Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW KLUCZOWYCH Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

3 3 AGENDA 1.Wsparcie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2.Kluczowa rola danych przestrzennych 3.Rozwój elektronicznej administracji 4.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej 5.Podsumowanie Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

4 4 Jednym z celów strategicznych Województwa Mazowieckiego jest zharmonizowany rozwój gmin, powiatów i województwa oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacja realizowane poprzez m.in.: wysoki standard obsługi obywateli i inwestorów w regionie, upowszechnienie korzystania z komunikacji elektronicznej w społecznościach lokalnych, zapewnienie wiarygodnej i kompletnej informacji przestrzennej oraz budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej, zapewnienie powszechnego dostępu do usług on-line świadczonych przez administrację, upowszechnienie umiejętności korzystania z technik teleinformatycznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Cele strategiczne Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

5 5 Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych przestrzennych w tym poprzez realizację projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Budowa e- administracji oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie ICT oraz wzmocnienie infrastruktury informatycznej jst poprzez realizację projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Transfer wysokich technologii, poprzez udział w Stowarzyszeniu Regionów Europejskich NEREUS oraz międzynarodowych projektach. Wsparcie realizacji celów strategicznych Województwa Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

6 Infrastruktura Informacji Przestrzennej : zbiór jednoznacznie identyfikowalnych zbiorów danych przestrzennych, zdolnych do łączenia i wspólnego wykorzystywania Interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych: możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej by wynik był spójny a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych: działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania Infrastruktura Informacji Przestrzennej 6 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

7 WIZJA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI NA MAZOWSZU 7 RIIP = WĘZEŁ G i + WĘZEŁ P i + WĘZEŁ W + Z i + COI +e-urzad + W e – URZĄD = EZD + ESP + MFE + SD + PE + LCC G - gmina P - powiat W - województwo Z - podmioty instytucjonalne i prywatne współdziałające w tworzeniu i udostępnianiu własnych tematycznych baz danych COI - moduł przestrzenny obsługi inwestora W- transfer wiedzy REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI Elektroniczna administracja (e-urząd) Informacja przestrzenna (MSIP) EZD – elektroniczne zarządzanie dokumentami z przestrzennym modułem identyfikacji decyzji administracyjnych, pism i spraw ESP – elektroniczna skrzynka podawcza MFE – moduł formularzy elektronicznych SD – elektroniczne systemy dziedzinowe LCC – lokalne centrum certyfikacji PE – podpis kwalifikowany i=1 314 42 n Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

8 8 DANE WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO mapy topograficzne opracowania fotogrametryczne –zdjęcia lotnicze –ortofotomapy lotnicze i satelitarne bazy danych –Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) –Baza Danych Ogólnogeograficznych –Vmap level 2 numeryczne modele terenu (NMT) dane tematyczne w tym np. mapy glebowo-rolnicze Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

9 9 OPRACOWANIA FOTOGRAMETRYCZNE Ortofotomapa – fragment Warszawy Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

10 10 BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych Zakres tematyczny: - sieć wodna - sieć komunikacyjna - sieć uzbrojenia terenu - pokrycie terenu - budynki, budowle i urządzenia - kompleksy użytkowania terenu - tereny chronione - jednostki podziału administracyjnego - obiekty inne Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

11 Wizualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 11 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

12 BUDYNKI 12 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

13 13 BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT) Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

14 14 BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT) Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

15 Mapa glebowo - rolnicza - kompleksy przydatności rolniczej - typy i podtypy gleb - skład granulometryczny Dane tematyczne - rolnictwo 15 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

16 Dane tematyczne – rolnictwo MAPA GLEBOWO – ROLNICZA W SKALI 1:25 000

17 17 NAJBLIŻSZE PERSPEKTYWY ROZWOJU WZGIK 1.Opracowanie map topograficznych w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – zamówienia GUGIK oraz UMWM w Warszawie. 2. Bieżąca aktualizacja z wykorzystaniem danych z innych rejestrów (w tym baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) przy pomocy narzędzi powstałych w ramach projektów: - Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania realizowany przez: Głównego Geodetę Kraju. Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

18 18 KATEGORIE ODBIORCÓW WZGIK osoby fizyczne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, firmy telekomunikacyjne, banki zakłady energetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, wodociągowe, koncerny paliwowe, huty szkoły i uczelnie wyższe urbaniści właściciele, administratorzy i zarządcy nieruchomości projektanci inwestycji w branży drogowej, geotechnicznej, ogólnobudowlanej, sieci uzbrojenia terenu wydawnictwa kartograficzne Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

19 19 ZAGADNIENIA TEMATYCZNE STANOWIĄCE PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA ZASOBEM GIK planowanie przestrzenne - studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego zarządzanie kryzysowe wspomaganie systemów służb ratowniczych projektowanie i zarządzanie siecią drogową, kolejową, tranzytową, telekomunikacyjną wspomaganie służb odpowiedzialnych za utrzymanie czystości projektowanie i wykonywanie instalacji przemysłowych projektowanie i zarządzanie ciekami, zbiornikami wód, terenami leśnymi zarządzanie nieruchomościami geologia i hydrogeologia systemy wspomagania służb ratowniczych, osłony przeciwpowodziowej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przyrody zarządzania siecią drogową, itp. Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

20 PROJEKT BW PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU 20 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

21 Budżet projektu BW wynosi 180 mln zł, z czego 153 mln zł to środki Europejskiego FRR, 27 mln zł to środki beneficjentów projektu: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 39 powiatów i 238 gmin. 21 Lider projektu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

22 22 PARTNERZY Powiaty - 93% wszystkich powiatów Województwa mazowieckiego - (39/42) PARTNERZY Gminy - 92 % wszystkich gmin województwa mazowieckiego - (283/309) Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

23 23 BW - ZADANIA DO REALIZACJI DANE PRZESTRZENNE: Przekształcenie treści mapy zasadniczej do postaci wektorowej. Przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej i modernizacja tego rejestru. Skanowanie dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu do EGIB Opracowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) dla tej części województwa, dla której taka baza nie została dotychczas założona, aktualizacja i doprowadzenie do spójności wcześniej założonych zbiorów BDOT. Przekształcenie do jednolitej postaci cyfrowej dokumentów planistycznych: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualizacja danych ewidencji miejscowości ulic i adresów. Opracowanie propozycji standardowych modeli danych oraz profilu metadanych: studium zagospodarowania terenu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uproszczonego planu urządzania lasu. Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

24 24 BW - ZADANIA DO REALIZACJI APLIKACJE: Wdrożenie u Partnerów poziomu gminnego aplikacji do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych. Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami. Utworzenie gminnych i powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej umożliwiających: wzajemną wymianę i integrację danych pomiędzy gminami, powiatami i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi poziomu regionalnego. Wdrożenie narzędzi do publikacji danych na poziomie gminy, powiatu i województwa. Utworzenie portalu obsługującego przestrzenne wyszukiwanie ofert inwestycyjnych z obszaru Mazowsza (w oparciu o dane Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

25 25 STAN REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PROJEKTOWYCH Projekt BW - zadania zrealizowane (Z) w trakcie (T) do realizacji (R): (Z) Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych Województwa Mazowieckiego. Efektem zrealizowanych prac jest baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10000, obejmująca obszar 24 powiatów o łącznej powierzchni 23 983 km 2. Wartość zrealizowanych prac – ponad 19,8 mln zł (Z/T) Konwersja materiałów składających się na Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. I tura konwersji –zrealizowano prace dla 7 powiatów o łącznej wartości ponad 16 mln zł, II tura konwersji – zrealizowano prace dla 16 powiatów, trwa realizacja zamówienia dla terenu 6 powiatów. Wartość realizowanych prac, wg zawartych umów to ponad 47 mln zł. III tura konwersji – trwa realizacja zamówienia dla terenu 6 powiatów. Wartość podpisanych umów ponad 7,5 mln zł. IV tura konwersji – dotyczy prac na terenie 5 powiatów w dniu 17 marca 2014 r. wybrano oferty najkorzystniejsze, których wartość wynosi ok. 6 mln zł. – 8 kwietnia br. nastąpi podpisanie umów V tura konwersji - ostatnia faza przygotowania dokumentacji przetargowej 20 powiatów wartość prac ok. 18 mln zł. ( W przygotowaniu VI tura konwersji - 5 powiatów ) Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

26 26

27 27 Mapa zasadnicza

28 Ewidencja gruntów i budynków postać analogowa

29 Ewidencja gruntów i budynków postać cyfrowa

30 Działka ewidencyjna – zapis źródłowy w formacie GML 30 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

31 Modernizacja wykonana Modernizacja w trakcie realizacji Modernizacja planowana do realizacji 31 Modernizacja EGiB Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

32 32 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r. Konwersja mapy zasadniczej

33 33 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r. Konwersja mapy zasadniczej

34 34 STAN REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PROJEKTOWYCH Projekt BW - zadania zrealizowane (Z) w trakcie (T) do realizacji (R): (Z) Opracowanie propozycji standardowych modeli danych i metadanych dla dokumentów planistycznych poziomu lokalnego i regionalnego. Opracowane zostały specyfikacje pojęciowych modeli danych (zgodnie z metodologią norm ISO serii 19100) dotyczące: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania oraz przestrzennego planów zagospodarowania przestrzennego województwa. Wartość zrealizowanych prac – ponad 231 tys. zł. Opracowane modele danych zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. (T) Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersja do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 285 gmin. Wartość realizowanych prac wg umowy – ponad 1,4 mln zł Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

35 35 Model danych dla opracowań planistycznych Schemat aplikacyjny UML Katalog obiektów Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

36 36 Szablon części tekstowej Katalog obiektów graficznych Szablony części graficznych i opisowych dokumentów planistycznych Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

37 37 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

38 38 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

39 39 STAN REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PROJEKTOWYCH Projekt BW - zadania zrealizowane (Z) w trakcie (T) do realizacji (R): (T) Aktualizacja i uzupełnienie danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie to jest planowane do realizacji w latach 2014-2015. W dniu 25 marca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o wszczęciu postępowania przetargowego. (R) Utworzenie gminnych i powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej W ramach tego zadania projektowego zostaną zrealizowane dostawy oprogramowania składającego się na węzeł Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz prace wdrożeniowe związane z uruchomieniem węzłów w siedzibach Partnerów Projektu. Obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową. (Z) Opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niepaństwowych oraz wymagań dla aplikacji komputerowej służącej do ich prowadzenia. Umowa zrealizowana w roku 2013. Wartość zrealizowanego zamówienia – ok. 40 tys. złotych. (Z/R) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji Projektu. Sprzęt wraz z oprogramowaniem dostarczono do 323 lokalizacji projektowych. Umowa została w całości zrealizowana w roku 2012. Wartości zrealizowanego zamówienia - ponad 14,6 mln złotych. Planowana jest rozbudowa infrastruktury Partnerów i regionalnej - ok. 8 mln zł. Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

40 Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu – diagnoza STAN PODSTAWOWYCH DANYCH GEOREFERENCYJNYCH - EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (STAN NA 1 STYCZNIA 2013) Nie przeprowadzono modernizacji egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych Zakończona modernizacja egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych Obszary, dla których pewien zakres prac w ramach modernizacji egib będzie wykonany w ramach Projektów Kluczowych. 40 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

41 STAN PODSTAWOWYCH DANYCH GEOREFERENCYJNYCH – BDOT 500 – STAN NA 31 GRUDNIA 2013 100% (9) 80% do 100% (4) 50% do 80% (5) 20% do 50% (5) Poniżej 20% (19) 70% do 94% (4) 50% do 70% (2) 20% do 50% (10) Poniżej 20% (26) MAPA ZASADNICZA - DANE CYFROWE MAPA ZASADNICZA - DANE ANALOGOWE 41 Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu – diagnoza Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

42 STAN PODSTAWOWYCH DANYCH GEOREFERENCYJNYCH – GESUT – STAN NA 31 GRUDNIA 2012 100% (5) 16% do 41% (6) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 42 Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu – diagnoza Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

43 PROJEKT EA ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA RPO WM, Działanie 2.2. Rozwój e- usług projekt Elektroniczna Administracja 43 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

44 Budżet projektu wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to środki Europejskiego FRR, 9 mln zł to środki beneficjentów projektu: Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin. 44 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

45 45 PARTNERZY Gminy - 90% wszystkich gmin województwa mazowieckiego (278/309) PARTNERZY Powiaty - 86% wszystkich powiatów województwa mazowieckiego (36/42) Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

46 46 Do głównych zadań realizowanych w Projekcie EA należą: Opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd (rdzenia systemu), które będą umożliwiały elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz system płatności elektronicznych. Opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów. Dostawa do jednostek organizacyjnych beneficjentów projektu sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, stanowiących platformę informatyczną dla wdrażanych systemów. Transfer wiedzy w zakresie elektronicznej administracji. GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTOWE Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

47 47 Założenia techniczno-technologiczne budowanych systemów wykorzystanie architektury zorientowanej na usługi (SOA – ang. Service Oriented Architecture) aplikacja, wdrażana u każdego z Partnerów biorących udział w projektach, oparta będzie na szynie usług integrującej zasoby informatyczne urzędu do jednolitego modelu. Funkcjonalności systemów i aplikacji, w szczególności obsługujących rejestry i ewidencje publiczne, udostępniane będą pod postacią usług sieciowych (ang. Web Services) opartych na otwartych standardach (m.in. W3C, OASIS, OGC, ISO), zapewniających osiągnięcie interoperacyjności technicznej administracji publicznej. Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

48 48 INTEGRACJA Z ROZWIĄZANIAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ integracja z rozwijaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

49 CZĘŚĆ CENTRALNA (WOJEWÓDZKA) 1. Portal e-Urzędu – portal udostępniający główne funkcjonalności w ramach e-Urzędu w tym m.in. profil interesanta; 2. Podsystem Formularzy Elektronicznych – moduł zawierający edytor formularzy oraz komponent pozwalający uruchamiać formularze. Interesant będzie mógł wypełnić opublikowany formularz, podpisać wygenerowany dokument elektroniczny i przesłać go do właściwego urzędu; 3. Elektroniczna Skrzynka Podawcza – element systemu zapewniający komunikację na linii Interesant – Urząd oraz Urząd – Urząd; 4. Wojewódzki Katalog Usług Publicznych (WKUP) – komponent gromadzący i udostępniający opisy usług publicznych świadczonych przez podmioty publiczne, umożliwiający klientom znalezienia najbardziej odpowiedniej usługi publicznej w kontekście ich problemu/sytuacji/potrzeby); 5. Wojewódzki Katalog Serwisów Publicznych – komponent zawierający informacje o usługach publicznych udostępnianych przez Partnerów projektu pod postacią usług sieciowych. Z poziomu WKSP będzie możliwe przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie definicji serwisów publicznych; 6. System Płatności Elektronicznych – komponent umożliwiający wnoszenie, obsługę oraz rozliczanie opłat realizowanych za pomocą płatności elektronicznych. 49 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

50 CZĘŚĆ CENTRALNA (WOJEWÓDZKA) 7. System Dystrybucji Oprogramowania – system umożliwiający zarządzanie systemami operacyjnymi i aplikacjami za pomocą klienta instalowanego na serwerach oraz pozwalający instalować na serwerach przygotowane przez administratorów paczki oprogramowania. 8. Portal Informacyjny wraz z BIP – moduł zapewniający funkcjonalności CMS oraz zapewniający dla Partnerów Projektu EA funkcjonalności BIP zgodnie z ustawą. 9. E-Learning – moduł zapewniający funkcjonalności kształcenia na odległość. 10. Lokalne Centrum Certyfikacji – moduł pozwalający na wydawanie certyfikatów dla urządzeń i systemów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa komunikacji i wymiany danych. 11. LDAP centralny – centralny serwer usług katalogowych (LDAP). 12. Regionalna szyna ESB – szyna danych zapewniająca komunikację na poziomie wojewódzkim. Umożliwi wzajemną integrację poszczególnych komponentów systemu e-Urząd, a także komunikację odpowiednich komponentów e-Urzędu z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi. 13. Regionalne repozytorium procesów – repozytorium umożliwiające przechowywanie i wersjonowanie sparametryzowanych wzorów procesów biznesowych. 50 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

51 CZĘŚĆ LOKALNA (PARTNERA) 1. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) – moduł zapewniający m.in. funkcjonalności obiegu dokumentów – rejestracja korespondencji, ewidencję spraw i kontrolę terminowości ich załatwiania, automatyzacja przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej różnych szczebli. 2. Ewidencja Opłat i Płatności – moduł pozwalający m.in. na gromadzenie informacji o wpłatach dokonanych przez interesantów, rejestrowanie pojawiających się należności, wiązanie wpłat i należności oraz udostępnianie informacji o powiązanych wpłatach i należnościach. 3. Przestrzenna Lokalizacja Pism – moduł zapewniający funkcjonalności powiązania pisma/sprawy z jego lokalizacją przestrzenną wraz z jej prezentacją. 4. Procesy biznesowe – moduł procesów biznesowych. 5. LDAP lokalny – lokalny serwer usług katalogowych (LDAP). 6. Lokalna szyna ESB – szyna danych zapewniająca komunikację i integrację na poziomie lokalnym. 7. OCR – moduł umożliwiający rozpoznawanie tekstu na dokumentach przechowywanych w formie graficznej i konwersję dokumentów do plików tekstowych. 8. Agent SDO – klient umożliwiający zarządzanie systemami operacyjnymi i aplikacjami oraz lokalne instalowanie przygotowanych paczek oprogramowania. 51 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

52 52 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r. LISTA FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH 1. Wniosek ogólny 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów 4. Wniosek o wydanie decyzji w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 5. Deklaracja na podatek od nieruchomości 6. Deklaracja na podatek rolny 7. Deklaracja na podatek od środków transportowych 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wszystkich zameldowaniach na terenie …….) 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wymeldowaniu) 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o braku zameldowania) 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie ………) 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu) 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o aktualnym numerze ewidencyjnym PESEL) 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu - dla instytucji) 15. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 16. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 17. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 18. Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa Wniosek o odtworzenie aktu zgonu 19. Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia aktu stanu cywilnego 20. Wniosek o sprowadzenie aktu stanu cywilnego z zagranicy 21. Deklaracja na podatek leśny 22. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (budynku) 23. Informacja o gruntach 24. Skarga dotycząca pracy urzędu 25. Wniosek dotyczący pracy urzędu 26. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 27. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego 28. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych 29. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 30. Informacja o lasach 31. Wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomości 32. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 33. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 34. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 35. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 36. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego/dzierżawy nieruchomości gruntowej 37. Wniosek o przyznanie ulgi w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 38. Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat 39. Wniosek w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 40. Wniosek o zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

53 Systemy zewnętrzne Część lokalna Część centralna 53 ARCHITEKTURA LOGICZNA SYSTEMU E-URZĄD Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Podsystem formularzy Elektronicznych (PFE) Portal e-Urzędu Profil Interesanta Wojewódzki Katalog Usług Publicznych (WKUP) Wojewódzki Katalog Serwisów Publicznych (WKSP) System płatności elektronicznych (SPE) Repozytorium procesów BIP E-Learning Portal Informacyjny (PI) Lokalne Centrum Certyfikacji (LCC) LDAP centralny System dystrybucji oprogramowania (SDO) Regionalna ESB (RESB) Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) Ewidencja opłat i płatności (EOP) OCR Przestrzenna lokalizacja pism (PLP) Procesy biznesowe LDAP lokalny Agent SDO Lokalna ESB (LESB) ePUAP Pojazd i kierowca TERYT Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

54 SYSTEMY DZIEDZINOWE WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ USTAWOWYCH ZADAŃ GMIN I POWIATÓW W drodze zamówień publicznych zostaną pozyskane i wdrożone u Partnerów szczebla gminnego i powiatowego systemy dziedzinowe (SD), wspomagające prowadzenie rejestrów i ewidencji publicznych: System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność SP lub własność JST System do obsługi zamówień publicznych System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy System ewidencji zabytków System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego System do gospodarowania odpadami komunalnymi Zostały one wytypowane do realizacji w wyniku analizy informacji pozyskanych od Partnerów Projektu przy akceptacji Komitetu Sterującego Projektu. 54 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

55 55 Budowa infrastruktury technicznej Rodzaj sprzętu komputerowegoIlość Serwery Szafy RACK wraz z wyposażeniem Aktywne urządzenia sieciowe Urządzenia do archiwizacji Macierze dyskowe Stacje robocze Skanery 730 wirtualnych 750, docelowo 1500) 327 654 44 43 571 283 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

56 56 WĘZEŁ WOJEWÓDZKI WĘZEŁ GMINNY WĘZEŁ POWIATOWY sieć autonomicznych węzłów informacji węzeł informacji tworzyć będzie infrastruktura techniczno-informacyjna każdej jednostki za zawartość informacyjną (jej kompletność i aktualność) oraz sprawność infrastruktury technicznej węzła odpowiedzialna jest dana jednostka informacja z poszczególnych węzłów udostępniana jest za pośrednictwem standardowych usług sieciowych REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI NA MAZOWSZU Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

57 57 REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI NA MAZOWSZU Gmina Usługi Aplikacje Bazy danych Infrastruktura techniczna Powiat Usługi Aplikacje Bazy danych Infrastruktura techniczna Województwo Usługi Aplikacje Bazy danych Infrastruktura techniczna Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

58 BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 22 KATEGORIE DANYCH TEMATYCZNYCH 58 WĘZEŁ WOJEWÓDZKI WĘZEŁ GMINNY WĘZEŁ POWIATOWY REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI NA MAZOWSZU oparta o dane przestrzenne EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW MAPA ZASADNICZA DANE TEMATYCZNE DANE EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW SUIKZP MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DANE TEMATYCZNE Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

59 59 MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ punkt dostępowy do informacji nie tylko przestrzennej www.wrotamazowsza.pl Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

60 60 SERWIS INTERNETOWY | WWW.WROTAMAZOWSZA.PL Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

61 61 SERWIS INTERNETOWY | WWW.WROTAMAZOWSZA.PL Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

62 62 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO (przykład) Liczba mieszkańców / gęstość zaludnienia Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

63 63 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO (przykład) zarządzanie kryzysowe Powódź na Mazowszu w maju i czerwcu 2010 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

64 64 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO (przykład) bezpieczeństwo Wypadki w gminach na 100 tys. mieszkańców Wypadki ze skutkiem śmiertelnym w gminach na 100 tys. mieszkańców Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

65 65 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO (przykład) rynek pracy 14 wskaźników prezentowanych w zestawieniach miesięcznych Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

66 66 DANE TEMATYCZNE POZIOMU WOJEWÓDZKIEGO (przykład) rynek pracy 14 wskaźników prezentowanych w zestawieniach miesięcznych Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

67 Podsumowanie Podjęte działania w zakresie skali jak i rodzaju są unikalne w skali całego kraju, Rekomendujemy kontynuowanie wspólnie podjętych, zharmonizowanych działań samorządów wszystkich szczebli oraz organów centralnych prowadzących do: umożliwienia powszechnego dostępu do publicznych danych cyfrowych, standaryzacja i integracja tych usług, kształtowania wśród urzędników i interesantów administracji publicznej umiejętności posługiwania się narzędziami elektronicznymi w tym GIS, lepszego wykorzystania istniejących zasobów finansowych, ludzkich i informacyjnych, standaryzacji przepływu danych, zwłaszcza dotyczących gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, rozwoju ekonomicznego i gospodarczego, zarządzania kryzysowego, aktywizacji obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych poprzez ułatwienie dostępu do baz wiedzy o Mazowszu oraz wdrożenia elektronicznej administracji na Mazowszu, Realizacja zobowiązań wynikających z członkowstwa Polski w UE. Upowszechnienie analitycznego wykorzystania dostępnych danych cyfrowych jest stymulatorem wzrostu gospodarczego i narzędziem obronnym przeciwdziałającym wykluczeniu informacyjnemu społeczności lokalnych. Zapoczątkowany proces wdrożenia projektowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych jest krokiem w kierunku stworzenia usługocentrycznego modelu funkcjonowania administracji samorządowej województwa – administracji sprawniejszej i bardziej przyjaznej. 67 Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.

68 68 Dziękuję za uwagę. www.geodezja.mazovia.pl www.wrotamazowsza.pl www.bazywiedzy.eu www.emazovia.eu Konferencja MMSI – Otrębusy, 7 kwietnia 2014 r.


Pobierz ppt "1. 2 KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google