Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Poddziałanie 2.1.1 POKL – podstawowe informacje studia podyplomowe Rafał Kamiński Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 2 marca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Poddziałanie 2.1.1 POKL – podstawowe informacje studia podyplomowe Rafał Kamiński Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 2 marca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 2010 Poddziałanie 2.1.1 POKL – podstawowe informacje studia podyplomowe Rafał Kamiński Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 2 marca 2010 r.

2 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE PARP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia) w ramach Priorytetu 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (budżet ok.504 mln. euro) Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (budżet ok.168 mln. euro) Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (budżet ok. 106 mln. euro)

3 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Realizacja celu 2 priorytetu II - Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Budżet: 374 mln EUR (85% EFS) Alokacje w ujęciu rocznym Na rok 2010 – 400 mln PLN W tym na projekty studiów podyplomowych – 100 mln PLN (25% tegorocznej alokacji)

4 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogłoszenie konkursu – 19 lutego 2010 r., zamknięcie naboru – 31 marca 2010 r. Charakter konkursu – zamknięty Typ projektów: projekty studiów podyplomowych dla przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz pracowników przedsiębiorstw Nie ma możliwości łączenia typów projektu w jednym wniosku o dofinansowanie.

5 Projektodawcy: Szkoły wyższe, instytucje szkoleniowe, przedsiębiorcy, inne podmioty działające na rzecz RZL i adaptacyjności Możliwość zawiązania partnerstwa (maks. 5 podmiotów) na podstawie umowy partnerstwa UWAGA: proces dydaktyczny realizuje podmiot uprawniony do prowadzenia studiów podyplomowych w danym zakresie tematycznym Grupy docelowe: Pracownicy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z siedzibą na terytorium RP) z wyłączeniem przedsiębiorstw, które są w trakcie postępowania upadłościowego. PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

6 Etapy oceny wniosków – dokonywana w oparciu o: 1) Kryteria formalne 2) Kryteria dostępu 1) Kryteria merytoryczne 2) Kryteria dostępu 3) Kryteria horyzontalne 4) Kryteria strategiczne Kryteria formalne, merytoryczne i horyzontalne – charakter ogólny, wspólne dla wszystkich priorytetów PO KL Kryteria dostępu i strategiczne – specyficzne dla danego konkursu Ocena formalna Ocena merytoryczna

7 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Rodzaje pomocy publicznej udzielanej w ramach konkursu: Cross-financing (dotyczy sytuacji, gdy projektodawca lub partner jest przedsiębiorcą) Szkolenia (studia) (dotyczy udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Pomoc na szkolenia Pomoc de minimis

8 PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE Pomoc na szkolenia (studia) – intensywność pomocy zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 800/2008: Wielkość przedsię -biorcy Szkolenie Małe przedsiębior- stwa Średnie przedsiębior- stwa Duże przedsiębior-stwa Ogólne (dot. wszystkich projektów studiów podyplomowych) 80%70%60%

9 Efekt zachęty – kiedy zostaje spełniony? 1)Zgłoszenie do udziału w projekcie złożone przed zawarciem umowy szkoleniowo-doradczej (dotyczy uczestników będących przedsiębiorcami) 2)Warunek dodatkowy dla dużych przedsiębiorców - dzięki przyznanemu dofinansowaniu: bez przyznanego wsparcia udział dużego przedsiębiorcy w projekcie nie byłby możliwy, ze względów na niewystarczające finanse własne lub bez przyznanego wsparcia duży przedsiębiorca nie mógłby ukończyć studiów podyplomowych w danym okresie czasu. PODDZIAŁANIE 2.1.1 POKL - PODSTAWOWE INFORMACJE

10 Wydatki w ramach cross-financing: adaptacja pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, na potrzeby osób niepełnosprawnych zakup środków trwałych (lub leasing finansowy i zwrotny) o wartości pow. 350 PLN zakup mebli (lub leasing finansowy i zwrotny) łącznie do 10% wartości projektu dofinansowanie maksymalnie do 100% wydatków CROSS-FINANCING = AMORTYZACJA Wkład prywatny – zawsze w formie pieniężnej: Pracownicy przedsiębiorstw – 20% kosztów studiów Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zgodnie z intensywnością pomocy publicznej

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2010 Poddziałanie 2.1.1 POKL – podstawowe informacje studia podyplomowe Rafał Kamiński Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 2 marca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google