Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w 2006 roku Materiał przygotowany na konferencję

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w 2006 roku Materiał przygotowany na konferencję"— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w 2006 roku Materiał przygotowany na konferencję prasową 19 stycznia 2007r.

2 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w Polsce w 2006 roku W ramach pomocy strukturalnej Polska otrzymała z budżetu Wspólnoty na lata 2004-2006 możliwość wykorzystania z funduszy strukturalnych ok. 32,8 mld zł. (wg kursu: 1 euro = 3,8243 zł.). Polska wykorzystała do końca 2006 r. całą alokację środków finansowych przewidzianych na 2004 r. tj. około 7,706 mld zł., unikając w ten sposób, wynikającej z zasady N+2, utraty pieniędzy przyznanych przez Unię Europejską. W 2006 roku proces wdrażania funduszy strukturalnych uległ znacznej poprawie, zwłaszcza w zakresie wydatkowania środków. Do końca 2006 roku realizowanych było ponad 70 tys. projektów, na które zawarto umowy o wartości dofinansowania UE blisko 29,9 mld zł, (z tego na kwotę 10 mld zł w 2006r), co zapewnia wykorzystanie 90,9% wartości przyznanych Polsce funduszy UE. W porównaniu z końcem 2005 r. łączna kwota płatności z funduszy strukturalnych wzrosła o ponad 8 mld zł. i wyniosła na koniec 2006r. ponad 10,5 mld zł., wykorzystując 32,2% alokacji dla Polski na lata 2004-2006.

3 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w Polsce w 2006 roku Przyrosty wartości podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności z funduszy strukturalnych w poszczególnych programach jako % alokacji na lata 2004 – 2006

4 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w Polsce w 2006 roku Najlepiej proces wydatkowania przebiegał w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego dla EFRR, w którym w 2006 r. odnotowano największy przyrost wartości zarówno wnioskowanego wsparcia, zakontraktowanych środków jak i realizacji płatności na rzecz beneficjentów. Dobre wyniki w tym względzie osiągnięto także w SPO Rozwój zasobów ludzkich oraz SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich a także SPO Transport, w ramach którego w ostatnich miesiącach nastąpiło przyspieszenie procesu dokonywania płatności. Najmniejszy postęp finansowy odnotowano w SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb oraz IW Equal

5 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w Polsce w 2006 roku

6 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w Polsce w 2006 roku Wartość płatności zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w poszczególnych województwach jako % realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 wg stanu na koniec grudnia 2006 r.

7 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w Polsce w 2006 roku Rada Ministrów przyjęła na 2006 rok prognozę wydatków z funduszy strukturalnych, w poszczególnych programach operacyjnych w wysokości 12 mld zł. Prognoza została zrealizowana w 70%. Instytucje najlepiej realizujące prognozę to: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pełniący funkcję instytucji wdrażającej dla działania 1.4 SPO RZL, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dla działania 2.4 SPO RZL, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w zakresie działań 1.1.2, 1.2, 2.1, 2.2.1, 2.3 SPO WKP oraz 2.3 SPO RZL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie PO PT, Minister Transportu w zakresie działań SPO Transport, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w zakresie wdrażania działań SPO Restrukturyzacja...., a także Urzędy Wojewódzkie dla ZPORR

8 Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w Polsce w 2006 roku Instytucje najgorzej realizujące prognozę wydatków z funduszy strukturalnych to: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako instytucja wdrażająca dla działania 1.4 i 1.5 SPO WKP, Agencja Rozwoju Przemysłu w zakresie działania 1.3 SPO WKP, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w zakresie wdrażania działań SPO Rybołówstwo.... Pomimo dość dobrego stopnia realizacji prognozy RM przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Gospodarki w zakresie działań SPO WKP, należy zaznaczyć że instytucje te mają największe problemy z realizacją działań za które odpowiadają.

9 Realizacja zasady n+2 (stan na koniec grudnia 2006 r.) zobowiązania na 2004 r. pomniejszone o zaliczkę w tys. EUR (7,5% alokacji 2004-6) zobowiązani a na 2004 r. w tys. EUR (23,5% alokacji 2004-6) Wydatki z funduszy strukturalnych do końca 2006r. w tys EUR* % realizacji zobowiązań 2004-6 ZPORR (p. I, III i IV)186 328591 1281 064 61142,02 ZPORR (p. II)32 311102 466 81 37718,31 SPO WKP92 142292 318 306 80324,52 SPO Transport85 703271 845 183 50615,77 PO PT2 0626 591 8 84931,27 SPO RZL108 246343 451 495 84233,73 IW Equal10 36731 797 26 96020,13 IW Interreg IIIA13 28149 663 25 48514,33 SPO Restrukturyzacja…87 806278 636 498 02941,76 SPO Rybołówstwo…14 84547 138 74 99937,16 Ogółem656 1552 015 0372 766 46632,2 *) przeliczono wg. kursu 1 euro = 3,8243 PLN


Pobierz ppt "Informacja na temat realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w 2006 roku Materiał przygotowany na konferencję"

Podobne prezentacje


Reklamy Google