Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Klub Pracy i Doradztwa Zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Klub Pracy i Doradztwa Zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Klub Pracy i Doradztwa Zawodowego
Opiekun klubu: Adrianna Benroth-Raczyk

2 Historia klubu: Szkolny Klub Pracy powstał w roku szkolnym 2002/2003 W roku szkolnym 2003/2004 zmienił nazwę na Szkolny Klub Pracy i Doradztwa Zawodowego

3 Istnieje po to, aby młodzież mogła realizować swoje zainteresowania w myśli wizji i misji szkoły:
„ Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi i słuchaczowi warunki do jego wszechstronnego rozwoju. Uczeń ceni wartość nauki i dostrzega potrzebę ciągłego rozwoju...” ( Strategia Rozwoju Szkoły na lata )

4 Funkcjonuje w oparciu o:
Statut Szkoły (rozdział II pkt 5: „...tworzy klimat do rozwijania uzdolnień i zainteresowań młodzieży”) Plan Pracy Szkoły na dany rok (priorytet: Tworzenie w szkole poczucia bezpieczeństwa dla realizacji celów wychowawczych standard: Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne, zapewnia rozwój osobowy, rozwija kreatywność i samodzielność życiową młodzieży) Program Wychowawczy Szkoły ( rozdział VIII: Szkolny system działań pozalekcyjnych)

5 Najważniejsze dokumenty szkoły są podstawą do opracowania planu pracy klubu na dany rok szkolny Na zakończenie każdego semestru młodzież klubu pracy sporządza sprawozdanie z jego działalności.

6 Cele działania klubu: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak : - bezrobocie, - adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej. 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika. 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych. 5.Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych.

7 Najważniejsze zadania Szkolnego Klubu Pracy i Doradztwa Zawodowego:
wdrażanie uczniów do samopoznania wdrażanie uczniów do umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie przełamywanie barier emocjonalnych wyrabianie szacunku dla samego siebie planowanie własnego rozwoju

8 Sposoby realizacji zadań

9 Poznawanie szczególnych umiejętności i zainteresowań każdego ucznia

10 Prowadzenie zajęć na temat: „Moje hobby", „Moje zainteresowania" itp.
Rozmowy z uczniami o ich zainteresowaniach, inspirowanie do ich rozwijania.

11 Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, w celu ustalenia ich predyspozycji przywódczych, zdolności organizatorskich i innych, w celu wykorzystania ich przy zlecaniu zadań zespołowych.

12 Inspirowanie do działań zgodnych z zainteresowaniami i predyspozycjami, które powinny zakończyć się osiągnięciem sukcesu

13 2. Umożliwienie uczniom stworzenia prawdziwego obrazu własnej osoby i ukazywanie związku między samoakceptacją a zdolnością do rozwoju: prowadzenie ćwiczeń grupowych na temat "Kim jestem?", "Jaki jestem?" powierzanie uczniom zadań, w których mogliby dostrzec swoje zdolności i predyspozycje (np. konkursy, projekty edukacyjne) motywowanie uczniów do aktywności, ukazywanie postaw przedsiębiorczych

14 3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się:
ćwiczenia ukazujące bariery komunikacyjne ćwiczenie aktywnego słuchania ćwiczenia komunikacji niewerbalnej ćwiczenia twórczego rozwiązywania problemów ukazywanie wagi prezentacji podczas stosowania metody projektów

15 4. Umiejętność przygotowania listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego (CV), kwestionariusza osobowego:

16 zapoznawanie uczniów ze wzorami listów motywacyjnych i CV oraz instrukcją ich napisania
przygotowanie listów motywacyjnych

17 zapoznanie się z prawidłowym sposobem wypełniania kwestionariusza osobowego

18 5. Umiejętność przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

19 zapoznanie z instrukcją przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
prezentacja nagrań video przykładowych rozmów kwalifikacyjnych odgrywanie scenek rozmów kwalifikacyjnych, inscenizacje w parach na forum grupy przygotowywanie pytań i odpowiedzi w hipotetycznej rozmowie kwalifikacyjnej rozważania jak należy się zachowywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czego unikać ukazanie znaczenia pozytywnej autoprezentacji

20 6. Umiejętność poszukiwania pracy:
analiza ogłoszeń prasowych wskazywanie zagrożeń związanych z niektórymi typami ogłoszeń poszukiwanie w Internecie ofert pracy (poznanie adresów internetowych itp.)

21 7. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych słuchaczom, uczniom i ich rodzicom:
dostarczanie informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy.

22 8. Koordynowanie działalności informacyjno-promocyjnej szkoły:
kreowanie wizerunku szkoły na zewnątrz aktualizacja strony internetowej

23 9. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa :
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy

24 10. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji opiekuna klubu:
Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości Program edukacyjny „ Ekonomia w szkole” Szkolenie „ Zawodowe Drogowskazy” itp..

25 Najciekawsze wydarzenia z działalności klubu

26 Dzień Praw Człowieka Quiz na temat praw człowieka
Montaż poetycko –muzyczny Zaprezentowanie najważniejszych praw człowieka oraz form pomocy w przypadku ich pogwałcenia – forma plakatowa

27 I Regionalne Targi Edukacyjne
Przygotowanie prezentacji komputerowej o szkole Informowanie o ofercie edukacyjnej szkoły Prezentowanie umiejętności młodzieży: język migowy i pierwsza pomoc

28 Dni Otwarte Szkoły Organizacja i prezentowanie oferty edukacyjnej
Zaprezentowanie działalności klubu

29 Sympozjum Naukowe „ Globalizacja, czyli nowa rzeczywistość”
Prezentowanie tezy do dyskusji : „Praca, godna płaca, zakaz pracy nieletnich” Zaproszenie eksperta – p. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku

30 Dzień Przedsiębiorczości
15 marca 2006r.

31 Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jego ideą jest lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, wykonywanie zadań na wymarzonym stanowisku, a także weryfikacja wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowanie kariery zawodowej.

32 32 uczniów naszej szkoły tego dnia odwiedziło życzliwe prudnickie firmy i instytucje:
Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną Sąd Rejonowy Prudnickie Centrum Medyczne Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 Publiczne Przedszkole nr 6 Publiczne Przedszkole nr 7 PPUH „Galant”

33 Uczniowie klas trzecich liceum pracowali jako: nauczyciel, psycholog, opiekunka dziecięca, sędzia, pielęgniarka.

34 Plany na przyszłość: Dalsza realizacja głównych zadań klubu
Udział w kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości Udział w konkursach i innych projektach edukacyjnych na szczeblu ogólnopolskim

35 Adrianna Benroth-Raczyk
Dziękuję za uwagę Adrianna Benroth-Raczyk


Pobierz ppt "Szkolny Klub Pracy i Doradztwa Zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google