Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM SZKOLENIA Polskie Prawo Budowlane:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM SZKOLENIA Polskie Prawo Budowlane:"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM SZKOLENIA Polskie Prawo Budowlane:
zasady realizacji inwestycji, proces inwestycyjny od rozpoczęcia, projektowania, budowy, odbioru końcowego, okresu zgłaszania wad w kontekście wymogów dla projektów dofinansowywanych środkami EU wraz z procedurami postępowania w sprawie uzyskania Decyzji Środowiskowych, Ocen Oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem procedur obowiązujących dla obszarów „Natura 2000”

2 MODUŁ 1 SPECYFIKA PROCESU BUDOWALNEGO, JEGO UCZESTNICY, FAZY REALIZACJI, ODPWIEDZIALNOŚĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJACEGO PRAWA BUDOWALNEGO

3 Obowiązki projektanta
Obowiązki kierownika budowy, inspektora nadzoru, inspektora nadzoru autorskiego, warunki bezpieczeństwa na budowie wynikające wg. aktualnie obowiązującego Prawa budowlanego, zakres czynności stron kontraktu Uczestnicy procesu budowlanego, Obowiązki inwestora, Obowiązki i prawa kierownika budowy, Plan BIOZ, Dokumentacja budowy, Obowiązki i prawa inspektora nadzoru, Obowiązki projektanta

4 Nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego
Podstawowy katalog odstępstw, Procedura kwalifikacji,

5 Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych
Zadania inwestora, Dokumentacja, powiadomienia

6 Prawo budowlane, Ustawa prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny
Definicja robót budowlanych w świetle: ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, umowy o roboty budowlane a kodeks cywilny

7 Uprawnienia budowlane i ich interpretacje
Samodzielne funkcje w budownictwie. Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna w świetle prawa budowlanego i ustawy o samorządzie zawodowym Procedury postępowania w sprawie odpowiedzialności, Uprawnienia budowlane i ich interpretacje

8 MODUŁ 2 STANDARDOWA SEKWENCJA ZDARZEŃ NA BUDOWIE:
ROZPOCZĘCIE KONTRAKTU - REALIZACJA - ZAKOŃCZENIE ROBÓT - PRZEJĘCIE ROBÓT - OKRES ZGŁASZANIA WAD – ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU

9 Podstawowy zakres czynności stron Kontraktu
Czynności stron: według tabeli Faza przygotowawcza, Faza zasadnicza, Faza końcowa: przed okresem zgłoszenia wad, okres zgłoszenia wad, po okresie zgłoszenia wad. Przykładowy zakres czynności dla kontraktu kanalizacji: według tabeli dla procedur realizacji według Zółtego FIDICa i Czerwonego FIDICa

10 dokumenty potwierdzające wykonanie robót.
Przebieg realizacji kontraktu, rodzaje dokumentów stosowanych w trakcie realizacji i po zakończeniu kontraktu rozpoczęcie robót - zakres prac przygotowawczych; przez Zamawiającego, przez Wykonawcę: realizacja robót, dokumenty potwierdzające wykonanie robót.

11 Przejęcia placu budowy
Obowiązki Wykonawcy po dokonaniu protokolarnego przejęcia placu budowy, Odpowiedzialność za szkody powstałe po protokolarnym przekazaniu placu budowy, Postępowanie przy sprawdzaniu pełnego planu jakości Wykonawcy

12 Procedury prób według warunków kontraktowych FIDIC
Próbki, Próby, Próby Końcowe Próby Eksploatacyjne Miejsce określenia prób w Kontakcie Zapewnienie Jakości Klauzule wspólne dla Czerwonej i ŻÓŁTEJ Książki

13 MODUŁ 3 OKRES ZGŁASZANIA WAD A OKRES RĘKOJMI – PODSTAWOWE DEFINICJE I PROCEDURY

14 MODUŁ 3 Egzekwowanie postanowień Kontraktu w Okresie Zgłaszania Wad,
Gwarancja i rękojmia w umowach o roboty budowlane Podstawy odpowiedzialności Wykonawcy wobec inwestora, Rękojmia za wady fizyczne, Gwarancja w umowach o roboty budowlane, Zbieg uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji oraz ogólnych uprawnień odszkodowawczych. Ryzyko i odpowiedzialność Ryzyko Zamawiającego Ryzyko Wykonawcy

15 MODUŁ 4 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3.PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (DZ. U NR 199 POZ. 1227)

16 Zakres przedmiotowy ustawy
Charakaterystyka głównych Działów, Zakres obowiązywania

17 Wybrane definicje Karta informacyjna przedsięwzięcia, Obszar Natura 2000, oddziaływanie na obszar Natura 2000, Ocena oddziaływania na środowisko, Organizacje ekologiczne, Informacja publiczna (zasady podawania do wiadomości)

18 Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie OOŚ
Niezbędna dokumentacja, Organy uczestniczące w postępowaniu, Uprawnienia organizacji ekologicznych.

19 Podział przedsięwzięć w świetle ustawy
Grupy przedsięwzięć i procedury postępowania Schematy postępowania

20 Raporty oddziaływania na środowisko
Organy określające zakres Raportu (ROŚ), Zakres Raportu

21 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
Procedury postępowania dla określonych Grup przedsięwzięć, Kompetencje organów wydających decyzje, Udział społeczeństwa w postępowaniu, Procedura w obrębie obszarów Natura 2000

22 Powtórna ocena oddziaływania na środowisko
Warunki przeprowadzenia powtórnej oceny, Analiza po-realizacyjna

23 Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000
Organy uczestniczące w procedurze, Karta informacyjna, Postanowienia i ich zakres w świetle wymogów Dyrektyw UE

24 Zmiany w innych przepisach
Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne

25 Prawo geologiczne, zakres obowiązywania, wybrane zagadnienia
Zakres obowiązywania, definicje, koncesje, Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych, dokumentacja geologiczna, Organy nadzoru geologicznego

26 Prawo wodne wybrane zagadnienia
Pozwolenia wodno-prawne na wykonywanie urządzeń, Rodzaje korzystania z wód, Urządzenia wodne, definicje, Przedsięwzięcia wymagające pozwoleń wodno-prawnych, Zakres operatu wodno-prawnego


Pobierz ppt "PROGRAM SZKOLENIA Polskie Prawo Budowlane:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google