Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z doktorantami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z doktorantami"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z doktorantami
w dniu

2 Dziekan Wydziału Lekarskiego II – prof. dr hab. Zbigniew Krasiński
Prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych – prof. dr hab. Michał Nowicki Sekretariat – p. Danuta Gowarzewska

3 Dla kogo przewód doktorski?
Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Słuchacze Studium Doktoranckiego (4-letnie) Słuchacze Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych (1-roczne)

4 Uprawnienia WL II Wydział Lekarski II jest uprawniony do nadawania stopni doktora nauk medycznych w zakresie medycyny stomatologii biologii medycznej

5 Przewód doktorski od dnia jego wszczęcia (data powzięcia uchwały przez Radę Wydziału) do dnia jego zakończenia (powzięcie uchwały przez RW w sprawie nadania stopnia doktora nauk medycznych nie może trwać dłużej niż 5 lat oraz nie dłużej niż 24 miesiące od daty zakończenia pobierania stypendium doktorskiego (nie doktoranckiego!)

6 Procedura Warunkiem zakończenia przewodu doktorskiego jest
zdanie wymaganych prawem egzaminów (przedmiot podstawowy, przedmiot dodatkowy, język) złożenie rozprawy doktorskiej (manuskrypt) uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji przeprowadzenie publicznej obrony zakończonej pozytywnym głosowaniem na RW

7 Ale… po kolei

8 Procedura Po zakończeniu prac badawczych w przewodzie oraz opracowaniu wszystkich wyników kierownik jednostki organizacyjnej UM (katedry, kliniki, zakładu) na wniosek promotora zwołuje Radę Katedry, na której są przedstawiane założenia, rezultaty oraz wnioski płynące z rozprawy Rada Katedry w głosowaniu tajnym określa, czy prace badawcze mogą być uznane za zakończone (protokół z tego posiedzenia należy zachować)

9 Procedura Po napisaniu rozprawy promotor składa w dziekanacie WLII wniosek o wybór Komisji Doktorskiej do oceny rozprawy swojego doktoranta. Do wniosku załącza 8 egzemplarzy zszytej rozprawy doktorskiej Protokół z Rady Katedry zgodę Komisji Bioetycznej (o ile dotyczy)

10 Procedura Na najbliższym posiedzeniu RW wybierana jest
Komisja Doktorska (Dziekan, Promotor, 3 samodzielnych pracowników naukowych z naszej Rady Wydziału wskazanych przez Promotora oraz 2 samodzielnych pracowników naukowych z naszej Rady Wydziału wskazanych przez Dziekana) Recenzenci w przewodzie (2 samodzielnych pracowników naukowych, przy czym przynajmniej jeden musi być spoza uczelni)

11 Procedura W ciągu 3 tygodni od powołania Komisji Doktorskiej oraz po zapoznaniu się jej członków z rozprawą doktorską Dziekan zwołuje posiedzenie ww. Komisji, na której są przedstawiane uwagi. W spotkaniu tym uczestniczy Promotor oraz Doktorant, który może być poproszony do złożenia wyjaśnień. Jeżeli Komisja nie ma znaczących uwag, zobowiązuje Promotora do dopilnowania wprowadzenia sugerowanych zmian przez Doktoranta do manuskryptu. Jeżeli zmiany są istotne konieczne jest ponowne spotkanie Komisji.

12 Procedura Po przygotowaniu ostatecznej wersji manuskryptu, Doktorant dostarcza do dziekanatu 4 egzemplarze oprawionej rozprawy wraz z pismem przewodnim od Promotora, w którym potwierdza wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień do manuskryptu i prosi o wysłanie pracy do Recenzentów. Recenzenci mają 3 miesiące na wykonanie i przesłanie opinii

13 Procedura Po uzyskaniu pierwszej pozytywnej recenzji Doktorant może przystąpić do egzaminu z przedmiotu podstawowego (egzamin z przedmiotu dodatkowego oraz języka nowożytnego może zdać wcześniej). Termin egzaminu wyznacza Dziekan w porozumieniu z Promotorem. Na egzaminie tym są obecni członkowie Komisji oraz Recenzenci. Doktorant otrzymuje od ww. osób minimum 3 pytania. Egzamin jest oceniany w skali od 2 do 5.

14 Procedura Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji oraz zdaniu wszystkich egzaminów, Rada Wydziału na swoim najbliższym posiedzeniu głosuje dopuszczenie Doktoranta do publicznej obrony. Po powzięciu takiej uchwały, publiczna obrona pracy doktorskiej może być przeprowadzona najwcześniej w ciągu 10 dni (konieczność publikacji ogłoszenia o obronie). W obronie musi uczestniczyć przynajmniej jeden recenzent.

15 Procedura Publiczna obrona
Obecność przynajmniej jednego recenzenta oraz zachowanie kworum (jak we wcześniejszych etapach) Wstęp wolny Uroczysta oprawa Przedstawienie Doktoranta przez Promotora, Prezentacja (max 15 slajdów), odczytanie recenzji, odpowiedź na uwagi Recenzentów, pytania ze strony osób zasiadających w Komisji, pytania z Sali Narada Komisji i tajne głosowanie Poinformowanie Doktoranta o wyniku głosowania

16 Procedura Na najbliższym posiedzeniu RW podejmowana jest uchwała o nadaniu tytułu doktora nauk medycznych – głosowanie to formalnie kończy przewód doktorski

17 Ile na to potrzeba czasu?
Ocena pracy przez Komisję Doktorską – 1 miesiąc Ocena przez Recenzentów – do 3 miesięcy Dopuszczenie do publicznej obrony i wyznaczenie terminu obrony – 1 miesiąc Głosowanie na RW – nadanie stopnia – 1 miesiąc Uwaga! Należy pamiętać, że w okresie od lipca do października nie ma posiedzeń RW

18 Stypendium doktorskie
Stypendium przyznawane na okres jednego roku kalendarzowego dla pracowników UMP oraz słuchaczy studium doktoranckiego (o przyznaniu decyduje postępowanie kwalifikacyjne)

19 Wyróżnienie rozprawy Dwa wnioski o wyróżnienie wysunięte przez Recenzentów i zawarte w tekście recenzji Pozytywne głosowanie Komisji Doktorskiej w trakcie obrony Pozytywne głosowanie na RW

20 Wyróżnienie rozprawy + dyplom
Jak wyżej Opublikowanie wyników rozprawy w czasopiśmie recenzowanym

21 Wyróżnienie rozprawy + nagroda Rektora (pieniężna)
Jak wyżej Opublikowanie rozprawy w czasopiśmie z IF Zatrudnienie w Uniwersytecie Medycznym


Pobierz ppt "Spotkanie z doktorantami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google