Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Temat pracy Temat pracy Temat pracy Temat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Temat pracy Temat pracy Temat pracy Temat."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Temat pracy Temat pracy Temat pracy Temat pracy Promotor: Wykonała: dr inż. Imię Nazwisko Imię Nazwisko Numer albumu: 1234567 Częstochowa, 2014

2 Cel pracy : Celem pracy jest przedstawienie zasad lokalizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego. Wskazanie rozwiązań rozmieszczenie sieci i obiektów wodno – kanalizacyjnych zapewniających zrównoważony rozwój oraz ład przestrzenny. Zakres pracy obejmuje : przedstawienie aktów prawnych regulujących gospodarowanie przestrzenią, wskazanie istotnej roli ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym, szczególnie uwzględnianej w procesie lokalizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, przedstawienie podstawowych informacji dotyczących budowy i funkcji sieci wodno – kanalizacyjnej, omówienie zasad dotyczących rozmieszczenia elementów infrastruktury wodno – ściekowej na obszarach miejskich i wiejskich, przedstawienie wpływu obiektów infrastruktury technicznej na krajobraz, omówienie stanu wodociągów i kanalizacji w Polsce. Cel i zakres pracy

3 Stan infrastruktury wodociągowej Rys. 1. Zmiany długości sieci wodociągowej w latach 2000 – 2012 W roku 2012 na infrastrukturę wodociągową w Polsce składało się około 283,1 tys. km sieci rozdzielczej. Ogółem od roku 2000 do 2012 długość sieci wzrosła o ponad 70 tys. km.

4 Stan infrastruktury wodociągowej miasto wieś Rys. 2. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

5 Stan infrastruktury kanalizacyjnej Infrastruktura kanalizacyjna w roku 2012 składała się z prawie 126 tys. km sieci sanitarnej i ogólnospławnej. Ogółem od roku 2000 do 2012 długość sieci wzrosła o ponad 74 tys. km. Rys. 3. Zmiany długości sieci kanalizacyjnej w latach 2000 – 2012

6 Stan infrastruktury kanalizacyjnej Miasto Wieś Rys. 4. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

7 System planowania przestrzennego w Polsce Gmina Województwo Kraj Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Decyzje o lokalizacji i warunkach zabudowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Rys. 5. Planowanie przestrzenne w Polsce

8 I zasada: rozwój sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych jest etapowy, należy dążyć do współpracy obiektów infrastrukturalnych powstałych w odmiennych czasach, II zasada: należy dążyć do skoncentrowania infrastruktury wodno - ściekowej, III zasada: ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków należy lokalizować na obszarach niezabudowanych, tak by nie stanowić przeszkody w rozbudowie miast i wsi, IV zasada: należy dążyć do zaopatrzenia w wodę wszystkich mieszkańców, V zasada: w miejscach dostaw wody należy zorganizować również odbiór ścieków. Zasady usytuowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej

9 Rozmieszczenie przewodów w ulicy Rys. 6. Schemat przedstawiający rozmieszczenie przewodów w ulicy

10 Tunele zbiorcze 1 - wodociąg, 2 - kable energetyczne, 3 - przewód gazowy, 4 - kable teletechniczne, 5 - sieć cieplna, 6 - kanalizacja. Rys. 7. Lokalizacja przewodów w tunelu o przekroju prostokątnym

11 Wpływ obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na krajobraz Rys. 8. Zbiornik wieżowy w Tarnowie

12 Rozmieszczenie wszystkich obiektów obsługi wodociągowej i kanalizacyjnej powinno odbywać się zgodnie z określonymi zasadami, zapewniającymi zrównoważony rozwój oraz utrzymanie ładu przestrzennego. Celem gospodarowania przestrzenią jest zapobieganie nadmiernej ingerencji ludzi w obszary chronione, tak aby nie dopuścić do degradacji powierzchni ziemi, fauny i flory. Funkcję regulacyjną podczas planowania przestrzennego stanowią akty prawne, wśród których najważniejszym jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W celu zapewnienia możliwości rozwoju infrastrukturalnego terenu, należy planować go z uwzględnieniem odległego horyzontu czasowego. Wnioski

13 Elementy infrastruktury technicznej, w tym systemy wodociągowe i kanalizacyjne muszą zostać, już na etapie planowania, rozmieszczone zgodnie z określonymi zasadami rozwoju, dzięki którym systemy stworzą spójną całość, umożliwiając jednocześnie rozbudowę w przyszłości. W celu ograniczenia powierzchni zajmowanej przez obiekty infrastruktury podziemnej rozmieszczonej w całej szerokości ulicy, stosuje się tunele zbiorcze. Niektóre obiekty infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej mogą wywierać wpływ na krajobraz. W minionych latach zaobserwowano znaczną poprawę dostępności do usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Pomimo tego faktu, stopień rozwoju tejże infrastruktury nie jest jeszcze zadawalający. Wnioski cd.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Temat pracy Temat pracy Temat pracy Temat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google