Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Przedmiot ewaluacji: Wewnątrzszkolny System Oceniania

2 Cel ewaluacji: - zebranie informacji na temat funkcjonowania oceniania i wdrażania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. - ustalenie co należy zrobić, aby ocenianie spełniało swoje funkcje. 2. Metody i narzędzia badawcze: w ewaluacji zastosowano metody: ankieta, wywiad, analiza wpisów do dziennika elektronicznego. Grupą badawczą byli nauczyciele, rodzice uczniów i uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum Do zbierania danych zespół opracował ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców.

3 Analiza dotycząca WSO – ankieta przeprowadzona wśród rodziców
Czy zostaliście Państwo zapoznani z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania? Czy są one dla Państwa zrozumiałe, jasne i przejrzyste?

4 Czy Pani(a) dziecko zna zasady zawarte w szkolnym systemie oceniania?
Czy Pani(a) zdaniem, uczeń rozumie jakie są wobec niego oczekiwania?

5 Czy Pani(a) zdaniem, znajomość wymagań zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zwiększa motywację Państwa dziecka do bardziej systematycznej pracy? nie zwiększa-11 zwiększa-17 nie zauważyłam(em) zmiany-19 nie mam zdania-6

6 Czy uważa Pan(i), że Wasze dziecko jest sprawiedliwie oceniane?
Jeśli nie, proszę podać dlaczego? Patrzenie na zachowanie dziecka. Niektóre dzieci są faworyzowane. Są wpisywane złe oceny, a dobre nie. Czasem oceny są zbyt surowe, szczególnie gdy widać, że dziecko się stara.

7 Czy Państwa dziecko korzysta z pomocy innej osoby przy odrabianiu lekcji?

8 Jeśli tak to z czego to wynika?
Niezrozumienie tematu. Nie potrafi się skupić. Trzeba wytłumaczyć temat. Zbyt dużo lekcji do odrabiana. Za dużo zadań domowych. Trzeba go zachęcać , nie pamięta co ma za zadanie i często niezapisane. Nie zawsze rozumie zadanie matematyczne. Brak czasu na lekcji na wytłumaczenie materiału. Często nie rozumie zadania trzeba lekcje jeszcze raz przerobić.

9 Czy zgadza się Pan (i) z przyjętymi w szkole kryteriami na poszczególne oceny z zachowania?
Jeśli nie to co chcielibyście zmienić? Większa skala za punkty dodatnie za aktywną pracę dla szkoły, klasy, oceny, udział w konkursach, zawodach. Wymaga dłuższego zastanowienia się. Nie podobają mi się punkty , które można kupić za karmę, dla zwierząt. Nie uważam żeby ocena zachowania podlegała tylko opieraniu się o punkty.

10 Czy korzysta Pan/Pani z dziennika elektronicznego, który funkcjonuje w naszej szkole?

11 Czy chciałaby Pani/Pan dodać coś na temat dzienników elektronicznych
Czy chciałaby Pani/Pan dodać coś na temat dzienników elektronicznych? Jeśli tak, to proszę to zapisać poniżej ( np. czego brakuje w dzienniku, jakie informacje chcielibyście Państwo jeszcze pozyskać) Dokładniejszy opis oceny, aktualizacja ocen. Uwagi dotyczące zachowania dziecka. Średnia ocen jest zaniżona przez wagi 1,2,3,4, oraz przez „0” Przez niektórych nauczycieli niesystematyczne uzupełnienie ocen w dzienniku elektronicznym Daty oceny sprawdzianu pokrywają się z datą wpisu przez nauczyciela, często bywa duża ilość ocen w tej samej dacie. Często brak informacji o sprawdzianach zapowiedzianych. Średnia ważona to fajna sprawa ( dziennik elektroniczny nie zawsze podaje poprawnie) ale nie wiem czy nie jest ona trochę bezduszna zwłaszcza dla młodych klas. Z przedmiotów typu plastyka, w-f, gdzie jeszcze ważne jest zaangażowanie. Mało nauczycieli wpisuje oceny na bieżąco. Nie wszyscy nauczyciele wpisują zaplanowane sprawdziany. Brakuje bieżącego uzupełniania ocen. Oceny wielu nauczycieli wpisuje okresowo. Trudno więc na bieżąco motywować ucznia. Więcej powinno być wpisywania zaplanowanych sprawdzianów do dziennika elektronicznego, aby rodzic mógł dostać taką informację od nauczyciela i mógł przypilnować ucznia.

12 Podsumowanie ankiet dla rodziców:
Ponad 96 % rodziców zna zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Dla 87% są one zrozumiałe, jasne i przejrzyste. 80% uważa, że ich dziecko jest sprawiedliwie oceniane. 87% rodziców jest dostatecznie często informowana o wynikach swoich dzieci. 83,6% zgadza się przyjętymi w szkole kryteriami na poszczególne oceny z zachowania. 73% rodziców korzysta z dziennika elektronicznego. 96% uważa, że wprowadzenie dziennika elektronicznego było dobrym pomysłem.

13 Analiza dotycząca WSO – ankieta przeprowadzona wśród uczniów
Czy znasz system oceniania stworzony w naszej szkole ( WSO )? Czy znasz kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów ( PSO )?

14 Czy nauczyciele stosują kryteria oceniania, z którymi Cię zapoznali?
Czy uważasz, że otrzymujesz „sprawiedliwe” oceny?

15 Czy uważasz, że na lekcjach jesteś oceniany za:
Czy sprawdziany i inne prace pisemne są oddawane przez nauczycieli w terminie określonym w WSO? Czy uważasz, że na lekcjach jesteś oceniany za: a) wiedzę TAK NIE-6 b)umiejętności TAK NIE-13 c) zachowanie TAK NIE-12

16 Czy ocena semestralna i końcowa wystawiana w oparciu o średnią ważoną jest dla Ciebie
a) sprawiedliwa TAK-44 NIE-13 b)krzywdząca TAK NIE Brak odp-5 c) motywująca do nauki TAK-33 NIE Brak odp-3 d) nie ma wpływu na moją naukę TAK-15 NIE Brak odp-6

17 Podsumowanie ankiet dla uczniów:
67% uczniów zna system oceniania obowiązujący w naszej szkole. 80% zna kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów. Dla 68% są one zrozumiałe, jasne i przejrzyste, a dla 28% tylko częściowo. Prawie 74% uczniów uważa, że nauczyciele informują na początku roku w jaki sposób będą oceniali i stosują kryteria oceniania, z którymi zapoznali uczniów. 50,8% uważa, że jest systematycznie oceniana, natomiast 42% tylko z niektórych przedmiotów. 47% uczniów uważa, że otrzymuje sprawiedliwe oceny , a 49 % tylko z niektórych przedmiotów. 70% uczniów oceny motywują do nauki. 91 % zna zasady oceniania zachowania. 92% uczniów jest informowanych o terminach sprawdzianów i prac pisemnych i wie, na czym polega wyliczenie średniej ważonej. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że zarówno uczniowie, jak i rodzice odpowiadali na postawione pytania podobnie. Źródłem informacji o sposobie oceniania dla wszystkich badanych grup są wychowawcy klas oraz dziennik elektroniczny. Zachowanie jest oceniane zgodnie z przyjętymi zasadami.

18 Analiza dotycząca WSO – ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli
Czy w szkole istnieje spójny i jednolity system oceniania?

19 Różnice mogą wynikać z PSO poszczególnych przedmiotów.
Czy Twoim zdaniem uczniowie uważają kryteria oceniania za sprawiedliwe? Jeśli nie, to dlaczego? Różnice mogą wynikać z PSO poszczególnych przedmiotów. Uważają , że są zawyżone.

20 Umiejętności , postęp, aktywność- 2
Czy uczniowie są oceniani za różne formy pracy? Co brałaś(łeś) pod uwagę przy ocenie pracy ucznia w ostatnim semestrze? (można wybrać więcej niż jedną możliwość) Wszystkie wymienione ( wiedzę, umiejętności, postęp, aktywność, samodzielność, )- 9 Umiejętności , postęp, aktywność- 2 Umiejętności, samodzielność- 1 Nie mam zdania-1

21 nie zauważyłem żadnego wpływu -5 odpowiedzi
Jaki wpływ, Twoim zdaniem, na motywację ucznia do dalszej pracy miała znajomość wymagań i kryteriów oceniania? (można wybrać więcej niż jedną możliwość) nie zauważyłem żadnego wpływu -5 odpowiedzi wiedzieli, czego na pewno muszą się nauczyć, żeby dostać trójkę- 4 odpowiedzi wiedzieli, czego trzeba się nauczyć, żeby otrzymywać same dobre oceny- 4 odpowiedzi kontrolowali, czego jeszcze się nie nauczyli - 4 odpowiedzi nie znali ani wymagań, ani kryteriów oceniania-0 odpowiedzi Nie mam zdania- 1 odpowiedz

22 Jeśli nie, to dlaczego? Brak Internetu w klasie, zabiera dużo czasu.
Czy uważasz, że prowadzenie dziennika elektronicznego jest dobrym pomysłem? Czy dziennik elektroniczny jest przydatny w pracy nauczyciela? Jeśli nie, to dlaczego? Brak Internetu w klasie, zabiera dużo czasu.

23 Czy wykorzystujesz dziennik elektroniczny do kontaktów z rodzicami uczniów, których uczysz?
Czy wykorzystujesz dziennik elektroniczny do kontaktów z uczniami?

24 Czy Chciałabyś (Chciałbyś) coś jeszcze dodać na temat dziennika elektronicznego? Jeśli tak, to proszę zapisać poniżej.   Dziennik elektroniczny nie może zastąpić indywidualnego podejścia do ucznia. Podświetlanie danego wersu( uczeń+ oceny) powinno być czytelniejsze- inny kolor, poprawiona przez ucznia ocena powinna być brana pod uwagę razem z nowa oceną. Występują problemy z zapisywaniem ocen lub frekwencji- mimo że dane zostają wprowadzone, nie zostają zapisane lub uaktualnione.

25 Tak-1 Nie-3 Brak odpowiedzi-8 Nie mam zdania-1
Czy uważasz, że średnia ważona jest pomocna przy wystawianiu oceny semestralnej? Czy Chciałabyś(Chciałbyś) zmienić wagi ocen? Jeśli tak podaj swoje propozycje. Tak Nie Brak odpowiedzi Nie mam zdania-1 Zeszyt ćwiczeń- waga 2 , doświadczenia – waga 2 i 3, inne- waga 2 i 3

26 Podsumowanie ankiet dla nauczycieli
Badani nauczyciele akceptują WSO, jednak 30% uważa, że nie wszyscy się do niego stosują. 92 % systematycznie ocenia uczniów, za różne formy pracy. Uczniowie są również sprawiedliwie oceniani i na bieżąco informowani o ocenach przez 84 % nauczycieli. Wszyscy nauczyciele uważają, że dziennik elektroniczny jest przydatny w pracy, jednakże częste braki Internetu, niedoskonały program do obsługi dziennika elektronicznego, powodują, iż nauczyciele zniechęcają się do tego aby w pełni wykorzystywać jego możliwości. Nie kontaktują się z rodzicami lub z uczniami tą drogą. Wprowadzane do dziennika elektronicznego oceny i frekwencja uczniów na zajęciach często nie zapisują się. Nauczyciele muszą powtarzać tę samą czynność czasem kilka razy, co powoduje iż na te czynności poświęcają zbyt dużo czasu.

27 WNIOSKI: Przeprowadzone badania i analiza wyników pozwala na następujące uogólnienia dotyczące funkcjonowania WSO: Badania pokazały, że uczniowie w zdecydowanej większości znają wymagania na poszczególne stopnie z różnych przedmiotów. To zaś pozwala na wniosek, iż nauczyciele przekazują właściwie założenia Przedmiotowych Systemów Oceniania. 70 % uczniów twierdzi, że otrzymywane oceny motywują ich do pracy. Jest to wynik zadowalający. Uczeń powinien wiedzieć, co musi zrobić, aby oceny były wyższe. Musi być stale zachęcany i motywowany do systematycznej i wytrwałej pracy dającej wymierne efekty w postaci dobrych ocen, świadectwa a wyróżnieniem, stypendium. Jest jednak wiele innych czynników, które mają istotny wpływ na to zagadnienie. Można w tym miejscu wspomnieć o roli zespołu klasowego; im zdolniejsi uczniowie w klasie tym motywacja większa.

28 Słaby zespół klasowy nie powoduje chęci uzyskiwania coraz wyższych wyników. Nie bez wpływu jest również sytuacja rodzinna oraz ogólne społeczne uwarunkowania. Spośród 57 uczniów 32 odpowiedziało, że nauczyciele informują ich o uzyskanej ocenie. Należy się więc zastanowić nad lepszym przepływem informacji w tym zakresie. Każdy nauczyciel powinien mieć wypracowany indywidualny system informowania ucznia o zdobytej ocenie. Należy na bieżąco wpisywać oceny do dziennika elektronicznego, na co szczególną uwagę zwracali rodzice. Ocena jest jawna i uczeń musi ją znać.

29 Po analizie powyższych badań nasuwają się następujące wnioski do dalszej pracy:
Zwiększyć przepływ informacji – dotyczących wyników w nauce i zachowaniu ucznia – pomiędzy wychowawcą klasy, a rodzicami. Wykorzystywać dziennik elektroniczny do kontaktów z rodzicami. Wpisywać na bieżąco oceny do dziennika elektronicznego oraz każdorazowo informować ucznia o otrzymanej ocenie – jawność oceny. Zapowiedzi sprawdzianów umieszczać w dzienniku elektronicznym Cykliczne (początek roku szkolnego, przed zakończeniem I i II semestru) informowanie uczniów na lekcjach o kryteriach oceniania. Nauczyciele powinni wzmocnić częstotliwość odwoływania się w praktyce do WSO. Stosować zasady oceniania poprzez jednomyślne interpretowanie zawartych w nim ustaleń. Przestrzegać zapisów zawartych w WSO, szczególnie terminów oddawania prac pisemnych i sprawdzianów. Zwiększyć poczucie sprawiedliwego oceniania w odczuciu ucznia. Stosować jednomyślne zapisy w dzienniku elektronicznym. Zwiększyć motywację uczniów do nauki, częściej oceniać za aktywność na zajęciach.  


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google