Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Organizacja pracy na lekcjach muzyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Organizacja pracy na lekcjach muzyki."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Organizacja pracy na lekcjach muzyki.
-   podręcznik – Słuchanie muzyki. Autor Eugeniusz Wachowiak. Wydawnictwo – „ Gawa” - zeszyt w pięciolinie.

2 Czego będziemy się uczyć na lekcjach muzyki?
   Wiadomości z historii muzyki. Epoki muzyczne : średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, impresjonizm, muzyka współczesna. 2.     Kompozytorzy: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko. Henryk Wieniawski, Karol Szymanowski.    Słuchanie i analiza wybitnych utworów muzyki poważnej.    Ważne określenia stosowane w muzyce. Zapis nutowy.     Pieśni obowiązkowe: Hymn państwowy, Rota, Oda do radości,Piechota, Legiony, Warszawianka z 1831 r. Mazurek 3 maja.

3 Oceny na lekcji muzyki. Aktywność w czasie zajęć.
Jedna odpowiedź ustna w ciągu semestru. Ocena za wykonanie pieśni obowiązkowych Kartkówka 3 min na początku lub końcu lekcji. Dwa sprawdziany w semestrze z 3 ostatnich lekcji.   Ocena za prowadzenie zeszytu.    Ocena za pracę domową  Test wiedzy o muzyce – jeden w semestrze.* Test poznanych – słuchanych utworów (tytuł, kompozytor)* Zgłaszamy jedno nieprzygotowanie w semestrze.

4 Kryteria ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności z muzyki w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo: – aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, – wykazuje zainteresowanie muzyką (np. bierze udział w koncertach), – podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie muzyczne klasy i szkoły), – reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych. * - bierze aktywny udział w chórze szkolnym, ( za chór – jedna ocena wyżej) - występuje śpiewając solo na akademiach szkolnych, - przygotowuje referat z muzyki i przedstawia go na forum klasy

5 – wykazuje aktywną postawę na lekcjach ,
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto: – wykazuje aktywną postawę na lekcjach , – wyróżnia się zdobytą wiedzą na tle klasy, – uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, – starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne, – starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy

6 – zwykle pracuje systematycznie , – bierze udział w lekcji, ,
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także: – zwykle pracuje systematycznie , – bierze udział w lekcji, , – najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.

7 – rzadko uczestniczy w lekcji , – czasami poprawnie formułuje wnioski,
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym oraz: – nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, – rzadko uczestniczy w lekcji , – czasami poprawnie formułuje wnioski, – najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.

8 – nie pracuje systematycznie , – biernie uczestniczy w lekcjach,
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także: – nie pracuje systematycznie , – biernie uczestniczy w lekcjach, – niestarannie wykonuje ćwiczenia,    - otrzymuje dopuszczające oceny cząstkowe. - prowadzi zeszyt przedmiotowy

9 – nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz: – nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, – nie bierze udziału w lekcjach, – nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, – nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny. Ocena ta nie wynika z możliwości, czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

10 Ocena z muzyki nie jest oceną za talent tylko za pracę.
Uwaga! Pamiętaj! Ocena z muzyki nie jest oceną za talent tylko za pracę. Uczeń który nie ma talentu muzycznego może mieć 5 a nawet 6. Ocenę którą otrzymasz w pierwszej klasie z muzyki będzie oceną na świadectwie ukończenia gimnazjum. To samo dotyczy plastyki.

11 Dziękuję i zapraszam na kolejną lekcje


Pobierz ppt "Temat: Organizacja pracy na lekcjach muzyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google