Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ ROK SZKOLNY 2012/2013

2 Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle ul
Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle ul. Tadeusza Sroczyńskiego Jasło

3 Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168 poz z dnia października 2009r.)

4 Organizacja i przebieg ewaluacji
W roku szkolnym 2012/2013 w Medycznej Szkole Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla członkowie zespołu ewaluacyjnego w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego przygotowali i przeprowadzili ewaluację wewnętrzną.

5 Ewaluacji wewnętrznej został poddany obszar:
Zarządzanie szkołą W celu dokonania oceny pracy szkoły w tym obszarze sprawdzony został poziom spełniania następujących wymagań:

6 Funkcjonuje współpraca w zespołach Cel ewaluacji:
Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach Cel ewaluacji: Określenie, jak funkcjonuje współpraca w powołanych zespołach przedmiotowych, zadaniowych i problemowych.

7 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Cel ewaluacji:
Wymaganie 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Cel ewaluacji: Określenie czy wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane dla rozwoju szkoły.

8 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
Wymaganie 4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Cel ewaluacji: Określenie, czy podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzenia oferty zajęć.

9 Kryterium ewaluacji: Szkoła sprawnie funkcjonuje dzięki właściwemu zarządzaniu

10 WNIOSKI Nauczyciele wspólnie planują i analizują działania dydaktyczno – wychowawcze w ramach funkcjonujących w szkole zespołów Dyrektor szkoły w celu zapewnienia lepszej współpracy dokonuje, co roku przydziału zadań dodatkowych dla nauczycieli Nauczyciele w trakcie realizacji zadań dodatkowych wykazują własną inwencję twórczą poprzez podejmowanie wielu działań w ramach pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz promocji zdrowia Nauczyciele z dłuższym stażem zawodowym chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym i współpracują z nauczycielami z krótszym stażem pracy

11 Ewaluacja wewnętrzna w szkole, jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli
Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego wprowadzone zostały korzystne zmiany w funkcjonowaniu szkoły oraz działania służące rozwojowi szkoły Baza dydaktyczna szkoły w bardzo dobrym stopniu zapewnia słuchaczom kształcenie w zawodzie zgodnie z podstawą programową Nauczyciele i słuchacze mają wystarczający dostęp do materiałów dydaktycznych zgromadzonych w bibliotece szkolnej i czytelni multimedialnej Nauczyciele mogą stosować różnorodne metody nauczania na zajęciach edukacyjnych dzięki doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej

12 Pracownie przedmiotowe są doposażane w sprzęt i środki dydaktyczne
Nauczyciele systematycznie kontrolują i wnioskują do dyrektora o doposażenie pracowni przedmiotowych Dyrektor szkoły w zadawalającym stopniu zrealizował zadania związane z adaptacją klasopracowni oraz remontami i rewitalizacją bazy lokalowej i otoczenia szkoły między innymi: - w latach 2010 do 2012 dyrektor szkoły przygotował i zrealizował zadanie pod nazwą „Rewitalizacja Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo – Parkowym Sroczyńskich w Jaśle w ramach projektu „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła”

13 - dyrektor od 9 lat przygotowuje i realizuje prace remontowe w szkole, na które pozyskuje środki z organu prowadzącego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, a także z funduszy unijnych. Dyrektor szkoły zgodnie z Rozp. MEN i S z zapewnia słuchaczom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych w placówkach szkolenia praktycznego

14 Dyrektor zgodnie z rozporządzeniem dokonuje kontroli obiektów szkolnych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków do korzystania z tych obiektów Nauczyciele i słuchacze mają dostęp do pomieszczeń szkoły zgodnie z potrzebami wynikającymi z organizacji zajęć pozalekcyjnych lub rozwijania własnych zainteresowań Szkoła promuje swoją bazę lokalową w celu poszerzenia ofert kształcenia Warunki lokalowe i baza dydaktyczna odpowiada liczbie słuchaczy i pracowników szkoły

15 Opracowane i wdrożone do realizacji wnioski z ewaluacji wewnętrznej pozwolą na podjęcie w szkole takich działań, które przyczynią się do dalszego jej rozwoju, a tym samym do podwyższenia jakości pracy szkoły.


Pobierz ppt "Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google