Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka społeczna dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka społeczna dr Agnieszka Chłoń-Domińczak"— Zapis prezentacji:

1 Statystyka społeczna dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Rynek Pracy I: Aktywność zawodowa ludności, stany na rynku pracy i przepływy pomiędzy nimi Statystyka społeczna dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

2 Plan wykładu Zakres analizy rynku pracy
Kategorie ludności na rynku pracy Źródła informacji o aktywności zawodowej ludności Metody analizy aktywności zawodowej ludności Przepływy na rynku pracy Analizy zatrudnienia

3 Zakres analiz rynku pracy
Podaż pracy: wielkość i struktura zasobów pracy Ludność w wieku produkcyjnym Ludność aktywna zawodowo Pracujący Bezrobotni Popyt na pracę Wielkość i struktura zatrudnienia Wolne miejsca pracy

4 Ludność a potencjalne zasoby pracy
Ludność w wieku produkcyjnym Potencjalne zasoby pracy Ludność w wieku przedprodukcyjnym Ludność w wieku poprodukcyjnym Określenie wieku produkcyjnego Klasyfikacje krajowe – zależne od ustawowego wieku emerytalnego, np. w Polsce jest to wiek lat dla kobiet i lat dla mężczyzn Klasyfikacja międzynarodowa – EUROSTAT przyjmuje granice lata Ludność w wieku produkcyjnym mobilnym: lata Ludność w wieku produkcyjnym niemobilnym lata

5 Determinanty zasobów pracy
Procesy demograficzne mają wpływ na: wielkość strukturę według wieku strukturę według płci strukturę według miejsca zamieszkania strukturę według stanu cywilnego Edukacja ma wpływ na: strukturę według wykształcenia strukturę według kwalifikacji

6 Liczba osób w wieku produkcyjnym

7 Ludność Polski do 2035 r. według prognozy GUS z 2008r.
Ludności Polski będzie stopniowo kurczyć się Znaczne zmiany struktury wieku zmniejszy się liczba osób najmłodszych (do 17 lat), silnie spadnie liczba osób w wieku 18-59/64 lata, silnie wzrośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym Źródło: prognoza demograficzna GUS z 2008r.

8 Determinanty zasobów pracy:
ekonomiczne (popyt na pracę, wynagrodzenia), instytucjonalne (uregulowania dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego) społeczne (wydłużenie okresu kształcenia, zwiększenie dostępu do kształcenia, emancypacja kobiet)

9 Status ludności na rynku pracy
Osoby bezrobotne: Osoby które w minionym tygodniu nie miały pracy, poszukiwały jej i były gotowe do jej podjęcia Osoby pracujące: Osoby, które w minionym tygodniu wykonywały pracę przynoszącą zarobek lub dochód przez co najmniej godzinę lub miały pracę, ale jej czasowo nie wykonywały Osoby aktywne zawodowo: to osoby pracujące i bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo (bierne) to pozostałe osoby Definicje Międzynarodowej Organizacji Pracy stosowane powszechnie w badania europejskich (statystyki Eurostatu, badania krajowe i zagraniczne)

10 Źródła informacji o aktywności zawodowej ludności
sprawozdawczość statystyczna bieżące szacunki badania reprezentacyjne spisy powszechne

11 Aktywność zawodowa ludności w statystyce publicznej:
Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) Pracujący w gospodarce narodowej Bezrobocie rejestrowane

12 BAEL BAEL stanowi źródło informacji o
wielkości zasobów pracy, ich strukturze według podstawowych cech demograficznych i społecznych, przestrzennego rozmieszczenia zasobów siły roboczej i statusu na rynku pracy. BAEL dostarcza informacji dotyczących rozmiarów i struktury populacji osób aktywnych zawodowo, do obserwacji tempa i kierunków zmian zachodzących w poziomie aktywności zawodowej ludności z uwzględnieniem pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym podstawowych danych do wskaźników strukturalnych z zakresu rynku pracy.

13 BAEL Badanie obejmuje gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami tych gospodarstw, zamieszkałe w ok. 55 tysiącach mieszkań wylosowanych do badania (dwukrotne zwiększenie próby od 2010 r.) Badanie jest przeprowadzane co kwartał, ze względu na specyfikę doboru próby możliwe jest przeprowadzenie analiz panelowych (na panelach rocznych lub kwartalnych). Ze względu na wielkość próby, znacząca część informacji jest dostępna i reprezentatywna na poziomie wojewódzkim, jednak w przypadku większej dezagregacji ze względu na cechy indywidualne, informacje na tym poziomie nie są dostępne.

14 BAEL: badania modułowe
Poza badaniem standardowym, do BAEL przeprowadzane są badania modułowe: badanie organizacji i rozkładu czasu pracy (2004) praca a obowiązki rodzinne (2005) przejście z pracy na emeryturę (2006) wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą (2007) przepływy ludności związane z zatrudnieniem (2008) wejście ludzi młodych na rynek pracy (2009) praca nierejestrowana (2004, 2009) Zakres badań modułowych: zgodnie z harmonogramem Eurostat zgodnie z potrzebami krajowymi

15 BAEL a ludność w wieku produkcyjnym
BAEL dostarcza informacji na temat rozmiaru i struktury populacji osób aktywnych i biernych zawodowo (bez osób zamieszkałych w gospodarstwach zbiorowych, tzn. w hotelach pracowniczych, internatach, domach studenckich, koszarach wojskowych, domach opieki społecznej itp. oraz bez członków gospodarstwa domowego przebywających za granicą) w powiązaniu z cechami: płeć, wiek, poziom i dziedzina wykształcenia, rok ukończenia szkoły, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, stan cywilny, indywidualne źródło utrzymania, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dokształcanie poza systemem edukacji szkolnej (czas trwania dokształcania, cel, dziedzina), uczęszczanie do szkoły, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowanie w wypadku przy pracy.

16 BAEL a pracujący W przypadku pracujących, zakres informacji zawartych w BAEL obejmuje: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy, dojazdy do miejsca pracy (odległość, środki transportu, częstotliwość, czas dojazdu);

17 BAEL a bezrobotni i bierni zawodowo
Dla bezrobotnych zakres badania to: przyczyny oraz data odejścia z ostatniego miejsca pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy) Dla biernych zawodowo BAEL pozwala na określenie przyczyn bierności zawodowej i możliwości aktywizacji zawodowej.

18 Pracujący w gospodarce narodowej
Celem badania jest dostarczanie informacji o pracujących w Polsce. Bieżąca, operatywna obserwacja zachodzących zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach liczby pracujących, a obserwacje dokonywane w dłuższych okresach informują o zmianach strukturalnych zachodzących w gospodarce narodowej. Badanie pracujących umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania pracujących według rodzajów działalności, sektorów i form własności oraz ich przestrzennego rozmieszczenia.

19 Pracujący w gospodarce narodowej
Badaniem objęte są podmioty prowadzące działalność gospodarczą: zaliczone do sektora przedsiębiorstw - o liczbie pracujących 50 osób i więcej - badanie pełne miesięczne i roczne, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób - badanie reprezentacyjne miesięczne (10% jednostek) i roczne badanie pełne, o liczbie pracujących do 9 osób - objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (próba 5%), pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą - kwartalne i roczne badanie pełne. Jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej objęte są kwartalne i roczne badaniem pełnym.

20 Bezrobocie rejestrowane
Celem badania jest pozyskiwanie danych o liczbie i strukturze bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, według cech demograficzno-społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz o płynności bezrobocia z uwzględnieniem przekrojów terytorialnych. Badaniem objęte są: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie: osób zarejestrowanych w urzędach pracy i uznanych za bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Komenda Główna OHP, urzędy wojewódzkie, MPiPS (dysponent Funduszu Pracy) w zakresie przychodów i wydatków Funduszu Pracy, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie: osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w urzędach pracy

21 Bezrobocie rejestrowane
Badanie swoim zakresie obejmuje informacje na temat: liczby i struktury bezrobotnych według: cech demograficzno-społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia), miejsca zamieszkania (miasta, wieś), pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy doświadczenia zawodowego (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czasu pozostawania bez pracy, płynności bezrobocia (napływ do bezrobocia oraz odpływ z bezrobocia według przyczyn, w tym wybrane kategorie bezrobotnych: długotrwale bezrobotni; do 25. roku życia; powyżej 50. roku życia; zamieszkali na wsi; z prawem do zasiłku); liczby i struktury osób poszukujących pracy (płeć, niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu, cudzoziemcy z krajów UE); liczby i struktury osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według: cech demograficznych, społecznych i zdrowotnych, w tym według stopnia i przyczyn niepełnosprawności, napływu do bezrobocia oraz odpływu z bezrobocia według przyczyn, cech demograficznych, społecznych oraz zdrowotnych, czasu pozostawania bez pracy w korelacji z cechami demograficznymi, społecznymi i zdrowotnymi; Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: (do 25. roku życia; bezrobotni długotrwale; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50. roku życia; bez kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia zawodowego; bez wykształcenia średniego; samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; niepełnosprawni),

22 Bezrobocie rejestrowane
Zakres badania to też informacje na temat: aktywnych form promocji zatrudnienia: szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac społecznie użytecznych, usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (kluby pracy); ofert pracy według sektorów własności i sekcji PKD oraz zawodów; uczestnictwa w programach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, projektach konkursowych realizowanych przez inne instytucje; stanu środków Funduszu Pracy, zobowiązań i należności oraz przychody i wydatki Funduszu Pracy; zgłoszeń zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zwolnień monitorowanych - liczba zakładów pracy oraz liczba osób objęta tymi formami, w podziale na sektor publiczny i prywatny.

23 Metody analizy aktywności zawodowej ludności
miary absolutne – mierzą wielkość badanej populacji liczba aktywnych zawodowo w danym okresie poziom zatrudnienia w sektorze prywatnym liczba osób bezrobotnych w danym okresie miary względne – mierzą natężenie rozpatrywanych procesów współczynniki aktywności zawodowej ludności wskaźniki zatrudnienia stopy bezrobocia miary struktury populacji

24 Liczba osób aktywnych zawodowo w Polsce
Źródło: EUROSTAT

25 Ogólny współczynnik aktywności zawodowej ludności (labour force participation rate)
gdzie: - liczba osób aktywnych zawodowo w okresie t, - liczba ludności w wieku 15 lat i więcej w okresie t (średnia w okresie t).

26 Cząstkowy współczynnik aktywności zawodowej ludności
Przykład: Cząstkowe współczynniki aktywności zawodowej kobiet według wieku x dla okresu t wyznacza się według wzoru: gdzie: - liczba kobiet aktywnych zawodowo w wieku x w okresie t, - liczba kobiet w wieku x w okresie t.

27 Ogólny wskaźnik zatrudnienia (employment rate)
, gdzie: - liczba osób pracujących w okresie t, - liczba ludności w wieku 15 lat i więcej w okresie t.

28 Cząstkowe wskaźniki zatrudnienia
gdzie: – liczba kobiet pracujących w wieku x w okresie t, – liczba kobiet w wieku x w okresie t.

29 Stopa bezrobocia (unemployment rate)
, gdzie: – liczba osób bezrobotnych w okresie t, – liczba osób aktywnych zawodowo w okresie t.

30 Aktywność zawodowa, bezrobocie i zatrudnienie w Polsce
Źródło: Eurostat

31 Aktywność zawodowa mężczyzn i kobiet

32 Zatrudnienie i bezrobocie w UE

33 Przepływy na rynku pracy
Metoda przepływów na rynku pracy (stock-flow analysis) łączy: Zmiany zasobów pracy Zmienna zasobu (stock variable) Napływ osób na rynek pracy Odpływ osób z rynku pracy Zmienne strumieni (flow variables) Przedmiot analizy: Wielkość strumieni Ich struktura Ich natężenie

34 Schemat analizy przepływów na rynku pracy
Absolwenci Reaktywizowani Aktywizowani Napływ Pracujący Bezrobotni Zasoby pracy Zmarli Emeryci Podejmujący naukę Utracili zdolność do pracy Inni Odpływ

35 Schemat analizy przepływów między podstawowymi stanami na rynku pracy
Pracujący Poza zasobami pracy Bezrobotni

36 Schemat analizy przepływów rynku pracy na podstawie danych indywidualnych

37 Szacowanie prawdopodobieństw zmiany stanu na rynku pracy na podstawie analizy przepływów

38

39

40 Analizy zmiany zatrudnienia
Analiza zmiany zatrudnienia Przyrosty absolutne – różnica poziomu badanego zjawiska w porównywalnych momentach Przyrosty względne – stosunek przyrostu absolutnego do poziomu zjawiska w okresie wyjściowym Dynamiki (indeksy) Stosunek poziomu zjawiska w badanym okresie do poziomu zjawiska w okresie przyjętym za podstawę porównań

41 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2007

42 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2010

43 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2010

44 Analiza struktur zatrudnienia
Według cech zatrudnionych Wiek Płeć Wykształcenie Miejsce zamieszkania Według sektora własności Według sektora ekonomicznego Według sekcji Według zawodów Według statusu zatrudnienia Według wymiaru czasu pracy Według typu umowy o pracę

45

46

47

48 Źródło: DAE MPiPS

49 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2007

50

51


Pobierz ppt "Statystyka społeczna dr Agnieszka Chłoń-Domińczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google