Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma programowa w oświacie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma programowa w oświacie."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja dla bezpieczeństwa System szkolenia ochrony ludności i obrony cywilnej

2 Reforma programowa w oświacie.
Obszary objęte zmianami: ustawy o systemie oświaty, nowe rozporządzenie o ramowych planach nauczania, nowe rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli, nowe zadania dla nauczycieli, wynikające ze zmian w Karcie Nauczyciela, kolejne podwyżki płac nauczycieli.

3 Nowa podstawa programowa
Zreformowane cele i treści kształcenia zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwanym potocznie podstawą programową. Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r

4 Powody wprowadzenia reformy programowej.
Niedopasowanie podstawy programowej do obecnej populacji uczniów. Niemożność zmieszczenia pełnego cyklu kształcenia ogólnego w ciągu trzech lat. Obniżenie wieku szkolnego.

5 Podstawowe założenia reformy programowej
Spójność programowa: Solidny fundament wiedzy ogólnej; Wiedza w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego ucznia. Prymat efektów kształcenia : Poprawa efektów kształcenia - wiadomości oraz umiejętności, które uczniowie o przeciętnych uzdolnieniach mają zdobyć na kolejnych etapach kształcenia, wyrażone zostały w języku wymagań; Zniesienie odrębnych standardów - wymagań egzaminacyjnych i podstawy programowej; Wychowanie - kształtowanie właściwych postaw uczniów.

6 Przedmioty objęte reformą
Język polski Języki obce Edukacja historyczna i obywatelska Edukacja przyrodnicza Matematyka Edukacja artystyczna i techniczna Edukacja dla bezpieczeństwa Wychowanie fizyczne

7 Edukacja dla bezpieczeństwa
Nowe cele w edukacji dla bezpieczeństwa: Współcześnie o wiele większego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożeniami niemającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych. Przeniesienie punktu ciężkości działań edukacyjnych na problematykę zagrożeń pokojowych i sposobów zachowań w sytuacjach zdarzeń o charakterze kryzysowym, możliwych w każdym miejscu i czasie.

8 Postawy programowe „edukacji dla bezpieczeństwa”.
Definicja ochrony ludności: „Ochrona ludności stanowi zintegrowaną działalność organów administracji publicznej i podmiotów realizujących zadania ochrony ludności mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego, ochronę życia i zdrowia osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochronę mienia, środowiska i dziedzictwa kulturowego na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia” (Projekt ustawy o ochronie ludności wersja na dzień 31 sierpnia 2009 r)

9 Postawy programowe „edukacji dla bezpieczeństwa”.
Załącznik Nr 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

10 Postawy programowe „edukacji dla bezpieczeństwa”.
III etap edukacyjny: gimnazjum IV etap edukacyjny: liceum

11 Postawy programowe „edukacji dla bezpieczeństwa”.
III etap edukacyjny: gimnazjum Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Przygotowanie do działania ratowniczego. Uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

12 Postawy programowe „edukacji dla bezpieczeństwa”.
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń (co uczeń potrafi po zajęciach) Uczeń: przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru itp.; omawia zasady ewakuacji ludności, zwierząt z terenów zagrożonych; wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność; charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia; wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku; omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych; uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.

13 Postawy programowe „edukacji dla bezpieczeństwa”.
IV etap edukacyjny: liceum – tylko zakres podstawowy Znajomość struktury obronności państwa. Uczeń rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń. Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań. Opanowanie zasad pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu.

14 Postawy programowe „edukacji dla bezpieczeństwa”.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika). Uczeń: omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku; ocenia sytuację w miejscu wypadku; zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc; omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanymi świadkom zdarzenia; wymienia środki przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy; ocenia stan poszkodowanego i demonstruje sposób skontrolowania jego funkcji życiowych; udziela pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego.

15 KONIEC


Pobierz ppt "Reforma programowa w oświacie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google