Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Krystyna Chowaniec Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Krystyna Chowaniec Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Krystyna Chowaniec Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Prawa rodziców (opiekunów prawnych) wynikające z innych, niż ustawa o systemie oświaty, aktów prawa oświatowego Opracowała: Krystyna Chowaniec Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 Prawa indywidualne I. Prawa Rodziców wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 194, poz. 1986 z późn. zmianami):

3 - Rodzice mają prawo do uzyskania od nauczycieli, na początku każdego roku szkolnego, informacji o:
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzy-skania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z  obowią-zkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż prze-widywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-kacyjnych.

4 Rodzice mają prawo do uzyskania od wychowawcy klasy informacji o wa-runkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o wa-runkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny kla-syfikacyjnej zachowania ( § 4).

5 - Rodzice mają prawo do informacji o ocenach swego dziecka (§ 5)
Na wniosek ucznia rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Szkoła informuje Rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

6 Rodzice mogą wnioskować o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii (§ 8). - Rodzice mogą wnioskować o zwolnienie ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego (§ 9).

7 - Z Rodzicami ucznia dyrektor szkoły uzgadnia:
termin egzaminu klasyfikacyjnego, Rodzice mogą być obecni w czasie egzaminu klasyfikacyjnego - w charakterze obserwatorów (§ 15) termin sprawdzianu przeprowadzanego w razie stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z prawem (§ 17) promocję lub ukończenie szkoły przez ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym i znacznym (§ 18 i 20 ) niepromowanie ucznia w klasach I-III szkoły podstawowej (§ 18)

8 - Rodzice mogą wnioskować o ustalenie roczne oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana.
- Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 17).

9 - Rodzice mają prawo do informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych zdolnościach swego dziecka. Sposób informowania ustala statut szkoły.

10 II. Prawa Rodziców wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. Nr 11, poz. 114):

11 Rodzice mają prawo do uzyskania ze strony szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ich dzieci. Rodzice mogą wnioskować o udzielenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyrażają zgodę na objęcie ucznia pomocą, jeżeli nie są wnioskodawcami.

12 III. Rodzice muszą zostać poinformowani o każdym wypadku ucznia
(§41 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).

13 IV. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem prze-dmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, opiekunowie prawni). rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516)

14 Prawa zbiorowe

15 W skład komisji rozpatrującej odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzi przedstawiciel rady rodziców (§ 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania …. ). Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela także na wniosek rady rodziców (ustawa Karta Nauczyciela, art. 6a, ust. 1).

16 Dyrektor szkoły jest zobowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (ustawa Karta Nauczyciela, art. 9 c, ust. 6). Przedstawiciel rady rodziców (jeżeli nie utworzono rady szkoły) wchodzi w skład zespołu rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1066).

17 Organ prowadzący nadaje szkole imię wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624,m z późn. zm.). Dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania dodatkowe (obowiązkowe) zajęcia edukacyjnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.).

18 Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki rada pedagogiczna uchwala po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego (  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96). Rada rodziców musi zostać powiadomiona o każdym wypadku ucznia ( § 41  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).


Pobierz ppt "Opracowała: Krystyna Chowaniec Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google