Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstancja Piątkowska Komitet Monitorujący NPR/PWW 4 czerwca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstancja Piątkowska Komitet Monitorujący NPR/PWW 4 czerwca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Konstancja Piątkowska Komitet Monitorujący NPR/PWW 4 czerwca 2008 r.
REALIZACJA W 2007 R. NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NPR W 2007 R. Konstancja Piątkowska Komitet Monitorujący NPR/PWW 4 czerwca 2008 r.

2 PLAN PREZENTACJI 1. Bieżąca sytuacja społeczno-ekonomiczna
2. Zmiany w systemie wdrażania NPR 3. Postęp finansowy 4. Postęp rzeczowy 5. Kontrola realizacji NPR 6. Ewaluacja NPR 7. Promocja NPR Rolnictwo jako jedyny sektor gospodarki odnotowało spadek produkcji (w wyniku suszy).

3 PRZYSPIESZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W 2007 R. PRZYSPIESZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO wzrost PKB w skali nie notowanej od 1997 r. wysoka aktywność gospodarcza we wszystkich głównych sektorach gospodarki (przemyśle, budownictwie, transporcie, handlu detalicznym) wzrost stopy inwestycji do ponad 22% wzrost zatrudnienia (wyższy niż w 2006 r.) spadek stopy bezrobocia do 11,4%, realny wzrost wynagrodzeń Rolnictwo jako jedyny sektor gospodarki odnotowało spadek produkcji (w wyniku suszy).

4 WYSOKIE TEMPO WZROSTU PKB
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W 2007 R. WYSOKIE TEMPO WZROSTU PKB Tempo wzrostu PKB (w %, w porównaniu z rokiem poprzednim) Tempo wzrostu PKB w roku 2006 osiągnęło poziom nienotowany od 1997 r. i wyniosło 5,8%. Od 2002 r. tempo rozwoju gospodarczego Polski (średnio w latach – 3,9%) jest 2-krotnie szybsze od przeciętnego w UE-25 (odpowiednio – 1,9%), ale wolniejsze od uzyskiwanego przez nowe kraje członkowskie Europy Środkowej i Wschodniej (od 4% na Słowenii do 9% w Estonii i na Łotwie). W przeliczeniu na 1 mieszkańca, PKB liczony w PPS (parytet siły nabywczej) w 2006 r. osiągał około 12,6 tys. EUR, tj. ponad 51% przeciętnej UE-25

5 ZMIANY DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH
ZMIANY RAM PRAWNYCH WDRAŻANIA NPR ZMIANY DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH Przesunięcia środków w ramach priorytetów Zmiany w planach finansowych Rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych Wprowadzenie możliwości przedłużenia kwalifikowalności wydatków w ramach działań / poddziałań poszczególnych programów Doprecyzowanie zasad udzielania pomocy w ramach niektórych działań Zmiany instytucjonalne w systemie wdrażania

6 REALOKACJE POMIĘDZY DZIAŁANIAMI
ZMIANY RAM PRAWNYCH WDRAŻANIA NPR REALOKACJE POMIĘDZY DZIAŁANIAMI (W RAMACH ZMIAN UZUPEŁNIEŃ PROGRAMÓW ) W 2007 r. realokacje pomiędzy działaniami były zatwierdzane przez KM w przypadku 4 programów: SPO WKP SPO Restrukturyzacja… PO PT ZPORR

7 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY
POSTĘP REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY Suma środków publicznych, jakie mogą być zaangażowane w realizację Narodowego Planu Rozwoju to 17 086 mln euro. Wartość dostępnych środków wspólnotowych to mln euro Absorpcja środków wspólnotowych wymaga zaangażowania krajowych środków publicznych w wysokości mln euro W 2007 r. odnotowano znaczący postęp finansowy w realizacji programów: wypłacenie na rzecz beneficjentów ponad 1/3 alokacji, w 2007 r. zrefundowano wydatki w wysokości mln zł, czyli ponad 52% środków wypłaconych od uruchomienia programów.

8 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY
WARTOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JAKO % REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ NA LATA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZYROSTU W 2007 R. WOBEC 2006 R.

9 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY
WARTOŚĆ PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE JAKO % REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ NA LATA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZYROSTU W 2007 R. WOBEC 2006 R.

10 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY
WARTOŚĆ PŁATNOŚCI ZREALIZOWANYCH Z KONT PROGRAMOWYCH JAKO % REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ NA LATA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZYROSTU W 2007 R. WOBEC 2006 R.

11 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY
Stan na koniec grudnia 2007 r.

12 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY
STAN REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R. (DANE W MLD EURO) 3,57 4,29 7,86 6,8 3,28 3,52 1,03 1,52 2,55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ogółem Transport Środowisko mld euro koszty kwalifikowane kontraktowanie wydatkowanie 92% 82% 43% 24% x % % wartości kosztów kwalifikowalnych

13 REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY
ALOKACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W PODZIALE NA SEKTOR NA PROJEKTY TRANSPORTOWE ŚRODOWISKOWE DANE W MLD EURO

14 OBSZARY WSPARCIA KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH W 2007 R.
REALIZACJA NPR – POSTĘP FINANSOWY OBSZARY WSPARCIA KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH W 2007 R. Na realizację kontraktów wojewódzkich w 2007 r. przeznaczono środki w wysokości 700,9 mln zł

15 ROZKŁAD REGIONALNY UDZIELONEGO WSPARCIA
(GRUDZIEŃ 2007)

16 ROZKŁAD REGIONALNY UDZIELONEGO WSPARCIA
WSPÓLNOTOWEGO PER CAPITA (GRUDZIEŃ 2007)

17 POSTĘP RZECZOWY grudzień 2007 r.
POSTĘP REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU POSTĘP RZECZOWY grudzień 2007 r. Do końca 2007 r. umowami objęto ok. 85 tys. projektów Wartość powyższych projektów przekracza 107% alokacji przyznanej Polsce na lata PROJEKTY ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2007 R. PRZYCZYNIŁY SIĘ DO: objęcia wsparciem z EFS ok. 2 mln osób objęcia stypendiami prawie 345 tys. uczniów i studentów pochodzących z obszarów wiejskich wybudowania lub zmodernizowania 3700 km dróg powstania ponad 100 nowych oczyszczalni ścieków wsparcia prawie 3 tys. MŚP w zakresie inwestycji Znaczący postęp finansowy, odnotowany w 2006 r., przełożył się na rzeczowe efekty realizacji projektów. Wartość ok. 76,5 tys. projektów (w tym 130 w ramach Funduszu Spójności), które uzyskały dofinansowanie do końca 2006 r., stanowiła ponad 91% alokacji dla Polski na lata Ok. 45,5 tys. projektów zakończono, a ich realizacja przełożyła się na konkretne efekty rzeczowe, takie jak np. ok. 1,1 mln osób objętych wsparciem w ramach EFS, 195 km wybudowanych autostrad, 1700 km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg, ok. 70 wybudowanych oczyszczalni ścieków, ok. 13 tys. wspartych przedsiębiorstw i blisko 12 tys. wspartych gospodarstw rolnych. W ww. efekty rzeczowe wpisują się także rezultaty komplementarnych działań realizowanych na poziomie krajowym w postaci kontraktów wojewódzkich. Wspomniane efekty rzeczowe w coraz większym stopniu przekładają się także na wskaźniki makroekonomiczne sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

18 WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY WSPIERANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Wsparto 63 parki przemysłowe, naukowo-technologiczne i inkubatory Zrealizowano 176 projektów wzmocnienia i dokapitalizowania instytucji otoczenia biznesu Liczba MSP zaangażowanych w innowacyjną współpracę wyniosła 1120 Zrealizowano ponad 1 tys. misji gospodarczych oraz dofinansowano udział przedsiębiorców w ponad ,5 tys. targów i wystaw DZIĘKI BEZPOŚREDNIEMU WSPARCIU PRZEDSIĘBIORSTW: blisko 770 przedsiębiorstw wprowadziło nowe produkty na rynek ponad 1,4 tys. przedsiębiorstw podpisało porozumienia importowe/eksportowe utworzono prawie 13,5 tys. nowych miejsc pracy

19 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I ZATRUDNIENIA
REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I ZATRUDNIENIA Ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach SPO RZL, ZPORR oraz IW Equal) skorzystało ok  014 tys. beneficjentów Ponad 33 tys. osób niepełnosprawnych zostało objętych wsparciem w zakresie integracji zawodowej W projektach dotyczących integracji i reintegracji zawodowej uczestniczyły 54 tys. kobiet W szkoleniach i kursach przekwalifikujących (dz. 2.3, ZPORR) wzięło udział 33 tys. osób Ze szkoleń i usług doradczych dla osób dorosłych w zakresie podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych (dz. 2.1 ZPORR) skorzystało 138 tys. osób

20 NAJCZĘSTSZE FORMY WSPARCIA W RAMACH SPO RZL
REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY NAJCZĘSTSZE FORMY WSPARCIA W RAMACH SPO RZL

21 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Od początku realizacji programu SPO Transport: przebudowano 65,4 km linii kolejowej zakupiono lub zmodernizowano 190 pojazdów kolejowych zakupiono szereg urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (fotoradary, videorejestratory, narkotesty i alkotesty), a także wyposażenie dla jednostek straży pożarnej oraz policji

22 REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY
PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURALNE W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE, ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W ramach SPO Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zrealizowano projektów Dzięki wsparciu ze środków unijnych zorganizowano  060 szkoleń, w których udział wzięło 195 629 osób, z czego 76% przeszkolonych uczestniczyło w szkoleniach z zakresu upowszechniania zasad zwykłej, dobrej praktyki rolniczej oraz poprawy warunków utrzymania zwierząt W obszarze przetwórstwa rolno – spożywczego zrealizowano 364 projekty, w tym znaczna część projektów dotyczyła sektora owoców i warzyw, mleczarskiego oraz mięsnego

23 SPO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB
REALIZACJA NPR – POSTĘP RZECZOWY SPO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB Do końca 2007 r.: zmodernizowano 73 statki rybackie wsparto 143 gospodarstwa rybackie w ramach działania Chów i hodowla ryb zrealizowano 208 przedsięwzięć w ramach działania Przetwórstwo i rynek rybny zezłomowano 370 statków rybackich 1 411 rybaków objęto wsparciem w wyniku trwałego zaprzestania wykonywania zawodu lub utraty miejsca pracy na statku rybackim

24 LICZBA KONTROLI SYSTEMOWYCH PRZEPROWADZONYCH W 2007 R.
KONTROLA REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH LICZBA KONTROLI SYSTEMOWYCH PRZEPROWADZONYCH W 2007 R. SPO RZL – 22, w tym 1 doraźna, ZPORR – 50, SPO WKP – 29 SPO Restrukturyzacja… – 22, w tym 1 doraźna, SPO Transport – 9, w tym 4 kontrole wydatków w ramach wybranych wniosków o refundację od IPoś, SPO Rybołówstwo… –28, IW Interreg IIIA – 21, w tym 1 doraźna, IW Equal – 3, w tym 1 doraźna, PO PT – ze względu na uproszczony system instytucjonalny realizacji programu, w którym występuje tylko Instytucja Zarządzająca, kontrole systemu nie są przeprowadzane Plan kontroli IZ SPO WKP został zatwierdzony dn. 29 maja 2006 r., w związku z czym IZ rozpoczęła przeprowadzanie kontroli systemowych w II półroczu 2006 r. W IW Interreg IIA w ramach programu Polska - Saksonia nie planowano kontroli systemowych, natomiast dla programu Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej nie sporządzono planu kontroli, ponieważ pierwsza umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w lipcu 2006 r.

25 LICZBA KONTROLI NA MIEJSCU PRZEPROWADZONYCH W 2007 R.
KONTROLA REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH LICZBA KONTROLI NA MIEJSCU PRZEPROWADZONYCH W 2007 R. SPO RZL kontroli, wizytacji oraz audytów projektów IW Equal - 71 kontroli projektów SPO Transport - 65 kontroli projektów ZPORR kontroli projektów SPO WKP kontroli projektów, wizytacji oraz wizyt kontrolnych SPO Rybołówstwo…- 307 kontroli projektów SPO Restrukturyzacja… kontroli projektów IW Interreg IIIA kontroli projektów PO PT - 6 kontroli projektów

26 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W 2007 R. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W UJĘCIU KWOTOWYM WYKRYTE
Ministerstwo Finansów przekazało do KE 290 raportów dotyczących nowych nieprawidłowości wykrytych w 2007 r. Łączna kwota zgłoszonych do KE nieprawidłowości wyniosła ponad mln euro, z czego ponad połowa została wykryta przed płatnością NIEPRAWIDŁOWOŚCI W UJĘCIU KWOTOWYM WYKRYTE PRZED PŁATNOŚCIĄ PO PŁATNOŚCI

27 RODZAJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZGŁOSZONYCH DO KE W 2007 R.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W 2007 R. RODZAJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZGŁOSZONYCH DO KE W 2007 R.

28 EWALUACJA REALIZACJI NPR
EWALUACJA W 2007 r. Przeprowadzono kilkadziesiąt badań ewaluacyjnych na poziomie PWW oraz programów operacyjnych (10 zleciła Krajowa Jednostka Oceny), dotyczących m.in.: barier w wykorzystaniu środków strukturalnych, kosztów administracyjnych wdrażania funduszy strukturalnych, wpływu funduszy strukturalnych na: zatrudnienie, przekształcenia obszarów wiejskich, realizację Strategii Lizbońskiej oraz rozwój społeczno-ekonomiczny podregionów Prowadzono działania mające na celu budowę systemu ewaluacji na okres , Organizowano cykliczne spotkania, na których prezentowane były wyniki zrealizowanych badań ewaluacyjnych, służące wymianie doświadczeń oraz koordynacji działań ewaluacyjnych Rozbudowano stronę a także zakończono prace nad bazą badań ewaluacyjnych

29 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W 2007 R.
PROMOCJA NPR DZIAŁANIA PROMOCYJNE W 2007 R. Działania promocyjne o charakterze horyzontalnym w ramach projektu Szkoła w regionie. Region w Europie przeprowadzono 3 konkursy: „Mamy pomysł” „Unia w sąsiedztwie, czyli jak zmieniło się moje otoczenie” oraz „Scenariusz o polityce regionalnej UE” Organizowano seminaria, konferencje, szkolenia, m.in. w ramach XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju we wrześniu MRR zorganizowało panel pt. „Obszary peryferyjne – wyzwanie dla polityki regionalnej”, a w październiku objęło patronat nad pierwszymi w kraju Targami Funduszy Europejskich Konkurs dotacji na działania informacyjne i promocyjne

30 PODSUMOWANIE REALIZACJI NPR W 2007 R.
WNIOSKI PODSUMOWANIE REALIZACJI NPR W 2007 R. Osiągnięcie znacznego postępu finansowego i rzeczowego w realizacji programów i projektów wartość płatności ,3 mld zł (wobec 8,1 mld zł na koniec 2006 r.) ok. 85 tys. projektów objętych umowami ok. 60 tys. zakończonych projektów → osiągnięcie lub przekroczenie znacznej liczby wskaźników rzeczowych realizacja zobowiązań w kontekście zasady n+2 w 2007 r. Działania dostosowawcze i legislacyjne, m. in. w obszarze prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska Rozpoczęcie przygotowań do zamknięcia pomocy Oceniając przebieg realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych w 2006 r. należy podkreślić dwa zasadnicze aspekty tego procesu. Po pierwsze, rok 2006 był okresem intensywnych prac nad uproszczeniem i usprawnieniem systemu wdrażania, zapoczątkowanych pod koniec 2005 r. W wyniku tych prac przeprowadzono szereg dostosowań prawnych, w tym nowelizację trzech kluczowych dla realizacji projektów ustaw – ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych, a także wprowadzono liczne zmiany o charakterze proceduralnym i organizacyjnym. Uproszczenia o charakterze proceduralnym były prowadzone zarówno na poziomie horyzontalnym (czego przykładem jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń), jak i na poziomie poszczególnych programów. W ramach większości z nich powołano specjalne grupy robocze, których zadaniem było wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających proces ubiegania się ośrodki wspólnotowe, realizację projektów, a także ich rozliczanie. Do istotnych zmian w tym zakresie należały takie rozwiązania, jak ograniczenie ilości załączników przedkładanych z wnioskiem o dofinansowanie, dopuszczenie możliwości składania cząstkowych wniosków o płatność oraz częściowego poświadczania wniosków o płatność, uproszczenie zasad sprawozdawczości, unikanie dublowania procesu weryfikacji wniosku o płatność przez poszczególne instytucje. Istotną kwestią w zakresie usprawniania absorpcji środków było także wypracowanie przez poszczególne instytucje zasad ściślejszej współpracy z beneficjentami, w szczególności realizującymi przedsięwzięcia o dużym znaczeniu i wartości (np. poprzez cykliczne spotkania z beneficjentami, służące omawianiu bieżących postępów w realizacji projektów). Drugim zasadniczym aspektem realizacji programów w 2006 r. był znaczny postęp finansowy i rzeczowy. Wobec płatności z kont programowych na koniec 2005 r. w wysokości 7,4% alokacji na lata (niecałe 2,5 mld zł) i wydatków certyfikowanych na poziomie 4% ww. alokacji (347 mln euro), postęp odnotowany w 2006 r. oznacza kilkukrotność obu ww. kwot (odpowiednio 10,6 mld zł i 2,2 mld euro). Odnotowany wzrost dynamiki realizacji programów jest naturalną konsekwencją dobiegającego końca w trzecim roku realizacji polityki spójności w Polsce procesu naboru wniosków i kontraktacji, ale niewątpliwie pozytywny wpływ na tę dynamikę miały też wspomniane działania upraszczające i usprawniające realizację programów. W 2006 r. strona polska po raz pierwszy musiała sprostać wymogom wynikającym z realizacji zasady n+2 określonej w Rozporządzeniu Rady (WE) 1260/99. Poziom wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do końca 2006 r. zapewnił realizację zobowiązań wymaganych ww. zasadą w ramach wszystkich programów. Co ważne, w ramach części z nich poziom wydatków certyfikowanych był na tyle wysoki, że skonsumował część zobowiązań przypadających na rok 2005. Zapewnieniu maksymalnej i efektywnej absorpcji środków z funduszy strukturalnych służyły także wprowadzone przesunięcia pomiędzy priorytetami w programach, których dokonywanie było możliwe do końca 2006 r. Na podstawie doświadczeń we wdrażaniu projektów w latach oraz w celu pełnego osiągnięcia założeń programów zdecydowano się na dokonanie pewnych modyfikacji tabel finansowych w ramach większości programów (za wyjątkiem ZPORR). Kolejnym instrumentem zastosowanym w 2006 r. w celu maksymalnego wykorzystania środków na lata był mechanizm nadkontraktacji. W oparciu o ocenę poziomu oszczędności pojawiających się podczas realizacji projektów w poszczególnych programach, Instytucje Zarządzające oszacowały optymalny poziom w ramach działań, do jakiego należy kontraktować środki ponad 100% alokacji na lata Celem ww. nadkontraktowania środków jest objęcie umowami o dofinansowanie ilości projektów gwarantującej poniesienie wydatków - w okresie kwalifikowalności - w wysokości umożliwiającej pełne wykorzystanie alokacji. Przyjęcie powyższego podejścia ma tym większe znaczenie w kontekście efektywności wykorzystania środków strukturalnych, że zainteresowanie możliwością otrzymania dofinansowania ze środków UE było i jest w Polsce bardzo wysokie, a wartość przedłożonych wniosków o dofinansowanie ponad dwukrotnie przekroczyła na koniec 2006 r. kwotę alokacji na lata Znaczący postęp finansowy, odnotowany w 2006 r., przełożył się na rzeczowe efekty realizacji projektów. Wartość ok. 76,5 tys. projektów (w tym 130 w ramach Funduszu Spójności), które uzyskały dofinansowanie do końca 2006 r., stanowiła ponad 91% alokacji dla Polski na lata Ok. 45,5 tys. projektów zakończono, a ich realizacja przełożyła się na konkretne efekty rzeczowe, takie jak np. ok. 1,1 mln osób objętych wsparciem w ramach EFS, 195 km wybudowanych autostrad, 1700 km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg, ok. 70 wybudowanych oczyszczalni ścieków, ok. 13 tys. wspartych przedsiębiorstw i blisko 12 tys. wspartych gospodarstw rolnych. W ww. efekty rzeczowe wpisują się także rezultaty komplementarnych działań realizowanych na poziomie krajowym w postaci kontraktów wojewódzkich. Wspomniane efekty rzeczowe w coraz większym stopniu przekładają się także na wskaźniki makroekonomiczne sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Kolejnym procesem, o którym warto wspomnieć, była w 2006 r. intensyfikacja działań kontrolnych, mających na celu nie tylko sprawne i skuteczne zaabsorbowanie środków strukturalnych UE w ramach programów i projektów, ale także zapewnienie prawidłowości i zgodności ich wydatkowania z prawem krajowymi i wspólnotowym. Koordynacji tych działań oraz zapewnieniu ich wysokiej jakości służą prace utworzonego na mocy znowelizowanej ustawy o NPR Komitetu ds. Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Podsumowując realizację Narodowego Planu Rozwoju w 2006 r. należy podkreślić, że jakkolwiek odnotowano znaczący postęp w realizacji jego poszczególnych komponentów, to należy oczekiwać, iż rok 2007 będzie okresem jeszcze bardziej intensywnych prac. W 2007 r. zajdzie bowiem nie tylko konieczność certyfikowania wobec KE blisko 60% środków z funduszy strukturalnych, ale także konieczność sprawnej realizacji jak największej ilości projektów współfinansowanych w ramach alokacji na lata – z uwagi na przewidziane w II poł r. uruchomienie programów na lata i związaną z tym konieczność realizacji zobowiązań w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Konstancja Piątkowska Komitet Monitorujący NPR/PWW 4 czerwca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google