Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzymaj formę Celem programu jest :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzymaj formę Celem programu jest :"— Zapis prezentacji:

1 Programy profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie

2 Trzymaj formę Celem programu jest :
edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia rozwijanie zainteresowania uczniów poszerzanie ich wiedzy o świecie.

3 naukę zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

4 Służyć promocji aktywności fizycznej
PROGRAM POMAGA Służyć promocji aktywności fizycznej Uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży w racjonalnym odżywianiu

5 Bezpieczna droga do szkoły
program Zapoznaje uczniów klas I- III z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu. Przygotowuje uczniów klasy IV do egzaminu na kartę rowerową

6 Prewencja, ale inaczej turniej edukacyjno –sportowy
Celem programu jest uczenie dzieci i młodzieży właściwych zachowań w sytuacjach dla nich trudnych i niebezpiecznych. Odpowiada na pytania co należy zrobić, aby nie stać się ofiarą przestępstwa oraz jak należy postępować, aby nie wejść na drogę przestępstwa

7 Wybierz życie – Pierwszy krok
Adresowany do klas licealnych Program profilaktyki raka szyjki macicy Zwraca uwagę na odpowiedzialne zachowania Potrzebę rozmów z bliskimi osobami na tematy związane ze zdrowiem, oraz konieczność regularnych badań profilaktycznych.

8 Szkoła bez przemocy Celem programu jest:
Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w szkole Skuteczne zapobieganie przemocy i agresji w szkole

9 Zachowaj Trzeźwy Umysł
Ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

10 Warto być dobrym Kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim.

11 Warto być dobrym Cele akcji
Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych. Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji. Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.

12 Warto być dobrym

13 Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń
Głównym celem konkursu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów oraz spopularyzowanie podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki  ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.

14 Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń
Cele konkursu „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń” zostaną osiągnięte poprzez realizację różnorodnych działań: •    Debata uczniowska nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” •    Szkolny konkurs „Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi” •    Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego lub  innych organizacji społecznych. •    Pogadanki  na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka,  w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”.  •    Konwersatoria we wszystkich klasach na temat: •    Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić. •    Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz   zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”. •    Mój przyjaciel jest inwalidą- jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. •    Nie jesteś sam, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach •    Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia. 

15 Szkoła z klasą 2.0 Uczenie się i wykorzystywanie w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Praca z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i innymi metodami motywującymi uczniów do samodzielnej pracy i uczenia się. Tworzenie Szkolnego Kodeksu 2.0, czyli zasad korzystania z nowych technologii w edukacji.

16 Nie pal przy mnie, proszę
Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku Dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

17 Znajdź właściwe rozwiązanie
Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego. Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich Kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

18 Narkotyki to mnie nie kręci
Kampania informacyjno-edukacyjna kierowana do wszystkich uczniów powyżej 15 roku życia cele: Dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania marihuany oraz nowych substancji psychoaktywnych, a pośrednio także przeciwdziałanie próbom użycia tych środków psychoaktywnych. Skuteczne przeciwdziałanie narkomanii


Pobierz ppt "Trzymaj formę Celem programu jest :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google