Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym i propozycje do planu pracy na rok szkolny Narada dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, tczewskiego i starogardzkiego Tczew 24 sierpnia 2009 roku

2 W wyniku przeprowadzonych wizytacji wydano zalecenia, które dotyczyły następujących problemów:
Przestrzegania zasad oceniania uczniów zgodnie z ustalonymi zapisami w wewnątrzszkolnym systemie oceniania mając na uwadze sporządzanie protokołów egzaminów poprawkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-wania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

3 W wyniku przeprowadzonych wizytacji wydano zalecenia, które dotyczyły następujących problemów:
Przestrzegania przepisów w zakresie awansu zawodowego zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. ( Dz. U. Nr 260, poz.2593 z późniejszymi zmianami). Zapewnienia uczniom pomocy pedagogiczno –psychologi-cznej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publi-cznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

4 W wyniku przeprowadzonych wizytacji wydano zalecenia, które dotyczyły następujących problemów:
Przestrzegania kompetencji Rady Pedagogicznej w zakresie planowania pracy szkoły, organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania. (Dz.U. Nr 23, poz.225 z późniejszymi zmianami) oraz prowadzenie arkuszy ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5 W wyniku przeprowadzonych wizytacji wydano zalecenia, które dotyczyły następujących problemów:
Dokonywania wnikliwej analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów, wyników sprawdzianu oraz pracy wychowawczo-opiekuńczej – przez dyrektora szkoły ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych w odniesieniu do aktualnych potrzeb środowiska szkolnego i diagnozy problemu.

6 Z wizytacji wynikają następujące rekomendacje:
Wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych zwłaszcza w placówkach z terenów wiejskich – mając na uwadze aktualne potrzeby uczniów i wychowanków oraz wyrównać szanse udziału uczniów dojeżdżających w zajęciach pozalekcyjnych. Podjąć skuteczniejsze działania w zakresie stosowania – w przygotowaniu programu poprawy efektywności kształcenia i analizy wyników kształcenia, edukacyjnej wartości dodanej jako jednego z ważnych wskaźników pracy szkoły i nauczycielaw odniesieniu do problematyki warsztatu pracy nauczyciela i poznawania potrzeb uczniów oraz współpracy z rodzicamii organem prowadzącym;

7 Z wizytacji wynikają następujące rekomendacje:
Upowszechnić znaczenie edukacji wczesnoszkolnej w rozwoju dziecka i przygotowania go do obowiązków szkolnych – szczególnie w środowisku wiejskim; praca z rodzicami i organami prowadzącymi w środowisku, gdzie nie ma zorganizowanego wychowania przedszkolnego – dla dzieci pięcioletnich i młodszych.

8 Liczba (%) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku

9 Propozycje do planu pracy w nowym roku szkolnym 2009-2010:
Monitorowanie realizacji i wdrażania nowej podstawy programowej Czy właściwie realizowane są zajęcia z języka obcego nowożytnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum - drugiego języka obcego zgodnie z ramowym planem nauczania? W jaki sposób dyrektor monitoruje/kontroluje realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania? Czy dyrektor zaplanował realizację podstaw programowych zgodnie z ramowym planem nauczania? Czy dyrektor zachowuje procedurę dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania?

10 Propozycje do planu pracy w nowym roku szkolnym 2009-2010:
W jaki sposób dyrektor realizuje godziny wynikające z art.42p.2a KN? W jaki sposób spełniany jest obowiązek dowożenia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich na zajęcia szkolne /przygotowania przedszkolnego? W jaki sposób dyrektor szkoły realizuje obowiązek podejmowania działań zabezpieczających uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży?

11 Propozycje badań problemowych na rok szkolny 2009/2010.
Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły nad organizacją i przebiegiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły nad spełnianiem obowiązku szkolnego. Stan zgodności przyjętych przez nauczycieli i szkołę programów nauczania z treściami zawartymi w podstawie programowej. Skuteczność nadzoru dyrektora nad zapewnieniem wychowankom i uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce/szkole ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pięcio- i sześciolatków

12 Propozycje badań problemowych na rok szkolny 2009/2010.
Stan przestrzeganie prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Przestrzeganie statutu szkoły/przedszkola w odniesieniu do zmian w prawie oświatowym. Skuteczność działań dyrektora szkoły/placówki i organu prowadzącego w zakresie spełniania prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkol-nego. Stan organizacyjny punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez samorząd lokalny i osoby fizyczne.

13 Zadania w zakresie wspomagania pracy dyrektora w nowym roku szkolnym 2009-2010

14 Narada/szkolenie – współpraca z CEN w Gdańsku/
Tematyka Narada/ szkolenie Planowany termin Wspomaganie dyrektorów szkół uzyskujących wynik poniżej 3 staninu. Edukacyjna Wartość Dodana jako wskaźnik w ewaluacji wewnętrznej szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia w gimnazjum ) . Narada/szkolenie – współpraca z CEN w Gdańsku/ ODN - lokalnie IX – X 2009 Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego – kontrola realizacji podstawowy programowej w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; ramowe plany nauczania narada IX 2009 Uczeń o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych – zadania wychowawcy i nauczyciela przedmiotu w odniesieniu do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i sytua-cji dziecka. szkolenie X – XII 2009

15 Tematyka Narada/szkolenie Planowany termin Konflikt w szkole – umiejętność negocjacji i prowadzenia rozmowy na rzecz rozwiązania sytuacji konfliktowej: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic. Warsztaty z udziałem psychologa – współpraca z PPP I kwartał 2010 Współdziałanie szkół i przedszkoli – adaptacja społeczna i edukacyjna dzieci sześcioletnich. Narada/seminarium dla dyrektorów i lide-rów kształcenia wcze-snoszkolnego IX – X 2009 Znaczenie edukacji wczesno-szkolnej i integracyjnej w rozwoju dziecka. a zadania współczesnej szkoły i przedszkola Konferencja przy współpracy z CMPPP w Warsza-wie I


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google