Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sporządzanie umowy o dzieło i umowy zlecenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sporządzanie umowy o dzieło i umowy zlecenia."— Zapis prezentacji:

1 Sporządzanie umowy o dzieło i umowy zlecenia.

2 Czym różnią te dwie formy od siebie?
W skrócie można powiedzieć, iż rezultatem umowy o dzieło powinno być właśnie jakieś dzieło - rzecz lub twór niematerialny. Natomiast umowa zlecenie polega na wykonaniu przez zleceniobiorcę określonych w kontrakcie czynności.

3 Zarówno zlecenie, jak i umowa o dzieło zawierane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Stąd zleceniobiorcy/wykonawcy nie są chronieni przed nieuzasadnionym zwolnieniem, nie wypłaca im się nadgodzin, nie mogą żądać urlopu ani wypłaty chorobowego itd. Z tych względów jest to niewątpliwie elastyczniejsza i tańsza forma zatrudniania.

4 Pracodawcy zawsze szukają niższych kosztów pracy, pracownicy - pracy albo też wyższego wynagrodzenia. Te dążenia mogą spotkać się przy podpisaniu umowy o dzieło, jeżeli pracodawca podzieli się zyskami z tytułu mniejszych kosztów pracy ze swoim nowym "pracownikiem".

5 Umowa o dzieło Umowa o dzieło jest atrakcyjną formą zatrudnienia, gdyż: - od umowy tej nie są odprowadzane składki ZUS, - naliczany jest od niej koszt uzyskania przychodu minimum 20% bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego.

6 Jest to zatem bardzo tanie podatkowo rozwiązanie
Jest to zatem bardzo tanie podatkowo rozwiązanie. Przy takim samym nakładom finansowym pracodawcy zatrudniony otrzyma wyższe wynagrodzenie netto: Pracodawca wydaje na płacę, składki, podatek: 2500,00 zł Zatrudniony otrzymuje: Umowa o pracę Umowa o dzieło 1412,33 zł ,00 zł

7 Jak sporządzić umowę o dzieło?
Krok 1: STRONY UMOWY Jak w każdej umowie należy bardzo precyzyjnie określić strony umowy. Jeśli umowę podpisują osoby fizyczne trzeba podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty), ewentualnie numery PESEL.

8 Jeśli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obok nazwisk należy podać nazwę tej działalności i numer NIP. Warto również aby osoby takie przedstawiły odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółek konieczne jest wskazanie nazwy spółki, adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Warto również przy podpisywaniu umowy przedstawić odpis z KRS spółki.

9 Krok 2 OPIS PRZEDMIOTU Umowa powinna również zawierać dokładny opis zamawianego dzieła. Materiał z jakiego ma być ono stworzone (np. plastik, drewno, żelazo) i technikę jaką ma być wykonane. Innymi słowy umowa ma odpowiadać na pytanie jakie dzieło wykonujący ma zrobić.

10 Krok 3 ZAKRES WSPÓŁPRACY STRON
Strony powinny określić zakres współpracy. Np. jeżeli zamawianym dziełem ma być portret powinno się określić terminy spotkań do pozowania. Krok 4 OKRES UMOWY Obowiązkowo należy wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy. W umowie należy również określić termin jaki wykonawca ma na sporządzenie dzieła. Termin ten można określić w różny sposób np. do końca miesiąca, do dnia ……., w przeciągu 3 miesięcy.

11 Krok 5 WYNAGRODZENIE Umowa o dzieło jest umową odpłatną. Dlatego koniecznie w umowie trzeba wskazać wysokości wynagrodzenia oraz terminu i sposobu jego zapłaty (np. zapłata nastąpi niezwłocznie po przekazaniu dzieła zamawiającemu na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy……….). Można również określić zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia.

12 Krok 6 KOSZTY DODATKOWE i MATERIAŁY
W umowie trzeba określić kto dostarcza materiały na zamówione dzieło oraz to kto ponosi ich koszt. Krok 7 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W umowie warto wymienić również zobowiązania wykonawcy do wykonania dzieła zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, czy o zakazie powierzenia wykonania dzieła innej osobie. Krok 8 PODPISY Strony powinny własnoręcznie podpisać umowę.

13 Czym jest umowa zlecenie?
Umowa zlecenie jest jedną z umów zawieranych na czas określonych, które dodatkowo oznaczają produkt czy usługę, którą pracownik musi wykonać. Umowa zlecenie została uregulowana w art Kodeksu Cywilnego i według znajdującego się tam zapisu polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest tzw. umową rezultatu).

14 Zazwyczaj przyjmuje się, że wykonawca zlecenia musi wykonać czynność, do której się zobowiązał, osobiście. Jednakże tu, w odróżnieniu od umowy o prace dopuszcza się wykonania zlecenia przez osobę trzecią – zastępcę.

15 Umowa zlecenia może być w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron. Jeżeli czyni to dający zlecenie powinien zwrócić poniesione przez drugą stronę wydatki, a w razie odpłatnego zlecenia uiścić odpowiednią część wynagrodzenia. Jeżeli umowę wypowiada przyjmujący zlecenie odpłatne, bez ważnego powodu, odpowiada wobec drugiej strony za powstałą z tego tytułu szkodę.


Pobierz ppt "Sporządzanie umowy o dzieło i umowy zlecenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google