Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 i propozycje do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 i propozycje do."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym i propozycje do planu pracy na rok szkolny Narada dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, tczewskiego i starogardzkiego Tczew 24 sierpnia 2009 roku Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym i propozycje do planu pracy na rok szkolny Narada dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, tczewskiego i starogardzkiego Tczew 24 sierpnia 2009 roku Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 1.Przestrzegania zasad oceniania uczniów zgodnie z ustalonymi zapisami w wewnątrzszkolnym systemie oceniania mając na uwadze sporządzanie protokołów egzaminów poprawkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo- wania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). W wyniku przeprowadzonych wizytacji wydano zalecenia, które dotyczyły następujących problemów:

3 2.Przestrzegania przepisów w zakresie awansu zawodowego zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. ( Dz. U. Nr 260, poz.2593 z późniejszymi zmianami). 3.Zapewnienia uczniom pomocy pedagogiczno –psychologi- cznej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publi- cznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

4 4.Przestrzegania kompetencji Rady Pedagogicznej w zakresie planowania pracy szkoły, organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5.Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania. (Dz.U. Nr 23, poz.225 z późniejszymi zmianami) oraz prowadzenie arkuszy ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Przestrzegania kompetencji Rady Pedagogicznej w zakresie planowania pracy szkoły, organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5.Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania. (Dz.U. Nr 23, poz.225 z późniejszymi zmianami) oraz prowadzenie arkuszy ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyniku przeprowadzonych wizytacji wydano zalecenia, które dotyczyły następujących problemów:

5 6.Dokonywania wnikliwej analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów, wyników sprawdzianu oraz pracy wychowawczo-opiekuńczej – przez dyrektora szkoły ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych w odniesieniu do aktualnych potrzeb środowiska szkolnego i diagnozy problemu. W wyniku przeprowadzonych wizytacji wydano zalecenia, które dotyczyły następujących problemów:

6 Z wizytacji wynikają następujące rekomendacje: 1.Wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych zwłaszcza w placówkach z terenów wiejskich – mając na uwadze aktualne potrzeby uczniów i wychowanków oraz wyrównać szanse udziału uczniów dojeżdżających w zajęciach pozalekcyjnych. 2.Podjąć skuteczniejsze działania w zakresie stosowania – w przygotowaniu programu poprawy efektywności kształcenia i analizy wyników kształcenia, edukacyjnej wartości dodanej jako jednego z ważnych wskaźników pracy szkoły i nauczycielaw odniesieniu do problematyki warsztatu pracy nauczyciela i poznawania potrzeb uczniów oraz współpracy z rodzicamii organem prowadzącym; Z wizytacji wynikają następujące rekomendacje: 1.Wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych zwłaszcza w placówkach z terenów wiejskich – mając na uwadze aktualne potrzeby uczniów i wychowanków oraz wyrównać szanse udziału uczniów dojeżdżających w zajęciach pozalekcyjnych. 2.Podjąć skuteczniejsze działania w zakresie stosowania – w przygotowaniu programu poprawy efektywności kształcenia i analizy wyników kształcenia, edukacyjnej wartości dodanej jako jednego z ważnych wskaźników pracy szkoły i nauczycielaw odniesieniu do problematyki warsztatu pracy nauczyciela i poznawania potrzeb uczniów oraz współpracy z rodzicamii organem prowadzącym;

7 Z wizytacji wynikają następujące rekomendacje: 3.Upowszechnić znaczenie edukacji wczesnoszkolnej w rozwoju dziecka i przygotowania go do obowiązków szkolnych – szczególnie w środowisku wiejskim; praca z rodzicami i organami prowadzącymi w środowisku, gdzie nie ma zorganizowanego wychowania przedszkolnego – dla dzieci pięcioletnich i młodszych. Z wizytacji wynikają następujące rekomendacje: 3.Upowszechnić znaczenie edukacji wczesnoszkolnej w rozwoju dziecka i przygotowania go do obowiązków szkolnych – szczególnie w środowisku wiejskim; praca z rodzicami i organami prowadzącymi w środowisku, gdzie nie ma zorganizowanego wychowania przedszkolnego – dla dzieci pięcioletnich i młodszych.

8 Liczba (%) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku

9 Propozycje do planu pracy w nowym roku szkolnym : Monitorowanie realizacji i wdrażania nowej podstawy programowej 1.Czy właściwie realizowane są zajęcia z języka obcego nowożytnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum - drugiego języka obcego zgodnie z ramowym planem nauczania? 2.W jaki sposób dyrektor monitoruje/kontroluje realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania? 3.Czy dyrektor zaplanował realizację podstaw programowych zgodnie z ramowym planem nauczania? 4.Czy dyrektor zachowuje procedurę dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania? 1.Czy właściwie realizowane są zajęcia z języka obcego nowożytnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum - drugiego języka obcego zgodnie z ramowym planem nauczania? 2.W jaki sposób dyrektor monitoruje/kontroluje realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania? 3.Czy dyrektor zaplanował realizację podstaw programowych zgodnie z ramowym planem nauczania? 4.Czy dyrektor zachowuje procedurę dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania?

10 5. W jaki sposób dyrektor realizuje godziny wynikające z art.42p.2a KN? 6.W jaki sposób spełniany jest obowiązek dowożenia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich na zajęcia szkolne /przygotowania przedszkolnego? 7.W jaki sposób dyrektor szkoły realizuje obowiązek podejmowania działań zabezpieczających uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży? 5. W jaki sposób dyrektor realizuje godziny wynikające z art.42p.2a KN? 6.W jaki sposób spełniany jest obowiązek dowożenia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich na zajęcia szkolne /przygotowania przedszkolnego? 7.W jaki sposób dyrektor szkoły realizuje obowiązek podejmowania działań zabezpieczających uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży? Propozycje do planu pracy w nowym roku szkolnym :

11 Propozycje badań problemowych na rok szkolny 2009/ Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły nad organizacją i przebiegiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 2. Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły nad spełnianiem obowiązku szkolnego. 3.Stan zgodności przyjętych przez nauczycieli i szkołę programów nauczania z treściami zawartymi w podstawie programowej. 4.Skuteczność nadzoru dyrektora nad zapewnieniem wychowankom i uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce/szkole ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pięcio- i sześciolatków 1.Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły nad organizacją i przebiegiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 2. Skuteczność nadzoru dyrektora szkoły nad spełnianiem obowiązku szkolnego. 3.Stan zgodności przyjętych przez nauczycieli i szkołę programów nauczania z treściami zawartymi w podstawie programowej. 4.Skuteczność nadzoru dyrektora nad zapewnieniem wychowankom i uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce/szkole ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pięcio- i sześciolatków

12 5.Stan przestrzeganie prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 6.Przestrzeganie statutu szkoły/przedszkola w odniesieniu do zmian w prawie oświatowym. 7.Skuteczność działań dyrektora szkoły/placówki i organu prowadzącego w zakresie spełniania prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkol- nego. 8.Stan organizacyjny punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez samorząd lokalny i osoby fizyczne. 5.Stan przestrzeganie prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 6.Przestrzeganie statutu szkoły/przedszkola w odniesieniu do zmian w prawie oświatowym. 7.Skuteczność działań dyrektora szkoły/placówki i organu prowadzącego w zakresie spełniania prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkol- nego. 8.Stan organizacyjny punktów i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez samorząd lokalny i osoby fizyczne. Propozycje badań problemowych na rok szkolny 2009/2010.

13 Zadania w zakresie wspomagania pracy dyrektora w nowym roku szkolnym

14 Tematyka Narada/ szkolenie Planowany termin Wspomaganie dyrektorów szkół uzyskujących wynik poniżej 3 staninu. Edukacyjna Wartość Dodana jako wskaźnik w ewaluacji wewnętrznej szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia w gimnazjum ). Narada/szkolenie – współpraca z CEN w Gdańsku/ ODN - lokalnie Narada/szkolenie – współpraca z CEN w Gdańsku/ ODN - lokalnie IX – X 2009 Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego – kontrola realizacji podstawowy programowej w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; ramowe plany nauczania narada IX 2009 Uczeń o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych – zadania wychowawcy i nauczyciela przedmiotu w odniesieniu do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i sytua- cji dziecka. szkolenie X – XII 2009

15 Tematyka Narada/szkolenie Planowany termin Konflikt w szkole – umiejętność negocjacji i prowadzenia rozmowy na rzecz rozwiązania sytuacji konfliktowej: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic. Warsztaty z udziałem psychologa – współpraca z PPP I kwartał 2010 Współdziałanie szkół i przedszkoli – adaptacja społeczna i edukacyjna dzieci sześcioletnich. Narada/seminarium dla dyrektorów i lide- rów kształcenia wcze- snoszkolnego IX – X 2009 I kwartał 2010 IX – X 2009 I kwartał 2010 Znaczenie edukacji wczesno- szkolnej i integracyjnej w rozwoju dziecka. a zadania współczesnej szkoły i przedszkola Konferencja przy współpracy z CMPPP w Warsza- wie I 2010


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie Wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 i propozycje do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google