Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZTAT INAUGURACYJNY PROJEKTU Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy - MONITOROWANIE PLUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZTAT INAUGURACYJNY PROJEKTU Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy - MONITOROWANIE PLUS."— Zapis prezentacji:

1 WARSZTAT INAUGURACYJNY PROJEKTU Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy - MONITOROWANIE PLUS

2 2 Informacja statystyczna w zakresie rynku pracy Dr hab. Elżbieta Gołata Centrum Statystyki Regionalnej elzbieta.golata@ae.poznan.pl www.csr.pl

3 3 1. Cele i zadania regionalnego systemu informacji o rynku pracy wynikające ze specyfiki rynku regionalnego i lokalnego 2. Użytkownicy systemu – oczekiwania różnych grup odbiorców informacji 3. Źródła zasilania informacyjnego w ujęciu regionalnego i lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem problematyki integracji źródeł i harmonizacji danych 4. Rozpowszechnianie informacji Informacja statystyczna w zakresie rynku pracy

4 4 Cele i zadania regionalnego systemu informacji o rynku pracy Zapewnienie informacji pozwalających na uczestniczenie w programach UE Zapewnienie informacji pozwalających na wypracowanie właściwej strategii rozwoju Przedstawienie statystycznego wizerunku regionu na tle porównawczym umożliwiające ocenę jego atrakcyjności przez inwestorów Podejmowanie działań promujących rozwój przedsiębiorczości; Dostarczenie informacji tworzących pomost między rynkiem pracy i systemem edukacji - elastyczne reagowanie na wyniki prognoz dotyczących zapotrzebowania zawodowego w regionie Stymulowanie mobilności przestrzennej i zawodowej siły roboczej Dynamiczna analiza umożliwiająca zapobieganie sytuacjom kryzysowym Poszerzenie zakresu i trafności doboru instrumentów przeciwdziałających bezrobociu i ubóstwu Zwiększenie efektywności systemu usług społecznych przez właściwe adresowanie świadczeń finansowych, ich monitorowanie a także aktywne zarządzanie środkami finansowymi państwa przeznaczonymi na cele społeczne Integrowanie usług z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej z instrumentarium pobudzającym aktywność gospodarczą i samozatrudnienie sprzyjającym pozyskiwaniu wiedzy i nowych kwalifikacji

5 5 Użytkownicy systemu informacji o rynku pracy Instytucje Unii Europejskiej Organy władzy ustawodawczej i administracyjnej na szczeblu krajowym (parlament i rząd) Administracja (wojewódzka, miejska, powiatowa i gminna) Organy władzy samorządowej (wojewódzkiej, miejskiej, powiatowej i gminnej) System edukacji Podmioty prowadzące działalność gospodarczą Potencjalni inwestorzy Odbiorcy indywidualni Narodowe bazy danych

6 6 Źródła zasilania informacyjnego Estymacja pośrednia sprawozdawczość statystyczna badanie popytu na pracę dodatkowe źródła informacji (badania specjalne) Podaż siły roboczej Popyt na siłę roboczą spis (mikrospis) BAEL rejestracja bezrobotnych (rejestr Bezrobotni, PULS, BOSS2, POMOST, SYRIUSZ) dodatkowe źródła informacji spis (mikrospis) BAEL sprawozdawczo ść statystyczna REGON dodatkowe źródła informacji: PESEL, REGON, POLTAX, ZUS, ewidencja działalności gospodarczej Bezrobotni (podaż niezrealizowana ) Źródła informacji o rynku pracy w Polsce Pracujący (podaż zrealizowana) Pracujący (podaż zrealizowana)

7 7 Źródła zasilania informacyjnego

8 8 Zakres informacji o lokalnym rynku pracy, grudzień 2004 1.Pracujący Sektorów i sekcji PKD Podregionów, powiatów i gmin 2.Zatrudnienie Pełno i niepełnozatrudnieni według sekcji PKD i sektorów własności Ruch zatrudnionych Absolwenci, którzy podjęli pracę po raz pierwszy 3.Wynagrodzenia 4.Bezrobocie 5.Warunki pracy 6.Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według Sektorów, Wybranych sekcji PKD, Spółki handlowe według form prawnych

9 9 Stopa bezrobocia na podstawie wyników BAEL, grudzień 2004 Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2004, GUS, Warszawa, 2005

10 10 Stopa bezrobocia z rejestracji w województwie wielkopolskim, marzec 2005 Źródło: www.stat.gov.pl/urzedy/poznan, Urząd Statystyczny w Poznaniu,26.06.2005r

11 11 Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim na podstawie różnych źródeł informacji, czerwiec 2002 Uwaga: K - ocena estymatora klasycznego, Z - złożonego Źródło: Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Estymacja danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, red. C. Bracha, GUS, Warszawa, 2003 Raport z wyników spisów powszechnych 2002, Województwo wielkopolskie, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2003

12 12 Rozpowszechnianie informacji o sytuacji na rynku pracy Promocja regionu Powszechność dostępu, forma tradycyjna i elektroniczna: internet, GIS Bezpośredni kontakt instytucji monitorujących rynek pracy oraz odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych Prosta forma prezentacji, czytelna dla odbiorców o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i wymaganiach Możliwość uzyskania informacji spełniających nietypowe wymagania odbiorców


Pobierz ppt "WARSZTAT INAUGURACYJNY PROJEKTU Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy - MONITOROWANIE PLUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google