Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW KLUCZOWYCH
KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 2 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

3 AGENDA Wsparcie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
Kluczowa rola danych przestrzennych Rozwój elektronicznej administracji Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Podsumowanie 3 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

4 jest zharmonizowany rozwój gmin, powiatów i województwa
Cele strategiczne Jednym z celów strategicznych Województwa Mazowieckiego jest zharmonizowany rozwój gmin, powiatów i województwa oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacja realizowane poprzez m.in.: wysoki standard obsługi obywateli i inwestorów w regionie, upowszechnienie korzystania z komunikacji elektronicznej w społecznościach lokalnych, zapewnienie wiarygodnej i kompletnej informacji przestrzennej oraz budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej, zapewnienie powszechnego dostępu do usług on-line świadczonych przez administrację, upowszechnienie umiejętności korzystania z technik teleinformatycznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. 4 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

5 Wsparcie realizacji celów strategicznych Województwa
Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych przestrzennych w tym poprzez realizację projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Budowa e- administracji oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie ICT oraz wzmocnienie infrastruktury informatycznej jst poprzez realizację projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Transfer wysokich technologii , poprzez udział w Stowarzyszeniu Regionów Europejskich NEREUS oraz międzynarodowych projektach. 5 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

6 Infrastruktura Informacji Przestrzennej
zbiór jednoznacznie identyfikowalnych zbiorów danych przestrzennych, zdolnych do łączenia i wspólnego wykorzystywania Interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych: możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej by wynik był spójny a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych: działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania 6 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

7 REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI
WIZJA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI NA MAZOWSZU REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI Informacja przestrzenna (MSIP) Elektroniczna administracja (e-urząd) 314 42 n RIIP = ∑ WĘZEŁ Gi + ∑ WĘZEŁ Pi + WĘZEŁ W + ∑ Zi + COI +e-urzad + W e – URZĄD = EZD + ESP + MFE + SD + PE + LCC i=1 i=1 i=1 G - gmina P - powiat W - województwo Z - podmioty instytucjonalne i prywatne współdziałające w tworzeniu i udostępnianiu własnych tematycznych baz danych COI - moduł przestrzenny obsługi inwestora W- transfer wiedzy EZD – elektroniczne zarządzanie dokumentami z przestrzennym modułem identyfikacji decyzji administracyjnych, pism i spraw ESP – elektroniczna skrzynka podawcza MFE – moduł formularzy elektronicznych SD – elektroniczne systemy dziedzinowe LCC – lokalne centrum certyfikacji PE – podpis kwalifikowany 7 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

8 DANE WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
mapy topograficzne opracowania fotogrametryczne zdjęcia lotnicze ortofotomapy lotnicze i satelitarne bazy danych Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) Baza Danych Ogólnogeograficznych Vmap level 2 numeryczne modele terenu (NMT) dane tematyczne w tym np. mapy glebowo-rolnicze 8 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

9 OPRACOWANIA FOTOGRAMETRYCZNE
Ortofotomapa – fragment Warszawy 9 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

10 BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych Zakres tematyczny: - sieć wodna - sieć komunikacyjna - sieć uzbrojenia terenu - pokrycie terenu - budynki, budowle i urządzenia - kompleksy użytkowania terenu - tereny chronione jednostki podziału administracyjnego - obiekty inne 10 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

11 Wizualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych
11 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

12 BUDYNKI 12 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

13 BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT)
13 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

14 BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT)
14 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

15 Dane tematyczne - rolnictwo
Mapa glebowo - rolnicza - kompleksy przydatności rolniczej - typy i podtypy gleb - skład granulometryczny 15 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

16 Dane tematyczne – rolnictwo
MAPA GLEBOWO – ROLNICZA W SKALI 1:25 000

17 NAJBLIŻSZE PERSPEKTYWY ROZWOJU WZGIK
Opracowanie map topograficznych w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – zamówienia GUGIK oraz UMWM w Warszawie. 2. Bieżąca aktualizacja z wykorzystaniem danych z innych rejestrów (w tym baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) przy pomocy narzędzi powstałych w ramach projektów: - „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania realizowany przez: Głównego Geodetę Kraju. 17 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

18 KATEGORIE ODBIORCÓW WZGIK
osoby fizyczne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, firmy telekomunikacyjne, banki zakłady energetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, wodociągowe, koncerny paliwowe, huty szkoły i uczelnie wyższe urbaniści właściciele, administratorzy i zarządcy nieruchomości projektanci inwestycji w branży drogowej, geotechnicznej, ogólnobudowlanej, sieci uzbrojenia terenu wydawnictwa kartograficzne 18 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

19 ZAGADNIENIA TEMATYCZNE STANOWIĄCE PRZEDMIOT
ZAINTERESOWANIA ZASOBEM GIK planowanie przestrzenne - studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego zarządzanie kryzysowe wspomaganie systemów służb ratowniczych projektowanie i zarządzanie siecią drogową, kolejową, tranzytową, telekomunikacyjną wspomaganie służb odpowiedzialnych za utrzymanie czystości projektowanie i wykonywanie instalacji przemysłowych projektowanie i zarządzanie ciekami, zbiornikami wód, terenami leśnymi zarządzanie nieruchomościami geologia i hydrogeologia systemy wspomagania służb ratowniczych, osłony przeciwpowodziowej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przyrody zarządzania siecią drogową, itp. 19 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

20 PROJEKT BW PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU 20 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

21 Samorządu Województwa Mazowieckiego
Budżet projektu BW wynosi 180 mln zł, z czego 153 mln zł to środki Europejskiego FRR, 27 mln zł to środki beneficjentów projektu: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 39 powiatów i 238 gmin. Lider projektu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 21 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

22 Gminy - 92 % wszystkich gmin województwa mazowieckiego - (283/309)
PARTNERZY Gminy - 92 % wszystkich gmin województwa mazowieckiego - (283/309) PARTNERZY Powiaty - 93% wszystkich powiatów Województwa mazowieckiego - (39/42) 22 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

23 BW - ZADANIA DO REALIZACJI
DANE PRZESTRZENNE: Przekształcenie treści mapy zasadniczej do postaci wektorowej. Przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej i modernizacja tego rejestru. Skanowanie dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu do EGIB Opracowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) dla tej części województwa, dla której taka baza nie została dotychczas założona, aktualizacja i doprowadzenie do spójności wcześniej założonych zbiorów BDOT. Przekształcenie do jednolitej postaci cyfrowej dokumentów planistycznych: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualizacja danych ewidencji miejscowości ulic i adresów. Opracowanie propozycji standardowych modeli danych oraz profilu metadanych: studium zagospodarowania terenu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uproszczonego planu urządzania lasu. 23 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

24 BW - ZADANIA DO REALIZACJI
APLIKACJE: Wdrożenie u Partnerów poziomu gminnego aplikacji do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych. Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami. Utworzenie gminnych i powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej umożliwiających: wzajemną wymianę i integrację danych pomiędzy gminami, powiatami i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi poziomu regionalnego. Wdrożenie narzędzi do publikacji danych na poziomie gminy, powiatu i województwa. Utworzenie portalu obsługującego przestrzenne wyszukiwanie ofert inwestycyjnych z obszaru Mazowsza (w oparciu o dane Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) 24 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

25 STAN REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PROJEKTOWYCH
Projekt BW - zadania zrealizowane (Z) w trakcie (T) do realizacji (R): (Z) Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych Województwa Mazowieckiego. Efektem zrealizowanych prac jest baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10000, obejmująca obszar 24 powiatów o łącznej powierzchni km2. Wartość zrealizowanych prac – ponad 19,8 mln zł (Z/T) Konwersja materiałów składających się na Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. I tura konwersji –zrealizowano prace dla 7 powiatów o łącznej wartości ponad 16 mln zł, II tura konwersji – zrealizowano prace dla 16 powiatów , trwa realizacja zamówienia dla terenu 6 powiatów. Wartość realizowanych prac, wg zawartych umów to ponad 47 mln zł. III tura konwersji – trwa realizacja zamówienia dla terenu 6 powiatów. Wartość podpisanych umów ponad 7,5 mln zł. IV tura konwersji – dotyczy prac na terenie 5 powiatów w dniu 17 marca r. wybrano oferty najkorzystniejsze, których wartość wynosi ok. 6 mln zł. – 8 kwietnia br. nastąpi podpisanie umów V tura konwersji - ostatnia faza przygotowania dokumentacji przetargowej 20 powiatów wartość prac ok. 18 mln zł. ( W przygotowaniu VI tura konwersji - 5 powiatów ) 25 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

26 26

27 Mapa zasadnicza 27

28 Ewidencja gruntów i budynków postać analogowa

29 Ewidencja gruntów i budynków postać cyfrowa

30 Działka ewidencyjna – zapis źródłowy w formacie GML
30 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

31 Modernizacja EGiB Modernizacja wykonana
Modernizacja w trakcie realizacji Modernizacja planowana do realizacji 31 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

32 Konwersja mapy zasadniczej
32 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

33 Konwersja mapy zasadniczej
33 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

34 STAN REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PROJEKTOWYCH
Projekt BW - zadania zrealizowane (Z) w trakcie (T) do realizacji (R): (Z) Opracowanie propozycji standardowych modeli danych i metadanych dla dokumentów planistycznych poziomu lokalnego i regionalnego. Opracowane zostały specyfikacje pojęciowych modeli danych (zgodnie z metodologią norm ISO serii 19100) dotyczące: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania oraz przestrzennego planów zagospodarowania przestrzennego województwa. Wartość zrealizowanych prac – ponad 231 tys. zł. Opracowane modele danych zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. (T) Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersja do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 285 gmin. Wartość realizowanych prac wg umowy – ponad 1,4 mln zł 34 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

35 Model danych dla opracowań planistycznych
Schemat aplikacyjny UML Katalog obiektów 35 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

36 Szablony części graficznych i opisowych dokumentów planistycznych
Katalog obiektów graficznych Szablon części tekstowej 36 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

37 37 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

38 38 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

39 STAN REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PROJEKTOWYCH
Projekt BW - zadania zrealizowane (Z) w trakcie (T) do realizacji (R): (T) Aktualizacja i uzupełnienie danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie to jest planowane do realizacji w latach W dniu 25 marca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o wszczęciu postępowania przetargowego. (R) Utworzenie gminnych i powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej W ramach tego zadania projektowego zostaną zrealizowane dostawy oprogramowania składającego się na węzeł Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz prace wdrożeniowe związane z uruchomieniem węzłów w siedzibach Partnerów Projektu. Obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową. (Z) Opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niepaństwowych oraz wymagań dla aplikacji komputerowej służącej do ich prowadzenia. Umowa zrealizowana w roku Wartość zrealizowanego zamówienia – ok. 40 tys. złotych. (Z/R) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji Projektu. Sprzęt wraz z oprogramowaniem dostarczono do 323 lokalizacji projektowych. Umowa została w całości zrealizowana w roku Wartości zrealizowanego zamówienia - ponad 14,6 mln złotych. Planowana jest rozbudowa infrastruktury Partnerów i regionalnej - ok. 8 mln zł. 39 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

40 Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu – diagnoza
STAN PODSTAWOWYCH DANYCH GEOREFERENCYJNYCH - EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (STAN NA 1 STYCZNIA 2013) Nie przeprowadzono modernizacji egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych Zakończona modernizacja egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych Obszary, dla których pewien zakres prac w ramach modernizacji egib będzie wykonany w ramach Projektów Kluczowych. 40 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

41 Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu – diagnoza
STAN PODSTAWOWYCH DANYCH GEOREFERENCYJNYCH – BDOT 500 – STAN NA 31 GRUDNIA 2013 MAPA ZASADNICZA - DANE CYFROWE 100% (9) 80% do 100% (4) 50% do 80% (5) 20% do 50% (5) Poniżej 20% (19) MAPA ZASADNICZA - DANE ANALOGOWE 70% do 94% (4) 50% do 70% (2) 20% do 50% (10) Poniżej 20% (26) 41 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

42 Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu – diagnoza
STAN PODSTAWOWYCH DANYCH GEOREFERENCYJNYCH – GESUT – STAN NA 31 GRUDNIA 2012 100% (5) 16% do 41% (6) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 42 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

43 PROJEKT EA ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA RPO WM, Działanie 2.2. Rozwój e- usług projekt Elektroniczna Administracja 43 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

44 Województwa Mazowieckiego
Budżet projektu wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to środki Europejskiego FRR, 9 mln zł to środki beneficjentów projektu: Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin. 44 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

45 PARTNERZY Gminy - 90% wszystkich gmin województwa mazowieckiego (278/309)
PARTNERZY Powiaty - 86% wszystkich powiatów województwa mazowieckiego (36/42) 45 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

46 GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTOWE
Do głównych zadań realizowanych w Projekcie EA należą: Opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd (rdzenia systemu), które będą umożliwiały elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz system płatności elektronicznych. Opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów. Dostawa do jednostek organizacyjnych beneficjentów projektu sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, stanowiących platformę informatyczną dla wdrażanych systemów. Transfer wiedzy w zakresie elektronicznej administracji. 46 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

47 Założenia techniczno-technologiczne budowanych systemów
wykorzystanie architektury zorientowanej na usługi (SOA – ang. Service Oriented Architecture) aplikacja, wdrażana u każdego z Partnerów biorących udział w projektach, oparta będzie na szynie usług integrującej zasoby informatyczne urzędu do jednolitego modelu. Funkcjonalności systemów i aplikacji, w szczególności obsługujących rejestry i ewidencje publiczne, udostępniane będą pod postacią usług sieciowych (ang. Web Services) opartych na otwartych standardach (m.in. W3C, OASIS, OGC, ISO), zapewniających osiągnięcie interoperacyjności technicznej administracji publicznej. 47 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

48 INTEGRACJA Z ROZWIĄZANIAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
integracja z rozwijaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 48 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

49 CZĘŚĆ CENTRALNA (WOJEWÓDZKA)
Portal e-Urzędu – portal udostępniający główne funkcjonalności w ramach e-Urzędu w tym m.in profil interesanta; 2. Podsystem Formularzy Elektronicznych – moduł zawierający edytor formularzy oraz komponent pozwalający uruchamiać formularze. Interesant będzie mógł wypełnić opublikowany formularz, podpisać wygenerowany dokument elektroniczny i przesłać go do właściwego urzędu; 3. Elektroniczna Skrzynka Podawcza – element systemu zapewniający komunikację na linii Interesant – Urząd oraz Urząd – Urząd; 4. Wojewódzki Katalog Usług Publicznych (WKUP) – komponent gromadzący i udostępniający opisy usług publicznych świadczonych przez podmioty publiczne, umożliwiający klientom znalezienia najbardziej odpowiedniej usługi publicznej w kontekście ich problemu/sytuacji/potrzeby); 5. Wojewódzki Katalog Serwisów Publicznych – komponent zawierający informacje o usługach publicznych udostępnianych przez Partnerów projektu pod postacią usług sieciowych. Z poziomu WKSP będzie możliwe przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie definicji serwisów publicznych; System Płatności Elektronicznych – komponent umożliwiający wnoszenie, obsługę oraz rozliczanie opłat realizowanych za pomocą płatności elektronicznych. 49 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

50 CZĘŚĆ CENTRALNA (WOJEWÓDZKA)
System Dystrybucji Oprogramowania – system umożliwiający zarządzanie systemami operacyjnymi i aplikacjami za pomocą klienta instalowanego na serwerach oraz pozwalający instalować na serwerach przygotowane przez administratorów paczki oprogramowania. 8. Portal Informacyjny wraz z BIP – moduł zapewniający funkcjonalności CMS oraz zapewniający dla Partnerów Projektu EA funkcjonalności BIP zgodnie z ustawą. 9. E-Learning – moduł zapewniający funkcjonalności kształcenia na odległość. 10. Lokalne Centrum Certyfikacji – moduł pozwalający na wydawanie certyfikatów dla urządzeń i systemów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa komunikacji i wymiany danych. 11. LDAP centralny – centralny serwer usług katalogowych (LDAP). 12. Regionalna szyna ESB – szyna danych zapewniająca komunikację na poziomie wojewódzkim. Umożliwi wzajemną integrację poszczególnych komponentów systemu e-Urząd, a także komunikację odpowiednich komponentów e-Urzędu z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi. Regionalne repozytorium procesów – repozytorium umożliwiające przechowywanie i wersjonowanie sparametryzowanych wzorów procesów biznesowych. 50 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

51 CZĘŚĆ LOKALNA (PARTNERA)
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) – moduł zapewniający m.in. funkcjonalności obiegu dokumentów – rejestracja korespondencji, ewidencję spraw i kontrolę terminowości ich załatwiania, automatyzacja przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej różnych szczebli. 2. Ewidencja Opłat i Płatności – moduł pozwalający m.in. na gromadzenie informacji o wpłatach dokonanych przez interesantów, rejestrowanie pojawiających się należności, wiązanie wpłat i należności oraz udostępnianie informacji o powiązanych wpłatach i należnościach. 3. Przestrzenna Lokalizacja Pism – moduł zapewniający funkcjonalności powiązania pisma/sprawy z jego lokalizacją przestrzenną wraz z jej prezentacją. 4. Procesy biznesowe – moduł procesów biznesowych. 5. LDAP lokalny – lokalny serwer usług katalogowych (LDAP). 6. Lokalna szyna ESB – szyna danych zapewniająca komunikację i integrację na poziomie lokalnym. 7. OCR – moduł umożliwiający rozpoznawanie tekstu na dokumentach przechowywanych w formie graficznej i konwersję dokumentów do plików tekstowych. 8. Agent SDO – klient umożliwiający zarządzanie systemami operacyjnymi i aplikacjami oraz lokalne instalowanie przygotowanych paczek oprogramowania. 51 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

52 LISTA FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH
1. Wniosek ogólny 22. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (budynku) 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 23. Informacja o gruntach 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów 24. Skarga dotycząca pracy urzędu 4. Wniosek o wydanie decyzji w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 25. Wniosek dotyczący pracy urzędu 26. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 5. Deklaracja na podatek od nieruchomości 27. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego 6. Deklaracja na podatek rolny 7. Deklaracja na podatek od środków transportowych 28. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wszystkich zameldowaniach na terenie …….) 29. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wymeldowaniu) 30. Informacja o lasach 31. Wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomości 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o braku zameldowania) 32. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 33. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie ………) 34. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 35. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu) 36. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego/dzierżawy nieruchomości gruntowej 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o aktualnym numerze ewidencyjnym PESEL) 37. Wniosek o przyznanie ulgi w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu - dla instytucji) 38. Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat 15. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 39. Wniosek w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 16. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 40. Wniosek o zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 17. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 18. Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa Wniosek o odtworzenie aktu zgonu 19. Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia aktu stanu cywilnego 20. Wniosek o sprowadzenie aktu stanu cywilnego z zagranicy 21. Deklaracja na podatek leśny 52 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

53 ARCHITEKTURA LOGICZNA SYSTEMU E-URZĄD
Część centralna Część lokalna Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Wojewódzki Katalog Usług Publicznych (WKUP) Repozytorium procesów Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) Przestrzenna lokalizacja pism (PLP) Podsystem formularzy Elektronicznych (PFE) Wojewódzki Katalog Serwisów Publicznych (WKSP) Ewidencja opłat i płatności (EOP) Procesy biznesowe Portal e-Urzędu Profil Interesanta System płatności elektronicznych (SPE) OCR BIP Portal Informacyjny (PI) LDAP centralny E-Learning Lokalne Centrum Certyfikacji (LCC) System dystrybucji oprogramowania (SDO) LDAP lokalny Agent SDO Regionalna ESB (RESB) Lokalna ESB (LESB) Systemy zewnętrzne ePUAP Pojazd i kierowca TERYT 53 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

54 SYSTEMY DZIEDZINOWE WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ USTAWOWYCH ZADAŃ GMIN I POWIATÓW
W drodze zamówień publicznych zostaną pozyskane i wdrożone u Partnerów szczebla gminnego i powiatowego systemy dziedzinowe (SD), wspomagające prowadzenie rejestrów i ewidencji publicznych: System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność SP lub własność JST System do obsługi zamówień publicznych System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy System ewidencji zabytków System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego System do gospodarowania odpadami komunalnymi Zostały one wytypowane do realizacji w wyniku analizy informacji pozyskanych od Partnerów Projektu przy akceptacji Komitetu Sterującego Projektu. 54 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

55 Budowa infrastruktury technicznej
Rodzaj sprzętu komputerowego Ilość Serwery Szafy RACK wraz z wyposażeniem Aktywne urządzenia sieciowe Urządzenia do archiwizacji Macierze dyskowe Stacje robocze Skanery 730 wirtualnych 750, docelowo 1500) 327 654 44 43 571 283 55 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

56 REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI NA MAZOWSZU
WĘZEŁ WOJEWÓDZKI WĘZEŁ POWIATOWY WĘZEŁ GMINNY sieć autonomicznych węzłów informacji węzeł informacji tworzyć będzie infrastruktura techniczno-informacyjna każdej jednostki za zawartość informacyjną (jej kompletność i aktualność) oraz sprawność infrastruktury technicznej węzła odpowiedzialna jest dana jednostka informacja z poszczególnych węzłów udostępniana jest za pośrednictwem standardowych usług sieciowych 56 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

57 REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI NA MAZOWSZU
Gmina Powiat Województwo Usługi Usługi Usługi Aplikacje Aplikacje Aplikacje Bazy danych Bazy danych Bazy danych Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna 57 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

58 REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI NA MAZOWSZU
oparta o dane przestrzenne WĘZEŁ WOJEWÓDZKI WĘZEŁ POWIATOWY WĘZEŁ GMINNY BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 22 KATEGORIE DANYCH TEMATYCZNYCH EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW MAPA ZASADNICZA DANE TEMATYCZNE DANE EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW SUIKZP MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DANE TEMATYCZNE 58 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

59 MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
punkt dostępowy do informacji nie tylko przestrzennej 59 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

60 SERWIS INTERNETOWY | WWW.WROTAMAZOWSZA.PL
60 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

61 SERWIS INTERNETOWY | WWW.WROTAMAZOWSZA.PL
61 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

62 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO
(przykład) Liczba mieszkańców / gęstość zaludnienia 62 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

63 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO
(przykład) zarządzanie kryzysowe Powódź na Mazowszu w maju i czerwcu 2010 63 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

64 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO
(przykład) bezpieczeństwo Wypadki w gminach na 100 tys. mieszkańców Wypadki ze skutkiem śmiertelnym w gminach na 100 tys. mieszkańców 64 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

65 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO
(przykład) rynek pracy 14 wskaźników prezentowanych w zestawieniach miesięcznych 65 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

66 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO
(przykład) rynek pracy 14 wskaźników prezentowanych w zestawieniach miesięcznych 66 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

67 Podsumowanie Podjęte działania w zakresie skali jak i rodzaju są unikalne w skali całego kraju, Rekomendujemy kontynuowanie wspólnie podjętych, zharmonizowanych działań samorządów wszystkich szczebli oraz organów centralnych prowadzących do: umożliwienia powszechnego dostępu do publicznych danych cyfrowych, standaryzacja i integracja tych usług, kształtowania wśród urzędników i interesantów administracji publicznej umiejętności posługiwania się narzędziami elektronicznymi w tym GIS, lepszego wykorzystania istniejących zasobów finansowych, ludzkich i informacyjnych, standaryzacji przepływu danych, zwłaszcza dotyczących gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, rozwoju ekonomicznego i gospodarczego, zarządzania kryzysowego, aktywizacji obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych poprzez ułatwienie dostępu do baz wiedzy o Mazowszu oraz wdrożenia elektronicznej administracji na Mazowszu, Realizacja zobowiązań wynikających z członkowstwa Polski w UE. Upowszechnienie analitycznego wykorzystania dostępnych danych cyfrowych jest stymulatorem wzrostu gospodarczego i narzędziem obronnym przeciwdziałającym wykluczeniu informacyjnemu społeczności lokalnych. Zapoczątkowany proces wdrożenia projektowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych jest krokiem w kierunku stworzenia usługocentrycznego modelu funkcjonowania administracji samorządowej województwa – administracji sprawniejszej i bardziej przyjaznej. 67 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

68 Dziękuję za uwagę. www. geodezja. mazovia. pl www. wrotamazowsza
Dziękuję za uwagę 68 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google