Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego."— Zapis prezentacji:

1 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168 poz. 1324)

3 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Istota zmian: odejście od instrumentalnego ujęcia nadzoru pedagogicznego jako działalności diagnostyczno – oceniającej i wspomagającej odejście od instrumentalnego ujęcia nadzoru pedagogicznego jako działalności diagnostyczno – oceniającej i wspomagającej na rzecz na rzecz analizy i oceny efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. analizy i oceny efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

4 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Formy nadzoru pedagogicznego: ewaluacja ewaluacja kontrola kontrola wspomaganie wspomaganie

5 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Ewaluacja pracy Ewaluacja pracy szkół i placówek

6 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Ewaluacja pracy szkół/placówek = praktyczne badanie oceniające praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole/placówce

7 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Ewaluacja Ewaluacja zewnętrznawewnętrzna

8 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki 1. Wymagania wobec edukacji przedszkolnej. 2. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. 3. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 4. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. 5. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli.

9 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Obszary ewaluacji: 1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2) procesy zachodzące w szkole lub placówce; 3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4) zarządzanie szkołą lub placówką.

10 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki A poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; B poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; C poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; D poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; E poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę.

11 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki 4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ. Zarządzanie zapewnia szkole lub placówce funkcjonowanie zgodnie z przyjętą koncepcją jej rozwoju Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziom D Charakterystyka wymagania na poziom B 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach Nauczyciele i inni pracownicy pracują zespołowo i biorą odpowiedzialność za swoje działania. Kierowanie przyczynia się do rozwijania kreatywności i poczucia współodpowiedzialności za efekty pracy szkoły wśród pracowników. Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy Prowadzony jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Podejmowana w trakcie nadzoru pedagogicznego ewaluacja jest działaniem planowanym i zgodnym z koncepcją pracy szkoły. Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego motywują nauczycieli do doskonalenia zawodowego. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły lub placówki. Wyniki nadzoru są wykorzystywane do planowania rozwoju szkoły. Nadzór pedagogiczny dyrektora uruchamia mechanizmy autorefleksji i jakościowego rozwoju szkoły. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły lub placówki i są wykorzystywane do rozwoju szkoły lub placówki 4.3 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole lub placówce programów nauczania. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły lub placówki w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole lub placówce programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.

12 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Dyrektor może więcej…

13 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki = autonomia szkoły/placówki odpowiedzialność dyrektora

14 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki ewaluacja wewnętrzna ewaluacja zewnętrzna

15 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Dyrektor jest odpowiedzialny za: przeprowadzenie procesu ewaluacji wewnętrznej wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły/placówki

16 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki rozwójucznia dyrektornauczyciel

17 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Plan nadzoru, pedagogicznego zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli

18 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Kontrola pracy szkół i placówek

19 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Kontrola = działania prowadzone w szkole/placówce mające na celu ocenę stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

20 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Kontrola Kontrola zewnętrzna, prowadzona przez kuratora wewnętrzna, prowadzona przez dyrektora szkoły

21 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Kontrola Kontrola planowa prowadzona z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez MEN doraźna prowadzona w przypadku zaistnienia szczególnej potrzeby

22 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Plan nadzoru, pedagogicznego zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli

23 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół osób wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze.

24 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli : rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny; zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli; zapewnia dyrektorowi czynny udział w kontroli; dokumentuje czynności kontrolne.

25 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki akta kontroli = zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontrolnych

26 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Protokół kontroli: sporządzony jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli przez kontrolującego; powstaje w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; przekazany jest dyrektorowi za potwierdzeniem odbioru; każda strona protokołu jest parafowana przez dyrektora szkoły/placówki i kontrolującego.

27 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Różnice między kontrolą dotychczasową i nową: 1. Tematyka kontroli jest zgodna z ustalonymi przez MEN podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. 2. Dyrektor będzie znał tematykę kontroli przewidzianą na dany rok, lecz o tym, że będzie miał kontrolę, zostanie powiadomiony 7 dni przed planowanym terminem. 3. Określony jest czas trwania kontroli.

28 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Różnice między kontrolą dotychczasową i nową (cd): 4. Za każdym razem kontrolę może prowadzić inny wizytator. 5. Całkowite wyłączenie czynności wspomagających dyrektora szkoły. 6. Oparcie kontroli na określonej próbie dokumentów precyzyjnie wskazanych w arkuszu kontroli. 7. Wykorzystanie do kontroli planowych arkuszy zatwierdzonych przez MEN i dostępnych na stronie internetowej MEN.

29 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Różnice między kontrolą dotychczasową i nową (cd): 8. Poszerzenie dokumentacji kontroli o: pisemne powiadomienie o kontroli, pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli, dowody zgromadzone w czasie kontroli, ewentualnie dokumentację dotyczącą umotywowanych zastrzeżeń dyrektora szkoły lub placówki do ustaleń zawartych w protokole.

30 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Wspomaganie

31 Wspomaganie polega na: a) organizowaniu szkoleń i narad, b) motywowaniu do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianiu nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

32 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki Plan nadzoru, pedagogicznego zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli

33 Powodzenia Powodzenia !!!


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google