Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA W 2007 R. NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2004 - 2006 Konstancja Piątkowska Komitet Monitorujący NPR/PWW 4 czerwca 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA W 2007 R. NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2004 - 2006 Konstancja Piątkowska Komitet Monitorujący NPR/PWW 4 czerwca 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA W 2007 R. NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA Konstancja Piątkowska Komitet Monitorujący NPR/PWW 4 czerwca 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NPR W 2007 R.

2 PLAN PREZENTACJI 1. Bieżąca sytuacja społeczno-ekonomiczna 2. Zmiany w systemie wdrażania NPR 3. Postęp finansowy 4. Postęp rzeczowy 5. Kontrola realizacji NPR 6. Ewaluacja NPR 7. Promocja NPR

3 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W 2007 R. PRZYSPIESZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO wzrost PKB w skali nie notowanej od 1997 r. wysoka aktywność gospodarcza we wszystkich głównych sektorach gospodarki (przemyśle, budownictwie, transporcie, handlu detalicznym) wzrost stopy inwestycji do ponad 22% wzrost zatrudnienia (wyższy niż w 2006 r.) spadek stopy bezrobocia do 11,4%, realny wzrost wynagrodzeń

4 WYSOKIE TEMPO WZROSTU PKB Tempo wzrostu PKB (w %, w porównaniu z rokiem poprzednim) SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W 2007 R.

5 ZMIANY RAM PRAWNYCH WDRAŻANIA NPR Przesunięcia środków w ramach priorytetów Przesunięcia środków w ramach priorytetów Zmiany w planach finansowych Zmiany w planach finansowych Rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych Rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych Wprowadzenie możliwości przedłużenia kwalifikowalności wydatków w ramach działań / poddziałań poszczególnych programów Wprowadzenie możliwości przedłużenia kwalifikowalności wydatków w ramach działań / poddziałań poszczególnych programów Doprecyzowanie zasad udzielania pomocy w ramach niektórych działań Doprecyzowanie zasad udzielania pomocy w ramach niektórych działań Zmiany instytucjonalne w systemie wdrażania Zmiany instytucjonalne w systemie wdrażania ZMIANY DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH

6 REALOKACJE POMIĘDZY DZIAŁANIAMI (W RAMACH ZMIAN UZUPEŁNIEŃ PROGRAMÓW ) W 2007 r. realokacje pomiędzy działaniami były zatwierdzane przez KM w przypadku 4 programów: SPO WKP SPO WKP SPO Restrukturyzacja… SPO Restrukturyzacja… PO PT PO PT ZPORR ZPORR ZMIANY RAM PRAWNYCH WDRAŻANIA NPR

7 POSTĘP REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY W 2007 r. odnotowano znaczący postęp finansowy w realizacji programów: wypłacenie na rzecz beneficjentów ponad 1/3 alokacji, w 2007 r. zrefundowano wydatki w wysokości mln zł, czyli ponad 52% środków wypłaconych od uruchomienia programów. Suma środków publicznych, jakie mogą być zaangażowane w realizację Narodowego Planu Rozwoju to mln euro. Wartość dostępnych środków wspólnotowych to mln euro Absorpcja środków wspólnotowych wymaga zaangażowania krajowych środków publicznych w wysokości mln euro

8 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY WARTOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JAKO % REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ NA LATA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZYROSTU W 2007 R. WOBEC 2006 R.

9 WARTOŚĆ PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE JAKO % REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ NA LATA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZYROSTU W 2007 R. WOBEC 2006 R. REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY

10 WARTOŚĆ PŁATNOŚCI ZREALIZOWANYCH Z KONT PROGRAMOWYCH JAKO % REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ NA LATA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZYROSTU W 2007 R. WOBEC 2006 R. REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY

11 Stan na koniec grudnia 2007 r.

12 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY STAN REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R. (DANE W MLD EURO) 3,57 4,29 7,86 6,8 3,28 3,52 1,03 1,52 2, OgółemTransportŚrodowisko mld euro koszty kwalifikowane kontraktowanie wydatkowanie 92% 82% 43% 24% x % % wartości kosztów kwalifikowalnych

13 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY ALOKACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W PODZIALE NA SEKTOR NA PROJEKTY TRANSPORTOWE ŚRODOWISKOWE DANE W MLD EURO

14 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY OBSZARY WSPARCIA KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH W 2007 R. Na realizację kontraktów wojewódzkich w 2007 r. przeznaczono środki w wysokości 700,9 mln zł

15 ROZKŁAD REGIONALNY UDZIELONEGO WSPARCIA (GRUDZIEŃ 2007)

16 ROZKŁAD REGIONALNY UDZIELONEGO WSPARCIA WSPÓLNOTOWEGO PER CAPITA (GRUDZIEŃ 2007)

17 POSTĘP REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU POSTĘP RZECZOWY grudzień 2007 r. Do końca 2007 r. umowami objęto ok. 85 tys. projektów Wartość powyższych projektów przekracza 107% alokacji przyznanej Polsce na lata PROJEKTY ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2007 R. PRZYCZYNIŁY SIĘ DO: objęcia wsparciem z EFS ok. 2 mln osób objęcia stypendiami prawie 345 tys. uczniów i studentów pochodzących z obszarów wiejskich wybudowania lub zmodernizowania 3700 km dróg powstania ponad 100 nowych oczyszczalni ścieków wsparcia prawie 3 tys. MŚP w zakresie inwestycji

18 WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY Wsparto 63 parki przemysłowe, naukowo-technologiczne i inkubatory Zrealizowano 176 projektów wzmocnienia i dokapitalizowania instytucji otoczenia biznesu Liczba MSP zaangażowanych w innowacyjną współpracę wyniosła 1120 Zrealizowano ponad 1 tys. misji gospodarczych oraz dofinansowano udział przedsiębiorców w ponad 5,5 tys. targów i wystaw DZIĘKI BEZPOŚREDNIEMU WSPARCIU PRZEDSIĘBIORSTW: blisko 770 przedsiębiorstw wprowadziło nowe produkty na rynek ponad 1,4 tys. przedsiębiorstw podpisało porozumienia importowe/eksportowe utworzono prawie 13,5 tys. nowych miejsc pracy

19 REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I ZATRUDNIENIA Ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach SPO RZL, ZPORR oraz IW Equal) skorzystało ok tys. beneficjentów Ponad 33 tys. osób niepełnosprawnych zostało objętych wsparciem w zakresie integracji zawodowej W projektach dotyczących integracji i reintegracji zawodowej uczestniczyły 54 tys. kobiet W szkoleniach i kursach przekwalifikujących (dz. 2.3, 2.4 ZPORR) wzięło udział 33 tys. osób Ze szkoleń i usług doradczych dla osób dorosłych w zakresie podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych (dz. 2.1 ZPORR) skorzystało 138 tys. osób

20 REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY NAJCZĘSTSZE FORMY WSPARCIA W RAMACH SPO RZL

21 REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Od początku realizacji programu SPO Transport: przebudowano 65,4 km linii kolejowej zakupiono lub zmodernizowano 190 pojazdów kolejowych zakupiono szereg urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (fotoradary, videorejestratory, narkotesty i alkotesty), a także wyposażenie dla jednostek straży pożarnej oraz policji

22 REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURALNE W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE, ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W ramach SPO Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zrealizowano projektów Dzięki wsparciu ze środków unijnych zorganizowano szkoleń, w których udział wzięło osób, z czego 76% przeszkolonych uczestniczyło w szkoleniach z zakresu upowszechniania zasad zwykłej, dobrej praktyki rolniczej oraz poprawy warunków utrzymania zwierząt W obszarze przetwórstwa rolno – spożywczego zrealizowano 364 projekty, w tym znaczna część projektów dotyczyła sektora owoców i warzyw, mleczarskiego oraz mięsnego

23 REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY Do końca 2007 r.: zmodernizowano 73 statki rybackie wsparto 143 gospodarstwa rybackie w ramach działania 3.2 Chów i hodowla ryb zrealizowano 208 przedsięwzięć w ramach działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny zezłomowano 370 statków rybackich rybaków objęto wsparciem w wyniku trwałego zaprzestania wykonywania zawodu lub utraty miejsca pracy na statku rybackim SPO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

24 SPO RZL – 22, w tym 1 doraźna, ZPORR – 50, SPO WKP – 29 SPO Restrukturyzacja… – 22, w tym 1 doraźna, SPO Transport – 9, w tym 4 kontrole wydatków w ramach wybranych wniosków o refundację od IPoś, SPO Rybołówstwo … – 28, IW Interreg IIIA – 21, w tym 1 doraźna, IW Equal – 3, w tym 1 doraźna, PO PT – ze względu na uproszczony system instytucjonalny realizacji programu, w którym występuje tylko Instytucja Zarządzająca, kontrole systemu nie są przeprowadzane KONTROLA REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH LICZBA KONTROLI SYSTEMOWYCH PRZEPROWADZONYCH W 2007 R.

25 SPO RZL kontroli, wizytacji oraz audytów projektów IW Equal - 71 kontroli projektów SPO Transport - 65 kontroli projektów ZPORR kontroli projektów SPO WKP kontroli projektów, wizytacji oraz wizyt kontrolnych SPO Rybołówstwo…- 307 kontroli projektów SPO Restrukturyzacja… kontroli projektów IW Interreg IIIA kontroli projektów PO PT - 6 kontroli projektów LICZBA KONTROLI NA MIEJSCU PRZEPROWADZONYCH W 2007 R. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

26 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W 2007 R. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W UJĘCIU KWOTOWYM WYKRYTE PRZED PŁATNOŚCIĄ PO PŁATNOŚCI Ministerstwo Finansów przekazało do KE 290 raportów dotyczących nowych nieprawidłowości wykrytych w 2007 r. Łączna kwota zgłoszonych do KE nieprawidłowości wyniosła ponad 39 mln euro, z czego ponad połowa została wykryta przed płatnością

27 RODZAJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZGŁOSZONYCH DO KE W 2007 R. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W 2007 R.

28 EWALUACJA REALIZACJI NPR Przeprowadzono kilkadziesiąt badań ewaluacyjnych na poziomie PWW oraz programów operacyjnych (10 zleciła Krajowa Jednostka Oceny), dotyczących m.in.: barier w wykorzystaniu środków strukturalnych, kosztów administracyjnych wdrażania funduszy strukturalnych, wpływu funduszy strukturalnych na: zatrudnienie, przekształcenia obszarów wiejskich, realizację Strategii Lizbońskiej oraz rozwój społeczno-ekonomiczny podregionów Prowadzono działania mające na celu budowę systemu ewaluacji na okres , Organizowano cykliczne spotkania, na których prezentowane były wyniki zrealizowanych badań ewaluacyjnych, służące wymianie doświadczeń oraz koordynacji działań ewaluacyjnych Rozbudowano stronę a także zakończono prace nad bazą badań ewaluacyjnych EWALUACJA W 2007 r.

29 PROMOCJA NPR DZIAŁANIA PROMOCYJNE W 2007 R. Działania promocyjne o charakterze horyzontalnym w ramach projektu Szkoła w regionie. Region w Europie przeprowadzono 3 konkursy: Mamy pomysł Unia w sąsiedztwie, czyli jak zmieniło się moje otoczenie oraz Scenariusz o polityce regionalnej UE Organizowano seminaria, konferencje, szkolenia, m.in. w ramach XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju we wrześniu MRR zorganizowało panel pt. Obszary peryferyjne – wyzwanie dla polityki regionalnej, a w październiku objęło patronat nad pierwszymi w kraju Targami Funduszy Europejskich Konkurs dotacji na działania informacyjne i promocyjne

30 WNIOSKI Osiągnięcie znacznego postępu finansowego i rzeczowego w realizacji programów i projektów wartość płatności - 11,3 mld zł (wobec 8,1 mld zł na koniec 2006 r.) ok. 85 tys. projektów objętych umowami ok. 60 tys. zakończonych projektów osiągnięcie lub przekroczenie znacznej liczby wskaźników rzeczowych realizacja zobowiązań w kontekście zasady n+2 w 2007 r. Działania dostosowawcze i legislacyjne, m. in. w obszarze prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska Rozpoczęcie przygotowań do zamknięcia pomocy PODSUMOWANIE REALIZACJI NPR W 2007 R.

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "REALIZACJA W 2007 R. NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2004 - 2006 Konstancja Piątkowska Komitet Monitorujący NPR/PWW 4 czerwca 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google