Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki"— Zapis prezentacji:

1 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Punktem wyjścia koncepcji nowego nadzoru pedagogicznego jest akceptacja sytuacji w której państwo formułuje wymagania wobec szkół i placówek na ogólnym poziomie pozwalającym na wytyczenie kierunków działania, ale jednocześnie umożliwiającym zespołom szkolnym na prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i właściwościami. Wymagania te wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty pokazując jednocześnie przydatne kierunki rozwoju.

2 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168 poz. 1324) W dniu 7 października 2009 roku podpisane zostało rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Podstawowe cele opisanego w nim modelu sprawowania nadzoru pedagogicznego, to: 1) umożliwienie zespołom szkolnym (dyrektorom wraz z nauczycielami) efektywnej pracy nad poprawianiem jakości pracy szkół/placówek przez dostarczanie informacji na temat tej jakości; 2) dostarczenie informacji i narzędzi do sprawdzania poziomu wypełniania przez szkoły/placówki wymagań określonych w rozporządzeniu; 3) umożliwienie dokonywania analiz dotyczących jakości pracy szkół/placówek. Przesłanką do wprowadzenia przedmiotowych zmian jest fakt, że dotychczasowy nadzór pedagogiczny w niewystarczający sposób skupiał się na ocenie jakości pracy szkoły/placówki i nie zapewniał jej właściwego wsparcia w celu podnoszenia poziomu kształcenia i realizowania planów poprawy i rozwoju. W niewielkim stopniu wykorzystywany był w celu doskonalenia pracy szkół/placówek wewnętrzny nadzór pedagogiczny, sprawowany przez dyrektora.

3 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Istota zmian: odejście od instrumentalnego ujęcia nadzoru pedagogicznego jako działalności diagnostyczno – oceniającej i wspomagającej na rzecz analizy i oceny efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Istotą zmiany jest odejście od tradycyjnego (instrumentalnego) ujęcia nadzoru pedagogicznego jako działalności diagnostyczno – oceniającej i wspomagającej na rzecz analizy i oceny efektów działalności szkół/placówek. Rozporządzenie zakłada poprawę efektywności systemu oświaty przez ukierunkowanie nadzoru pedagogicznego na działania mające na celu ocenę jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół/placówek oraz wspomaganie pracy szkół/placówek w dążeniu do uzyskiwania pożądanej jakości.

4 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Formy nadzoru pedagogicznego: ewaluacja kontrola wspomaganie Fundamentalne założenie nowego modelu nadzoru pedagogicznego rozgranicza trzy zadania nadzorcze organów sprawujących ten nadzór. Do zadań tych należą: 1) ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek; 2) kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół/placówek i nauczycieli; 3) wspomaganie pracy szkół/placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

5 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Ewaluacja pracy szkół i placówek Po przypomnieniu najistotniejszych informacji dotyczących filozofii nowego nadzoru pedagogicznego, pokrótce omówię zadania dyrektora związane z ewaluacją pracy szkoły/placówki.

6 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Ewaluacja pracy szkół/placówek = praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole/placówce Ewaluacja pracy szkół/placówek jest to praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce. Dzięki ewaluacji szkoła/placówka dowiaduje się czegoś nowego o sobie samej i stąd czerpie motywację do podejmowania działań projakościowych.

7 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Ewaluacja zewnętrzna wewnętrzna Rozporządzenie rozróżnia ewaluację zewnętrzną i wewnętrzną. ewaluacja zewnętrzna – ewaluacja przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny ewaluacja wewnętrzna – ewaluacja przeprowadzana przez dyrektora szkoły/placówki we współpracy z innymi nauczycielami zatrudnionymi w szkole lub placówce

8 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Wymagania wobec edukacji przedszkolnej. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli. Dla przeprowadzenia tego badania, niezbędne jest określenie wymagań wobec szkół i placówek (stanowiących opis „jakości edukacji”), bo jest to warunek konieczny dokonania ewaluacji. W załączniku do rozporządzenia określone są wymagania do wszystkich typów szkół i placówek: I. Wymagania wobec edukacji przedszkolnej II. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego III. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania IV. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych V. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli

9 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Obszary ewaluacji: 1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 2) procesy zachodzące w szkole lub placówce; 3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; 4) zarządzanie szkołą lub placówką. Wymagania dotyczą czterech obszarów działania szkół/placówek: Obszar efekty – obejmujący wszystko, co zostaje uznane za wartościowy i pożądany efekt pracy szkoły (co osiągają uczniowie i nauczyciele). Obszar procesy – obejmujący procesy prowadzące do pojawienia się pożądanych efektów (jak skuteczne, efektywne, angażujące są procesy zachodzące w szkole, jak wspiera się uczących się). Obszar środowisko – obejmujący istotne aspekty współpracy z lokalnym, regionalnym i globalnym środowiskiem szkoły/placówki (jaka jest rola współpracy ze środowiskiem w procesie uczenia się). Obszar zarządzanie – obejmujący działania zarządcze wpływające na trzy wcześniejsze obszary (jak wygląda przywództwo i strategiczne zarządzanie, zapewnianie jakości – ewaluacja i poprawa, zasoby). Ewaluacja jakości działalności edukacyjnej szkół/palcówek ma określić stopień spełniania przez nie wymagań stawianych przez państwo na podstawie przebiegu i efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły/ placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

10 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę; poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę. W poszczególnych obszarach określono wymagania wraz ze szczegółową charakterystyką na poziomie B i D. Przeprowadzana w szkole/placówce ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełnienia wymagań. Informacja ta wskaże, co należy poprawić, udoskonalić, aby szkoła/placówka jak najlepiej realizowała wyznaczone zadania.

11 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ. Zarządzanie zapewnia szkole lub placówce funkcjonowanie zgodnie z przyjętą koncepcją jej rozwoju Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziom D Charakterystyka wymagania na poziom B 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach Nauczyciele i inni pracownicy pracują zespołowo i biorą odpowiedzialność za swoje działania. Kierowanie przyczynia się do rozwijania kreatywności i poczucia współodpowiedzialności za efekty pracy szkoły wśród pracowników. Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy. 4.2. Prowadzony jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Podejmowana w trakcie nadzoru pedagogicznego ewaluacja jest działaniem planowanym i zgodnym z koncepcją pracy szkoły. Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego motywują nauczycieli do doskonalenia zawodowego. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły lub placówki. Wyniki nadzoru są wykorzystywane do planowania rozwoju szkoły. Nadzór pedagogiczny dyrektora uruchamia mechanizmy autorefleksji i jakościowego rozwoju szkoły. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły lub placówki i są wykorzystywane do rozwoju szkoły lub placówki 4.3 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole lub placówce programów nauczania. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły lub placówki w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole lub placówce programów nauczania i poszerzania oferty zajęć. Minister Edukacji Narodowej określił, na czym polega praca szkoły lub placówki w danym obszarze. W prezentowanym przykładzie oczekuje, że zarządzanie zapewnia szkole lub placówce funkcjonowanie zgodnie z przyjętą koncepcją jej rozwoju. Znaczy to tyle, że szkoła/placówka ma pracować tak, by to wymaganie zostało spełnione. We wszystkich obszarach – podobnie jak w prezentowanym na slajdzie - określone są szczegółowe wymagania: 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach, 4.2 Prowadzony jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny, 4.3 Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. Niespełnianie przez szkołę lub placówkę wymagań na poziomie D oznacza ustalenie poziomu E, natomiast spełnianie wymagań na poziomie wyższym niż D, a niższym niż B oznacza ustalenie poziomu C. Spełnianie przez szkołę lub placówkę wymagań na wyższym poziomie niż opisany na poziomie B oznacza ustalenie dla niej poziomu A. Szkoły/placówki powinny działać w celu osiągnięcia wymagań, ale zgodnie ze swoimi możliwościami i uwarunkowaniami. To pracownicy tych instytucji powinni dobierać metody i sposoby działania tak, aby umożliwiały one osiągnięcie stanu opisywanego przez wymagania, ale również odzwierciedlały specyfikę szkoły/placówki.

12 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Dyrektor może więcej… Wymagania stawiane szkole/placówce nie obejmują wszystkich możliwych zagadnień związanych z obowiązkami szkół/placówek wobec uczniów, wychowanków i rodziców. Wskazują raczej strategiczne i priorytetowe zadania, wybrane tak, aby pomagały planować pracę. Analizując wymagania wobec szkół i placówek nie należy więc poszukiwać „całościowego” ich obrazu, ale raczej widzieć aspekty warte podkreślenia jako kluczowe. Dyrektor jednak może więcej… Ewaluacja wewnętrzna może być prowadzona w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia lub w odniesieniu do innych zagadnień dotyczących funkcjonowania szkoły/placówki, uznanych przez dyrektora za ważne w jej działalności. Może jednak w pierwszym roku lepiej ewaluację wewnętrzną przeprowadzić w odniesieniu do sformułowanych w rozporządzeniu wymagań, bo to jest już zdefiniowane? Ale to już decyzja dyrektora.

13 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
autonomia szkoły/placówki odpowiedzialność dyrektora = W filozofii nowego nadzoru zwiększa się autonomia szkoły/placówki. Jednak nie należy zapominać, że im więcej wolności, tym większa odpowiedzialność. Obowiązkiem szkoły jest realizacja polityki oświatowej państwa określonej przez wymagania, jednak sposób osiągnięcia celu należy do decyzji organów szkoły/placówki. Na wielu forach internetowych jawi się często obraz spanikowanego dyrektora, przerażonego biurokracją i koniecznością tworzenia licznych nowych dokumentów. Szanowni Państwo Dyrektorzy! Potrzebna jest przede wszystkim refleksja nad tym, co robimy. W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora jedynym dokumentem wymaganym przez prawo jest plan nadzoru pedagogicznego (o nim jeszcze będzie mowa).

14 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
ewaluacja wewnętrzna ewaluacja zewnętrzna Elementem motywującym szkoły i placówki do dbałości o jakość pracy jest zawarte w rozporządzeniu rozwiązanie dotyczące obowiązku brania pod uwagę w czasie ewaluacji zewnętrznej wyników ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole/placówce. Oznacza to, że zespół przeprowadzający ewaluację zewnętrzną będzie zobowiązany do zapoznania się z wynikami ewaluacji wewnętrznej i porównania tych wyników z wynikami własnych badań. Dla doskonalenia jakości edukacji ewaluacja wewnętrzna ma kluczowe znaczenie. Jej wyniki będą z jednej strony służyć ciągłej poprawie pracy szkoły/placówki i rozwojowi ucznia /wychowanka, z drugiej strony staną się ważnym uzupełnieniem ewaluacji zewnętrznej dokonywanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

15 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Dyrektor jest odpowiedzialny za: przeprowadzenie procesu ewaluacji wewnętrznej wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły/placówki Dyrektor publicznej szkoły/placówki, jako osoba koordynująca działania oraz zapewniająca prawidłowość i skuteczność procesu edukacyjnego, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły/placówki. Ważne jest, aby dyrektor wykorzystywał potencjał nauczycieli (zespołów nauczycielskich) nie tylko w sytuacjach obowiązku opracowania i podjęcia działań mających na celu poprawę, ale także do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywania wniosków uzyskanych w jej wyniku.

16 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Istotą zmiany jest doprowadzenie do sytuacji, w której dyrektor i nauczyciele będą podporządkowywać wszystkie podejmowane w szkole/placówce działania jej jakościowemu rozwojowi ukierunkowanemu na uczestnika procesu edukacyjnego. Właściwie prowadzona ewaluacja wewnętrzna powinna „napędzać” szkołę/placówkę do działania, którego efektem będzie wszechstronny rozwój ucznia/wychowanka. Reasumując - Po to szkoła/placówka ma się rozwijać, aby mógł rozwijać się uczeń/wychowanek.

17 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Plan nadzoru, pedagogicznego zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli Jak już wcześniej zostało wspomniane, dyrektor szkoły/placówki publicznej jest zobowiązany do opracowania na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego. Plan musi zawierać m.in.: cele i przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz harmonogram jej przeprowadzania. Należy także podkreślić, że zakres zadań dla dyrektorów szkół i placówek w porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem nie zwiększył się. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie nakładało na dyrektorów m.in. obowiązek diagnozowania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, które to działanie zostało w nowym rozporządzeniu opisane szczegółowo jako ewaluacja pracy szkół i placówek.

18 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Kontrola pracy szkół i placówek Kolejną formą nadzoru pedagogicznego jest kontrola. Informacje, które za chwilę Państwu przedstawimy, dotyczą głównie kontroli prowadzonej przez kuratora oświaty, ale dyrektor szkoły/placówki planując działania kontrolne, może się również na nich opierać.

19 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Kontrola = działania prowadzone w szkole/placówce mające na celu ocenę stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Kontrola znaczy porównywanie stanu faktycznego ze stanem założonym. W innym sensie jest to nadzór nad czymś, aby to funkcjonowało zgodnie z ustalonymi zasadami.

20 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Kontrola zewnętrzna, prowadzona przez kuratora wewnętrzna, prowadzona przez dyrektora szkoły Rozporządzenie rozróżnia kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną. kontrola zewnętrzna – kontrola przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny kontrola wewnętrzna – kontrola przeprowadzana przez dyrektora szkoły lub placówki

21 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Kontrola planowa prowadzona z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez MEN doraźna prowadzona w przypadku zaistnienia szczególnej potrzeby Kontrola zewnętrzna prowadzona przez kuratora oświaty może być planowa i doraźna. Prowadzenie kontroli z wykorzystaniem zatwierdzonych przez MEN arkuszy sprawi, że powstanie pełna informacja na dany temat dotycząca całego kraju. Dotychczas nie było to możliwe, ponieważ każdy kurator posiadał w tym zakresie dużą swobodę. Nasuwa się refleksja, że dostępność arkuszy kontroli dla wszystkich zainteresowanych skłaniać powinna Państwa do przeprowadzenia własnych kontroli i potraktowania tym samym narzędzi kontroli, jako opisu stanu oczekiwanego w szkole.

22 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Plan nadzoru, pedagogicznego zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli Dyrektor szkoły/placówki publicznej jest zobowiązany do opracowania na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego (o czym była już mowa wcześniej). Plan musi zawierać również tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół/placówek;

23 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół osób wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze. Kontrolę zewnętrzną prowadzi osoba lub zespół osób wyznaczonych przez kuratora oświaty. Przeprowadzenie czynności kontrolnych nie może zakłócać pracy szkoły/placówki. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze.

24 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli: rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny; zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli; zapewnia dyrektorowi czynny udział w kontroli; dokumentuje czynności kontrolne. Slajd wymienia kolejne czynności prowadzącego kontrolę.

25 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
akta kontroli = zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontrolnych W toku kontroli gromadzone są dokumenty, które łącznie stanowią akta kontroli.

26 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Protokół kontroli: sporządzony jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli przez kontrolującego; powstaje w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; przekazany jest dyrektorowi za potwierdzeniem odbioru; każda strona protokołu jest parafowana przez dyrektora szkoły/placówki i kontrolującego. Najważniejszym dokumentem, który powstaje podczas kontroli jest protokół kontroli sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Dyrektor otrzymuje protokół za potwierdzeniem odbioru. Każda strona protokołu jest parafowana przez wizytatora i dyrektora.

27 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Różnice między kontrolą dotychczasową i nową: Tematyka kontroli jest zgodna z ustalonymi przez MEN podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Dyrektor będzie znał tematykę kontroli przewidzianą na dany rok, lecz o tym, że będzie miał kontrolę, zostanie powiadomiony 7 dni przed planowanym terminem. Określony jest czas trwania kontroli. Najistotniejsze różnice między kontrolą dotychczasową, a nową są następujące: Tematyka kontroli zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa Dyrektor będzie znał tematykę kontroli Określony czas trwania kontroli

28 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Różnice między kontrolą dotychczasową i nową (cd): Za każdym razem kontrolę może prowadzić inny wizytator. Całkowite wyłączenie czynności wspomagających dyrektora szkoły. Oparcie kontroli na określonej próbie dokumentów precyzyjnie wskazanych w arkuszu kontroli. Wykorzystanie do kontroli planowych arkuszy zatwierdzonych przez MEN i dostępnych na stronie internetowej MEN. Wśród wielu różnic na szczególne podkreślenie zasługuje całkowite wyłączenie z kontroli czynności wspomagających. Zadaniem wizytatora prowadzącego kontrolę nie będzie udzielanie pomocy dyrektorowi i szukanie sposobu, co zrobić, żeby rozwiązać jakiś problem występujący w szkole/placówce, ale ocena stanu przestrzegania przepisów prawa. Nowością jeż też to, że kontrole za każdym razem może prowadzić inny wizytator, wybrany losowo spośród wizytatorów-kontrolerów.

29 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Różnice między kontrolą dotychczasową i nową (cd): Poszerzenie dokumentacji kontroli o: pisemne powiadomienie o kontroli, pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli, dowody zgromadzone w czasie kontroli, ewentualnie dokumentację dotyczącą umotywowanych zastrzeżeń dyrektora szkoły lub placówki do ustaleń zawartych w protokole. Na slajdzie wymieniono wszystkie dokumenty, które powstają w procesie kontroli: od pisemnego powiadomienia, że w szkole odbędzie się kontrola, po dokumentację dotyczącą umotywowanych zastrzeżeń dyrektora szkoły/placówki.

30 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Wspomaganie I ostatnia forma nadzoru pedagogicznego – wspomaganie.

31 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Wspomaganie polega na: a) organizowaniu szkoleń i narad, b) motywowaniu do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianiu nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego. Dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) organizowanie szkoleń i narad, b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki nadzoru pedagogicznego.

32 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
Plan nadzoru, pedagogicznego zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli I jeszcze raz plan nadzoru pedagogicznego. Powinien on również zawierać tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

33 Powodzenia !!!


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google