Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla kogo, na co i ile? Formy wsparcia na operacje wdrażane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla kogo, na co i ile? Formy wsparcia na operacje wdrażane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Dla kogo, na co i ile? Formy wsparcia na operacje wdrażane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

2 Zasady wyboru projektów w ramach osi 4. Leader
Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach działań osi 3 muszą spełniać: kryteria wyboru określone dla poszczególnych działań osi (Różnicowanie, Mikroprzedsiębiorstwa, Odnowa i rozwój wsi) oraz dodatkowe kryteria wyboru określone w LSR, przyjętej przez LGD Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach małych projektów – muszą spełniać: kryteria wyboru określone dla małych projektów oraz dodatkowe kryteria wyboru określone w LSR, przyjętej przez LGD

3 Działania osi 3 wdrażane podejściem Leader – kryteria wyboru
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odnowa i rozwój wsi;

4 Cel: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

5 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej c.d.
Zakres działania Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych; wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności – Załącznik do Rozporządzenia MRiRW, z dn. 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oraz Załącznik do Rozporządzenia MRiRW z dn. 6 maja 2008 r.

6 Warunki przyznania pomocy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej c.d. Warunki przyznania pomocy operacja jest uzasadniona ekonomicznie; operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; miejsce zamieszkania beneficjenta znajduje się w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

7 Uwaga!!! Pomoc w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju może zostać również przyznana podmiotom, mającym miejsce zamieszkania w mieście położonym na obszarze gminy miejsko-wiejskiej liczącym od 5 tys. mieszkańców do 20 tys. mieszkańców.

8 Warunki przyznania pomocy c.d.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej c.d. Warunki przyznania pomocy c.d. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa w pkt 3; operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej; gospodarstwo rolne, którego posiadaczem jest rolnik (beneficjent) było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi; Operacja jest realizowana na obszarze objętym LSR

9 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej c.d.
Beneficjent Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR; Jest obywatelem państwa członkowskiego UE;

10 Beneficjent c.d. Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia;
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej c.d. Beneficjent c.d. Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia; Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW i ; Jest nieprzerwanie ubezpieczony w KRUS przez okres co najmniej 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy; Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej.

11 Forma i wysokość pomocy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej c.d. Forma i wysokość pomocy Zwrot części kosztów kwalifikowalnych operacji maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

12 Zagospodarowania terenu;
Koszty kwalifikowalne 1/3 Koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Koszty nadbudowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zagospodarowania terenu;

13 Koszty kwalifikowalne 2/3
Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; Koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej i rozwijanej działalności nierolniczej; Koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą; Koszty rat tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy (o których mowa w pkt 4-6), jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

14 Koszty kwalifikowalne 3/3
Koszty ogólne – bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych: Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: Kosztorysów, Projektów architektonicznych lub budowlanych, Ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, Dokumentacji geologicznej, hydrologicznej, Wypisów i wyrysów z katastrów nieruchomości, Projektów technologicznych, Opłat za patenty lub licencje, Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

15 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Cel Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

16 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Zakres działania Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.

17 Warunki przyznania pomocy:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw c.d. Warunki przyznania pomocy: operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji musi wynosić powyżej 20 tys. zł;

18 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw c.d.
Warunki przyznania pomocy: siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

19 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw c.d.
Warunki przyznania pomocy: na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; w 2 ostatnich latach wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki , działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie”.

20 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw c.d.
Beneficjent Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca. Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze objętym LSR;

21 Definicja mikroprzedsiębiorcy
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw c.d. Definicja mikroprzedsiębiorcy Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: zatrudniał poniżej 10 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 mln euro.

22 Forma i wysokość pomocy
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw c.d. Forma i wysokość pomocy Zwrot części kosztów kwalifikowalnych operacji – maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; zł (51 232,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; zł (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

23 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw c.d.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć zł; W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi zł.

24 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw c.d.
Zakres kosztów kwalifikowalnych (ogólnych i inwestycyjnych) analogiczny jak w działaniu „Różnicowanie…”

25 Odnowa i rozwój wsi Cel Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

26 Odnowa i rozwój wsi c.d. Zakres działania Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury (np. budowa, przebudowa, remont, wyposażenie sal wystawowych, sal ekspozycyjnych, witryn), kształtowania obszaru przestrzeni publicznej (odnawianie, budowa placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulicznego, urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, innych miejsc wypoczynku, zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości);

27 Odnowa i rozwój wsi c.d. budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; zakupu, odnawianie, rewitalizacja obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego, w tym budynków będących zabytkami, obiektami sakralnymi, obiektami małej architektury użytkowanych (adaptowanych) na cele publiczne; odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami, miejsc pamięci; kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

28 Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowalnych:
Odnowa i rozwój wsi c.d. Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowalnych: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata oraz Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 lipca zmieniające powyższe rozporządzenie;

29 Odnowa i rozwój wsi c.d. Beneficjent
Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, Kościół lub inny związek wyznaniowy, Organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele są zbieżne z celami działania „Odnowa…”

30 Warunki przyznania pomocy
Odnowa i rozwój wsi c.d. Warunki przyznania pomocy projekt jest realizowany w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości; projekt nie ma charakteru komercyjnego;

31 Warunki przyznania pomocy c.d.
Odnowa i rozwój wsi c.d. Warunki przyznania pomocy c.d. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu; organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego; projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

32 Forma i wysokość pomocy
Odnowa i rozwój wsi c.d. Forma i wysokość pomocy Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi zł w okresie realizacji Programu; Pomoc może być przyznana na maksymalnie operacje w każdej gminie; Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż zł.

33 Odnowa i rozwój wsi c.d. Poziom pomocy
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja składająca się ze środków krajowych i z EFRROW) Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta (możliwość dofinansowania ze środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego ds. spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego ds. turystyki oraz Funduszu Kościelnego i środków własnych j.s.t.)

34 Podsumowanie Operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach osi 3 – finansowane ze środków przeznaczonych na wdrażanie LSR (4.1): muszą spełniać kryteria wyboru określone dla poszczególnych działań osi 3; kryteria dodatkowe określone w LSR przyjętej przez LGD; Na każde z omówionych działań LGD musi przewidzieć w swoim budżecie co najmniej % środków z puli środków przewidzianych na wdrażanie LSR.

35 Podsumowanie Beneficjentami działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” mogą być również osoby zamieszkałe w miastach gmin miejsko-wiejskich liczących od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców; pomoc na działanie „Odnowa i rozwój wsi” przyznawana jest wg kolejności na liście operacji wybranych przez LGD do finansowania przesłanej do SW przez LGD (SW nie tworzy listy rankingowej na bazie oceny wysokości dochodu podatkowego gminy, wysokości bezrobocia w powiecie oraz kryterium regionalnego), a pomoc może być przyznana na więcej niż 3 operacje w gminie;

36 Podsumowanie Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizuje operacje na obszarze objętym LSR; Wnioski o przyznanie pomocy składa się za pośrednictwem LGD do odpowiedniego podmiotu wdrażającego. Podmiot wdrażający rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania wniosku przez LGD do podmiotu wdrażającego.


Pobierz ppt "Dla kogo, na co i ile? Formy wsparcia na operacje wdrażane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google