Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autoewaluacja pracy nauczyciela a ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły Konferencja metodyczna CDN i MODN Opracował: Jarosław Jankowski Dyrektor CDN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autoewaluacja pracy nauczyciela a ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły Konferencja metodyczna CDN i MODN Opracował: Jarosław Jankowski Dyrektor CDN."— Zapis prezentacji:

1 Autoewaluacja pracy nauczyciela a ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły Konferencja metodyczna CDN i MODN Opracował: Jarosław Jankowski Dyrektor CDN

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. ze zmianami) /Dz.U.09.168.1324/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego /Dz.U. 2013 nr 0 poz. 560/

3 § 5 Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem: Jawności wymagań Współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami Tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkoły Pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną oceną działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

4 § 6 Formy nadzoru pedagogicznego Ewaluacja Kontrola Wspomaganie

5 § 21. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia

6 Powołanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej § 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki ;

7 § 20. 2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

8 Karta Nauczyciela Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; (…) oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego (…) Po co autoewaluacja i ewaluacja wewnętrzna?

9 Ewaluacja wewnętrzna ma na celu wsparcie szkół w tworzeniu profesjonalnej kultury organizacyjnej a w przypadku autoewaluacji jest zaproszeniem każdego nauczyciela do wzięcia odpowiedzialności za własne działania. W obu przypadkach pojawia się pozytywny nawyk analizowania informacji i podejmowania decyzji ( racjonalnych?, jedynie słusznych?, gwarantujących sukces? ).

10 potrzeb, oczekiwań stanu zadowolenia znaczenia działań efektywności/skuteczności koherencji (spójności) działań oddziaływania, wpływu na otoczenie … Auto/ewaluacja pozwala dokonać oceny:

11 Ewaluacja wewnętrzna to proces zbierania, analizowania i wartościowania danych (informacji) w celu dostarczenia wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań. Ewaluacja nakierowana jest na rozwój szkoły/placówki jako zespołu. EWALUACJA WEWNĘTRZNA czyli…

12 AUTOEWALUACJA czyli… AUTOEWALUACJA – systematyczne zbieranie przez nauczyciela informacji zwrotnej na temat skuteczności własnej pracy. Autoewaluacja nakierowana jest na rozwój nauczyciela jako jednostki.

13 Co nam może przeszkodzić? Chybiony przedmiot ewaluacji Poddanie ewaluacji zbyt dużej ilości obszarów, tematów Przyglądanie się działaniom, do których już nigdy się nie wróci Poprzestanie na zbieraniu danych i ich opracowywaniu (bez analizy, refleksji i dyskusji o wynikach) Trywialne wnioski niezachęcające do rzetelnego traktowania wyników Zbyt duża liczba wniosków lub możliwość sprzecznych interpretacji zebranych danych Produkowanie zbyt dużej ilości tabeli, wykresów, papierów

14 14 Auto/ewaluacja pracy nauczyciela - przykłady Obszary Lekcja - wykorzystanie czasu - cele i treści - metody i formy pracy - pomoce dydaktyczne - aktywność uczniów - zadania domowe Ocenianie - informacja o postępach - mocne i słabe strony - motywacja do nauki Współpraca - uczniowie - rodzice - nauczyciele

15 Obszar: lekcja Czy uważam, że lekcja była udana? Co było najciekawsze dla uczniów w przeprowadzonej przeze mnie lekcji? Co było najtrudniejsze dla uczniów podczas trwania lekcji? Czego się sam nauczyłem? Co mnie szczególnie zaniepokoiło? Jaką ocenę wystawię sobie za przeprowadzoną lekcję? …

16 16 Kto udzieli nam informacji zwrotnej? My sami Koleżanki i koledzy nauczyciele Uczniowie Pracownicy administracji i obsługi Rodzice Dyrektor Przyjaciele szkoły/placówki Organ prowadzący Innych osób i instytucji…

17 Doskonalenie procesu auto/ewaluacji Zaplanowanie ewaluacji Zbieranie danychAnaliza danych Zaplanowanie i realizacja działań Wnioski, rekomendacje Refleksja (autoewaluacja nauczyciela)

18 Jak dobra jest nasza szkoła/zespół/nauczyciel? Skąd o tym wiemy? Do czego chcemy dążyć, co jest ważne? Jak się dowiemy, że osiągnęliśmy zamierzone cele? Co widać z naszego punktu widzenia a co widzą inni? Jak rozpoznamy sukces przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej/autoewaluacji? Jakie są mocne i słabe strony? Ewaluacja wewnętrzna/ autoewaluacja zachęca do refleksji

19 Bibliografia Autoewaluacja w szkole; pod redakcją E.Tołwińskiej-Królikowskiej, Warszawa 2010 Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy; pod redakcją G.Mazurkiewicza; Kraków 2012 Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty; pod redakcją G.Mazurkiewicza; Kraków 2010 Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność; pod redakcją G.Mazurkiewicza; Kraków 2010


Pobierz ppt "Autoewaluacja pracy nauczyciela a ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły Konferencja metodyczna CDN i MODN Opracował: Jarosław Jankowski Dyrektor CDN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google