Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

2 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
POLSKIE PRAWODAWSTWO REGULUJĄCE KWESTIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W RP Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Rozdział 5 (art.91-95) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. Nr 45, poz. 366).

3 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Uchodźca - Zgodnie z konwencją genewską z 1951 roku dotyczącą statusu uchodźcy, uchodźca to osoba, która "na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa.„ Ochrona uzupełniająca - udziela się jej cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego - i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony z kraju pochodzenia.

4 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
„INTEGRACAJA – jest wynikiem zarówno chęci utrzymania własnej identyczności kulturowej jak i chęci utrzymywania kontaktu z nowa kulturą” * Najważniejsze obszary integracji cudzoziemców (wg ustawodawcy): EDUKACJA JĘZYKOWA - zwłaszcza w zakresie stopnia przyswojenia podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umożliwiającego komunikowanie się; FUNKCJONOWANIE ZAWODOWE w zakresie postępów w poszukiwaniu zatrudnienia i innych form aktywności zawodowej umożliwiającej ekonomiczne usamodzielnienie się cudzoziemca; FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE zwłaszcza w zakresie nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz stopnia partycypacji w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym. Uwaga : Brak definicji pojęcia integracji w aktach prawnych * H. Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2000, s.18.

5 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ORGANY ODPOWIEDZIALE ZA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ INTEGREACYJNYCH Urząd do Spraw Cudzoziemców – działania preintegracyjne Mazowiecki Urząd Wojewódzki - koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy i posiadających ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone). Wspieranie cudzoziemców po zakończeniu programu integracyjnego (zadanie własne). Ośrodek Pomocy Społecznej – partner PCPR w integracji cudzoziemców po zakończeniu realizacji IPI

6 WYBRANE ZASADY POMOCY INTEGRACYJNEJ
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie WYBRANE ZASADY POMOCY INTEGRACYJNEJ Pomoc udzielana jest w ramach indywidualnego programu integracji Ramy czasowe trwania programu integracyjnego – maksymalnie 12 miesięcy Określone formy pomocy: - pomoc finansowa - świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - specjalistyczne poradnictwo - praca socjalna Niezbędna współpraca z innymi podmiotami

7 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
POMOC INTGRACYJNA obieg dokumentów Wniosek o pomoc (Cudzoziemiec) Ustalenie miejsca realizacji IPI (Wojewoda, cudzoziemiec, WCPR ) Wskazanie miejsca pobytu/zamieszkania (WCPR-Cudzoziemiec) Wywiad środowiskowy (WCPR) Decyzja administracyjna (WCPR) Przekazanie środków finansowych na realizację IPI (Wojewoda) Akceptacja indywidualnego programu integracji (Wojewoda) Opracowanie indywidualnego programu integracji (Cudzoziemiec/WCPR)

8 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI - zobowiązania PO STRONIE PCPR udzielania informacji odnośnie pomocy określonej w programie oraz o warunkach jej odmowy lub wstrzymania; współdziałania i wspierania cudzoziemca w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym także w nawiązaniu kontaktów z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania; prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej w celu poprawy jego funkcjonowania w środowisku społecznym; prowadzenia działań uzgodnionych w programie, wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca; wskazania pracownika – realizatora programu, który uzgadnia z cudzoziemcem program integracyjny i wspiera go w okresie jego realizacji. PO STRONIE CUDZOZIEMCA zameldować się w miejscu zamieszkania; zarejestrować się w urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie  i aktywnie poszukiwać zatrudnienia; obowiązkowo uczestniczyć w kursach języka polskiego, jeżeli uchodźca go nie zna; współdziałać oraz kontaktować się z pracownikiem – realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; współpracować z pracownikiem – realizatorem programu w podejmowaniu uzgodnionych działań wynikających z sytuacji życiowej cudzoziemca; przestrzegać zobowiązań przyjętych w programie.

9 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Podmioty uczestniczące w procesie integracji uchodźcy Organizacje pozarządowe OPS Żłobek Przedszkole Szkoła PCPR Szkoła językowa Urząd Miasta/ Gminy/ Dzielnicy CUDZOZIEMIEC Wolontariat Przychodnia Zdrowia Urząd Pracy Policja Pracodawca Urząd Skarbowy

10 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
DODATKOWA OFERTA DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STRONY WCPR I. Udział w projektach finansowanych z funduszy zewnętrznych „Integracja dla samodzielności” Administrator: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

11 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Projekt pt. INTEGRACJA DLA SAMODZIELNOŚCI Projekt realizowany w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie Okres realizacji projektu: III 2009 – III 2010 (kontynuacja idei Projektu z VII 2008r.) Cel: uzupełnienie pomocy udzielanej beneficjentom przez WCPR, a także zwiększenie szansy w szybszym i efektywniejszym odnalezieniu się na rynku pracy oraz w życiu społecznym. Projekt służyć ma również ograniczeniu zjawiska izolacji i wykluczenia oraz podniesieniu poczucia integracji społecznej. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Oferta dla cudzoziemców : Działania skierowane do cudzoziemców gotowych do wejścia na rynek pracy, Działania skierowane do matek z małymi dziećmi, Działania skierowane do młodzieży.

12 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
KLUCZOWE PROBLEMY CUDZOZIEMCÓW W PROCESIE INTEGRACJI brak dobrze płatnej, legalnej pracy, brak taniej, dostępnej bazy mieszkaniowej, trudności w uzyskaniu właściwej pomocy medycznej, różnice kulturowe oraz słaba znajomość języka polskiego i polskich procedur administracyjnych bariery administracyjne i społeczne

13 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
WNIOSKI I POSTULATY DOTYCZĄCE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW wydłużenie okresu trwania IPI przynajmniej do 2-3 lat, współpraca międzyresortowa, zapewnienie rzeczywistej, indywidualnej pracy z klientem, podniesienia świadomości społecznej.

14 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google