Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace dyplomowe studentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace dyplomowe studentów"— Zapis prezentacji:

1 Prace dyplomowe studentów
Instrukcja USOS Prace dyplomowe studentów wersja by Marek Opacki

2 1. Ustalenie rodzajów dyplomów
Pierwszą czynnością powinno być ustalenie jakiego typu prace dyplomowe będą dostępne na poszczególnych programach. Z menu wybieramy opcję Słowniki -> Programy studiów, odszukujemy odpowiedni program i przechodzimy na zakładkę Dyplomy. Tu wybieramy z listy możliwe rodzaje prac dyplomowych jakie można składać na danym etapie. Każdy typ dyplomu może mieć zdefiniowane graniczne cykle dydaktyczne obowiązywania, a także typy ocen pracy dyplomowej i egzaminu, punkty ECTS oraz wagi. Dla każdego typu oddzielnie podajemy kody etapów, które student musi zaliczyć aby mógł podejść do obrony danej pracy dyplomowej.

3 2. Ustalenie rodzajów dyplomów cd.
Po prawej stronie wcześniejszej zakładki znajduje się przycisk Inne wagi, po wciśnięciu którego przenosimy się do nowego okna. W tabeli można zdefiniować dowolną ilość dodatkowych wag mogących wpłynąć na ostateczną ocenę egzaminu dyplomowego. Są to najczęściej dodatkowe testy, praktyki itp.. Po podaniu kodu i nazwy wybieramy skalę oceny, ewentualną ilość punktów ECTS oraz wartość wagi. Dodatkowe wagi będą widoczne na zakładce ocen w formularzu egzaminowym studenta.

4 3. Dane podstawowe pracy dyplomowej
W celu wprowadzenia podstawowych danych dotyczących pracy dyplomowej studenta wybieramy z menu opcję Dyplomy -> Dyplomy wg osób. Po wybraniu odpowiedniej osoby wprowadzamy nowy typ pracy dyplomowej oraz podajemy jednostkę, na której praca ta będzie broniona. Dane poniżej listy prac dyplomowych są inne dla każdej z prac i są przede wszystkim tytuł pracy dyplomowej, również w języku angielskim oraz kod kierunku. Zamiast kodu kierunku można wybrać i/lub kod specjalność jeśli takowe zostały zdefiniowane dla kierunku studenta. Na kolejnych zakładkach można wprowadzić dane takie jak daty zatwierdzenia i złożenia pracy wraz z komentarzami, wskazanie przedmiotu będącego seminarium, współautorzy i opiekunowie, uwagi, streszczenie oraz recenzje.

5 4. Egzamin dyplomowy W celu ustalenia danych egzaminu dyplomowego wybieramy opcję Dyplomy -> Egzaminy. Po wybraniu odpowiedniego studenta i pracy dyplomowej na zakładce Dane ogólne podajemy informacje o średnich i ocenach studenta, dacie i godzinie egzaminu oraz numerze pracy dyplomowej. Przyciski pozwalają na wydruk różnych raportów, między innymi Protokołu z pracy komisji. Na zakładce Komisja wybieramy typ komisji (CRT), a następnie podajemy członków komisji wybierając każdemu z osobna funkcję. Na koniec podajemy dane o rozpoczęciu i zakończeniu prac komisji. Kolejne dwie zakładki dotyczą egzaminu poprawkowego. Dokładniejsze dane o komisjach można znaleźć w oddzielnej instrukcji

6 5. Dane dodatkowe dyplomu
W formularzu Program osoby, na zakładce Dyplomy i suplement, po wybraniu odpowiedniej pracy dyplomowej, podajemy informacje o warunkach przyjęcia na program, uprawnieniach zawodowych oraz osiągnięcia w tym praktyki zawodowe. Informacje te można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

7 6. Dane dodatkowe dyplomu cd.
W formularzy Osoby, na zakładce Suplement, podajemy informacje dotyczące ogólnie wszystkich kierunków: o odbytych praktykach studenta, udziale w kołach naukowych oraz otrzymanych nagrodach. Informacje te można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

8 7. Dane dodatkowe dyplomu cd.
Wybieramy opcję z menu Słowniki -> Programy studiów, odszukujemy odpowiedni program i przechodzimy na zakładkę Suplement. W tym miejscu możemy ustalić dane do suplementu dotyczące całego programu, są to między innymi informacje o dalszych studiach, warunkach przyjęcia oraz wymaganiach programu i uprawnieniach zawodowych. Wszystkie te dane można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

9 8. Dane dodatkowe dyplomu cd.
Wybieramy opcję z menu Słowniki -> Programy studiów, odszukujemy odpowiedni program i przechodzimy na zakładkę Języki. W tym miejscu możemy ustalić dane do suplementu dotyczące całego programu na temat języków w jakich prowadzone są wykłady. Wymienione tu języki zostaną wypisane w suplemencie w punkcie II.5. Listę języków można skontrolować przed wygenerowaniem suplementu na zakładce Suplement – parametry.

10 9. Dane dodatkowe dyplomu cd.
Wybieramy opcję z menu Słowniki -> Jednostki organizacyjne, odszukujemy odpowiednią jednostkę organizacyjną i przechodzimy na zakładkę Suplement. W tym miejscu możemy ustalić dane do suplementu dotyczące całego wydziału, są to między innymi informacje o uczelni i wydziale. Wszystkie te dane można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

11 10. Oceny z egzaminu i punkty ECTS
W formularzu egzaminu dyplomowego, Dyplomy -> Egzaminy, na zakładce Oceny i punkty ECTS, można podać kompleksowo poszczególne oceny wymagane do obliczenia oceny końcowej. Po wciśnięciu przycisku Policz średnią pojawi się standardowe okno liczenia średniej, po wyliczeniu której wciskamy przycisk Przepisz średnią w celu przepisania jej do pola na zakładce. Oceny z pracy, egzaminu oraz ewentualnie egzaminu poprawkowego wprowadzamy z listy według podanej dla danego programu skali ocen. Istnieje również możliwość podania ocen dodatkowych również zdefiniowanych w programie. Ostatecznie wciskając kolejno przyciski Policz system wylicza ogólny wynik studiów i ocenę na dyplomie według wybranej dla programu skali ocen dyplomowych.

12 11. Generowanie numeru dyplomu
W formularzu egzaminu dyplomowego, Dyplomy -> Egzaminy, na zakładce Egzaminy, można wygenerować automatycznie nowy numer dyplomu. W tym celu wciskamy przycisk Generuj numer, a następnie potwierdzamy czynność. Numeru nie można wprowadzić ani zmienić ręcznie. Numer można wygenerować tylko, gdy takowy jeszcze nie istnieje oraz gdy utworzono już nowy dyplom w tabeli powyżej.

13 12. Wydruk suplementu lub dyplomu
Wydruk suplementu lub dyplomu jest możliwy dopiero po wprowadzeniu następujących danych: temat i ocena pracy, data przeprowadzenia oraz wynik egzaminu dyplomowego, średnia ze studiów, ogólny wynik ze studiów oraz numer dyplomu. W formularzu Egzaminy dyplomowe dostępnym z menu pod opcją Dyplomy -> Egzaminy, wybieramy osobę oraz dyplom, a następnie na zakładce Egzamin wciskamy przycisk Wydruk dyplomu.

14 13. Wydruk suplementu lub dyplomu cd.
W nowym oknie, na zakładce Dane do dyplomu ustalamy wersję językową, rodzaj oraz datę wydruku. Na wszystkich zakładkach można obejrzeć i skontrolować dane jakie będą potem wydrukowane. Po potwierdzeniu poprawności wszystkich informacji wciskamy przycisk Drukuj dyplom lub Suplement, który generuje gotowy do wydruku raport. W przypadku dyplomu przyjmujemy przesunięcia zerowe.

15 14. Wydruk recenzji W formularzu Egzaminy dyplomowe dostępnym z menu pod opcją Dyplomy -> Egzaminy, wybieramy osobę oraz dyplom, a następnie na zakładce Egzamin wciskamy przycisk Recenzja. Do prawidłowego wydrukowania szablonu konieczne jest wprowadzenie, na zakładce Komisja, nazwisk promotora i recenzenta. W dialogu ustawień wydruku, w polu Dla kogo wybieramy odbiorcę szablonu (promotor lub recenzent).

16 15. Wydruk protokołu W formularzu Egzaminy dyplomowe dostępnym z menu pod opcją Dyplomy -> Egzaminy, wybieramy osobę oraz dyplom, a następnie na zakładce Egzamin wciskamy przycisk Protokół. W dialogu ustawień wydruku, w polu Specjalność wpisujemy nazwę specjalności jaką kończył dany student. Do prawidłowego wydrukowania szablonu konieczne jest wprowadzenie wszystkich danych opisanych w niniejszej instrukcji.


Pobierz ppt "Prace dyplomowe studentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google