Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul"— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Rakowiecka 21, Warszawa, tel: , , , fax: w. 102, www.wcpr.pl __________________________________________________________________________ DZIEŃ DOBRY

2 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

3 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
POLSKIE PRAWODAWSTWO REGULUJĄCE KWESTIE LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW W RP I ICH INTEGRACJI Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Rozdział 5 (art.91-95) Rozporządzenie MPS z 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom

4 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Uchodźca - Zgodnie z konwencją genewską z 1951 roku dotyczącą statusu uchodźcy, uchodźca to osoba, która "na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa.„ Ochrona uzupełniająca - udziela się jej cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego - i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony z kraju pochodzenia.

5 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
INTEGRACAJA - satysfakcjonujący udział cudzoziemca w społeczeństwie, zarówno na polu zawodowym jak i w życiu prywatnym. Zaadaptowanie się do realiów życia codziennego w środowisku zamieszkania, pozwalające na pełny dostęp do udziału w życiu społeczności, przy równoczesnym zachowaniu własnej tożsamości kulturowej. Aby uznać integrację za pełną ustawodawca wskazuje na następujące obszary: Edukację językową  Funkcjonowanie zawodowe Funkcjonowanie społeczne

6 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ORGANY ODPOWIEDZIALE ZA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ INTEGREACYJNYCH Urząd do Spraw Cudzoziemców – działania preintegracyjne Mazowiecki Urząd Wojewódzki - koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy i posiadających ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone). Wspieranie cudzoziemców po zakończeniu programu integracyjnego (zadanie własne). Ośrodek Pomocy Społecznej – partner PCPR w integracji cudzoziemców po zakończeniu realizacji IPI

7 WYBRANE ZASADY POMOCY INTEGRACYJNEJ
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie WYBRANE ZASADY POMOCY INTEGRACYJNEJ Pomoc udzielana jest w ramach indywidualnego programu integracji Ramy czasowe trwania programu integracyjnego – maksymalnie 12 miesięcy Określone formy pomocy: - pomoc finansowa - świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - specjalistyczne poradnictwo - praca socjalna Niezbędna współpraca z innymi podmiotami

8 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
POMOC INTGRACYJNA obieg dokumentów Wniosek o pomoc (Cudzoziemiec) Ustalenie miejsca realizacji IPI (Wojewoda, cudzoziemiec, WCPR ) Wskazanie miejsca pobytu/zamieszkania (WCPR-Cudzoziemiec) Wywiad środowiskowy (WCPR) Decyzja administracyjna (WCPR) Przekazanie środków finansowych na realizację IPI (Wojewoda) Akceptacja indywidualnego programu integracji (Wojewoda) Opracowanie indywidualnego programu integracji (Cudzoziemiec/WCPR)

9 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI - zobowiązania PO STRONIE PCPR udzielania informacji odnośnie pomocy określonej w programie oraz o warunkach jej odmowy lub wstrzymania; współdziałania i wspierania cudzoziemca w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym także w nawiązaniu kontaktów z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania; prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej w celu poprawy jego funkcjonowania w środowisku społecznym; prowadzenia działań uzgodnionych w programie, wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca; wskazania pracownika – realizatora programu, który uzgadnia z cudzoziemcem program integracyjny i wspiera go w okresie jego realizacji. PO STRONIE CUDZOZIEMCA zameldować się w miejscu zamieszkania; zarejestrować się w urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie  i aktywnie poszukiwać zatrudnienia; obowiązkowo uczestniczyć w kursach języka polskiego, jeżeli uchodźca go nie zna; współdziałać oraz kontaktować się z pracownikiem – realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; współpracować z pracownikiem – realizatorem programu w podejmowaniu uzgodnionych działań wynikających z sytuacji życiowej uchodźcy; przestrzegać zobowiązań przyjętych w programie.

10 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Podmioty uczestniczące w procesie integracji uchodźcy Organizacje pozarządowe OPS Żłobek Przedszkole Szkoła PCPR Szkoła językowa Urząd Miasta/ Gminy/ Dzielnicy CUDZOZIEMIEC Wolontariat Przychodnia Zdrowia Urząd Pracy Policja Pracodawca Urząd Skarbowy

11 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
DODATKOWA OFERTA DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STRONY WCPR I. Udział w projektach finansowanych z funduszy zewnętrznych „Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową. Rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego na Mazowszu” w części dotyczącej Warszawy.” Administrator: Wojewoda Mazowiecki Źródło finansowania: Europejski Fundusz Uchodźczy „Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej”. Administrator: Uniwersytet Warszawski Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny. IW EQUAL. „Integracja dla samodzielności” Administrator: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

12 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
DODATKOWA OFERTA DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STRONY WCPR c.d. Pomoc mieszkaniowa Pomoc małoletnim bez opieki Klub uchodźcy Udział w imprezach integracyjnych

13 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
DANE STATYSTYCZNE ZA OKRES 2001 – 2008 (I-VIII) Liczba cudzoziemców uczestniczących w IPI

14 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
KLUCZOWE PROBLEMY CUDZOZIEMCÓW W PROCESIE INTEGRACJI brak dobrze płatnej, legalnej pracy, brak taniej, dostępnej bazy mieszkaniowej, trudności w uzyskaniu właściwej pomocy medycznej, różnice kulturowe oraz słaba znajomość języka polskiego i polskich procedur administracyjnych bariery administracyjne i społeczne

15 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
WNIOSKI I POSTULATY DOTYCZĄCE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW wydłużenie okresu trwania IPI przynajmniej do 2-3 lat, współpraca międzyresortowa, zapewnienie rzeczywistej, indywidualnej pracy z klientem, zapewnienie wykwalifikowanej kadry do obsługi tej grupy klientów, podniesienia świadomości społecznej.

16 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google