Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2013/2014 DALEJ. Deklaracja Potwierdzeniem chęci zdawania egzaminu maturalnego jest złożenie deklaracji ostatecznej w terminie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2013/2014 DALEJ. Deklaracja Potwierdzeniem chęci zdawania egzaminu maturalnego jest złożenie deklaracji ostatecznej w terminie."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2013/2014 DALEJ

2 Deklaracja Potwierdzeniem chęci zdawania egzaminu maturalnego jest złożenie deklaracji ostatecznej w terminie do 31 stycznia 2014r. Osoba składająca deklarację ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

3 Harmonogram egzaminów Szkolny harmonogram części ustnej egzaminu ogłoszony będzie do 5 marca 2014r. Osoba składająca deklarację ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

4 Przedmioty obowiązkowe Warunkiem koniecznym dopuszczenia do części ustnej egzaminu z języka polskiego jest złożenie bibliografii w nieprzekraczalnym terminie do 7.04.2014r.

5 Przedmioty obowiązkowe Część ustna (bez określania poziomu tego egzaminu): 7 – 28 maja 2014r. Język polski Język obcy nowożytny (angielski lub niemiecki)

6 Część pisemna: Wszystkie na poziomie podstawowym Język polski Język obcy nowożytny Matematyka Przedmioty obowiązkowe

7 Zdawalność egzaminu Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z jakiegoś przedmiotu nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z innych przedmiotów. Zdający zdał egzamin maturalny, jeśli ze wszystkich egzaminów części obowiązkowej uzyskał wynik min. 30% możliwych do uzyskania punktów.

8 Opinia poradni Opinia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej powinna być przedłożona dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją.

9 Przedmioty dodatkowe Absolwent ma prawo przystąpić do nie więcej niż sześciu egzaminów dodatkowych. Wybór przedmiotów nie jest zależny od typu szkoły absolwenta, ani od nauczanych w niej przedmiotów. Egzamin z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym (za wyjątkiem przedmiotów zdawanych już w części obowiązkowej) lub rozszerzonym.

10 Lista przedmiotów na egzaminy dodatkowe W części ustnej: W części pisemnej: Biologia, Chemia, Filozofia, Fizyka i astronomia, Geografia, Historia, Historia muzyki, Historia sztuki, Język obcy nowożytny, Informatyka, Język łaciński i kultura antyczna, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o tańcu, Język polski, Język obcy nowożytny.

11 Matura - terminy Część pisemna egzaminu maturalnego - maj 2014 5 poniedziałek godz. 9.00 język polski 6 wtorek godz. 9.00 matematyka 7 środagodz. 9.00 język angielski 9 piątek godz. 14.00 wos 12 poniedziałekgodz. 9.00biologia 13 wtorekgodz. 9.00 język niemiecki 14 wtorekgodz. 9.00,geografia 20 wtorekgodz. 9.00 informatyka godz. 14.00 historia

12 Matura - terminy Zgłaszanie zastrzeżeń Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.

13 Matura - terminy Przekazanie szkołom przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości wraz z jednym odpisem – 27 czerwca 2014 r.

14 Termin dodatkowy W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (2-18.06). Najpóźniej w dniu egzaminu zdający lub jego rodzice zgłaszają fakt wypadku dyrektorowi szkoły, a następnie zobowiązani są udokumentować zaistniała sytuację i złożyć wniosek o egzamin w dodatkowym terminie. Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie www.cke.edu.pl w pierwszym tygodniu czerwca.

15 Sesja poprawkowa Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i jednego z nich nie zdał, może złożyć w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (zgodnie z deklaracją ostateczną) w sesji poprawkowej 2014r. Do egzaminu w sierpniu zdający przystępuje tylko z niezdanego w maju przedmiotu obowiązkowego.

16 Sesja poprawkowa TERMINY: Egzamin pisemny – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 Egzamin ustny – 25–29 sierpnia 2014 r.

17 Absolwenci 2014 Uczeń, który nie zdał egzaminu maturalnego w 2014r. może przystąpić do tego egzaminu do roku 2016/2017 włącznie na dotychczasowych zasadach.. Do egzaminu w sierpniu zdający przystępuje tylko z niezdanego w maju przedmiotu obowiązkowego.

18 Absolwenci 2014 Uczeń, który ukończył szkołę w 2014, ale nie przystąpił w tym roku do egzaminu maturalnego, może przystąpić do tego egzaminu w kolejnych latach na zasadach wówczas obowiązujących..

19 Zakończenie Szkoły Oceny do 11.04.2014 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 16.04.2014 Uroczystość rozdania świadectw 25.04.2014


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2013/2014 DALEJ. Deklaracja Potwierdzeniem chęci zdawania egzaminu maturalnego jest złożenie deklaracji ostatecznej w terminie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google