Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI DLA BEZPIECZE Ń STWA KURATORIUM O Ś WIATY W OPOLU OPOLE, 26 LISTOPADA 2013 Grzegorz Pielak Miejski O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI DLA BEZPIECZE Ń STWA KURATORIUM O Ś WIATY W OPOLU OPOLE, 26 LISTOPADA 2013 Grzegorz Pielak Miejski O."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI DLA BEZPIECZE Ń STWA KURATORIUM O Ś WIATY W OPOLU OPOLE, 26 LISTOPADA 2013 Grzegorz Pielak Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Wycieczka szkolna szansą na realizację wybranych treści i umiejętności z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa

2 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ROK SZKOLNY 2012/2013 ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA W RUCHU

3 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu W SŁOWNIKU J Ę ZYKA POLSKIEGO SAMUELA BOGUMIŁA LINDE Z 1814 ROKU TERMIN WYCIECZKA ODNOSIŁ SI Ę DO WYPADU ODDZIAŁU Ż OŁNIERSKIEGO Z OBLEGANEGO OBOZU LUB TWIERDZY

4 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu WYCIECZKA REALIZACJA CELÓW WSKAZANYCH PRZEZ PA Ń STWO BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA W RUCHU EDUKACJA DLA BEZPIECZE Ń STWA TRE Ś CI EDB UMIEJ Ę TNO Ś CI EDB

5 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu PODSTAWOWE FUNKCJE WYCIECZKI POZNAWCZA KSZTAŁC Ą CA WYCHOWAWCZA MOTYWACYJNA

6 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu TYPY WYCIECZEK (wg. T. Łobo ż ewicza) : LEKCJE W TERENIE PRZEDMIOTOWE KRAJOZNAWCZE TURYSTYCZNO -KRAJOZNAWCZE

7 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Rozporz ą dzenia MENiS z 8.11.2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U Nr 135, poz. 1516) § 2. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególno ś ci: 1)… 10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania si ę w ró ż nych sytuacjach

8 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu WYBRANE TRE Ś CI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I POMYSŁY NA ICH REALIZACJE W TRAKCIE WYCIECZKI

9 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Ucze ń : przedstawia typowe zagro ż enia zdrowia i ż ycia podczas powodzi, po ż aru itp.; KONSEKWENCJE POWODZI Z 1997 ROKU W OPOLU, NYSIE, GÓRACH OPAWSKICH

10 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Ucze ń omawia zasady ewakuacji ludno ś ci (III) Wskazuje drogi ewakuacji w szkole, omawia zasady ewakuacji ludno ś ci …, potrafi si ę ewakuowa ć z budynku w trybie alarmowym (IV) ZAPOZNANIE Z PLANEM EWAKUACJI O Ś RODKA, HOTELU, SCHRONISKA

11 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Ucze ń charakteryzuje zagro ż enia po ż arowe w domu, szkole i najbli ż szej okolicy; wyja ś nia, jak nale ż y gasi ć zarzewie ognia (III); przedstawia zasady działania w przypadku zagro ż e ń w czasie pokoju (IV) WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE, WYJ Ś CIA DO KINA, TEATRU, SYSTEMATYCZNE PRZYPOMINANIE ZASAD BHP

12 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Ucze ń omawia zasady zachowania si ę podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych …(III); przedstawia zasady działania w przypadku zagro ż e ń (IV) Organizuj ą c wycieczk ę : -uwzgl ę dni ć w regulaminie wycieczki zasady poruszania si ę po drogach publicznych, zachowania si ę w ś rodkach transportu (autokar, poci ą g, tramwaj), - systematycznie przypomina ć w/w zasady uczestnikom wycieczki

13 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Ucze ń uzasadnia potrzeb ę przeciwdziałania panice …III); wskazuje sposoby zapobiegania panice (IV) Systematycznie u ś wiadamia ć uczniom zagro ż enia wynikaj ą ce z zachowa ń tłumu oraz wskazywa ć mo ż liwe warianty zachowania.

14 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Bezpiecze ń stwo i pierwsza pomoc - przygotowanie i znajomo ść przez wszystkich uczestników wycieczki składu apteczki, - przypomnienie zasad wzywania pomocy w tym numerów telefonów alarmowych, - przypomnienie zasad udzielania pomocy przedmedycznej

15 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu VARIA

16 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Ś CIANK Ę WSPINACZKOW Ą MO Ż NA WYKORZYSTA Ć DO OMÓWIENIA ZASAD BEZPIECZE Ń STWA W GÓRACH

17 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Spływ Mał ą Panwi ą to okazja (i obowi ą zek) do przypomnienia zasad bezpiecze ń stwa, pierwszej pomocy i...

18 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Jakie zagro ż enie niosła powód ź 1997 roku dla Jarnołtówka i Pokrzywnej? (na zdj ę ciu tama na Złotym potoku w Jarnołtówku)

19 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Skutki powodzi z 1997 roku

20 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Jak zabezpieczamy si ę przed powodzi ą ?

21 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Ś wi ę ta narodowe, rocznice historyczne, rekonstrukcje historyczne okazj ą do przybli ż enia tradycji or ęż a polskiego (na zdj ę ciu Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej)

22 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Wycieczka rowerowa – zagro ż enia na drogach publicznych

23 Miejski O ś rodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę ! Grzegorz Pielak zdj ę cia: Grzegorz Pielak, z wyj ą tkiem zdj ę cia na slajdzie nr 21, którego autorem jest Janusz Berdzik


Pobierz ppt "KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI DLA BEZPIECZE Ń STWA KURATORIUM O Ś WIATY W OPOLU OPOLE, 26 LISTOPADA 2013 Grzegorz Pielak Miejski O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google