Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Kryminalnej i Nieletnich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Kryminalnej i Nieletnich."— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Kryminalnej i Nieletnich

3 Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Obszary objęte programem: 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. 2. Przemoc w rodzinie. 3. Bezpieczeństwo w szkole. 4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej. 5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

4 Priorytet: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa Główny cel: Ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia wśród mieszkańców Łodzi

5 Wzrost realnego bezpieczeństwa na terenie miasta Łodzi. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Łodzi. Kształtowanie bezpiecznych zachowań oraz promowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań lokalnej Policji na rzecz współpracy z administracją rządową, samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. CELE:

6 Podmioty współuczestniczące - Partnerzy programu: Urząd Miasta Łodzi Łódzkie Kuratorium Oświaty Uniwersytet Łódzki Patronat medialny: TVP 3, Radio Łódź, Expres Ilustrowany Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Straż Miejska w Łodzi Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Centrum Praw Kobiet Centrum Służby Rodzinie Fundacja Pomocy Rodzinie Opoka WORD Centrum BRD MPKPKPSOK

7 Ruchomy punkt prewencji kryminalnej Bezpieczny senior. Chroń swoje mienie Przyjazny pokój Spoty telewizyjne i radiowe Badania sondażowe Vademecum bezpiecznego łodzianina Bezpieczni na drodze Kibicować bezpiecznie

8 Ruchomy punkt prewencji kryminalnej Celem jest dotarcie do obywateli Łodzi, poprzez wyjście do miejsc ich zamieszkania, spędzania czasu wolnego. Dzięki uruchomieniu Ruchomego Punktu Prewencji Kryminalnej można dotrzeć do szerszej rzeszy mieszkańców Łodzi, propagować wśród nich ideę bezpieczeństwa, uczyć bezpiecznych zachowań, pomagać w rozwiązywaniu lokalnych problemów związanych z bezpieczeństwem.

9 Ruchomy Punkt Prewencji Kryminalnej Podnoszenie i kształtowanie wiedzy obywateli z zakresu ochrony osób i mienia Kształtowanie wiedzy społecznej z zakresu BRD. Edukacja dzieci i młodzieży Profilaktyka wiktymologiczna Pomoc w rozwiązywaniu problemów indywidualnych Pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej ZADANIA RPPK

10 RuchomyPunktPrewencjiKryminalnejRuchomyPunktPrewencjiKryminalnej Udział w miejskich imprezach popularyzujących bezpieczeństwo i zdrowy styl życia Udział w miejskich imprezach popularyzujących bezpieczeństwo i zdrowy styl życia Ruchome miasteczko ruchu drogowego WakacyjnaAkademiaBezpieczeństwaWakacyjnaAkademiaBezpieczeństwa Ruchomy punkt konsultacyjny dla mieszkańców osiedli Ruchomy punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy Punkt znakowania rowerów i innych przedmiotów FUNKCJE RPPK

11 Honorowy Certyfikat Bezpiecze ń stwa Program prewencyjny Razem tworzymy bezpieczn ą Łód ź

12 Cel Akcji: promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz wyróżnienie innowacyjnych działań profilaktycznych

13 Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa Bezpieczna Szkoła Zasady, warunki i tryb przyznawania określa regulamin konkursu. Certyfikat ma charakter honorowy. Jego posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia na terenie obiektu. Przyznawany będzie placówkom oświatowym miasta Łodzi za wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów i jakość podejmowanych inicjatyw profilaktycznych Przyznawany będzie placówkom oświatowym miasta Łodzi za wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów i jakość podejmowanych inicjatyw profilaktycznych.

14 Stopień zabezpieczenia szkoły System dozoru i ochrony obiektu Zabezpieczenie przeciwpożarowe Warunki bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu szkoły ZAKRES AUDYTU

15 Realizacja opiekuńczej funkcji szkoły Opieka medyczna i pedagogiczna Organizacja czasu wolnego uczniów Współpraca ze środowiskiem lokalnym ze środowiskiem lokalnym Zaangażowanie uczniów i rodziców w działania na rzecz bezpieczeństwa ZAKRES AUDYTU

16 Zespół Certyfikujący oceni działania i inicjatywy podmiotów biorących udział w poszczególnych edycjach akcji na podstawie następujących kryteriów: innowacyjność, powszechność współpraca ze środowiskiem lokalnym, zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców, wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

17 Szkoły biorące udział w Akcji mogą zorganizować na swoim terenie, Szkolny Dzień Bezpieczeństwa. Do udziału w tym przedsięwzięciu mogą zaprosić służby będące organizatorami Akcji – Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, Straż Graniczną. Odpowiedzialność prawna nieletnich, przeciwdziałanie narkomanii, profilaktyka wiktymologiczna, BRD

18 Główną nagrodą w Akcji jest Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa Bezpieczna Szkoła" oraz Ryngraf Bezpieczna Szkoła. Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa Bezpieczna Szkoła oraz Ryngraf Bezpieczna Szkoła przyznany będzie dla dziewięciu najwyżej ocenionych szkół, tj. po trzy szkoły z każdego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

19 Chroń swoje mienie Kampania medialna propagująca bezpieczne zachowania podczas podróży środkami komunikacji miejskiej (współpraca z MPK) i krajowej (współpraca z PKP i SOK) pod patronatem medialnym. - komunikaty przypominające podróżującym o zasadach bezpieczeństwa oraz informacje w widocznych miejscach (przystanki, stacje, dworce, wnętrza środków komunikacji publicznej)

20 Inicjatywa polegająca na utworzeniu w każdej jednostce Policji w Łodzi PRZYJAZNEGO POKOJU PRZESŁUCHAŃ. W jednostkach tych po wygospodarowaniu odpowiedniej przestrzeni stworzone zostaną pokoje, wyposażone W jednostkach tych po wygospodarowaniu odpowiedniej przestrzeni stworzone zostaną pokoje, wyposażone i przygotowane w sposób zbliżony do warunków domowych. W pomieszczeniach tych funkcjonariusze będą prowadzić czynności z udziałem ofiar przemocy domowej, małoletnich pokrzywdzonych lub świadków. W pozostałych dniach dzielnicowi będą mogli wykorzystywać te pokoje jako pomieszczenia do prowadzenia punktu konsultacyjnego, bądź organizować w nich spotkania w ramach zespołów interdyscyplinarnych, a także wykonywać czynności w ramach procedury Niebieskie Karty.

21 Przy nawiązaniu współpracy z Urzędem Miasta oraz TVP 3 nagranie spotów telewizyjnych promujących bezpieczne zachowania i postawy wobec zagrożeń. Emisja w lokalnych stacjach TV, na telebimach oraz na stronie internetowej. Przy nawiązaniu współpracy z rozgłośniami radiowymi, emitowanie spotów w wersji dźwiękowej. Przy nawiązaniu współpracy z rozgłośniami radiowymi, emitowanie spotów w wersji dźwiękowej. Bezpieczne kibicowanie Uwaga to może być przemoc! Nie toleruj, powiadom! Zwolnij! Życie jest tylko jedno! Narkotyki? Moje dziecko? Jesteś pewien?

22 Badania sondażowe przeprowadzane przy współpracy z UŁ dotyczące poziomu poczucia bezpieczeństwa łodzian, zidentyfikowanych zagrożeń, miejsc zagrożonych, oceny pracy Policji i innych służb.

23 Opracowanie i wydanie informatora z zakresu profilaktyki wiktymologicznej oraz BRD w formie notesu zawierającego stronę z numerami alarmowymi oraz miejscem na wpisanie innych ważnych z uwagi na bezpieczeństwo numerów telefonów - np.najbliższego sąsiada, zaufanego sąsiada, pogotowia gazowego, dźwigowego itp.

24 Inne inicjatywy wynikające z przyjętych celów. Bezpieczny Senior - inicjatywa skierowana do najstarszych mieszkańców Łodzi.

25 BEZPIECZNI NA DRODZE Projekt realizowany wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, WORD, łódzkimi miasteczkami ruchu drogowego oraz Urzędem Miasta Łodzi mający na celu zwiększenie dostępności uczniów łódzkich szkół do egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, wyposażenie ich w niezbędne umiejętności praktyczne, a w konsekwencji poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym

26 KIBICOWAĆ BEZPIECZNIE Projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa w związku z odbywającymi się na terenie miasta imprezami sportowymi. Debaty w szkołachDebaty w szkołach Spotkania w szkołach z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnichSpotkania w szkołach z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich Szkolenia dla służb ochronySzkolenia dla służb ochrony

27 Działania realizowane w ramach programu, to nie jedyna forma działań profilaktycznych podejmowanych przez Policję na terenie podległym naszej jednostce. Wyznaczają one jedynie podstawowe kierunki pracy w zakresie prewencji kryminalnej.

28 ZAKŁADANE EFEKTY: Pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym przez mieszkańców w miejscu swojego zamieszkania Lansowanie postaw obywatelskich respektujących prawo i reagujących na przejawy jego łamania. Lansowanie postaw obywatelskich respektujących prawo i reagujących na przejawy jego łamania. Stopniowe eliminowanie tzw. znieczulicy społecznej. Stopniowe eliminowanie tzw. znieczulicy społecznej. Zintegrowanie środowiska lokalnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zintegrowanie środowiska lokalnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ograniczenie liczby kradzieży, w tym kradzieży kiszonkowych, włamań do mieszkań, piwnic, placówek szkolnych, samochodów, oszustw, wyłudzeń, zniszczeń mienia. Ograniczenie liczby kradzieży, w tym kradzieży kiszonkowych, włamań do mieszkań, piwnic, placówek szkolnych, samochodów, oszustw, wyłudzeń, zniszczeń mienia. Rozpowszechnianie w placówkach oświatowych i innych obiektach rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo osób i mienia. Rozpowszechnianie w placówkach oświatowych i innych obiektach rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo osób i mienia. Wykształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwracania się o pomoc, unikania zagrożeń i przeciwdziałania im, a także rozbudzenie poczucia Wykształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwracania się o pomoc, unikania zagrożeń i przeciwdziałania im, a także rozbudzenie poczucia odpowiedzialności prawnej. odpowiedzialności prawnej. Zwiększenie u obywateli dbałości o własne mienie, przezorności, a także rozsądnej nieufności w stosunku do obcych. Zwiększenie u obywateli dbałości o własne mienie, przezorności, a także rozsądnej nieufności w stosunku do obcych. Stworzenie dogodnych warunków i atmosfery do prowadzenia czynności procesowych z udziałem małoletnich, ich rodzin oraz osób doznających przemocy. Stworzenie dogodnych warunków i atmosfery do prowadzenia czynności procesowych z udziałem małoletnich, ich rodzin oraz osób doznających przemocy. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, mieszkańców osiedli łódzkich. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, mieszkańców osiedli łódzkich. Wzrost zaufania społecznego do Policji i innych służb. Wzrost zaufania społecznego do Policji i innych służb.

29


Pobierz ppt "Zespół Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Kryminalnej i Nieletnich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google