Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wychowanie komunikacyjne – niezbędny element modelu edukacji Elżbieta Rosiewicz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wychowanie komunikacyjne – niezbędny element modelu edukacji Elżbieta Rosiewicz Kuratorium Oświaty w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 Wychowanie komunikacyjne – niezbędny element modelu edukacji Elżbieta Rosiewicz Kuratorium Oświaty w Olsztynie

2 Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym; 3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

3 Podstawy prawne do realizacji szkolnej edukacji komunikacyjnej

4 1.Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) 2.Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2002 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) 3.Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 4.Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 5.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.z 2003r. Nr 6,poz. 69 oraz z 2009r. Nr 139,poz.1130)

5 6.Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki( Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) 7.Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych( Dz. U. Nr 15, poz.142, z późn. zm.) 8.Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa ( Dz. U. Nr 139. poz. 1131) oraz: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. nr 98,poz. 602)

6 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 roku Nr 256 poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 roku Nr 256 poz z późn. zm.) Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej. Warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

7 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Statut szkoły określa w szczególności: 1. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, 2. Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

8 Wychowanie komunikacyjne jest realizowane: Na etapie wychowania przedszkolnego Na I etapie edukacyjnym - w ramach edukacji wczesnoszkolnej realizowanej w formie kształcenia zintegrowanego w korelacji z innymi treściami Na II etapie edukacyjnym - w ramach przedmiotu technika Na III etapie edukacyjnym – w ramach zajęć technicznych - w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

9 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) – stara podstawa – akt prawny uchylony Przedszkole Umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny. Kl. I-III Cele edukacyjne - Umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Zadania szkoły - Uczenie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, w tym właściwych zachowań w ruchu drogowym. Treści nauczania - Bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych, rozpoznawanie sygnałów alarmowych i zachowanie się w w przypadku zagrożenia.

10 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) - nowa podstawa programowa Przedszkole: Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić; 2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu; 3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

11 I etap edukacyjny Edukacja wczesnoszkolna - kl.I-III Edukacja społeczna. Uczeń kończący kl.I : 1) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego; Uczeń kończący kl. III: 1)zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy )wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;

12 Zajęcia techniczne. Uczeń kończący klasę I: - wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe. Uczeń kończący kl. III: -dba o bezpieczeństwo własne i innych: wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. -Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę III: - potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

13 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) – stara podstawa klasy IV-VI Technika Cele edukacyjne – Osiągnięcie elementarnego poziomu orientacji i kultury ogólnotechnicznej. Zadania szkoły – Tworzenie warunków do kształtowania kultury i bezpiecznego postępowania w środowisku technicznym. Umożliwienie zdobycia karty rowerowej od 10 roku życia Osiągnięcia – bezpieczne poruszanie się uczniów w ruchu drogowym jako pieszych, pasażerów i rowerzystów. Etyka Treści nauczania – Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania.

14 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) II etap edukacyjny kl.IV-VI Przyroda. Treści nauczania- wymagania szczegółowe : Ja i moje otoczenie. Uczeń: m.in.. wyjaśnia znaczenie odpoczynku ( w tym snu), odżywiania się i aktywności ruchowej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Orientacja w terenie. Zdrowie i troska o zdrowie (p.9). Uczeń: m.in. wyjaśnia znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu zdrowia; podaje przykłady właściwego spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw ruchowych oraz poruszania się po drodze; opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach (stłuczenia, zwichnięcia, skaleczenia, złamania, ukąszenia, użądlenia), potrafi wezwać pomoc w różnych sytuacjach; wymienia zasady zdrowego stylu życia i uzasadnia konieczność ich stosowania.

15 Zajęcia techniczne.Treści nauczania- wymagania szczegółowe: Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. zalecane warunki i sposoby realizacji. W nauczaniu przedmiotu najważniejszym celem jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych. Zalecane jest prowadzenie zajęć technicznych w odpowiednio przystosowanych i wyposażonych pracowniach, w grupach dostosowanych do liczby stanowisk w pracowni. Zajęcia techniczne pozwalają przygotować ucznia do uzyskania karty rowerowej. )

16 Wychowanie Fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia: 1) udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport; 2) stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej; 3) poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

17 Wychowanie fizyczne Treści nauczania - wymagania szczegółowe są wymienione w działach: Trening zdrowotny; Sporty całego życia i wypoczynek; Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Etyka Treści nauczania- wymagania szczegółowe: m. in. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania, w tym także w ruchu drogowym Przedmiot etyka nie jest obowiązkowy, o jego wyborze decydują uczniowie.

18 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) – stara podstawa Gimnazjum – III etap edukacyjny Technika Cele edukacyjne – przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej. Treści nauczania – problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Osiągnięcia – bezpieczne korzystanie z dróg i pojazdów.

19 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) - nowa podstawa programowa Gimnazjum – III etap edukacyjny Wychowanie fizyczne: Cele kształcenia wymagania ogólne: dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie aktywności fizycznej ze zdrowiem, w szczególności: 1. Gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji; 2. Rozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem 3. Umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu. Treści nauczania.

20 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) - nowa podstawa programowa Gimnazjum – III etap edukacyjny Przedmiot uzupełniający; zajęcia techniczne: Cele edukacyjne – przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej. Cele kształcenia dotyczą m.in.: poznawania i rozumienia zasad działania urządzeń technicznych, bezpiecznego posługiwania się przyrządami i narzędziami (przykładowe zajęcia modelarskie). Uczniowie mogą wybrać jako przedmioty uzupełniające albo zajęcia artystyczne albo zajęcia techniczne.

21 Edukacja dla bezpieczeństwa: na II etapie edukacyjnym i IV etapie edukacyjnym w zakresie podstawowym Zadaniem nauczyciela w ramach przedmiotu jest m. in. –wyrabianie u uczniów nawyków oraz opanowanie zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku i in. zagrożeń. Podczas zajęć edukacyjnych obejmujących ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa, w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów wskazany jest podział na grupy. W czasie ferii letnich mogą być organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo- wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

22 Edukacja dla bezpieczeństwa Treści Uczeń: 1.omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych; 2.uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy; 3.omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika; 4.wzywa odpowiednią pomoc; 5.rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku; 6.omawia zasady zabezpieczenia miejsca wypadku; 7.wyjaśnia, jak należy udzielać pomocy w wypadku drogowym.

23 II etap edukacyjny (klasy IV-VI) II etap edukacyjny (klasy IV-VI) Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Przyroda: Szkoła powinna zapewnić warunki do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji i doświadczeń III etap edukacyjny II. Przygotowanie do działania ratowniczego. Uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. III Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

24 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat: 1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy; 2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy; 2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

25 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej. 2a. Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.

26 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują: 1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły; 2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego; 3) egzaminator.

27 W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na drogach publicznych szkoły powinny: prowadzić wśród uczniów systematyczną pracę nad zapoznaniem się ich z przepisami; organizować różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach; współdziałać z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

28 Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) Wybór programu nauczania przez nauczyciela Opracowanie programów autorskich przez nauczyciela ( zawsze zawierające treści z podstawy programowej; zatwierdza dyrektor uchwałą RP). Wybór podręczników – pamiętamy o uwzglęnieniu treści z wychowania komunikacyjnego

29 Zadania szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego przekazanie wiedzy oraz kształtowanie i utrzymanie umiejętności niezbędnych do odpowiedniego uczestnictwa w ruchu drogowym, stworzenie warunków do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej, współpraca z rodzicami, władzami samorządowymi, społecznościami lokalnymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz brd, bezpieczna droga do szkoły.

30


Pobierz ppt "Wychowanie komunikacyjne – niezbędny element modelu edukacji Elżbieta Rosiewicz Kuratorium Oświaty w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google