Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ ”"— Zapis prezentacji:

1 „ RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ ”
PROGRAM PREWENCYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI Zespół Prewencji Kryminalnej i Nieletnich

2 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” „Strategia Rozwoju Kraju ” Obszary objęte programem: 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. 2. Przemoc w rodzinie. 3. Bezpieczeństwo w szkole. 4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej. 5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

3 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Główny cel: Ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia wśród mieszkańców Łodzi Priorytet: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

4 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
CELE: Wzrost realnego bezpieczeństwa na terenie miasta Łodzi. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Łodzi. Kształtowanie bezpiecznych zachowań oraz promowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań lokalnej Policji na rzecz współpracy z administracją rządową, samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Podmioty współuczestniczące - Partnerzy programu: Urząd Miasta Łodzi Łódzkie Kuratorium Oświaty Uniwersytet Łódzki Patronat medialny: TVP 3, Radio Łódź, Expres Ilustrowany Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Straż Miejska w Łodzi Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Centrum Praw Kobiet Centrum Służby Rodzinie Fundacja Pomocy Rodzinie Opoka WORD Centrum BRD MPK PKP SOK

6 RAZEM TWORZYMY BEZPIECZNĄ
Ruchomy punkt prewencji kryminalnej Bezpieczny senior. Chroń swoje mienie Przyjazny pokój Spoty telewizyjne i radiowe Badania sondażowe Vademecum bezpiecznego łodzianina na drodze Bezpieczni Kibicować bezpiecznie RAZEM TWORZYMY BEZPIECZNĄ ŁÓDŹ

7 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Ruchomy punkt prewencji kryminalnej Celem jest dotarcie do obywateli Łodzi, poprzez „wyjście” do miejsc ich zamieszkania, spędzania czasu wolnego. Dzięki uruchomieniu „Ruchomego Punktu Prewencji Kryminalnej” można dotrzeć do szerszej rzeszy mieszkańców Łodzi, propagować wśród nich ideę bezpieczeństwa, uczyć bezpiecznych zachowań, pomagać w rozwiązywaniu lokalnych problemów związanych z bezpieczeństwem.

8 Edukacja dzieci i młodzieży
ZADANIA RPPK Ruchomy Punkt Prewencji Kryminalnej Podnoszenie i kształtowanie wiedzy obywateli z zakresu ochrony osób i mienia Kształtowanie wiedzy społecznej z zakresu BRD. Edukacja dzieci i młodzieży Profilaktyka wiktymologiczna Pomoc w rozwiązywaniu problemów indywidualnych Pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej

9 Udział w miejskich imprezach popularyzujących bezpieczeństwo
i zdrowy styl życia FUNKCJE RPPK Wakacyjna Akademia Bezpieczeństwa Ruchomy punkt konsultacyjny dla mieszkańców osiedli Ruchomy Punkt Prewencji Kryminalnej Ruchome miasteczko ruchu drogowego Ruchomy punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy Punkt znakowania rowerów i innych przedmiotów

10 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Program prewencyjny „Razem tworzymy bezpieczną Łódź” „BEZ IECZNA SZKOŁA” Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa

11 „ RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ ”
Cel Akcji: promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz wyróżnienie innowacyjnych działań profilaktycznych

12 „ RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ ”
Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa „Bezpieczna Szkoła” Zasady, warunki i tryb przyznawania określa regulamin konkursu. Certyfikat ma charakter honorowy. Jego posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia na terenie obiektu. Przyznawany będzie placówkom oświatowym miasta Łodzi za wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów i jakość podejmowanych inicjatyw profilaktycznych.

13 ZAKRES AUDYTU System dozoru i ochrony obiektu
Stopień zabezpieczenia szkoły System dozoru i ochrony obiektu Zabezpieczenie przeciwpożarowe Warunki bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu szkoły

14 ZAKRES AUDYTU Współpraca Opieka medyczna i pedagogiczna
Realizacja opiekuńczej funkcji szkoły Opieka medyczna i pedagogiczna Organizacja czasu wolnego uczniów Współpraca ze środowiskiem lokalnym Zaangażowanie uczniów i rodziców w działania na rzecz bezpieczeństwa

15 „ RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ ”
Zespół Certyfikujący oceni działania i inicjatywy podmiotów biorących udział w poszczególnych edycjach akcji na podstawie następujących kryteriów: innowacyjność, powszechność współpraca ze środowiskiem lokalnym, zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców, wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

16 „ RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ ”
„Dzień bez ieczeństwa w szkole” Szkoły biorące udział w Akcji mogą zorganizować na swoim terenie, „Szkolny Dzień Bezpieczeństwa”. Do udziału w tym przedsięwzięciu mogą zaprosić służby będące organizatorami Akcji – Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, Straż Graniczną. Odpowiedzialność prawna nieletnich, przeciwdziałanie narkomanii, profilaktyka wiktymologiczna, BRD

17 „ RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ ”
Główną nagrodą w Akcji jest Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa „Bezpieczna Szkoła" oraz Ryngraf „Bezpieczna Szkoła”. Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa „Bezpieczna Szkoła” oraz Ryngraf „Bezpieczna Szkoła” przyznany będzie dla dziewięciu najwyżej ocenionych szkół, tj. po trzy szkoły z każdego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

18 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
„Chroń swoje mienie” Kampania medialna propagująca bezpieczne zachowania podczas podróży środkami komunikacji miejskiej (współpraca z MPK) i krajowej (współpraca z PKP i SOK) pod patronatem medialnym. - komunikaty przypominające podróżującym o zasadach bezpieczeństwa oraz informacje w widocznych miejscach (przystanki, stacje, dworce, wnętrza środków komunikacji publicznej)

19 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Inicjatywa polegająca na utworzeniu w każdej jednostce Policji w Łodzi „PRZYJAZNEGO POKOJU PRZESŁUCHAŃ”. W jednostkach tych po wygospodarowaniu odpowiedniej przestrzeni stworzone zostaną pokoje, wyposażone i przygotowane w sposób zbliżony do warunków domowych. W pomieszczeniach tych funkcjonariusze będą prowadzić czynności z udziałem ofiar przemocy domowej, małoletnich pokrzywdzonych lub świadków. W pozostałych dniach dzielnicowi będą mogli wykorzystywać te pokoje jako pomieszczenia do prowadzenia punktu konsultacyjnego, bądź organizować w nich spotkania w ramach zespołów interdyscyplinarnych , a także wykonywać czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

20 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Bezpieczne kibicowanie Przy nawiązaniu współpracy z Urzędem Miasta oraz TVP 3 nagranie spotów telewizyjnych promujących bezpieczne zachowania i postawy wobec zagrożeń. Emisja w lokalnych stacjach TV, na telebimach oraz na stronie internetowej. Zwolnij! Życie jest tylko jedno! Uwaga to może być przemoc! Nie toleruj, powiadom! Narkotyki? Moje dziecko? Jesteś pewien? Przy nawiązaniu współpracy z rozgłośniami radiowymi, emitowanie spotów w wersji dźwiękowej.

21 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Badania sondażowe przeprowadzane przy współpracy z UŁ dotyczące poziomu poczucia bezpieczeństwa łodzian, zidentyfikowanych zagrożeń, miejsc zagrożonych, oceny pracy Policji i innych służb.

22 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ” Vademecum bezpiecznego łodzianina
We współpracy z Expressem Ilustrowanym cykliczne publikowanie rubryki zawierającej porady z zakresu bezpieczeństwa. Opracowanie i wydanie informatora z zakresu profilaktyki wiktymologicznej oraz BRD w formie notesu zawierającego stronę z numerami alarmowymi oraz miejscem na wpisanie innych ważnych z uwagi na bezpieczeństwo numerów telefonów - np.najbliższego sąsiada, zaufanego sąsiada, pogotowia gazowego, dźwigowego itp.

23 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Inne inicjatywy wynikające z przyjętych celów. „Bezpieczny Senior” - inicjatywa skierowana do najstarszych mieszkańców Łodzi.

24 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
BEZPIECZNI NA DRODZE Projekt realizowany wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, WORD, łódzkimi miasteczkami ruchu drogowego oraz Urzędem Miasta Łodzi mający na celu zwiększenie dostępności uczniów łódzkich szkół do egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, wyposażenie ich w niezbędne umiejętności praktyczne, a w konsekwencji poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym

25 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ” KIBICOWAĆ BEZPIECZNIE
Projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa w związku z odbywającymi się na terenie miasta imprezami sportowymi. Debaty w szkołach Spotkania w szkołach z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich Szkolenia dla służb ochrony

26 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Działania realizowane w ramach programu, to nie jedyna forma działań profilaktycznych podejmowanych przez Policję na terenie podległym naszej jednostce. Wyznaczają one jedynie podstawowe kierunki pracy w zakresie prewencji kryminalnej.

27 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
ZAKŁADANE EFEKTY: Pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym przez mieszkańców w miejscu swojego zamieszkania Lansowanie postaw obywatelskich respektujących prawo i reagujących na przejawy jego łamania. Stopniowe eliminowanie tzw. znieczulicy społecznej. Zintegrowanie środowiska lokalnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ograniczenie liczby kradzieży, w tym kradzieży kiszonkowych, włamań do mieszkań, piwnic, placówek szkolnych, samochodów, oszustw, wyłudzeń, zniszczeń mienia. Rozpowszechnianie w placówkach oświatowych i innych obiektach rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo osób i mienia. Wykształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwracania się o pomoc, unikania zagrożeń i przeciwdziałania im, a także rozbudzenie poczucia odpowiedzialności prawnej. Zwiększenie u obywateli dbałości o własne mienie, przezorności, a także rozsądnej nieufności w stosunku do obcych. Stworzenie dogodnych warunków i atmosfery do prowadzenia czynności procesowych z udziałem małoletnich, ich rodzin oraz osób doznających przemocy. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, mieszkańców osiedli łódzkich . Wzrost zaufania społecznego do Policji i innych służb.

28 „RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ”
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„ RAZEM TWORZYMY BEZ IECZNĄ ŁÓDŹ ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google