawcy
Potwierdzenie na piśmie wszystkich istotnych warunków umowy – art. 2 ust. 2 UstKons Obowiązki informacyjne i wyjaśnienia dot. umowy + instrukcje i dokumentacja w języku polskim - art. 3 UstKons Odpowiedzialność dot. Niezgodności towaru z umową – jeżeli towar był niezgodny z umową w chwili wydania (domniemanie niezgodności do 6 miesięcy od wydania rzeczy) art. 4 ust. 1 UstKons* Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy – art. 7 UstKons Za niezgodność uważa się również nieprawidłowości w zamontowaniu lub uruchomieniu rzeczy

13 Uprawnienia sprzedającego w zw. z niezgodnością towaru kons
Uprawnienia sprzedającego w zw. z niezgodnością towaru kons. z umową – art. 8 UstKons Doprowadzenie do stanu zgodnego z umową przez: Nieodpłatną naprawę Wymianęna nowy Chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy (uwaga na nieistotność!) Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji w ciągu 14 dni

14 Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową – terminy
2 miesiące od stwierdzenia niezgodności (art. 9 ust. 1 UstKons) Odpowiedzialność sprzedawcy trwa 2 lata/ min. Rok w wypadku rzeczy używanych (art. 10 ust. 1 UstKons) Roczny termin przedawnienia roszczeń kupującego – art. 10 ust. 2 UstKons (uwaga, upływ terminów nie wyłącza roszczeń w razie zatajenia wad przez sprzedawcę! Art. 10 ust. 4)

15 Gwarancja – art. 13 UstKons
Sprzedaż kosnumencka Uprawnień związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową nie nie można wyłączyć ani ograniczyć – art. 11 UstKons! Gwarancja – art. 13 UstKons

16 Umowy zawierane na odległość
Definicja: Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość - pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą art. 6 ust. 1 UstOchron* Uprawnienie do odstąpienia od umowy – 10 dni (zabronione jest ustanowienie jakiegokolwiek odstępnego!) – art. 7 UstOchron Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy – art. 9ust. 1 UstOchron *Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

17 Umowy zawierane na odległość
Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi — od dnia jej zawarcia. 2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi — od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty. 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1; 2) 10) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 6) dostarczania prasy; 7) 11) usług w zakresie gier hazardowych.

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Prawo kontraktowe Umowa sprzedaży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google