Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA S YSTEM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA S YSTEM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 1."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA S YSTEM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 1

2 R EFORMA PROGRAMOWA W OŚWIACIE. Obszary objęte zmianami: ustawy o systemie oświaty, nowe rozporządzenie o ramowych planach nauczania, nowe rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli, nowe zadania dla nauczycieli, wynikające ze zmian w Karcie Nauczyciela, kolejne podwyżki płac nauczycieli. 2

3 N OWA PODSTAWA PROGRAMOWA Zreformowane cele i treści kształcenia zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwanym potocznie podstawą programową. Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r 3

4 P OWODY WPROWADZENIA REFORMY PROGRAMOWEJ. 1.Niedopasowanie podstawy programowej do obecnej populacji uczniów. 2.Niemożność zmieszczenia pełnego cyklu kształcenia ogólnego w ciągu trzech lat. 3.Obniżenie wieku szkolnego. 4

5 P ODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REFORMY PROGRAMOWEJ 1. Spójność programowa : Solidny fundament wiedzy ogólnej; Wiedza w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego ucznia. 2. Prymat efektów kształcenia : Poprawa efektów kształcenia - wiadomości oraz umiejętności, które uczniowie o przeciętnych uzdolnieniach mają zdobyć na kolejnych etapach kształcenia, wyrażone zostały w języku wymagań; Zniesienie odrębnych standardów - wymagań egzaminacyjnych i podstawy programowej; Wychowanie - kształtowanie właściwych postaw uczniów. 5

6 P RZEDMIOTY OBJĘTE REFORMĄ 1.Język polski 2.Języki obce 3.Edukacja historyczna i obywatelska 4.Edukacja przyrodnicza 5.Matematyka 6.Edukacja artystyczna i techniczna 7. Edukacja dla bezpieczeństwa 8.Wychowanie fizyczne 6

7 E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Nowe cele w edukacji dla bezpieczeństwa: Współcześnie o wiele większego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożeniami niemającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych. Przeniesienie punktu ciężkości działań edukacyjnych na problematykę zagrożeń pokojowych i sposobów zachowań w sytuacjach zdarzeń o charakterze kryzysowym, możliwych w każdym miejscu i czasie. 7

8 P OSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Definicja ochrony ludności: Ochrona ludności stanowi zintegrowaną działalność organów administracji publicznej i podmiotów realizujących zadania ochrony ludności mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego, ochronę życia i zdrowia osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochronę mienia, środowiska i dziedzictwa kulturowego na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia (Projekt ustawy o ochronie ludności wersja na dzień 31 sierpnia 2009 r) 8

9 P OSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Załącznik Nr 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 9

10 P OSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. 10 III etap edukacyjny: gimnazjumIV etap edukacyjny: liceum

11 P OSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. III etap edukacyjny: gimnazjum 1.Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. 2.Przygotowanie do działania ratowniczego. Uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. 3.Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 11

12 P OSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń (co uczeń potrafi po zajęciach) Uczeń: przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru itp.; omawia zasady ewakuacji ludności, zwierząt z terenów zagrożonych; wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność; charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia; wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku; omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych; uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice. 12

13 P OSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. IV etap edukacyjny: liceum – tylko zakres podstawowy 1.Znajomość struktury obronności państwa. Uczeń rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli. 2.Przygotowanie do sytuacji zagrożeń. Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań. 3.Opanowanie zasad pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu. 13

14 P OSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika). Uczeń: omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku; ocenia sytuację w miejscu wypadku; zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc; omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanymi świadkom zdarzenia; wymienia środki przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy; ocenia stan poszkodowanego i demonstruje sposób skontrolowania jego funkcji życiowych; udziela pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego. 14

15 15 KONIEC


Pobierz ppt "E DUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA S YSTEM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google